Politisk ordlista

Ordlistan förklarar politiska termer som kan förekomma i handlingar och under politiska möten i Västra Götalandsregionen. Nämnder används genomgående i ordlistan för alla politiska församlingar, vare sig det är nämnder, styrelser, kommittéer eller utskott.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Acklamation Beslut som fattas genom muntligt bifall.

Allmän handling En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda eller arbetsmaterial.

Arvode Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt arbete.

Avslå (avslag) Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

B

Bereda Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Beslutsordning Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Bifalla (bifall) Godkänna eller bevilja.

Bordlägga (bordläggning) Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

C

D

Dagordning Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegera (delegering) Överlåta rätten att fatta beslut till någon annan.

Diarium Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet.

E

Ersättare Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. 

F

Fråga Fråga som en ledamot i regionfullmäktige ställer till ordförande i en nämnd eller styrelse för att inhämta sakupplysning. Bara den som svarar får delta i debatten om frågan.

Föredragande Den som presenterar ett ärende för en nämnd. Oftast ansvarig tjänsteperson för nämnden.

Föredragningslista Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning Vid en förvaltning arbetar tjänstemän med att bland annat ta fram underlag till regionfullmäktige och nämnder samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

H

Handling Handlingar för politiska beslut är en sammanställning över de dokument som behövs vid ett politiskt möte. Termen handling kan även betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut.

Hemställa (hemställan) Ålderdomligt uttryck för att formellt begära något. 

I

Inkommen En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interpellation Fråga från ledamot i regionfullmäktige till ordförande i en nämnd eller styrelse för muntligt och skriftligt svar. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation. Interpellationen skickas in före sammanträdet.

J

Justera (justering) Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig) Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteman eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse information om tid och plats för ett möte.

L

Ledamot Vald ordinarie representant i till exempel regionfullmäktige eller nämnd.

M

Majoritet Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 procent av ledamöterna (eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Motion Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i regionfullmäktige 

Mötesuppehåll (ajournering) Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

N

Nominera (nominering) Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd Regionfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas inom Västra Götalandsregionen. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. En nämnd kan även kallas styrelse eller kommitté. 

O

Offentlighetsprincipen Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Omröstning Röstning om vilket förslag som nämnd, styrelse eller regionfullmäktige ska besluta om.

Opposition Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

P

Presidium Ordförande och en eller flera vice ordförande i regionfullmäktige eller en nämnd.

Proposition Formellt förslag till beslut vid omröstning. Proposition är ett annat ord för förslag.

Protokoll Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt

Q

R

Remiss Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntlig eller skriftlig.

S

Sekretess Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning.

Styrelse Se nämnd

Suppleant Ålderdomligt namn för person som är ersättare i ett bolag. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande Se protokollsanteckning 

T

Tilläggsyrkande Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteutlåtande Dokument med bakgrundsinformation och förslag till beslut, framtaget av förvaltningen.

Tjänsteman En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till regionfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

U

Upprättad handling En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Utskott En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

V

Votera (votering) Ålderdomligt namn för att rösta om något.

W

X

Y

Yttrande Skriftliga synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Z

Å

Återremiss Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende Sakfråga som regionfullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ärendelista Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Ö