Regionstyrelsen 21 november 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Tilläggsbudget 2024 för Västra Götalandsregionen

I september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2024 som innebär att VGR får ökade generella statsbidrag och ökat sektorsstöd med sammanlagt 982 miljoner kronor. Tilläggsbudgeten beskriver hur de tillkommande generella statsbidragen ska fördelas.

För 2024 så är indexuppräkningen oförändrad och ligger fast vid index för Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd till 3,0 % och för övriga nämnder och styrelser på 2,0 %. För planåret 2025 har index uppdaterats enligt SKR:s senaste prognos och sätts till 2,0 % för alla verksamheter och för 2026 sätts index till 1,1 % för alla verksamheter.

Regionstyrelsen tilldelas 59,5 miljoner kronor för uppstartskostnader för Högsbo Närsjukhus. Detta är en engångssatsning under 2024. 

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får 525 miljoner kronor. Pengarna fördelas på:

 • Uppräkning till sjukhusen och primärvården på 492 miljoner kronor
 • Förstärkning av BUP i sjukhusens egen regi
 • Förstärkning av ambulanssjukvården i Skaraborg
 • Förstärkning av barn- och ungdomsmedicin
 • Inrättande av en mottagning för vård kopplat till sexuella övergrepp

Miljönämnden tillförs 15 miljoner kronor för satsningar på ökad biologisk mångfald genom att kompensera Västkuststiftelsen för minskade statsbidrag. Nämnden tillförs också 10 miljoner kronor för att kompensera för minskade statsbidrag till folkhögskolorna.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige fastställer förslag till justerad budget för 2024 med plan för 2025 – 2026. Paragrafen justeras omedelbart. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag. 

2. Reviderad policy för styrning 2023

Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata utförare. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag på reviderad policy för styrning. I huvudsak finns två större förändringar jämfört med tidigare policy:

 • Policyn är anpassad till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 1 januari 2023 och till formuleringar i de nya reglementena för nämnder och styrelser som antogs av regionfullmäktige 2022-11-29.
 • Policyn innehåller ett nytt kapitel om attest och utanordning. Utöver dessa ändringar har mindre redaktionella justeringar gjorts i policyn.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner policy för styrning för 2023–2026.
 2. Beslutet ersätter tidigare policy för styrning samt policy för attest och utanordning.

3. Justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy

Personalutskottet behandlade Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy den 31 maj 2023 och föreslog då en justering under avsnittet  ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik”. Personalutskottets förslag till justering följde inte med till regionstyrelsens eller till regionfullmäktiges behandling av ärendet. Regionfullmäktige beslutade därför att godkänna policyn utan personalutskottets föreslagna justering. Därför hanteras ärendet igen med den justerade policyn bilagd.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner justering av Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy avseende punkt 2 på sidan 4, under avsnittet ”Vi arbetar utifrån en gemensam lönepolitik” under rubriken ”Som chef” till följande lydelse: använder du lönesättningen på ett flexibelt sätt för att behålla och rekrytera medarbetare men inte som ett osunt internt konkurrensmedel utan ser till helheten för arbetsgivaren.

4. Principer för vårdinformationsmiljön som en del av den offentligt  finansierade hälso- och sjukvården i Västra Götaland

Regionfullmäktige beslutade 2018 att offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska ansluta sig till kärnsystemet Millenium som upphandlas inom program FVM. Av beslutet framgår dock inte på ett tydligt sätt förutsättningarna för privata utförare. Beslutet från 2018 förtydligas nu så att det framgår tydligare att utförare som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) och deras underleverantörer ska använda system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet.  

Syftet är att patientinformation från privata underleverantörer ska vara tillgänglig på samma sätt som motsvarande information från VGR:s egna verksamheter. Det ger möjligheter till samverkan och skapar förutsättningar för att dela information över organisations- och verksamhetsgränserna.

Förslaget till regionfullmäktige innebär att alla offentliga vårdgivare och privata vårdgivare, som har avtal med VGR, behöver säkra att de själva och deras upphandlade underleverantörer använder system som är kompatibla med det samlade vårdinformationssystemet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Utförare som arbetar på uppdrag av offentligt finansierade vårdgivare i Västra Götaland ska använda system som är kompatibla med den vårdinformationsmiljö som beslutats i Västra Götalandsregionen. Utförare står för kostnaden för integrering och anpassning till vårdinformationsmiljön samt därefter förekommande löpande kostnader.
 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och i förkommande fall andra upphandlande nämnder och styrelser ska vid utformning av krav- och kvalitetsböcker och andra förfrågningsunderlag inför upphandling genomföra regionfullmäktiges beslut.

5. Avgiftsfri vaccination för personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tidigare beslutat att rekommendera regionerna att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla, oavsett ålder, som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Ärendet behandlades på strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i juni 2023. Koncernkontorets bedömning var att förslagen är bra ur smittskyddssynpunkt men att det är det oklart om avgiftsfriheten leder till önskad effekt då tidigare regionala beslut om avgiftsfrihet inte påvisar det. Koncernkontoret föreslog att inte ställa sig bakom rekommendationen på grund av att det saknas finansiering men även för att det saknas lagstöd.

Utifrån ett yrkande från RödGrön ledning (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) beslutade strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att ställa sig bakom rekommendationen. Därför föreslår Koncernkontoret nu att införa avgiftsfritt vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) till personer som inte har fullgott skydd mot mässling. Förslaget innebär även att ge avgiftsfritt vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio till personer som inte fått grundvaccination med minst en grunddos och två påfyllnadsdoser. Påfyllnadsdoser för redan vaccinerade och resevaccin ska fortsatt bekostas av den enskilde enligt gällande vaccinprislista.

Erfarenheten av tidigare regionala tillfälliga beslut om avgiftsfria vaccinationer är att endast cirka 20 procent väljer att vaccinera sig. Därför är bedömningen att kostnaden blir cirka 9 miljoner kronor.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, erbjuds upp till två doser MPR-vaccination avgiftsfritt.
 2. Regionfullmäktige beslutar att personer som, efter medicinsk bedömning, anses sakna tillräckligt skydd mot difteri, stelkramp, polio och kikhosta, erbjuds grunddos och två påfyllnadsdoser avgiftsfritt.
 3. De som omfattas av avgiftsfriheten är folkbokförda, asylsökande inklusive personer som sökt skydd i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt övriga nyanlända.
 4. Avgiftsfriheten gäller från och med 1 april 2024.

6. Ianspråktagande av medel ur Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads gemensamma spårvägspott

VGR och Göteborgs Stad har tidigare beviljat 112 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 100 miljoner kronor för att stärka spårvägsnätets kapacitet för längre spårvagnar på linje 5 och 11. Dessa projekt har också fått statligt stöd på 88,5 miljoner kronor för Engelbrektslänken och 52,5 miljoner kronor för att öka kapaciteten för längre spårvagnar på dessa linjer. På grund av ökad byggkostnad och inflation räcker de tidigare beviljade medlen inte längre för att slutföra projekten. Det är även viktigt att utöka kapacitetsförstärkningen för övriga delar av spårvägsnätet.

Regionstyrelsen föreslår att 194 miljoner kronor används från moderförvaltningens balansräkning för att slutföra Engelbrektslänken och kapacitetsförstärkningen på linje 5 och 11 samt fortsätter med kapacitetsförstärkningen för resten av spårvägsnätet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner att, ur avsättningen för kollektivtrafikutveckling i moderförvaltningens balansräkning, ianspråkta återstående 194 miljoner kronor till slutförande av projekten Engelbrektslänken och Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet för längre spårvagnar.
 2. Regionfullmäktige beslutar att ianspråktagande av medel enligt beslutspunkt 1 ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad fattar motsvarande beslut.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden att hantera ianspråktagna medel enligt beslutspunkt 1, samt att fatta erforderliga beslut i takt med att åtgärderna planeras och genomförs.

7. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har fem motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om en motion. Totalt är 34 motioner under beredning och fyra motioner har passerat ett år.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

8. Yttrande över motion av Tomas Brandberg (SD) om utfasning av Västra Götalandsregionens inköp av HVO100 och FAME100

Tomas Brandberg (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter snarast möjligt fasar ut sina inköp av HVO100 och FAME100.

HVO100 och FAME100 är flytande biodrivmedel. Dessa drivmedel används för att minska koldioxidutsläppen i en övergångsfas innan elektrifiering är på plats. Det är svårt att bedöma de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av att stoppa VGR:s inköp av HVO100 och FAME100. Kostnaderna kan både öka och minska. De långsiktiga ekonomiska konsekvenserna innebär ökade kostnader för samhället vid ett förändrat klimat.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

9. Yttrande över motion av Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) om mer nära vård genom differentierat vårdval

Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) bör undersöka möjligheterna att erbjuda olika alternativ inom Vårdval Vårdcentral. Det skulle innebära att man kan skapa vårdcentraler med olika ansvarsområden, särskilt i områden som är långt ifrån akutsjukhusen. De föreslår också att man ska utreda möjligheten att ha mindre vårdenheter med mer begränsade ansvarsområden inom detta ramverk för olika valmöjligheter inom vården.

En ny ändring i hälso- och sjukvårdslagen, som började gälla den 1 juli 2022, tydliggör att regionerna kan organisera primärvården på olika sätt. Det innebär att man kan ha olika vårdvalssystem för olika områden inom en region. Detta gör det möjligt att anpassa vårdcentralernas uppdrag och ersättningar efter geografiska och ekonomiska skillnader inom regionen. Vårdcentraler kan också få uppdrag att utföra viss specialistsjukvård och få en ersättning som anpassas efter det. Det här kan även öppna upp för mindre vårdenheter med mer begränsade uppgifter.

Förslaget har skickats på remiss. Styrelsen för NU-sjukvården anser att förslaget redan är besvarat, styrelsen för Närhälsan föreslår att förslaget bör godkännas, och den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden anser att förslaget redan är besvarat.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen. 

10. Yttrande över motion av Boris Leimar (SD) och Anders Strand (SD) om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning av skadegörelse

Regionstyrelsen återremitterar ärendet. 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

11. Yttrande över motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) om att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper

Johan Sösaeter Johansson (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) undersöker möjligheten att införa avgiftsfritt vaccin mot bältros och vilka grupper som ska omfattas av erbjudandet. Syftet är att vara före ett nationellt beslut och att arbeta förebyggande och proaktivt. Remissen har skickats till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår att motionen är besvarad.

Folkhälsomyndigheten har påbörjat en utredning om bältrosvaccination ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är ännu oklart. Koncernkontoret anser att VGR bör invänta Folkhälsomyndighetens utredning. Folkhälsomyndighetens underlag och beräkningar, som nationell kunskapsmyndighet, bör ligga till grund för hur VGR tillhandahåller vaccinet. Dessutom medför ett sådant beslut statlig finansiering.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

12. Yttrande över motion av Johan Fält (M) om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå

Johan Fält (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ett system ska inrättas där den vårdcentral som patienten är listad på, ska ersätta sjukhusens akutmottagningar vid patientbesök på liknande sätt som när patienten besöker en vårdcentral där de inte är listade.

Motionen har skickats på remiss. Den sammanvägda bedömningen är att motionen är besvarad med bakgrund av redan pågående arbete. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har inrättat en beredning för nära vård. En av beredningens centrala uppgifter är att ta fram underlag för inriktning inför ändring av vårdvalssystemet 2025 som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden sedan skall kunna omsätta till förfrågningsunderlag.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Ärenden till regionstyrelsen

13. Regionstyrelsens detaljbudget 2024

Regionstyrelsens detaljbudget beskriver regionstyrelsens uppdrag och ansvar över den egna verksamheten. Regionstyrelsens uppdrag har förändrats i den nya politiska organisationen. En av huvudfrågorna är att stärka ägarrollen och ägarskapet av samtliga verksamheter som drivs i egen regi.

Regionstyrelsen kommer att omsätta 6,9 miljarder kronor i budget 2024, varav 4,5 miljarder kronor är regionbidrag, knappt 0,1 miljarder kronor är statlig ersättning och 2,3 miljarder kronor är fakturerade intäkter och statsbidrag.

Förra årets omslutning var 6,5 miljarder kronor. Ökningen beror främst på regionbidrag för satsning på jämställda löner och digitalisering. Dessutom sker ett antal budgetjusteringar mellan regionstyrelsen och andra nämnder och styrelser, som resulterar i en positiv nettoeffekt motsvarande 17 miljoner kronor. Budget är lagd med ett underskott på 112,3 miljoner kronor för att ianspråkta tidigare överskott avseende program Millennium.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens detaljbudget 2024.
 2. Regionstyrelsen fastställer fördelningen av personalpolitiska anslaget i enlighet med personalutskottets förslag i bilaga ett i detaljbudgeten.
 3. Regionstyrelsen fastställer fördelning av övergripande budgetposter för hållbarhetsarbetet i enlighet med hållbarhetsutskottets förslag i bilaga två i detaljbudgeten.

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning. 

14. Tillkommande riktade statsbidrag 2024

Regionstyrelsen beslutade den 20 juni 2023 om fördelning av riktade statsbidrag för 2024. I regeringens budgetproposition som kom den 20 september aviserades en förstärkning av statsbidrag för 2024. Koncernkontoret föreslår i detta ärende följande fördelning av de tillkommande riktade statsbidragen till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden:

 • Primärvården förstärks med 7 miljoner kronor för att utveckla den nära vården.
 • Cancervård och barncancervård förstärks med 60 miljoner kronor. Medlen ska användas för en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården.
 • Psykisk hälsa och suicidprevention förstärks med 8 miljoner kronor. Syftet är att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
 • Förlossningsvård och kvinnors hälsa förstärks med 29 miljoner kronor för arbetet för en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård under graviditet, förlossning och eftervård.
 • Barnhälsovårdens förebyggande arbete förstärks med 7,4 miljoner kronor. Syftet med statsbidraget är att stärka och vidareutveckla hembesöksprogram inom barnhälsovården. 

Beslut: Regionstyrelsen fördelar tillkommande riktade statsbidrag för 2024 till den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-10-31.

15. Justering av budget för överenskommelsen med det civila samhället

Överenskommelsen med det civila samhället togs fram 2014. Syftet med överenskommelsen är att identifiera behov och möjligheter för stärkt samverkan mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen. I samband med mandatskiftet flyttades vissa ansvarsområden, bland annat fick kulturnämnden ansvar för strategiska demokratifrågor. I samband med detta uppstod diskussion om var överenskommelsearbetet skulle ha sin organisatoriska och ekonomiska hemvist.

Arbetsgruppen som har till uppdrag att följa och utvärdera den politiska organisationen har bedömt frågan om hemvist för överenskommelsen och föreslagit att arbetet ska bedrivas inom ramen för regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter, samt att budgetmedel för överenskommelsearbetet justeras från kulturnämnden till regionstyrelsen och beredningen för mänskliga rättigheter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner teknisk justering i budget avseende medel för överenskommelsen med det civila samhället där 1,4 miljoner kronor överförs från kulturnämndens detaljbudget till regionstyrelsen för 2024.

16. Rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter

VGR ställer sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården. Under första halvåret 2023 uppgick VGR:s samlade kostnader för inhyrd bemanning till 381 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala personalkostnaden inom VGR:s hälso- och sjukvård. 

VGR arbetar aktivt med att minska kostnaderna för hyrbemanning. Det handlar bland annat om samarbete inom och mellan förvaltningarna, stopp för direktupphandlingar, hyrstopp för sjuksköterskor dagtid, och att följa ramavtalen. Förutom kostnadseffektivitet handlar det om ökad trygghet och kontinuitet för patienterna och personalens arbetsmiljö.

En del i arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd bemanning är den pågående nationella upphandlingen av hyrbemanning, som görs gemensamt av Sveriges 21 regioner. Med ett nationellt avtal kan regionerna ställa tydligare gemensamma krav på kompetens.

Beslut: Västra Götalandsregionen ställer sig bakom rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner om att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i regionens verksamheter.

GrönBlå Samverkan (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) lämnar en protokollsanteckning. 

17. Inriktningsbeslut att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD)

Lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) som trädde i kraft 1 januari 2023 reglerar hur dokumentation får delas digitalt mellan vård- och omsorg. SVOD gör det möjligt för vård- och omsorgsgivare att via ett elektroniskt system ge eller få tillgång till personuppgifter hos andra vård- eller omsorgsgivare över organisationsgränserna.

Att tillämpa SVOD är en fråga som har stor betydelse för VGR:s möjligheter att använda sig av digitaliseringens möjligheter att dela information även med kommunernas omsorg.

SVOD är frivillig att tillämpa vilket innebär att ingen vård- eller omsorgsgivare måste dela information på detta sätt, men för att uppnå fördelar av SVOD är det önskvärt att så många andra vård- och omsorgsgivare som möjligt deltar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att implementera lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt ta fram en plan för genomförande.
 3. Regionstyrelsen översänder beslutet till de delregionala nämnderna som underlag för dialog med kommunerna om implementering av lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

18. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2022

Västra Götalandsregionen (VGR) förvaltar de anknutna stiftelserna och lämnar årsredovisning för dessa. Stiftelserna och gåvornas ändamål är främst inriktat på patientsocialt arbete, kultur, utbildning och forskning. Stiftelserna inom det patientsociala området lämnar bidrag till hjälpmedel, rekreation och rehabiliteringen för behövande sjuka som bor i Västra Götaland. Bidrag lämnas till utveckling av den sociala miljön vid sjukhus, samt till aktiviteter för patienterna. Kulturstiftelserna lämnar bland annat bidrag till Naturhistoriska museet, Göteborgs botaniska trädgård, Göteborgs symfoniorkester, samt till musiker och musikverksamhet inom regionen, samt genom stöd till inköp av material och föremål. Utbildningsstiftelser delar ut bidrag och stipendier till elever inom specifika områden. Forskningsstiftelser lämnar bidrag till forskning inom olika sjukdomsområden.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2022.
Ekonomidirektören och redovisningschefen får i uppdrag att underteckna stiftelsernas årsredovisningar för 2022.

19. Analys av administrativa kostnader och andel av sjukvårdens kostnader i Västra Götalandsregionen över tid och jämfört med andra regioner

Vid strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 april 2023 lämnade Mats Dovstrand (SD), Jonas Eriksson (SD), Inga Maj Krüger (SD) och Tomas Brandberg (SD) ett initiativärende med förslag om att genomföra en analys av administrativa kostnader och andel av sjukvårdens kostnader i Västra Götalandsregionen (VGR) över tid och jämfört med andra regioner.

Initiativärendet lyfter en viktig frågeställning som ofta diskuteras i offentlig verksamhet, inte minst har den varit aktuell under pandemin och under sista året med det ekonomiska läge som råder inom sektorn. Samtidigt är det en svår frågeställning då det inte finns en generellt gällande och vedertagen definition av vad begreppet administration innebär.

Koncernkontorets bedömning är att det som efterfrågas är så pass omfattande att det inte är möjligt att genomföra. I VGR:s budget för 2024 finns ett uppdrag att minska administrationen. De perspektiv som initiativärendet lyfter bör så långt det bedöms vara möjligt omhändertas inom ramen för det uppdraget.

Beslut: Regionstyrelsen avslår initiativärendet.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

20. Helårssammanställning av visselblåsningar 2022/2023 

Den 17 juli 2022 inrättade Västra Götalandsregionen (VGR) en regionövergripande visselblåsarfunktion. Visselblåsning är en rapportering missförhållanden som är allvarliga, utbredda, systematiska och där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena avbryts och åtgärdas.

Totalt har 45 ärenden kommit in till visselblåsarfunktionen under första året. Bedömningen är att inget av ärendena uppfyller kriterierna för en visselblåsning enligt lag utan hänvisas till VGR:s ordinarie rapporteringskanaler. Trots att ett ärende inte bedöms vara en visselblåsning informeras berörd verksamhet/förvaltning, som på så vis får kännedom och möjlighet att själva förbättra sin verksamhet.

Visselblåsarfunktionen drar följande slutsatser:

 • Antalet visselblåsningar fördelat på förvaltningarna representerar till stor del antalet anställda i respektive förvaltning. Södra Älvsborgs Sjukhus har dock endast mottagit en visselblåsning trots sina nästan 4 000 anställda.
 • Majoriteten av inkomna visselblåsningar bör hanteras i de ordinarie rapporteringskanalerna som redan finns på VGR. Detta beror oftast på att ärendets karaktär inte är av den allvarlighetsgrad som bedöms omfattas av kravet på allmänintresse av att missförhållandet avbryts och åtgärdas.
 • Antalet visselblåsningar som inkommit är för få för att kunna dra slutsatser om en verksamhet har en mer utbredd problematik än en annan.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning. 

21. Förnyad upphandling av ett nytt Regionens hus Vänersborg

Ärendet återremitteras. 

22. Strategisk plan för hälso- och sjukvårdens lokalstruktur i Västra Götalandsregionen

Fastighetsnämnden fastställde förra året en strategisk plan för hälso- och sjukvårdens lokalstruktur i Västra Götalandsregionen. Den strategiska planen kopplar ihop Västra Götalandsregionens mål och strategier kring framtidens hälso- och sjukvård med den långsiktiga planering för lokalförsörjning. 

Planen anger fyra inriktningar för framtidens lokalstruktur:

 1. Minska den totala lokalkapaciteten.
 2. Bygg ut den nära hälso- och sjukvården och samla verksamheter som inte behöver vara nära.
 3. Prioritera förutsättningen för effektiva arbetssätt i utformningen av lokaler.
 4. Minimera kostnadsdrivande byggnadstekniska krav.

Beslut: Regionstyrelsen noterar strategisk plan för hälso- och sjukvårdens lokalstruktur i Västra Götalandsregionen.

23. Godkännande av investering i teatersystem, GöteborgsOperan AB

GöteborgsOperan kommer inom en snar framtid behöva investera i nytt teatersystem då befintliga system till stora delar är från 1994 då huset byggdes.

I enlighet med beslutad investeringsriktlinje ska regionstyrelsen besluta om verksamhetsstyrda investeringar som överstiger 40 miljoner kronor per enskilt investeringsärende. Koncernkontoret delar bedömningen att denna investering utgör en verksamhetsstyrd investering.

Koncernkontoret föreslår att styrelsen för GöteborgsOperan AB får gå vidare med planering och genomförande av investeringen, då det inte råder något tvivel om att ett nytt teatersystem krävs för fortsatt verksamhet.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner att styrelsen för GöteborgsOperan AB genomför investering i ett nytt teatersystem inom ramen för bolagets verksamhetsstyrda investeringar.

24. Ägarambition och ägarstyrning

Regionstyrelsen har skapat utrymme för en mer aktiv ägarroll gentemot förvaltningar och bolag. Ägarutskottet driver detta med inriktning mot ett förändrat arbetssätt kring hur förvaltningar och bolag leds och styrs. Den politiska arbetsgruppen har vidareutvecklat resonemangen om ägarens ambitioner och ägarstyrning.

Beslut: Regionstyrelsen noterar PM ägarambition och ägarstyrning.

25. Redovisning av det ekonomiska läget utifrån regionstyrelsen uppdrag den 28 mars 2023

Regionstyrelsen beslutade den 28 mars att införa avstämningar varje månad mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet om ekonomi och åtgärdsplaner. Regiondirektören fick också i uppdrag att återrapportera den ekonomiska utvecklingen och vid behov komma med förslag till beslut för ytterligare åtgärder. Redovisningen skulle göras vid varje möte med ägarutskottet tills regionstyrelsen beslutar att uppdraget är slutfört.

Inför 2024 har en årsplan tagits fram som inom hälso- och sjukvårdsområdet inrymmer både enskilda presidiedialoger med respektive utförarstyrelse samt gemensamma presidiedialoger mellan ägarutskottet, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och utförarstyrelserna.  Koncernkontoret bedömer att de planerade ordinarie presidiedialogerna svarar upp emot behovet av kommande presidiedialoger med sjukhusstyrelserna och föreslår att de månadsvisa avstämningarna avslutas efter november månads avstämning.

Beslut: Regionstyrelsen förklarar ägarutskottets uppdrag om månadsvisa avstämningar med sjukhusstyrelsernas presidier avslutat.

26. Svar på skrivelse från styrelsen för Sjukhusen i väster angående driftsekonomiska konsekvenser för Högsbo närsjukhus

Styrelsen för Sjukhusen i Väster har skrivit till regionstyrelsen om  finansiering av puckelkostnader i samband med starten av Högsbo Närsjukhus och finansiering av driftkostnader under 2024. Starten av sjukhuset följer plan men bedömningen är att det finns ett behov av 20–30 miljoner kronor kopplat till puckelkostnader under 2023. Dessa kostnader består främst av hyra, kostnader för regionservice och rekrytering av nödvändig kompetens. För 2024 är behovet bedömt till 60–70 miljoner kronor för driftkostnader. 

Koncernkontoret bedömer att det är rimligt att regionstyrelsen ger ett ägarstöd om 19 miljoner kronor för 2023 samt 59,5 miljoner kronor under 2024.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beslutar att för år 2023 tillskjuta styrelsen för Sjukhusen i väster 19 miljoner kronor för uppstartskostnader innan Högsbo närsjukhus tas i drift. Kostnaden ska belasta regionstyrelsens post för oförutsedda utgifter.
 2. Regionstyrelsen beslutar att för år 2024 tillskjuta styrelsen för Sjukhusen i väster 59,5 miljoner kronor för kostnader i samband med ibruktagandet av Högsbo närsjukhus. Kostnaden ska beaktas i regionstyrelsens detaljbudget för 2024.
 3. Regionstyrelsen uppmanar operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram en långsiktig plan för hur uppdraget till Sjukhusen i väster kan öka så att resursen nyttjas samt att behovet av ägarstöd upphör.
 4. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sjukhusen i väster att säkerställa att planerade produktivitetsökningar gällande Högsbo närsjukhus verkställs.

Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

27. Yttrande över Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

Västra Götalandsregionen (VGR) har blivit ombedd att ge sin åsikt om rapporten "Framtidens yrkeshögskola - stabil, effektiv och hållbar" (SOU 2023:31). Syftet med utredningen har varit att tydliggöra yrkeshögskolans roll inom utbildningssystemet och skapa förutsättningar för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta att utvecklas med hög kvalitet.

VGR är övervägande positiv till de bedömningar och förslag som presenteras i utredningen. I sitt yttrande stöder VGR vissa av förslagen och ger även tilläggskommentarer.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss av betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31), enligt upprättat förslag.

28. Yttrande över En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Västra Götalandsregionen (VGR) har getts tillfälle att yttra sig över remissen En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter.

I dag är det förenat med flera olika svårigheter när offentliga aktörer ska göra kontroller av leverantörer och sökande. Exempelvis är det oklart vilka som ska kontrolleras, det saknas ett anpassat belastningsregisterutdrag vilket medför att ovidkommande integritetskänsliga uppgifter sprids och det krävs kontroll i ett flertal olika myndighetsregister.

Utredningen föreslår att Bolagsverket ska ansvara för att tillhandahålla ett system för samordnad registerkontroll. VGR bedömer att utredningens förslag är positivt för upphandlande myndigheter ur flera perspektiv. Framför allt bedöms en samordnad registerkontroll stärka möjligheterna att motverka välfärdsbrottslighet. I stället för sanningsförsäkran, där leverantören själv får intyga, kan upphandlande myndighet kontrollera relevanta uppgifter inför upphandling, avtalsskrivande eller inför att en ansökan ska godkännas. Förslaget bedöms också medföra en minskad administration för upphandlande aktörer och det minskar risken att integritetskänsliga uppgifter om en leverantör sprids. Det bedöms ge en ökad vägledning i på vilka grunder en leverantör kan uteslutas. 

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43), enligt upprättat förslag.

29. Yttrande över Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Utredningen bakom promemorian belyser möjligheterna att vårdnadshavare kan få elektronisk tillgång till barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett smidigt sätt. Utredningen betonar att behovet av stöd från vårdnadshavare är stort framför allt för yngre barn. Samtidigt lyfter utredningen nödvändigheten att barns integritet skyddas och att vårdnadshavare inte får tillgång till sådana uppgifter som kan medföra en risk för barnet.

VGR ställer sig bakom promemorians konklusion att lagstiftaren behöver skilja på barnets egen respektive vårdnadshavarens elektroniska tillgång till barns patientuppgifter och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter. VGR är enig med promemorians förslag till lösningar, förutom gällande att tillämpa en låst åldersgräns vid tretton år för barnets egen tillgång. Vad gäller åldersgränsen tretton år för att göra opt-out (barnets möjlighet att motsätta sig vårdnadshavares åtkomst)anser VGR att den är för låg. VGR ser att det önskvärt att höja den till förslagsvis femton år.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss av promemoria Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården, enligt upprättat förslag.

30. Yttrande över remiss av Ds 2023:23 Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts möjlighet att yttra sig över remiss av uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

VGR instämmer i flera av de förslag som lämnas i promemorian och vill särskilt framföra följande synpunkter på utredningens två huvudspår; förslag avseende mindre vårdföretag i hela landet och förslag och bedömningar avseende jämlik vård.

VGR instämmer i utredningens bedömning om att upphandlande myndigheter ska beakta mindre företags möjligheter att delta i upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster men anser att de upphandlingsrättsliga lagarna varken behöver revideras eller förtydligas.

VGR välkomnar och instämmer i utredningens förslag om att lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag  om ersättning för fysioterapi (LOF) och tillhörande förordningar ska upphävas. Förslaget bedöms främja den kommunala självstyrelsen, patientsäkerheten och ligger i linje med omställningen mot nära vård – samtidigt som de mindre vårdföretagens intressen beaktats.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss av Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (Ds 2023:23), enligt upprättat förslag. 

31. Tillsättning av ledig plats i samråd mänskliga rättigheter

Beredningen för mänskliga rättigheter startade våren 2023 med elva av tolv möjliga medlemmar. Senare har en organisation visat intresse för att delta i samråd om mänskliga rättigheter. Det har också utforskats om andra organisationer som fokuserar på äldres mänskliga rättigheter skulle kunna vara lämpliga medlemmar. Efter att ha behandlat intresseanmälan och utfört sondring föreslås att den lediga platsen i samrådet om mänskliga rättigheter ska gå till organisationen EDCS.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner ersättning till nytillkommen organisation i samråd mänskliga rättigheter 2023-2026, enligt regionstyrelsens riktlinje för ersättning vid samråd (ersättningsnivå 1). Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för mänskliga rättigheter.

32. Fyllnadsval av ledamot till beredningen för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen har den 13 december 2022 utsett ledamöter och ersättare till beredningen för mänskliga rättigheter för samma mandatperiod som regionstyrelsen. Jeta Ibishi (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter. Regionstyrelsen ska utse en ny ledamot för återstående mandatperiod.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Jeta Ibishi (M) som ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter.
 2. Eva-Lotta Pamp (M) utses till ny ledamot för återstående mandatperiod.

33. Fyllnadsval av ledamot till Styrkommittén för delområdet Centrala  Skandinavien i Interreg Sverige-Norge

Regionstyrelsen har den 24 januari 2023 utsett ledamöter och ersättare till Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge. Louise Åsenfors (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot, regionstyrelsen ska utse ny ledamot.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Louise Åsenfors (S) som ledamot i Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge.
 2. Katarina Kusmanovic (MP) utses till ny ledamot. Utnämningen gäller fram till den 31 december 2026.