Regionstyrelsen 7 juni 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen - framställningar till regionfullmäktige

VGR:s samlade detaljbudget bygger på nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2023. Det ekonomiska läget är sedan ett tag tillbaka mycket svårt att prognostisera. Oron i den globala och svenska ekonomin gör att flera faktorer som är avgörande för en regions ekonomiska förutsättningar blir osäkra och svåra att beräkna.

Just nu ser det ut som att 2023 och 2024 blir två svåra år att hantera med hög inflation och osäkerhet kring skatteunderlagets utveckling. Det gör att det inte finns något utrymme för nya satsningar.

Vissa verksamheter har större ekonomiska utmaningar än andra. Det gäller framför allt sjukhusen som har svårt att nå en budget i balans. Under 2023 krävs det omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar. Åtgärderna kräver såväl strukturella förändringar som effektiviseringar i verksamheterna.

Regionstyrelsen godkände ett nytt förslag till regionfullmäktige vad gäller detaljbudgeten för 2023. Det nya förslaget innebär bland annat att avslå infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens begäran om att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent.  

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Logistiks begäran om 40 miljoner kronor i ersättning för kostnadsförändringar efter beslutad prislista.
 2. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks begäran om ersättning för kassationer om pandemirelaterade artiklar i lager om 25,5 miljoner kronor genom att styrelsen för logistik tillåts redovisa ett resultat om -25,5 miljoner kronor vid utgången av 2023.
 3. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks återbetalning av 20 miljoner kronor för Material i vården (MiV) under 2023 då dessa överskrider förväntat behov.
 4. Regionfullmäktige avslår infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens förslag att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023.
 5. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för att höja Västtrafik AB:s självfinansieringsgrad till 50 procent.
   

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

2. Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen

I sin delårsrapport redovisar Västra Götalandsregionen ett resultat på -564 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till -2 700 miljoner kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än budget.

Den ekonomiska situationen för hälso- och sjukvården är mycket ansträngd. Efter årets första fyra månader avviker hälso- och sjukvårdens verksamheter från budgeten med totalt -791 miljoner kronor. Tittar man enbart på sjukhusens budgetavvikelse uppgår den till sammanlagt -836 miljoner kronor.

Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget har regionstyrelsen vidtagit ett antal åtgärder som syftar till att uppnå ekonomi i balans. Regionstyrelsen har infört avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad. En regional ledning för ekonomi i balans har inrättats med representanter för hälso- och sjukvårdens utförare. Arbetet och den ekonomiska utvecklingen rapporteras löpande till ägarutskottet.

Dessutom har regionstyrelsen tillsatt en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott. Regionstyrelsen har under våren mottagit skrivelser från samtliga sjukhusstyrelser om deras ekonomiska situation och bedömning att de inte kommer att nå ekonomi i balans under 2023. Skrivelserna kommer att tas omhand inom ramen för arbetet med regional ledning för ekonomi i balans.

Styrelsen noterar också att de flesta fokusområdena i regionfullmäktiges budget bara delvis kommer att uppnås i år. Styrelsen uppmanar därför berörda nämnder och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att Primärvårdsstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling, Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen noterar inkommen skrivelse från Styrelsen för Regionhälsan om bedömd underfinansiering avseende Sjukvårdens Larmcentral och framtida underfinansiering av Primärvårdens Utbildningsenhet och hänvisar till fortsatt dialog i budgetberedningen för en långsiktig lösning.
 3. Regionstyrelsen noterar att merparten av de fokusområden som beslutats i regionfullmäktiges budget endast bedöms delvis uppnås under året, och uppmanar berörda nämnder och styrelser att vidta erforderliga åtgärder för ökad måluppfyllelse.
   

Beslut: enligt förslag

 
3. Budget 2024 för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings (S, V och MP) förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR står inför stora utmaningar de närmaste åren. Köerna till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av dem. De kommande två åren påverkas kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeteras för ett underskott på 1,6 miljarder kronor.

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda VGR:s gemensamma resurser på ett bättre sätt.  

Några centrala punkter i budgeten är:

 • Öka takten i omställningen av vården
 • Fokus på att främja barn- och ungas psykiska hälsa
 • Satsning på konkurrenskraftiga löner
 • Extra pengar till förlossningsvården
 • Höjda patientavgifter för att styra patientflödena
 • Minskad administration och effektivare inköp
 • Effektivare klimatarbete
   

Satsningarna ska till del finansieras genom minskad administration, förbättrad efterlevnad av inköpspolitik och -riktlinjer samt ökade avgifter. Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats. 

Regionfullmäktige beslutar om VGR:s budget 2024 vid sammanträdet den 12-13 juni.

Partiernas budgetförslag 2024

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen.

Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Centerpartiet reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Liberalerna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget budgetförslag.

  
4. Sammanträdestider 2024 för regionfullmäktige

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige sammanträder den 27 februari, 9 april, 28 maj, 17–18 juni, 1 oktober, 21–22 oktober och 3 december.
 2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag
   
   

5. Krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen baserad på allmän tjänsteplikt

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) ska krigsplaceras. Det föreslår regionstyrelsen att fullmäktige beslutar om i höst. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Förslaget som tidigare behandlats av Personalutskottet innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
 2. Regionfullmäktige ger följande helägda bolag ett specifikt ägardirektiv om att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare: Västtrafik AB, Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB.
 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall en medarbetare har flera krigsplaceringar.

 
Ärenden till regionstyrelsen
 

6. Deltagande i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog och samverkan med civilsamhället

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, bjuder in förtroendevalda, som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället, i kommuner och regioner att delta i nätverk 2023-2026.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Stefan Lindborg (V) och Anne-Marie Ekström (L) att representera Västra Götalandsregionen i SKR:s nätverk för medborgardialog och samverkan med det civila samhället 2023-2026.

 
7. Förlängning av tilläggsavtal om gymnasieutbildning inom naturbruk mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna

VGR driver flera naturbruksgymnasier. VGR och Västra Götalands kommuner har sedan tidigare skrivit under ett kortare tilläggsavtal om gymnasieutbildning inom naturbruk, som gäller året ut i väntan på att ta fram ett långsiktigt avtal. Detta eftersom det långsiktiga avtalet för perioden 2023-2026 inte fick stöd av samtliga kommuner.

Arbetet pågår med att ta fram ett nytt avtal och bedömningen är att det behövs mer tid för att ta fram ett långsiktigt avtal som samtliga parter kan komma överens om. Regionstyrelsen förlänger därför tilläggsavtalet ett år.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen förlänger tilläggsavtalet om gymnasieutbildning inom naturbruk mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna att gälla till och med den 31 december 2024. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.

 
8. Val av representanter till politisk arbetsgrupp för framtagande av nytt Samverkansavtal Naturbruk

Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga kommuner i Västra Götaland föreslår att tilläggsavtal om gymnasieutbildning inom naturbruk förlängs till och med den 31 december 2024. Orsaken är att det långsiktiga avtalet för perioden 2023 - 2026 inte fick stöd av samtliga kommuner (se ärende 7).

I processen med att ta fram ett nytt långsiktigt samverkansavtal för naturbruksutbildningar har en politisk arbetsgrupp bildats för att leda arbetet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Helén Eliasson (S), Lars Holmin (M) och Aida Karimli (C), som representanter till politisk arbetsgrupp för framtagande av nytt Samverkansavtal Naturbruk.

 

9. Skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården

Regionstyrelsen beslutar, efter ett initiativärende från RödGrön Ledning att skicka en skrivelse till regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen påpekar att vårdpersonalens uppgift är att ge patienter vård efter behov och menar att det finns stora risker för liv och hälsa med anmälningsplikt i vården. Regionstyrelsen menar vidare att det finns risk för att de människor som lever som papperslösa i Sverige av rädsla kommer att avstå från att söka nödvändig vård och riskera sin hälsa och i värsta fall sina liv. Särskilt befaras att gravida och våldsutsatta kvinnor inte kommer söka vård.

Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna biföll initiativärendet från RödGrön Ledning.

Moderaterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag och lämnade en protokollsanteckning.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att tillskriva regeringen att anmälningsplikt inte bör införas i hälso- och sjukvården

 
 Sammanträdets handlingar