Regionstyrelsen 4 juni 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1. Delårsrapport april 2024 för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett negativt resultat för perioden på -488 miljoner kronor, vilket är 708 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet förbättras bland annat av det sektorsbidrag som staten gett till regionerna samt värdeuppgången på de finansiella placeringarna. Om man exkluderar värdeuppgången, vilket bättre speglar verksamhetens resultat, är periodresultatet -1423 miljoner kronor motsvarande en negativ budgetavvikelse på -227 miljoner kronor.

Samtliga sjukhus har fortsatt stora ekonomiska utmaningar, även om en något sjunkande kostnadstakt kan noteras till följd av genomförda åtgärder för ekonomi i balans. Helårsprognosen för koncernen uppgår till -2400 miljoner kronor. Tillgängligheten har försämrats jämfört med föregående år. Andelen som väntat under 90 dagar till första besök enligt vårdgarantin har sjunkit från 69 till 66 procent och till operation från 64 till 61 procent. Inom kollektivtrafiken fortsätter den positiva resandeutvecklingen. Antalet delresor uppgår per april till 325 miljoner, vilket är en ökning med tre procent jämfört med april 2023.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner delårsrapport april 2024 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelserna för Göteborgsoperan AB och Fastighet, stöd och service prognostiserar en negativ budgetavvikelse samt att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster, prognostiserar en negativ budgetavvikelse som är större än vad som har godkänts av regionfullmäktige, och uppmanar dessa att vidta åtgärder för en ekonomi i balans.
 3. Regionfullmäktige uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att säkerställa genomförande av åtgärder för en ekonomi i balans vid ingången av 2025.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen noterar att tio av regionfullmäktiges 33 fokusområden bedöms uppnås under året och uppmanar berörda nämnder och styrelser till intensifierat arbete för ökad måluppfyllelse.

2. Budget 2025 för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen (VGR).

Rödgrön Ledning konstaterar i sitt budgetförslag att Västra Götalandsregionen fortfarande står inför en svår period, men minskade kostnader för pensioner och en avtagande inflation frigör medel från moderförvaltningen till förmån för främst hälso- och sjukvården.

Stora delar av budgetförslaget handlar om att förstärka hälso- och sjukvården i grunden med 3 miljarder kronor mer än 2024. Där ingår bland annat följande satsningar:

 • Förlossningsvården får 25 miljoner kronor i fortsatt förstärkning, samt ytterligare 20 miljoner för sammanhållen vårdkedja för födande i särskilt behov av stöd.
 • Smärtvården förstärks med 45 miljoner kronor.
 • Beroendevården får 30 miljoner kronor för 2025, sedan ytterligare 15 miljoner kronor för 2026 respektive 2027. 

Budgeten föreslår även att regionbidrag inom regional utveckling, kollektivtrafik och kultur ökar med sammanlagt 221 miljoner kronor. Budgeten innehåller fortsatt krav på tydligare styrning och minskad administration och fortsatt fokus på långsiktighet och flerårsplanering.

Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.

För 2025 beräknas ett överskott på 1 miljard kronor, totalt cirka 8 miljarder kronor för perioden 2025-2027.

Regionfullmäktige beslutar om Västra Götalandsregionens budget för 2025 den 17-18 juni.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2025 för Västra Götalandsregionen.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

Partiernas budgetförslag inför 2025

3. Sammanträdestider 2025 för regionfullmäktige

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige sammanträder den 18 februari, 8 april, 27 maj, 16–17 juni, 30 september, 3–4 november och 25 november.
 2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag 2.
 3. Regionstyrelsen får fastställa generella principer för sammanträdestider för övriga nämnder och styrelser i syfte att säkerställa en bättre samordning av nämnders och styrelsers arbete.

4. Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027

Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet inom biblioteksområdet. Regional biblioteksplan Västra Götaland 2024–2027 beskriver utmaningar och strategiska inriktningar och är en fördjupad handlingsplan för biblioteksområdet utifrån Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027.

Biblioteksplanen har varit ute på remiss där bland annat kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland samt berörda nämnder och styrelser inom VGR haft möjlighet att yttra sig. 

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar regional biblioteksplan Västra Götaland 2024-2027.

5. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har fem motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om tre motioner. Totalt är 33 motioner under beredning och fem motioner har passerat ett år. Av dessa fem motioner som passerat ett år så ligger fyra för beslut i eller har passerat regionstyrelsen och en blev återremitterad av regionfullmäktige den 9 april 2024.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna. 

6. Yttrande över motion av Daniel Andersson och Lars Tysklind (L) om fröbank för vilda växter

Daniel Andersson och Lars Tysklind (båda L) föreslår i en motion att regionstyrelsen får i uppdrag att starta en förstudie till en fröbank för vilda växter.

Bakgrunden till motionen är att bidra till att motverka förlusten av biologisk mångfald, som är en del av mål 15 i Agenda 2030, samt att det saknas fröbank för vilda växter i Sverige. Västra Götalandsregionen (VGR) är en aktör i kraft av sin storlek som kan ta steget före och visa vägen inom området. Vidare finns Nordens största botaniska trädgård, Göteborgs botaniska trädgård, i VGR, med kompetens och forskning i världsklass samt kunnande kring hur man på bästa sätt samlar in och bevarar levande växter samt fröer för framtiden.

Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden och styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård. Båda instanserna föreslår att motionen är besvarad.

Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att en förstudie om fröbank för vilda växter bör uppdras på nationell nivå snarare än regional då frågan om en vilda växter bör uppdras på nationell nivå snarare än regional då frågan om en sådan fröbank är en nationell, eller till och med nordisk, angelägenhet. Det pågår ett arbete med att starta upp en fröbank för Västra Götalands hotade vilda arter hos Göteborgs botaniska trädgård. En fröbank för vilda växter är ett långsiktigt åtagande och kan bara fungera om den har långsiktig finansiering och förvaltning.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

Liberalerna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärenden till regionstyrelsen

7. Eventuell omprövning av namngivna objekt i regional infrastrukturplan 2026–2037

I juni 2023 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att förbereda ett underlag för långsiktig infrastrukturplanering för perioden 2026-2037. I uppdraget ingår att identifiera om några av projekten i den nuvarande nationella planen behöver omprioriteras.

Inom den regionala infrastrukturplanen för 2022-2033 finns elva stora vägprojekt med en kostnad över 50 miljoner kronor. Fem av dessa kan omprövas vid revideringen av planen för 2026-2037, eftersom upphandling ännu inte har påbörjats.

Kommunalförbunden har betonat vikten av att inte ompröva redan beslutade åtgärder, då detta skulle skapa osäkerhet och påverka förväntningarna hos invånare, företag och kommuner. Större vägprojekt involverar långa processer med politiska prioriteringar och utredningar innan de får finansiering, och att ompröva dem skulle störa planeringsprocessen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att inte ompröva befintliga namngivna vägåtgärder vid infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. 

8. Strategisk inriktning för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan. Det är en del av den nationella  infrastrukturplanen och ska godkännas av regeringen. Den regionala transportinfrastrukturplanen omfattar i huvudsak investeringar på det statliga regionala vägnätet samt statlig medfinansiering till kollektivtrafik-, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt vägnät.

Det övergripande målet för infrastrukturplaneringen är ett fossiloberoende transportsystem för ökad konkurrenskraft och möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd – hållbar och förbättrad tillgänglighet.

Utvecklingen av infrastrukturen ska stödja en effektiv logistik och en transportinfrastruktur som stöder näringslivets behov och främjar en hållbar utveckling. Andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland

Den regionala infrastrukturplanen bidrar till de regionala och nationella klimatmålen. Den stöttar också utvecklingen av ett inkluderande transportsystem där olika gruppers behov och förutsättningar beaktas och värderas i planeringen samt bidrar till Nollvisionen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner strategisk inriktning för transportinfrastrukturen i Västra Götaland. 

9. Fyllnadsval av ledamot till hållbarhetsutskottet och ersättare till ägarutskottet

Regionstyrelsen har utsett ledamöter och ersättare till hållbarhetsutskottet och ägarutskottet för samma mandatperiod som regionstyrelsen. Håkan Lösnitz (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hållbarhetsutskottet och Zandra Pettersson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i ägarutskottet. Regionstyrelsen har att utse ny ledamot till hållbarhetsutskottet och ny ersättare till ägarutskottet för resterande mandatperiod.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Håkan Lösnitz (SD) som ledamot i hållbarhetsutskottet.
 2. Zandra Pettersson (SD) utses till ny ledamot i hållbarhetsutskottet för resterande mandatperiod.
 3. Regionstyrelsen entledigar Zandra Pettersson (SD) som ersättare i ägarutskottet.
 4. Jonas Eriksson (SD) utses till ny ersättare i ägarutskottet för resterande mandatperiod. 

10. Yttrande över remiss En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22)

Västra Götalandsregionen (VGR) har lämnat följande synpunkter på betänkandet "En ny organisation för förvaltning av EU-medel":

 • VGR anser att utredningen inte tillräckligt beskriver den regionala och lokala nivåns viktiga roll i fördelningen av medel. Regional kunskap är avgörande för rätt kanaliserad finansiering.
 • VGR anser att utredningen är för smal och ger inte tillräckligt underlag för optimal hantering av EU-fonder.
 • Förslaget om en central förvaltande myndighet välkomnas, men Tillväxtverkets uppdrag bör breddas för att omfatta alla delar av ESF+.
 • Programmens prioriteringar bör styras av regionala utvecklingsstrategier och smart specialisering.
 • VGR föreslår regionala beslutsgrupper istället för referensgrupper utan beslutsmandat, med representation av lokala aktörer med god kunskap om behov.
 • VGR stödjer tydliga direktiv för roll och uppdragsformulering till de regionala beslutsgrupperna för att säkerställa effektiv användning av EU-medel. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22), enligt upprättat förslag.

11. Yttrande över remiss Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara. Utredningen har haft till uppdrag att lämna förslag till en justerad arbetsrättslig beredskapslagstiftning. Förslaget till den nya arbetsrättsliga beredskapslagen är utformat för att vara tydligare och mer användarvänlig jämfört med den nuvarande lagen.

VGR delar i huvudsak utredningens bedömningar men har vissa synpunkter när det gäller ledighetslagarna,
arbetsmiljöreglerna för underåriga i förhållande till totalförsvarsplikten, anställningsskyddslagen och
arbetstidslagen.

Sammanfattningsvis efterlyser VGR en lagstiftning som är förutsägbar och effektiv för både arbetsgivare och anställda under beredskapssituationer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79) enligt upprättat förslag. 

12. Yttrande över remiss Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna (SOU 2024:16)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över promemorian Växla yrke som vuxen - en reformerad vuxenutbildning och en ny yrkesskola för vuxna. Utredningen har i huvudsak haft i uppdrag att se över hur yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning (komvux) kan bli mer effektiv och bättre anpassad efter både individers behov av utbildning och behoven av yrkesutbildad kompetens på arbetsmarknaden.

I remissyttrandet refereras till utvalda delar i utredningen där VGR framför särskilda synpunkter. Särskild vikt läggs vid förslaget om yrkesskola. VGR föreslår även en regional försöksverksamhet med lärlingsanställningar.

Sammanfattningsvis betonar VGR vikten av att reformera vuxenutbildningen för att bättre möta arbetsmarknadens behov och att föreslagna förändringar, särskilt införandet av yrkesskolor och en regional försöksverksamhet med lärlingsanställningar, kan bidra positivt till detta mål.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrandet över remiss Växla yrke som vuxen – en reformerad vuxenutbildning för vuxna (SOU 2024:16), enligt upprättat förslag.