Beredningen för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utvecklings (BHU) huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.

Beredningen för hållbar utveckling är en gemensam beredning mellan VGR och kommunalförbunden i Västra Götaland. Sedan regionens bildande 1999 har formerna för strukturerad samverkan inom regional utveckling utvecklats och idag är uppdraget för beredningen att ta fram underlag inför beslut i regionstyrelsen.

Beredningen hanterar frågor som är gemensamma för VGR och kommunerna och som är strategiskt viktiga för Västra Götalands utveckling. Det handlar bl.a. om frågor som rör näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, klimat- och miljö, kultur, infrastruktur- och kollektivtrafikutveckling och bredband.

Beredningen är även en viktig arena för dialog mellan miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden och kommunerna i Västra Götaland.

Ann-Sofie Mellqvist

Nämndsamordnare

Irma Ganibegovic

Strateg