Regionstyrelsen 6 februari 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1.Organisering av sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens (VGR) hantering av sjukreseområdet är i dag splittrad och ansvaret är i nuläget fördelat mellan fyra nämnder och styrelser och ett kommunalt bolag. Omvärldsbevakning och tidigare utredningar visar på vikten av en sammanhållen beställare som står för förutsättningarna, dess konsekvenser, en tydlig struktur för styrning av uppdragen kring sjukresor samt kostnadsutvecklingen.

Styrelsen för fastighet, stöd och service ansvarar för leverans av stöd- och servicetjänster åt nämnder och styrelser samt åt aktiebolag där VGR äger mer än hälften av aktierna. Förvaltningen fastighet, stöd och service har en bred och djup kompetens om service, servicekvalitet, tillämpning av regelverk vid sjukresa och dess eventuella påverkan på kostnaderna och kan genom detta bidra till ökad effektivisering. Därför föreslår Koncernkontoret att ansvar, organisering och finansiering av sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen överförs och samlas till styrelsen för fastighet, stöd och service.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Ansvaret för sjukreseverksamheten i Västra Götalandsregionen överförs från regionstyrelsen till styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024.
 2. Behov av tillkommande finansiering av sjukreseverksamheten hanteras i budgetprocessen för 2025–2027.
 3. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva sjukreseverksamheten vidare inom styrelsen för fastighet, stöd och service från och med den 1 april 2024. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Uppdraget från regionstyrelsen den 21 oktober 2019, § 303, är fullgjort.
 2. Uppdraget från regionstyrelsen den 26 maj 2020, § 163, är fullgjort.

2. Reviderade reglementen för nämnder och styrelser för mandatperioden 2022-2026

Regionfullmäktige fastställde i april 2022 politisk organisation för mandatperioden 2022–2026 och beslutade därefter om reglementen för nämnder och styrelser. Eftersom den nya mandatperioden innebar flera större förändringar ville man ge de nybildade nämnderna möjlighet att lämna inspel på sina reglementen under mandatperiodens första år. Därför har reglementena skickats på remiss till samtliga nämnder och styrelser.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer reglementen för följande nämnder och styrelser: delregionala nämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljö- och regionutvecklingsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, patientnämnderna (Södra, Norra, Östra, Västra och Göteborg), regionstyrelsen, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden,
  styrelsen för fastighet, stöd och service, styrelsen för folkhögskolorna, styrelsen för Folktandvården, styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård, styrelsen för habilitering och hälsa, styrelsen för Hälsan och stressmedicin, styrelsen för kulturutveckling, styrelsen för naturbruk, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i Väster, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus.

M lämnar yrkande som bifalls av S, MP, V, C och SD:

 1. 3§ punkt h) i kulturnämndens reglemente stryks. 
 2. Regiondirektören får i uppdrag att tekniskt justera berörda budgetmedel mellan Miljö- och regionutvecklingsnämnden och Kulturnämnden. 

KD och L reserverar sig mot yrkandet till förmån för liggande förslag. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en skriftlig tolkning av ansvaret för infrastrukturfrågor utifrån infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens reglemente samt beredningen för hållbar utvecklings uppdragsbeskrivning. Detta ska ske i samarbete med den politiska arbetsgruppen och återrapporteras till regionstyrelsen.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att klargöra ansvarsfördelning inom kompetensområdet tillsammans med den politiska arbetsgruppen och vid behov återkomma till regionstyrelsen med förslag på ändringar i reglemente och uppgiftsbeskrivning för personalutskottet.
 3. Uppdraget från regionstyrelsen den 13 december 2022, § 372, om att återkomma med förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen avseende ansvaret för Gröna rehab, är fullgjort.

3. Uppföljning av styrande dokument 2023

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning för att ge överblick av alla politiskt fastställda styrdokument. Syftet är att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och regelbundet rensa ut inaktuella styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR) nämnder och verksamheter.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:

 1. Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering förlängs till 2024-12-31.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram och besluta om reviderad riktlinje för medlemskap i föreningar och organisationer som ersätter nuvarande riktlinje, fastställd av regionfullmäktige 2011-09-19. 

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Följande styrande dokument upphör att gälla:
 • Digital agenda - Smart region Västra Götaland
 • Internationell riktlinje för medarbetare i Västra Götalandsregionen
 • Riktlinje för dofter i hälso- och sjukvården
 • Handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga 2019-2022
 • Riktlinje för behandling av personuppgifter
 • Riktlinje för internationella uppdrag

2. Följande styrande dokument läggs till förteckningen av styrdokument som gäller som ägardirektiv för bolagen:

 • Investeringsplan 2024-2026
 • Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2024, 2025 och 2026
 • Regional riktlinje för barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen
 • Regional riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd 2023–2027
 • Regional riktlinje verksamhetsskydd

4. Kapitaltäckningsgaranti till GöteborgsOperan AB

Styrelsen för GöteborgsOperan AB har, med anledning av bolagets ekonomiska situation, skickat en begäran om aktieägartillskott till regionstyrelsen. GöteborgsOperan AB har för 2024 budgeterat ett underskott på 30 miljoner kronor. Det egna kapitalet vid ingången av året uppgår till 35,5 miljoner kronor. Det finns därmed en risk för att bolagets egna kapital förbrukas under 2024 och att tillräckligt aktiekapital inte kommer finnas i bolaget. För GöteborgsOperan måste aktiekapitalet uppgå till minst 6,5 miljoner kronor.

GöteborgsOperans utrymme för att bedriva verksamhet har krympt under de senaste 10-15 åren. Bland annat pandemin, det nuvarande ekonomiska läget och att bolaget kommer att ha kostnader till följd av ett nytt teatersystem och en åldrande fastighet har betydelse. Därför har GöteborgsOperans styrelse gett verkställande direktören i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan som möjliggör fortsatt utveckling utifrån nya ekonomiska förutsättningar. Arbetet med åtgärdspaket påbörjas 2024 och kommer att fortsätta under 2025 och 2026 med målsättningen att arbetet för en ekonomi i balans ska vara klart 2027.

Om GöteborgsOperan inte får effekt av åtgärdsprogrammet redan under 2024 kommer det egna kapitalet förbrukas, och det kommer inte finnas tillräckligt med aktiekapital i bolaget. En kontrollbalansräkning måste då upprättas. Koncernkontoret föreslår därför att kapitaltäckningsgaranti utföras för styrelsen GöteborgsOperan AB om 50 miljoner kronor att gälla till och med 31 mars 2027. Koncernkontoret bedömer att kapitaltäckningsgarantin bör gälla under den period som Göteborgsoperans arbete med ekonomi i balans pågår. Det är styrelsen för bolaget som ansvarar för att skicka in framställan när de ser att behov av kapitaltillskott uppstår. Hur återbetalning av aktieägartillskott ska ske beslutas av regionfullmäktige i särskilt ärende, i samband med beslut om framställan.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige beslutar att utfärda en kapitaltäckningsgaranti omfattande 50 miljoner kronor till styrelsen för GöteborgsOperan AB att gälla till och med 2027-03-31.
 2. Regionfullmäktige beslutar att finansiering sker inom ramen för moderförvaltningen.
 3. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att inom beslutad ram bevilja kapitaltäckningsgaranti och aktieägartillskott till styrelsen för GöteborgsOperan AB, när sådan framställan inkommer från bolaget.

SD lämnar tilläggsyrkande som avslås av övriga efter votering. 

 5. Reviderad uppförandekod för leverantörer

Sveriges regioner bedriver sedan 2010 ett nationellt samarbete om hållbar upphandling. Sedan 2013 har regionerna en gemensam uppförandekod för leverantörer samt harmoniserade generella kontraktsvillkor för hållbara leveranskedjor. År 2021 beslutade styrgruppen för Hållbar Upphandling att ge det nationella kansliet i uppdrag att revidera kontraktsvillkoren. Arbetet har beretts i två år. Inom ramen för arbetet har behovet av att även revidera regionernas gemensamma uppförandekod för leverantörer identifierats. Syftet med revideringen är att skapa ökad tydlighet, att anpassa skrivningarna till de centrala internationella ramverken och till kommande lagstiftning.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige antar den reviderade uppförandekoden för leverantörer.

6. Krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen baserad på allmän tjänsteplikt

Alla tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) och helägda bolag ska krigsplaceras. Krigsplacering är en viktig åtgärd för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid höjd beredskap.

Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Beslutet innebär att samtliga tillsvidareanställda medarbetare i VGR krigsplaceras, baserat på allmän tjänsteplikt. Samma sak gäller för personal i VGR:s helägda bolag. I praktiken betyder det att medarbetare fortsätter att gå till jobbet vid skärpt beredskap eller krig såvida man inte är krigsplacerad hos annan aktör, till exempel Försvarsmakten.

Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen den 26 september 2023 för att förtydliga varför tillsvidareanställda medarbetare i de helägda bolagen behöver krigsplaceras. I händelse av krig kan det bli aktuellt för alla verksamheter och medarbetare att ställa om och utföra uppgifter de normalt inte gör i vardagen för att hantera det mest prioriterade, vilket även omfattar kulturbolagens medarbetare. De helägda bolagen disponerar även resurser som kan behövas i regionens verksamhet, till exempel i form av lokaler och utrustning. För att hantera detta behöver personal finnas tillgänglig. För det fall att Sverige drabbas av krig så kommer VGR även behöva arbeta för att motverka otrygghet och rädsla hos befolkningen samt bibehålla hopp och gemenskap. Kultursektorn har genom bland annat musik, teater och film en unik förmåga och betydelse för att skapa gemenskap och sammanhang, vilket i sin tur leder till trygghet, skapar hopp och motverkar rädsla. Denna verksamhet är med andra ord av betydelse även vid höjd beredskap och krig.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige krigsplacerar samtliga tillsvidareanställda medarbetare i Västra Götalandsregionen baserat på allmän tjänsteplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
 2. Regionfullmäktige ger följande helägda bolag ett specifikt ägardirektiv om att krigsplacera alla tillsvidareanställda medarbetare: Västtrafik AB, Turistrådet Västsverige AB, Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB och Göteborgs Symfoniker AB.
 3. Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för samverkan med annan myndighet i de fall en medarbetare har flera krigsplaceringar.

7. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings (KAS) har skickat ett förslag om en reviderad förbundsordning. Kommunalförbundet anger att revideringen beror på ett behov av att ändra tidsramar för budgetarbetet samt att ta tillvara på erfarenheterna från den nya direktionens tillträde 2023.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Regionfullmäktige fastställer reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling enligt kommunalförbundets förslag.

8. Yttrande över motion av Peter Hermansson (M) om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik

Peter Hermansson (M) har i en motion anmäld på regionfullmäktige den 18 april 2023 föreslagit att regionfullmäktige ger Västtrafik i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder så att infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens andel av Västtrafiks finansiering motsvarar max respektive 48 procent, 46 procent och 45 procent av Västtrafiks totala intäktssida. Åtgärderna ska realistiskt gå att genomföra under perioden för det kommande Trafikförsörjningsprogrammet (2025–2029). Vidare föreslås att åtgärderna sammanställs med risk- och konsekvensanalyser vad gäller påverkan på ekonomi och samhälle. De skäl som anges i motionen är att säkra kollektivtrafikens långsiktiga finansiering bland annat i som en följd av förändrade resmönster efter pandemin.

Motionen har skickats på remiss till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och Styrelsen för Västtrafik AB som föreslår att motionen ska vara besvarad.

Regionfullmäktige beslutade om detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen den 12 juni 2023, där infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för att höja Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent. Uppdraget stämmer i stora drag överens med motionens intentioner. Uppdraget ligger även i linje med Västra Götalandsregionens styrmodell (med ägare, uppdragsgivare och utförare) genom att det läggs till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden såsom Västtrafiks uppdragsgivare, i stället för direkt till bolaget.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

 1. Motionen är besvarad.

Ärenden till regionstyrelsen

9. Årsredovisning för regionstyrelsen 2023

Regionstyrelsens årsredovisning 2023 beskriver regionstyrelsens insatser baserade på detaljbudgeten för 2023. Regionstyrelsens årsredovisning är inte detsamma som VGR:s koncerngemensamma bokslut och årsredovisning.

Under 2023 har regionstyrelsen fokuserat på att hantera sjukhusens ekonomi genom regelbundna avstämningar mellan ägarutskottet och sjukhusstyrelserna. En särskild ledning för ekonomi i balans har arbetat över förvaltningsgränserna för att föreslå förbättringar för att möta ekonomiska utmaningar. Förberedelser för införandet av Millennium har varit i fokus, inklusive utbildningsplaner för medarbetare och bemanning av Koncernstab digitalisering för förvaltning och support. Koncernstab digitalisering hanterar även integrationer mellan Millennium och befintliga system genom projektet Övergångsarkitektur. Under 2023 har Koncernkontoret anpassat sin förvaltning till den nya politiska organisationen och uppfyllt ett effektiviseringskrav på 10 procent med 457 nettoårsarbetare i december, vilket var nära målet på 460.

Regionstyrelsen hade en ekonomisk omslutning på cirka 6,4 miljarder kronor under 2023, finansierad av regionbidrag, statsbidrag och fakturerade intäkter. Det ekonomiska resultatet blev +270 miljoner kronor, en avvikelse från budgeten som var planerad med ett underskott på -125,7 miljoner kronor. Positiva utfall inom olika områden bidrog till den större avvikelsen. Regionstyrelsen behövde inte använda hela budgeten för oförutsedda händelser under året.

Resultatet för hela Västra Götalandsregionen redovisas i Västra Götalandsregionens årsredovisning. VGR:s årsredovisning behandlas av regionstyrelsen 19 mars och av regionfullmäktige 9 april.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisning för regionstyrelsen 2023.
 2. Regionstyrelsen noterar informationen om Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av övergripande risker som rör program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering per december 2023.

10. Redovisning av bifallen motion om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt

Regionfullmäktige biföll en motion av Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) om att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt i Västra Götalandsregionen (VGR).

I VGR erbjuds de medarbetare som är i behov av arbetskläder detta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg. De medarbetare inom yrkesgrupper som är i behov av profilkläder tillhandahålls det utifrån serviceöverenskommelserna. Profilkläder är klädesplagg som är märkta och som används av företag, föreningar eller organisationer med syfte att förmedla ett budskap som är kopplat till verksamheten.

I utredningen framgår det att arbetsskor tillhandahålls i högre utsträckning inom förvaltningen för Fastighet, stöd och service än inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Samtidigt är förvaltningen för Fastighet, stöd och service den enda förvaltningen med en fastslagen rutin för tillhandahållande av skydds- och yrkesskor. Utredningen visar att olika yrkesgrupper därmed hanteras olika i VGR, och för att VGR:s medarbetare ska ha en jämställd tillgång till arbetsskor behöver åtgärder göras för att hanteringen ska bli mer likvärdig mellan olika förvaltningar.

Det finns inte evidens för att ett införande av fria arbetsskor har en positiv påverkan på arbetsmiljön för medarbetare. Istället förespråkas bredare insatser i form av satsningar på systematiskt arbetsmiljöarbete. Koncernkontorets bedömning är att det finns olika åtgärder som är möjliga för att säkerställa en jämställd tillgång till arbetsskor för VGR:s medarbetare, oavsett yrkesgrupp och kön. Koncernkontorets bedömning är att VGR i nuläget bör vara restriktiva med kostnadsdrivande beslut mot bakgrund av det ekonomiska läget.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner utredningen om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt.

11. Sverigeförhandlingen: godkännande av objektsgenomförandeavtal för Citybuss Norra älvstranden, västra och nordvästra delen

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med Göteborgs Stad och staten genom Sverigeförhandlingen ingått avtal om storstadsåtgärder i Göteborg i form av fyra kollektivtrafikobjekt för sammanlagt 7 miljarder kronor (2016 års prisnivå). Genom regionfullmäktiges beslut den 9 juni 2020 och motsvarande beslut i Göteborg kommunfullmäktige avslutades objektet stadslinbana, vilket innebär att tre objekt återstår i Sverigeförhandlingen.

Ett av dessa gäller Citybuss Norra älvstranden, västra och nordvästra delen. Avtalet tecknas mellan Göteborgs Stad och VGR genom Västtrafik. Syftet med projektet är att effektivisera kollektivtrafiken längs den aktuella sträckan samt möjliggöra en eventuell framtida spårvägsutbyggnad. Projektet syftar även till att öka tillgängligheten samt skapa en säkrare trafiksituation för cyklister. Själva avtalet syftar till att tydliggöra ramar och reglera samverkan mellan parterna för genomförande av Citybuss Norra älvstranden för delar som inte hanterats i tidigare tecknade ramavtal och objektsavtal inom Sverigeförhandlingen.

Objektet har totalt en investeringskostnad på 700 miljoner kronor i 2016 års prisnivå.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen.
 2. Regionstyrelsen ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att underteckna objektsgenomförandeavtal för Sverigeförhandlingens objekt Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen.
 3. Regionstyrelsen ger Västtrafik AB ett specifikt ägardirektiv att besluta om eventuella framtida justeringar av objektsgenomförandeavtal Citybuss BRT Norra älvstranden västra och nordvästra delen, förutsatt att den sedan tidigare avtalade investeringsvolymen på 700 miljoner kronor i 2016 års prisnivå ej överskrids.

12. Svar på hemställan från Göteborgs Symfoniker om ramökning för hyreshöjning och ökad driftkostnad som följd av investering i Göteborgs Konserthus

Styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB har skickat en hemställan till regionstyrelsen om behovet av utökad ramhöjning med 6,2 miljoner kronor i syfte att finansiera förändrade uppdrags- och verksamhetsförutsättningar genom nästkommande etapp av utvecklingsprojektet K2.

Kulturnämndens uppdrag till Göteborgs Symfoniker har under den senaste tioårsperioden utvecklats från att vara en mer renodlad musikinstitution för den klassiska musiken i Göteborg till att vara en mer aktiv part inom fler områden i regionens musik- och samhällsliv. Investeringen genomförs av fastighetsägaren och medför en hyresökning, ett ombyggnadstillägg och ökade driftkostnader för verksamheten.

Regionstyrelsen konstaterar att det är angeläget med anpassning av Göteborgs Konserthus och överlämnar hemställan till Kulturnämnden för fortsatt beredning. Ett alternativ till föreslagen tillbyggnad är att se över hur förändrade behov av lokaler kan mötas med en kompletterande extern lokalförhyrning, samt hur detta skulle påverka uppdragets utformning och finansiella förutsättningar. Göteborgs Symfoniker AB uppmanas att komplettera sin hemställan med ett sådant underlag.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen överlämnar hemställan till Kulturnämnden för fortsatt beredning.
 2. Regionstyrelsen uppmanar Göteborgs Symfoniker AB att komplettera sin hemställan till kulturnämnden med hur förändrade behov av lokaler kan mötas med en kompletterande extern lokalförhyrning i stället för föreslagen tillbyggnad.
 3. Regionstyrelsen överlämnar hemställan till partierna i regionfullmäktige som underlag i beredningen av budget- och planperiod 2025–2027.
 4. Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtande daterat 2024-01-10 till styrelsen för Göteborgs Symfoniker AB som svar på deras hemställan.

13. Begäran om genomförandebeslut Tågdepå Sandbäck – etapp 1

I samband med utbyggnad av Västlänken bygger Trafikverket två nya uppställningsplatser för tåg; Lärje och Pilekrogen. Västtrafiks tåg kommer stå uppställda på Trafikverkets uppställningsspår i Pilekrogen och behöver möjlighet att tömma fekalier, fylla på vatten samt städas. Projekt tågdepå Sandbäck som omfattar en städhall och tvätthall med tillhörande spår samt personalbyggnad kommer att kunna omhänderta dessa behov.

Investeringen i detta tjänsteutlåtande omfattas av den av regionstyrelsen beslutade försiktighetsprincipen som gäller genomförande av nya fastighetsinvesteringar. Koncernkontorets bedömning är att projekt tågdepå Sandbäck inte ska omfattas av försiktighetsprincipen. Bedömningen grundar sig på underlag från fastighet, stöd och service. Den huvudsakliga anledningen är de nära beroendena med Trafikverkets projekt Pilekrogen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och service, under förutsättning att järnvägsplanen vinner laga kraft, ska genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”Västtrafik, nybyggnation tågdepå Sandbäck etapp 1” (projektnummer 30406), i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om 727,5 miljoner kronor (löpande pris) inklusive mark och konstnärlig gestaltning.
 2. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet, stöd och service att förvärva mark från Mölndals stad, i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom 20 miljoner kronor.
 3. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB:s behov av byggnadsberoende verksamhetsutrustning till projektet för 40 miljoner kronor ska finansieras som en ägarstyrd följdinvestering.

SD lämnar ändringsyrkande av beslutspunkt 1, vilket avslås av övriga efter votering. SD reserverar sig mot beslutet. 

14. Projektet nytt växthus och besökscentrum i Göteborgs Botaniska trädgård - Begäran om tilläggsbeslut för tidsavvikelse samt rapportering av milstolpe

Regionstyrelsen beslutade i juni 2022 att ge dåvarande fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra en investering för ett nytt växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård. I beslutet beskrivs även att styrelsen för fastighet, stöd och service, vid varje passerad milstolpe, ska informera regionstyrelsen om status för det pågående genomförandet av investeringen.

Arbetet ska vara slutfört våren 2028, vilket innebär totalt nio månaders försening mot tidigare beslut. Med anledning av tidsförskjutningen önskar styrelsen för fastighet, stöd och service att regionstyrelsen godkänner den tidsmässiga avvikelsen för genomförande av projektet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner styrelsen för fastighet, stöd och services begäran om förlängd tidplan för projektet Nya växthus och besökscentrum Göteborgs Botaniska trädgård med nio månader, till våren 2028.

15. Riktlinjer för kommunikation och påverkan

Ärendet bordläggs.

16. Organisationsförslag för egen regi av alarmeringstjänst

Regionfullmäktige beslutade den 18 april 2023 att dirigering och en del av prioritering av alarmeringstjänst ska drivas internt. Regionstyrelsen hade tidigare gett regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag på hur denna verksamhet ska organiseras, med hänsyn till de förutsättningar som framgår i utredningen "Framtidens Alarmeringstjänst – Från rivalitet till partnerskap."

Utredningen understryker att Sjukvårdens Larmcentral behöver placeras mer ändamålsenligt inom Västra Götalandsregionen för att bland annat underlätta rotation av personal och rekrytering.

Förslaget om alarmeringstjänsten och dess organisering fokuserar på att höja vårdkvaliteten för invånarna i Västra Götalandsregionen, särskilt för prioriteringsgrad 2–4. Detta ska säkerställa en trygg väntan på omhändertagande och genom att ge utrymme åt patienter som behöver omedelbar vård. Den organisatoriska placeringen ska också skapa synergieffekter mellan Sjukvårdens Larmcentral och 1177, inklusive möjlighet till personalrotation och jämställd hantering av hjälpsökande invånare med liknande vårdbehov.

Koncernkontoret föreslår att Sjukvårdens Larmcentral fortsätter att vara organiserad inom Regionhälsan, men att samverkan med 1177 fortsätter att utvecklas för att utnyttja synergier mellan verksamheterna.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att alarmeringstjänsten i egen regi ska fortsatt vara organiserad inom styrelsen för Regionhälsan.
 2. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Regionhälsan att fortsatt utveckla samverkan inom uppdraget för alarmeringstjänsten.
 3. Uppdraget till regiondirektören från regionstyrelsen den 21 februari 2023, § 65, att ta fram förslag på organisering om verksamheten som ska bedrivas i egen regi är fullgjort.

17. Koncernövergripande behovsanalys av investeringsidéer hösten 2023

Regionstyrelsen beslutade i april 2023 att alla idéer om fastighets- eller fordonsinvesteringar som ägs av regionen ska genomgå en koncernövergripande behovsanalys. Detta görs för att säkerställa att investeringsbehoven som enskilda förvaltningar eller bolag identifierar är i linje med de övergripande behoven inom regionen. Under den senaste omgången har åtta investeringsidéer granskats och går vidare till förstudie. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för rörpost på Sahlgrenska sjukhuset.
 2.  Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Skaraborgs sjukhus i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för flytt och upprustning av infektionsklinik i Skövde.
 3. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för den samlade kvinnosjukvården på Östra sjukhuset.
 4. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för inköp av tågfordon.
 5. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för inköp av spårvagnsfordon.
 6. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för en bussdepå i Vänersborg.
 7. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för ombyggnation av spårvagnsdepå Rantorget.
 8. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB i samarbete med styrelsen för fastighet, stöd och service får påbörja förstudie för ett resecentrum i Lerum.

18. Regional riktlinje krisberedskap och katastrofmedicin 2024-2028

Regionstyrelsen godkänner en regional riktlinje för krisberedskap och katastrofmedicin för perioden 2024-2028. Riktlinjen är en viktig del av Västra Götalandsregionens (VGR:s) plan för att hantera extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Riktlinjen innehåller information om regionövergripande beredskapslägen, kris- och beredskapsfunktioner samt hur VGR organiserar sig, leder och styr i olika krissituationer. Den fastställer också vem som är ansvarig beslutsfattare och specificerar krav och förväntningar som ställs på olika förvaltningar och verksamheter, inklusive deras roller och beredskap.

Eftersom VGR:s beredskapslägen och hur regionen organiserar sig i krissituationer är liknande för både katastrofmedicinska händelser och andra kriser, har riktlinjen kompletterats med ett kapitel om katastrofmedicin istället för att ha två separata styrdokument. Vidare föreslås att riktlinjen även kompletteras med ett kapitel om kontinuitetsplanering, med tanke på att lagen och förordningen om extraordinära händelser kräver att planen för sådana händelser tar hänsyn till risk- och sårbarhetsanalysen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner regional riktlinje krisberedskap och katastrofmedicin 2024 - 2028.

19. Genomförandebeslut - Nytt viserings- och biljettsystem i kollektivtrafiken

Västtrafiks befintliga system för visering och försäljning av biljetter kommer inom ett par år att vara uttjänt och behöver ersättas. Att ersätta systemet innebär både inköp av utrustning och systemutveckling, som är att betrakta som en investering.

Investeringen är tidskritiskt, då nuvarande system stegvis når slutet på sin avtalsmässiga och tekniska livslängd fram till 2028. Om tidplanen inte håller finns risken att biljetter inte kan säljas i vissa kanaler eller viseras på fordonen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får genomföra investeringen i Nytt viserings- och biljettsystem inom en investeringsutgift om 350 miljoner kronor (löpande pris) att finansieras som en ägarstyrd investering.
 2. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB ska återrapportera status i projektet till regionstyrelsen om passerade milstolpar i Koncernkontorets tjänsteutlåtande daterat 2024-01-16.

Paragrafen justeras omedelbart. 

20. Slutrapport av uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin - En väg in

Regionstyrelsen beslutade i april 2021 om ett antal åtgärder för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten på vården inom barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa åtgärder var att

 • Etablera det regionala kontaktcentret "En väg in".
 • Säkerställa att alla fördjupade utredningar genomförs inom vårdgarantins tidsramar och även samla in utvecklingsarbete för att främja digitala arbetsmetoder.
 • Utveckla gemensamma processer, inklusive processkartor, för att tydliggöra hur barn och ungdomar med psykisk ohälsa tas om hand, samt att förenkla administrativa rutiner för att frigöra tid för behandlarna. 

En slutrapport har nu sammanställts med rekommendationer om det fortsatta arbetet.

I rapporten konstateras att insatserna haft positiva effekter på tillgängligheten inom BUP. Det har skapats enklare kontaktvägar för barn och unga, vilket har förbättrat möjligheterna till tidig behandling. Dessutom har den regionala utredningsenheten ökat kapaciteten för utredningar inom området.

Rapporten konstaterar också att det fortfarande finns utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, ökat remissinflöde och behovet av att säkerställa att regionala arbetsmetoder efterlevs. Samverkan mellan regionen och kommunerna betonas som en viktig faktor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner Slutrapport av uppdrag för ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin - En väg in.
 2. Regionstyrelsen tillskriver strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden för omhändertagande av rekommendationen om regional samverkansmodell med kommunerna om remiss till specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård.
 3. Regionstyrelsen uppmanar sjukhusstyrelserna för NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus att säkerställa det fortsätta arbetet med genomförandet av En väg in och den regionala utredningsenheten.

21. Hemställan om ändring av lag (2009:366) om handel med läkemedel

Västra Götalandsregionen (VGR) har för närvarande ett avtal med Apoteket AB för leverans av läkemedel fram till augusti 2025. Regionstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att sjukhusens läkemedelsleveranser ska hanteras internt av VGR från och med den 1 september 2025.

VGR hemställer nu hos Socialdepartementet att lagen (2009:366) om handel med läkemedel ändras när det gäller sjukvårdens läkemedelsförsörjning. Syftet är att ge sjukvårdshuvudmännen möjlighet att hantera läkemedelsförsörjningen till alla sina vårdavdelningar inom sitt ansvarsområde. Detta ska möjliggöra en effektiv och säker försörjning av läkemedel, säkra beredskapsförsörjning av läkemedel och anpassa regelverket till den nära vården. I hemställan beskrivs de behov som kräver en ändring av regelverket och de specifika ändringar som VGR anser nödvändiga för att möta dessa behov.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen hemställer om ändring av lag (2009:366) om handel med läkemedel, enligt upprättat förslag.

22. Fyllnadsval av ledamot till beredningen för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen har den 13 december 2022 utsett ledamöter och ersättare till beredningen för mänskliga rättigheter för samma mandatperiod som regionstyrelsen. Jennifer Svedenborg (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter, regionstyrelsen har att utse en ny ledamot för återstående mandatperiod.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Jennifer Svedenborg (SD) som ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter.
 2. Sandra Gimdal Bäckman (SD) utses till ny ledamot för återstående mandatperiod. 

23. Dataskyddsombudets årsrapport 2023

Regionstyrelsen får information om dataskyddsombudets årsrapport för 2023. Under 2023 genomförde Västra Götalandsregionen (VGR) en betydande förändring i sitt dataskyddsarbete genom att etablera en central funktion för dataskyddsombud (DSO), kallad VGR:s DSO-team. Denna centrala enhet har ansvaret för att tillhandahålla dataskyddsombudstjänster för hela VGR, med undantag för företagen inom regionen. Teamet är organiserat under avdelningen för juridik på Koncernkontoret och startade sin verksamhet den 1 april 2023. De har sedan dess blivit utnämnda som dataskyddsombud för samtliga nämnder och styrelser inom VGR.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.

24. Dataskyddsombudets årsplan 2024

Regionstyrelsen får information om dataskyddsombudets årsplan för 2024. Under 2024 kommer huvudfokus att ligga på att genomföra uppföljande aktiviteter, där tidigare års utförda kontroller och rekommendationer kommer att följas upp. Dessutom kommer det att genomföras en regionövergripande kontroll som ska tillämpas på alla nämnder och styrelser inom regionen. Denna kontroll är en fortsättning av den nulägeskartläggning som ägde rum under våren 2023 och syftar till att skapa en mer djupgående och omfattande översikt över statusen inom olika områden av dataskyddet inom regionen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen. 

25. Information om fördjupad analys gällande ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus beslutade den 12 september 2023 om utbudsförändringar som bland annat innebar att akutmottagningen, intensivvårdsavdelningen, hematologen och ytterligare andra verksamheter flyttas från sjukhuset i Lidköping till sjukhuset i Skövde. Med anledning av beslutet gjorde Lidköpings kommun en framställan till Västra Götalandsregionen (VGR) den 30 juni om att ”VGR fattar erforderliga beslut för att medverka i en fördjupad analys avseende sjukvården i Lidköping, för att undersöka möjligheterna att skapa en liknande samverkansmodellen som TioHundra i Norrtälje”.

VGR ser positivt på dialog mellan VGR och Lidköpings kommun kring utvecklad samverkan och gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att medverka i en fördjupad analys gällande ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping.

Lidköpings kommun har nu tillsammans med VGR tagit fram en rapport utifrån den gemensamma behovsanalysen. Det är Lidköpings kommunstyrelse som beslutar om hur arbetet ska tas vidare. Beslutet kommer sedan att beredas av strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med rapport från delregionala nämnderna om vårdsamverkan i VGR.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen. 

26. Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Regionstyrelsen beslutade den 19 december 2023 att godkänna en ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg, som ska gälla från och med den 1 januari 2024. En regionmedlem har överklagat detta beslut, och förvaltningsrätten har nu begärt att Västra Götalandsregionen ska svara i målet.

Koncernkontoret har utarbetat ett förslag till yttrande och konstaterar att regionmedlemmen inte har presenterat några omständigheter som skulle kunna motivera att beslutet upphävs. Koncernkontoret föreslår att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg enligt upprättat förslag.

27. Yttrande över remisser Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19) 

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att lämna sina synpunkter på två viktiga statliga utredningar: "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation" (SOU 2023:59) och "Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter" (SOU 2023:19).

VGR stöder idén om att förändra myndighetsstrukturen för finansiering av forskning och innovation och välkomnar utredarens målsättning att förenkla och minska administrativa bördor. Samtidigt betonar VGR att administrativ förenkling inte är tillräcklig i sig själv. Det är nödvändigt att den nya myndighetsstrukturen fungerar effektivt tillsammans med det övriga regionala, nationella och internationella innovations- och forskningssystemet.

I sitt yttrande framhåller VGR särskilt vikten av att ta hänsyn till helheten inom innovations- och forskningssystemet när den nya strukturen utformas. Det innebär att man bör beakta hur den föreslagna förändringen kommer att påverka andra aktörer och organisationer som ingår i innovations- och forskningsekosystemet för att säkerställa en samordnad och effektiv verksamhet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59) och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter (SOU 2023:19), enligt upprättat förslag.

28. Yttrande över remiss Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)

Västra Götalandsregionen (VGR) har haft möjlighet att ge sin åsikt om betänkandet "Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen".
Sammanfattningsvis stödjer VGR betänkandet men lyfter fram viktiga synpunkter och områden där ytterligare arbete och förtydliganden behövs för att säkerställa en effektiv implementering av barnkonventionens principer och rättigheter.

 • Vikten av att sprida grundläggande kunskap om barns rättigheter till både barn och vuxna.
 • VGR noterar att utredningen finner frågor om talesrätt och juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål och komplexa och välkomnar fortsatta utredningar med konkreta förslag inom dessa områden.
 • VGR påpekar att utredningen inte har diskuterat mognadsbedömningar och dess koppling till förslag om ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • VGR betonar vikten av att tydligt inkludera barnkonventionens artikel 23 om rättigheter för barn med funktionsnedsättning och artikel 30 om rättigheter för barn tillhörande nationella minoriteter och urfolk i utredningens förslag och i de uppdrag som föreslås.
 • VGR understryker vikten av att staten tillhandahåller tillsyn, uppföljning och kvalitetssäkring av de föreslagna barnrättsbyråerna. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40), enligt upprättat förslag. 

29. Yttrande över remiss Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48)

Västra Götalandsregionen (VGR) har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter om remissen "Rätt förutsättningar för sjukskrivning" (SOU 2023:48).

VGR välkomnar utredningen och anser att den behandlar ett viktigt område där det är nödvändigt med utveckling för att säkerställa god patientsäkerhet. VGR anser att de försäkringsmedicinska frågorna är viktiga och att hanteringen av patienter som har kontakt med hälso- och sjukvården bör förbättras. VGR anser dock att det krävs mer evidens inom området.

VGR välkomnar särskilt förslagen som syftar till att klargöra olika aktörers roller och ansvar, samt de delar av utredningen som berör medicinsk information. VGR är i stort sett överens med utredningens förslag och har också lämnat sina egna synpunkter om vad som bör tas hänsyn till i den fortsatta utvecklingen av frågorna kring sjukskrivning.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48), enligt upprättat förslag.

30. Yttrande över Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att ge sina synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifterna som rör rekvisitionsläkemedel. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att förbättra insamlingen av information om dessa läkemedel. Det föreslagna ändringsförslaget innebär att information om ATC-koden för rekvisitionsläkemedlet ska samlas in och registreras i patientregistret.

VGR är positiv till förslaget om att utöka rapporteringsskyldigheten av rekvisitionsläkemedlets ATC-kod till patientregistret. De stöder idén att samla in mer information om dessa läkemedel. Samtidigt kommer detta att medföra förändringar i deras arbetsrutiner.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister, enligt upprättat förslag.

31. Fyllnadsval av representant till Stiftarsamråd Västergötlands Museum

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Carina Örgård (V) som representant till Stiftarsamråd Västergötlands Museum.
 2. Claes-Göran Borg (V) nomineras till ny representant för återstående mandatperiod.