Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetssätt och styrning

Måluppfyllnad av miljöplanen förutsätter att förvaltningar och bolag inom VGR samverkar och följer centrala styrdokument. Vi har även ett antal gemensamma regionala verktyg för att nå framgång i vårt eget miljöarbete.

Styrande dokument

Ansvar och roller

För att nå miljömålen krävs samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser. Vissa nämnder och styrelser har särskilda uppdrag att se till att VGR når de övergripande målen i miljöplanen. Det gäller till exempel för servicenämnden (Regionservice) inom varor och tjänster som till exempel måltider, och fastighetsnämnden (Västfastigheter) på energiområdet. 

Organisation av miljöarbetet

De som är anställda som miljöchef/ miljösamordnare/ miljöstrateg/ miljöcontoller eller motsvarande är stöd och resurs för varje förvaltnings- eller bolagsledning.

Alla dessa utgör Västra Götalandsregionens miljösamordnarnätverk som miljöavdelningen på Koncernkontoret samordnar och samlar två gånger per år. 

  • Miljöombuden på förvaltningarna är en resurs i miljöarbetet på avdelnings- eller enhetsnivå, där ansvarig chef utser dem.
  • Kemikaliekontaktpersoner eller -ombud är särskilt stöd och en resurs i kemikaliearbetet och de finns liksom miljöombuden i linjeorganisationen. 

Miljöledning

Alla Västra Götalandsregionens verksamheter ska enligt fullmäktiges beslut bryta ner och integrera målen i miljöplanen i verksamhetens ledningssystem eller i ett separat miljöledningssystem. Verksamheter med mindre miljöpåverkan kan istället bli miljödiplomerade.

Kriterier för miljödiplomering

Inköp och upphandling

När Västra Götalandsregionen som stor beställare ställer höga miljökrav når vi ett steg längre i miljöarbetet. I inköpsprocessen ingår också att hitta resurseffektiva flöden, som minskar användningen av energi och material.

Gröna listan för inredning och möbler är ett exempel på när miljöhänsyn och näringslivets intressen också flyttar fram positionerna på marknaden.

Med hjälp av den interna bytessajten Tage kan vi byta möbler inom VGR som annars skulle ha slängts.

Hållbar upphandling

Kemikalier

Inköp är ett viktigtverktyg för kemiska produkter och kemikalier i varor. Nationella substitutionsgruppen (NSG) är ett nationellt nätverk med syfte att tillsammans hjälpas åt att minska mängden och exponeringen för hälso- och miljöfarliga kemikalier inom hälso- och sjukvård samt forskning- och utbildning.

Nationella Substitutionsgruppen

Klara kemikaliehanteringssystem skapar struktur i kemikaliearbetet.  

Klimatarbete

Se VGR-interna insatser för klimatet under miljömålen energi, transporter, och livsmedel. Klimatväxling och resepolicy är konkreta exempel på verktyg som vi använder för att minska klimatpåverkan.

Miljöutbildning och kompetens

Alla anställda och förtroendevalda ska genomföra en grundläggande miljöutbildning. Miljöavdelningen på Koncernkontoret erbjuder en webbaserad miljöutbildning på VGR:s lärplattform. Förvaltningarna kan också välja att i stället ordna en lärarledd miljöutbildning.

Information om miljöutbildningarna finns i Utbildingskatalogen under rubriken "Miljö och arbetsmiljö" hos VGR Akademin 

Miljöstipendium

Västra Götalandsregionen har sedan 2002 ett internt miljostipendium. Det ska premiera anställda eller verksamheter som uppnått något  utöver vad som kan förväntas inom ramen för sitt ordinarie uppdrag - i VGR:s eget miljöarbete.

VGR:s interna miljöstipendium

Finansfrågor

Västra Götalandsregionen har givit ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor för att finansiera nya Regionens hus i Göteborg.  Den gröna obligationen är motsvarar en traditionell obligation, men med den skillnaden att utfärdaren garanterar att kapitalet som lånas enbart används till miljöinvesteringar.

I VGR:s Finanspolicy från 2017 står att:

Västra Götalandsregionen ska i största möjliga utsträckning undvika att investera i företag vars huvudverksamhet, mer än 50 % av omsättning, är utvinning och försäljning av fossila bränslen liksom företag vars huvudverksamhet består av tjänster till sådana bolag.

Läs mer om VGR Finans

Miljömålen

Se fler arbetssätt och insatser inom varje miljömålsområde i VGR:s miljöplan.

Lars Berko

Miljöstrateg ansvarig för analys och uppföljning
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-07 11:05