Vårt uppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet i Västra Götaland har som uppdrag att stödja och kvalitetssäkra den kliniska utbildningen för samtliga vårdyrken inom primärvården.

  • Enheten verkar för god utbildningskvalitet och utbildningsmiljö för AT-, BT- och ST-läkare inom primärvård, studerande inom APL, LIA och VFU samt för psykologer i praktisk tjänstgöring.
  • Enheten stödjer och samverkar med chefer, handledare, utbildningsläkare och studerande på alla primärvårdsenheter inom Västra Götalandsregionen.
  • Enheten samverkar med lärosäten och utbildare i regionen.
  • Enheten är producentneutral, dvs vänder sig till både offentlig och privat primärvårdsverksamhet.
  • Enheten har en kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar utbildningar för läkare verksamma inom allmänmedicin.

Så styrs vårt uppdrag

Primärvårdens utbildningsenhet utför sitt uppdrag inom ramen för nationella och regionala riktlinjer.

  • För läkare och psykologer under vidareutbildning gäller Socialstyrelsens föreskrifter inklusive målbeskrivningar.
  • Övriga vårdutbildningar styrs av respektive lärosäte eller utbildningsanordnares examensmål.
  • Till detta kommer regionala riktlinjer och regionsgemensamma rutiner för respektive yrkeskategori.