Vad ingår i ST-utbildningen

Det viktigaste för en blivande specialist i allmänmedicin är att få möta sina patienter på vårdcentralen. ST-utbildningen omfattar utöver vårdcentralsplaceringen flera obligatoriska sidotjänstgöringar och kurser samt ett vetenskapligt arbete. Även ST-dagar med föreläsningar och grupparbeten är obligatoriska. ST-läkaren har också möjlighet att göra icke obligatoriska moment utifrån sina utbildningsbehov.

Vårdcentralsplacering

Arbetet på vårdcentralen utgör grunden för kompetensutveckling under ST-utbildningen och en kontinuerlig kontakt bör bevaras med egna patienter under hela ST. Cirka 3,5 år av den totala ST-tiden utgörs av handledd tjänstgöring på vårdcentral.

På vårdcentralen har ST-läkaren mottagning och träffar sina patienter på planerade och akuta besök. Eftersom allmänmedicinens kärna bygger på kontinuitet och den personliga relationen är det grundläggande att ST-läkaren får möjlighet att följa sina egna patienter över tid. Av det skälet ska man undvika att byta vårdcentral under utbildningstiden om inte särskilda skäl föreligger.

Under tjänstgöringen på vårdcentral ska ST-läkaren också arbeta en period på särskilt boende (SÄBO) och barnavårdscentral (BVC). Cirka en halv dag per vecka under cirka 6 månader kan vara ett riktmärke för respektive tjänstgöringsavsnitt. Tiden räknas som tjänstgöring på vårdcentral.

ST-läkaren ska också göra ett vetenskapligt arbete, ett kvalitets- och förbättringsarbete samt handleda läkarstudenter. Allt detta räknas som vårdcentralstid.

Mer om det vetenskapliga arbetet (FoU Primärvård)

ST-läkaren har schemalagd handledning minst en timme per vecka oavsett tjänstgöringsgrad. I början kan det behövas mer tid. Utöver den ordinarie handledningstiden behövs det också handledningstid för att göra kompetensvärderingar och andra moment.

Mer om handledning


Sidotjänstgöring

För att klara primärvårdens breda och komplexa uppdrag krävs fördjupade kunskaper inom en rad områden. Ungefär 1-1,5 år av ST-utbildningen genomförs därför på kliniker utanför vårdcentralen.

ST-utbildningen i allmänmedicin omfattar fyra obligatoriska sidotjänstgöringar:

 • Internmedicin
 • Psykiatri inklusive beroende
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Gynekologi.

De obligatoriska sidotjänstgöringarna fördelas av utbildningsenheten till varje ST-läkare utifrån dennes utbildningsplan. Hur detta går till kan se olika ut i olika delregionala områden. Vänd dig till din lokala utbildningsenhet för mer information.

Utöver de obligatoriska sidotjänstgöringarna är det vanligt att göra kortare valfria sidotjänstgöringar. Diskutera med din handledare om vad du behöver för kompletterande utbildningar. Du kan läsa mer om vilka kliniker och mottagningar som tar emot ST-läkare samt deras respektive utbildningsupplägg under Kliniker på ST-forum.

Logga in på ST-forum

Hur du söker eller blir tilldelad de icke-obligatoriska sidotjänstgöringarna beror på var i regionen du arbetar. I allmänhet får du information om tillvägagångssätt vid inskrivning som ST-läkare. Har du frågor är du välkommen att kontakta din lokala utbildningsenhet. 


Kurser

En viktig del av ST-utbildningen är att delta i obligatoriska kurser.

Obligatoriska kursämnen

I 2015 och 2021-års målbeskrivningar finns delmål där det behövs en kurs för att uppnå målet.

 • Ledarskap och pedagogik, delmål a1/STa5, STa6
 • Sjukvårdens organisation och styrning, delmål a6/STa1
 • Medicinsk etik, delmål a2/STa4
 • Medicinsk vetenskap, delmål a5/STa3
 • Medicinsk juridik, delmål a6, c14/STc15
 • Konsultationskunskap, delmål b1/STb1
 • Sjukdomsförebyggande arbete, delmål b2/STb2
 • Läkemedel, delmål b3/STc14
 • Försäkringsmedicin, delmål b4/STb3
 • Palliativ vård, delmål b5/STb4
 • Allmänmedicinskt arbetssätt, delmål c3/STc3
 • Barnhälsovård inklusive barnskydd, delmål c6/STc6
 • Kvalitetsarbete, patientsäkerhet, delmål STa2

Flera ämnen kan behandlas under en och samma kurs, men du kan också  behöva gå flera kurser för att uppnå ett delmål. Läs i målbeskrivningen vad delmålet innebär och jämför med kursens innehåll.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Målbeskrivningar 2015 (socialstyrelsen.se)

Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

Hitta kurser

Primärvårdens utbildningsenhet har en egen kursverksamhet, Allmänläkarkurser, som arrangerar kurser för läkare verksamma inom allmänmedicin. Om den kurs du behöver gå arrangeras av Allmänläkarkurser ska denna prioriteras. Du kan också söka SK-kurser (specialistkompetenskurser) och kurser som arrangeras av andra enheter inom Västra Götalandsregionen, till exempel sjukhusen eller VGR akademin. I undantagsfall kan vinstdrivande kursgivare godkännas. Vill du gå kurser utöver dem som finansieras av utbildningsenheten kan du höra om din vårdcentral kan finansiera kursen.

Kursutbudet hittar du framför allt på:

ST-forum och övriga hemsidor är ingen garanti för att kursen är relevant eller godkänd.

Tänk efter och prata med din handledare:

 • Är kursen relevant för min ST-utbildning?
 • Är kursen relevant just nu eller senare? Utgå från din utbildningsplan.
 • Krockar kursen med ST-dagar, sidotjänstgöringar eller andra kurser?

Så söker du kurser

 1. Inhämta godkännande om kurs och frånvaro av handledare och vårdcentralschef.
 2. Ansök om studierektors godkännande att söka kursen. Detta gör du på ST-forum. Observera att ansökan till studierektor enbart avser godkännande att söka kursen. När studierektorn har godkänt din ansökan innebär det att kursen är godkänd och finansieras av utbildningsenheten.
 3. Gör kursansökan hos kursgivaren.
 4. Boka vid behov resa och boende i systemet Tripracer som tillhandahålls av Lingmerths resebyrå. Västra Götalandsregionen har Lingmerths som leverantör av resebyråtjänster och alla bokningar av resor och logi måste göras via dem.
  I vissa områden görs bokningen av utbildningskoordinatorn.

Inloggning ST-forum

Inloggning Tripracer

Kurskostnad

Primärvårdens utbildningsenhet ansvarar för den kursbudget du kan söka ur för att gå kurser. Vi ser till att pengarna räcker till alla obligatoriska kurser och därutöver i genomsnitt två kurser per år. Budgeten ska även täcka eventuella hotell- och resekostnader. Målet är också att alla ST-läkare någon gång under sin utbildning ska kunna delta i en större kongress eller seminarium för ST eller specialister i allmänmedicin.

Avbokningsregler

Om du utan giltigt skäl uteblir från kursen debiteras kurskostnaderna din vårdcentral. Vårdcentralen kan i sin tur debitera ST-läkaren. 

Om du går PLUS-programmet

För dig som deltar i PLUS-programmet så gäller att PLUS alltid ska prioriteras. Det innebär att deltagande i kurser utöver PLUS endast beviljas när de inte krockar med PLUS-programmet och inte kan vänta tills du är färdig med PLUS.


Kompetensutvecklingstid

Som ST-läkare i allmänmedicin i VGR har du rätt till 4 timmar kompetensutvecklingstid, även kallad ST-tid, per vecka om du arbetar heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad minskar kompetensutvecklingstiden med motsvarande. Vi rekommenderar att du är på vårdcentralen under din kompetensutvecklingstid. ST-dagar ersätter kompetensutvecklingstid under aktuell vecka.

Din kompetensutvecklingstid bör du ägna åt:

 • Inomprofessionell reflektion i grupp.
 • Planering av din ST-utbildning, planering av vårdcentraltjänstgöring, kontakt med sidoutbildningskliniker, planering och ansökan till kurser.
 • Dokumentation av din ST-utbildning (kompetensbedömningar, årsrapporter, intyg etc.) och kontinuerlig uppdatering av tjänstgöringsportfölj och utbildningsplan på ST-forum.
 • Fördjupning och läsning av medicinsk litteratur/tidskrifter och medicinsk information på internet.
 • Studiebesök på till exempel rehabmottagning, mödravårdscentral och specialistsköterskemottagning.
 • Medsittning hos kollegor på vårdcentralen.
 • Deltagande i Balintgrupp.

Vetenskaplig kurs och arbete

Under din ST-utbildning ska du gå en kurs i forskningsmetodik som ligger till grund för att genomföra ett eget vetenskapligt arbete. Kurserna ges av FoU primärvård i Västra Götaland och det finns flera kurser att välja mellan. Kurserna startar under vårterminen och ansökan görs under perioden augusti-september.

Tänk på att såväl kurs som arbete är omfattande och det kan vara svårt att kombinera med sidotjänstgöring. Läs noga under respektive kursbeskrivning.

Kurser arrangerade av FoU primärvård Västra Götaland

Inomprofessionell reflektion

Tillsammans med dina ST-kollegor deltar du i regelbundna gruppträffar. Dessa sker framförallt i samband med ST-dagar och har olika namn i olika delregionala områden till exempel nätverksgrupper eller basgrupper. 

Deltagande i inom- eller mellanprofessionell reflektion i grupp rekommenderas som metod för lärande i flera av delmålen i Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Samarbete i grupp med jämlikar ger möjlighet att tillämpa teoretisk kunskap, skapa kopplingar och få olika perspektiv på det man som ST-läkare skall lära sig. 

Utöver fördjupning kring teoretisk kunskap kan nätverksgrupperna ge möjlighet till praktisk träning, diskussion om arbetsmiljö eller stöttning kring svåra patientfall. 

Träffarna är precis som ST-dagarna obligatoriska.

Datum för ST-dagar

Du hittar datum för ST-dagarna i Kalendern på ST-forum.

Logga in i ST-forum