Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton ledamöter som på heltid ansvarar för hela Västra Götalandsregionens utveckling.

Regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela organisationens utveckling samt följa de frågor som kan inverka på dess utveckling. Regionstyrelsen vakar över att nämnder och styrelser fullgör sina uppgifter inom olika verksamhetsområden utifrån regionfullmäktiges beslut och vad som enligt lag och andra författningar vilar på Västra Götalandsregionen.

Beslut i regionstyrelsen

Regionstyrelsen tar fram Västra Götalandsregionens samlade budget med underlag från de olika verksamheterna och bevakar att resurserna hanteras på ett ändamålsenligt sätt.

Regionstyrelsen har tre utskott; ägarutskottet, personalutskottet och hållbarhetsutskottet samt två beredningar; beredningen för hållbar utveckling och beredningen för mänskliga rättigheter.

Regionstyrelsen sammanträder i Residenset i Vänersborg cirka 18 gånger om året, mötena hålls på tisdagar.

Regionstyrelsens presidium

Helén Eliasson (S) ordförande
Lars Holmin (M) vice ordförande

Mari Nilsson

Nämndsamordnare