Södra Älvsborg

På den här sidan hittar du information som gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplaceringen inom AT-tjänstgöring på Södra Älvsborgs sjukhus.

Fördelning av vårdcentralsplatser

AT-område Borås består av kommunerna Borås och Bollebygd (BoBo), Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo (MUST). I området finns cirka 22 vårdcentraler varav 15 offentligt drivna (Närhälsan) och 8 privata, som kan ta emot AT-läkare.

Samtliga vårdcentraler bedriver vård enligt vårdvalsmodellen VG primärvård i Västra Götalandsregionen. Åtagandet styrs av den så kallade KOK-boken (krav- och kvalitetsboken), vilken revideras årligen. Det innebär vård av vanligt förekommande sjukdomar exempelvis hypertoni, diabetes typ 2, luftvägsinfektioner och psykiska sjukdomar på primärvårdsnivå. Det innefattar även akut behandling och utredning av symtom, sjukdomar och skador samt förebyggande vård ur ett folkhälsoperspektiv. Barnhälsovård (BVC) samt äldrevård ingår också. På vårdcentralerna finns psykologisk kompetens samt specialistsjuksköterskor inom områdena hjärta, diabetes, astma-KOL, rökstopp och hälsovård. Vårdcentralerna har ett nära samarbete med fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Fyra gånger om året har vi uppstart med cirka 10-12 AT läkare. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för vårdenhet med utbildningsuppdrag samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Från och med AT-start 2023 får AT-läkaren sin vårdcentralsplacering i samband med AT-anställning. Byte av vårdcentral sker enbart om vårdcentralen inte kan ta emot AT-läkaren enligt tidigare planering.

AT-läkare med start innan 2023 får sin vårdcentralsplacering cirka 6 månader innan start inom allmänmedicinblocket.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsplats (se ovan) tillses i största möjliga mån att alla vårdcentraler erhåller en AT-läkare minst en gång per år.


Introduktion och schema

Under primärvårdsintroduktionen kommer AT-läkaren att ha föreläsningar på de enheter som inte ingår i AT-upplägget i övrigt. Man kommer att koncentrera sig på den kunskap AT-läkaren behöver inför sin primärvårdsplacering. Föreläsningarna sker på respektive klinik.

Avdelningar och mottagningar där föreläsningar kan ske

Under introduktionsveckan ägnas tisdag förmiddag åt primärvårdsinformation. Detta sker på FoUUi-centrum Borås.

Besöksadresser FoU primär och nära vård i Västra Götalandsregionen

Schemat för introduktionsveckan skickas ut till AT-läkare cirka en månad innan start.


AT-schema

Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering
i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares
tidigare erfarenheter. Tidboken kan skilja sig mellan olika vårdcentraler beroende på arbetsupplägg.

 • Rekommenderat är att AT-läkarna inte dubbelbokas och att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för. Samtliga förnyelser bör förankras med handledaren.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.

Kompetensutvecklingstid

I samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus har en beräkning av AT-läkarnas tid för kompetensutveckling gjorts. AT-läkaren bör arbeta kliniskt cirka 80 % av arbetstiden. Resterande 20 % ska användas till kompetensutveckling och fördelas enligt följande:

 • Gemensam utbildning på SÄS: I snitt 1 timme per vecka (1 halvdag per månad).
 • Gemensam utbildning organiserad av studierektorerna: 3-4 utbildningsdagar per termin (i snitt 1 halvdag per månad).
 • Handledning på vårdcentral: 1 timme per vecka.
 • Huvudhandledning/APT: 0,5 timme per vecka (2 timmar per månad).
 • Under AT-tiden i primärvården deltar AT-läkaren i AT-introduktion 40 timmar, försäkringsmedicinsk utbildning cirka 8 timmar, inläsningsdag inför AT-tenta 8 timmar, ledarskapsutbildning cirka 8 timmar. Totalt motsvarande 6 timmar per vecka.

För att nå upp till 8 timmar kompetensutvecklingstid per vecka erhåller AT-läkaren en halvdag varannan vecka för egen disposition. Patientadministrativ tid ska inte räknas in i kompetensutvecklingstiden. Kompetensutvecklingstid ska alltid ske på vårdcentralen, det finns dock möjlighet för studiebesök under kompetensutvecklingstiden.


Arbetstider och frånvaro

Arbetstider

Arbetstiden på vårdcentralen är förlagd på dagtid, 40 timmar i veckan. De flesta vårdcentralerna har arbetstider mellan kl 08.00 och 17.00 men lokala avvikelser kan förekomma.

De vårdcentraler som har stämplingsdator använder sig av programmet Kom och Gå.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro medges under placeringen och avser semester, VAB och egen sjukdom. Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen enligt målbeskrivningen.

Föräldraledighet och annan tjänstledighet förlänger automatisk placeringen med lika mycket som är uttaget.

All ledighet ska läggas in i Heroma. Ledigheter, utöver sommarsemester, som överstiger 5 arbetsdagar ska ansökas om genom Utbildningsenheten Södra Älvsborg och godkännas av AT-chef.


Förslag till upptrappning av patientarbete

Det är viktigt att trappa upp arbetet i samråd med AT-läkaren så att AT-läkaren hinner med och får se en bredd av patienter för att uppfylla målen. Under placeringen förväntas man se en rimlig progression till en legitimerad läkare men det går inte att säga ett exakt antal patienter som AT-läkaren ska träffa varje dag då det måste vägas mot hur komplexa patientfallen är och AT-läkarens tidigare erfarenheter.

Observera att komplexa patienter och sökorsaker såsom psykisk ohälsa och yrsel kräver längre besökstider då både besöket,  handledningen under och efter besöket samt administrationen efteråt tar längre tid. Dessa besök är därför mer lämpliga mot slutet av placeringen.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid flera läkarkollegor under minst 1-2 dagar.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.
 • Varvat med auskultation på lab och reception osv för att förstå flödet på vårdcentralen.

Vecka 2:

 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 45 min.

Vecka 3-4:

 • Auskultation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC.
 • Bokade patienter: 45-60 min per patient beroende på AT och besöksorsak.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min per patient.
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 3:

 • Auskultation: SÄBO och HSV.
 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient beroende på sökorsak, (övervägande 45 min per patient).
 • Akuta patienter: 30-45 min beroende på sökorsak.

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min per patient varvas med 30 min per patient, beroende på sökorsak.
 • Akuta patienter: 30 min per patient .

Månad 5-6:

 • Sträva efter 30 min för både bokade och akuta besök men sökorsak styr och komplicerade sökorsaker kräver fortfarande längre tider.
 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 30 min.

Auskultation och jour

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral. Auskultation med andra professioner kan med fördel ske under introduktionen.

Rekommenderade auskultationer för alla AT-läkare oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC
 • HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med kollega/distriktssköterska)
 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterligare auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Bedömningsteam/psykolog
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning

Extern auskultation

AT-läkaren har möjlighet till auskultation på annan klinik eller mottagning under sammanlagt en vecka under sitt allmänmedicinska block. Man kan dela upp auskultationsdagarna på flera kliniker och alla dagar behöver inte vara under en och samma kalendervecka. AT-läkaren kan efter samråd med handledare och schemaläggare på vårdcentralen kontakta respektive klinik eller mottagning där hen önskar göra ett studiebesök. Krav är att kliniken eller mottagningen ställer sig positiv till ett studiebesök och att det finns relevans för AT-läkarens primärvårdsplacering. Vid osäkerhet ska AT-läkaren ta kontakt med sin studierektor för diskussion.

OBS! Att auskultera under en vecka är frivilligt och kräver att AT-läkaren själv tar kontakt med respektive klinik.

Jour

AT-läkaren ska gå minst två och max fyra jourer under sin primärvårdsplacering. Jourer rekommenderas efter första placeringsmånaden på vårdcentralen. Möjlighet till deltagande i jourarbete gäller enbart kvällspass måndag till fredag.

Jourtjänstgöring sker i nuläget på Jourcentralen Borås på Kvarngatan 4, ingång via vårdcentralen Närhälsan Södra Torget, 50336 Borås. Information kring arbetet på jourcentralen ges under introduktionsveckan för primärvårdsplaceringen.

För att få behörighet till jourcentralens journal och bokning av jourpass ska AT-läkaren ta kontakt med jouransvarig på respektive vårdcentral. Vid frågor kan man kontakta studierektor.


Utbildningstillfällen

Utbildningstillfällen

Under primärvårdsplaceringen fortsätter AT-läkarna delta på AT-dagar på Södra Älvsborgs sjukhus. Utöver det organiseras 3-4 AT-utbildningsdagar av AT-studierektorerna för AT-läkarna inom primärvården. Alla utbildningsdagar är obligatoriska.

Utbildningstillfällen Borås 2024

Det är viktigt att AT-läkaren meddelar schemaläggaren på vårdcentralen i god tid angående utbildningar och kurser. Dessa dagar räknas inte som frånvaro.

AT-läkaren ansvarar själv för att anmäla sig till försäkringsmedicinska utbildningar.

Deltagande på AT-stämma/AT-forum görs efter samråd med AT-utbildningsenheten på SÄS.


Handledarträff

Handledarutbildning

Handledarutbildning kommer att hållas den 17e september 2024 på FoUUI-centrum i Borås.

Inbjudan har skickas ut till verksamhetschefer på vårdcentralerna. Utbildningen ligger även under Kalendern i ST-forum.

Vid frågor eller intresseanmälan maila utbildningskoordinator
Annika Carlgren: annika.carlgren@vgregion.se

Handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR


eAT-provet

AT-läkaren ansvarar själv för att anmäla sig till eAT-provet. eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

Dagen före tentamen och tentamensdag är betald inläsning/tentadag. AT-läkaren kan i samråd med handledare och verksamhetschef, samla ihop 6 KUT-tillfällen (dvs 3 arbetsdagar) som kan användas som ytterligare inläsningstid under eAT- tentamensveckan. Total tid för inläsning blir då maximalt 3 arbetsdagar. Det finns möjlighet att använda KUT-tid som ligger efter AT-tentamen för att samla ihop instuderingsdagar, detta innebär dock att kliniskt arbete ersätter den tiden vid ett framtida KUT-tillfälle.

Inläsning för AT-tentan behöver ej ske på vårdcentralen.

Mer information och anmälan till eAT-provet (karolinskainstitutet.se)


Lönesättning

Lönesättning görs via AT-teamet på Södra Älvsborgs sjukhus.


Avslut

Avslutningsmöte

Avslutningsmöte sker gemensamt med AT-chef och en av AT-studierektorerna för primärvården på Södra Älvsborgs sjukhus alternativt via distansmöte i slutet av placeringen. Inbjudan till avslutningsmötet mailas ut av utbildningsenheten.

Påskrift i AT-boken

Påskrift i AT-boken sker av verksamhetschef på vårdcentralen om hen är specialist i allmänmedicin. Är verksamhetschefen inte specialist i allmänmedicin ska underskrift delegeras till anställd specialist i allmänmedicin på vårdcentralen (vanligen den medicinska rådgivaren). Om ingen sådan är i tjänst så ska AT-läkaren kontakta AT-studierektor för primärvården som också kan skriva på.

OBS: Tänk på att slutdatum i AT-boken ska stämma överens med placeringsdatum. Exempelvis kan slutdatumet ligga på en söndag även om sista ”fysiska” dag på mottagningen är en fredag.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin


Kontakt

Rebeka Arnljots

AT-studierektor Borås

Telefonnummer

Mobil: 073-569 90 43

Thomas Meedt

AT-studierektor Borås

Telefonnummer

Mobil: 072-243 07 62