Miljödiplomering

Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen ska ha ett miljöledningssystem. Vissa förvaltningar kan därvid välja att miljödiplomera alla enheter, i stället för att certifiera enligt ISO 14001. Kraven gäller även för privat verksamhet inom Vårdval primärvård och Vårdval Rehab samt barn- och ungdomstandvård som har avtal med VGR.

Miljödiplomering är ett mindre omfattande alternativ till ett fullständigt miljöledningssystem enligt ISO14001. Miljödiplomering är en metod baserad på miljöledningssystem för att organisera verksamhetens miljöarbete och som syftar till ständiga förbättringar.

Hållbarhetsutskottet i Västra Götalandsregionen beslutar om vilka krav som gäller för diplomeringen. De senaste kriterierna för VGR:s miljödiplomering gäller 2024-2026.

Alla som enligt miljörevisorerna uppfyller miljökraven belönas med miljödiplom att visa personal och besökare. Verksamheter/enheter som har <6 anställda (tandvård) och <10 anställda (primärvård, administrativ verksamhet) är undantagna krav på extern miljödiplomering. Det räcker med den egna genomgången varje år och säkerställande att de uppfyller kraven för miljödiplomering. Dokumentation på miljödiplomering/egen genomgång ska kunna uppvisas på begäran av VGR.

Nya kriterier 2024-2026

Från och med 2024 gäller reviderade kriterier för miljödiplomering.

Kriterier för miljödiplomering av primärvård

Kriterier för miljödiplomering av tandvård

Kriterier för miljödiplomering av administrativ verksamhet eller motsvarande

Vägledning för miljödiplomering

Här finns en allmän vägledning om kriterierna för miljödiplomering för att underlätta tolkning av dem och ibland förklara poängsättningen, och ge tips om hur de kan uppfyllas.

Kontrollera även om din förvaltning eller verksamhet har ytterligare vägledning och hjälpdokument för sin miljödiplomering.

Vägledning för miljödiplomering

Instruktioner för revisorer

Privata verksamheter inom vårdval väljer själva extern revisor. Revisorn ska vara från tredje part, oberoende av verksamheten. Kvalifikationer: Erfarenhet av revisioner mot miljöledningssystem, till exempel modellen SUSA (före detta Svensk miljöbas) eller standarden ISO 14001.

VGR:s verksamheter följer lagen om offentlig upphandling och får endast avropa från ett gemensamt ramavtal.

Revisorerna ska utgå ifrån en instruktion för att bedömningarna ska göras likvärdigt oavsett revisor.

Instruktioner för revisorer

Carina Holmberg

Miljöstrateg – Miljöledning

Telefonnummer