Hållbarhetsutskottet

För att få ett mer sammanhållet arbete med Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål inordnas det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet till hållbarhetsutskottet. Regionstyrelsens ansvar för och arbete med dessa frågor blir därigenom tydligare.

Regionstyrelsen och dess hållbarhetsutskott har ett strategiskt och samordnande ansvar men också stödjande roll till utförarverksamheterna i deras arbete med Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål för miljömässig och social hållbarhet. Utgångspunkten är att dessa aspekter ska vara en integrerad del i styrelsers och nämnders verksamhetsplanering. Styrelser och nämnder ansvarar för prioritering och genomförande av åtgärder inom ramen för sin verksamhet.

Utskottet ska inom sitt ansvarsområde bistå regionstyrelsen i dess ansvar som ägare av verksamheter i egen regi. Utskottet ska ta initiativ till åtgärder för att stärka Västra Götalandsregionens interna arbete för miljömässig och social hållbarhet.

Viktiga områden för det interna miljöarbetet är investeringar i fastigheter och utrustning, kemikaliehantering, energieffektiviseringar, interna transporter, avfallshantering samt upphandling, inköp och sortimentsstyrning.

Utskottet ska ta initiativ till åtgärder för att:

  1. stödja regionstyrelsen i sitt strategiska och samordnande ansvar för det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet i Västra Götalandsregionens verksamheter
  2. följa genomförandet av hållbarhetsarbetet samt analysera, ta initiativ till åtgärder och föreslå förändringar för att nå måluppfyllelse
  3. bereda ärenden inom sitt ansvarsområde inför beslut i regionstyrelsen

Det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet bedrivs i nära samarbete med Västra Götalandsregionens övriga nämnder och styrelser.

Jenny Johnson

Nämndsamordnare