Ägarutskottet

Regionstyrelsen utövar ägarskap av Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och för att nämnder och styrelser bedriver sin verksamhet i enlighet med fastställda reglementen, har en verksamhet i balans och hushållar med tilldelade resurser. Ansvaret innefattar att säkerställa att utförarverksamheten efterlever fattade beslut om tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.Regionstyrelsen är nämnd för den regiongemensamma centrala förvaltningen.För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett ägarutskott.

Under regionstyrelsen svarar ägarutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella frågor:

  1. Regiongemensam ägarstyrning av styrelser och nämnder
  2. Uppsiktsplikt
  3. Regiongemensam verksamhets- och ekonomistyrning
  4. Ekonomi- och finansförvaltning
  5. Investeringar
  6. Samordning av verksamheter i egen regi
  7. Regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
  8. Ägarutskottets ansvar för förvaltningen Koncernkontoret, bland annat för IS/IT och inköp, och regionstyrelsens stöd till andra politiska organ

Ägarutskottet stödjer regionstyrelsen i den löpande styrningen och uppföljningen av regionstyrelsens egen förvaltningsorganisation. Regionstyrelsen svarar genom koncernkontoret även för tjänstemannastödet till flera nämnder, styrelser och kommittéer samt till regionfullmäktige.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas de områden där regionstyrelsen är ansvarig leverantör av servicetjänster till andra nämnder och styrelser, såsom inköp och IS/IT.