Hållbarhet – för varje människa och för vår planet

Västra Götalandsregionen (VGR) leds av visionen Det goda livet. Som en av landets största arbetsgivare kan vi tillsammans göra verklig skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Det ska vi göra nu, i varje beslut och verksamhet. Våra mål är högt satta och kräver att vi gör allt vi kan – för varje människa och för vår planet.

VGR:s hållbarhetsmål 2030

VGR:s hållbarhetsmål innefattar Mål för social hållbarhet 2030 samt Miljömål 2030. Målen gäller för alla VGR:s förvaltningar och bolag samt verksamheter som finansieras av VGR.

Tillsammans ska målen förstärka ett hållbart genomförande av VGR:s uppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Powerpoint-presentation om hållbarhetsmålen (pdf)  

Hållbarhetsmål 2030 (pdf)  

Hållbarhetsmål 2030 på finska (pdf)

 

Hur går arbetet med hållbarhetsmålen?

Hållbarhet integreras i koncernens, förvaltningars och bolags ordinarie processer för budget, verksamhetsplanering och uppföljning för att säkerställa ekonomiska och personella resurser.

Hållbarhet ska vara med i varje beslut och i varje steg vi tar – tillsammans.

Varje år görs en uppföljning av arbetet med hållbarhetsmålen.

Rapport: Uppföljning VGR:s hållbarhetsmål 2023

Rapport: Uppföljning VGR:s hållbarhetsmål 2022

Mål för social hållbarhet 2030

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

 • Vi främjar god hälsa och välbefinnande
  Hälsa och välbefinnande bland invånarna i Västra Götaland ska förbättras till år 2030.
 • Vi arbetar för jämlikhet och lika rättigheter
  Orättfärdiga skillnader i såväl livsvillkor som mänskliga rättigheter för invånarna i Västra Götaland ska minska till år 2030.
 • Vi skapar tillit, trygghet och delaktighet
  Tillit, trygghet och delaktighet bland invånarna i Västra Götaland ska öka till år 2030.

Mål för social hållbarhet 2030 (pdf) 

Läs om VGR:s arbete med social hållbarhet inom regional utveckling här.


Miljömål 2030

Miljömål 2030 ska bidra till visionen Det Goda Livet genom att skapa ett gott liv för varje människa på en välmående planet. Detta innebär att Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden.

 • Vi arbetar resurseffektivt och giftfritt
  År 2030 är våra produkt- och materialflöden resurseffektiva och giftfria. 
 • Vi ställer om till låg klimatpåverkan
  År 2030 har våra direkta växthusgasutsläpp minskat med 85 % och de indirekta har minskat med 50 %. År 2045 har vi netto noll-utsläpp av växthusgaser.
 • Vi främjar biologisk mångfald och ekosystem
  År 2030 nyttjar vi ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden.
 • Miljöledning
  Till 2025 ska VGR:s förvaltningar och bolag vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, vissa kan i stället välja miljödiplomering. 

Miljömål 2030 (pdf)

Läs om VGR:s arbete med miljö och klimat inom regional utveckling här.


Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att uppnå ekologisk och social hållbarhet.

VGR ska ha en hållbar ekonomisk utveckling genom god ekonomisk hushållning, en långsiktig ekonomi i balans, ansvarsfulla investeringar och hållbara upphandlingar.

Ekonomisk hållbarhet handlar också om hur hållbarhet integreras i VGR:s styrning och ledning.


Hållbarhetsutskottet

Hållbarhetsutskottet ansvarar för ett mer sammanhållet arbete med VGR:s hållbarhetsmål.

Viveca Reimers

Hållbarhetschef

Telefonnummer