Miljö i VGR

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av landets största arbetsgivare. Det betyder att vi kan göra verklig skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Därför har VGR, i allt vi gör från övergripande strategier till det dagliga arbetet, också ett ansvar för miljön.

Miljökonsekvenserna – globala och lokala – ska alltid spela roll. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. VGR har cirka 56 000 anställda och våra olika arbetsplatser påverkar miljö och klimat på flera olika sätt. Vi driver ett ambitiöst arbete i våra verksamheter för att minska påverkan. 

Våra egna miljömål

Miljöarbetet baseras på VGR:s hållbarhetsmål som antagits av regionfullmäktige, och drivs sedan 2023 av ett hållbarhetsutskott som lyder under regionstyrelsen. 

Syftet med VGR:s interna miljömål är att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt, en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande här och nu, och i framtiden. 

Miljömål 2030

Så jobbar VGR

Samtliga förvaltningar och bolag, liksom verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR, har ett gemensamt ansvar för genomförandet av Miljömål 2030. Enligt visionen Det goda livet ska miljöperspektivet beaktas i samtliga beslut.

För en effektiv styrning mot miljömålen krävs ett tydligt ledarskap och strukturerat arbete med ständiga förbättringar. Detta stöds av ett systematiskt arbetssätt i miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.

Lista A-Ö om arbetssätt och styrning i VGR:s miljöarbete 

Miljöuppdrag för utveckling i Västra Götaland  

Inom det regionala utvecklingsuppdraget ska VGR driva miljöutveckling och stötta klimatomställningen genom initiativ och stöd för olika insatser och projekt i Västra Götaland. 

Arbetet sker tillsammans med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer och bedrivs enligt den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 (VG2030). 

Biologisk mångfald, minskad klimatpåverkan, hållbar konsumtion och ökad resurseffektivitet är prioriterade områden.

Klimatarbetet sker främst genom det regionala samarbetet "Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om". 

Miljö och klimat

Regional utvecklingsstrategi