Regionstyrelsen 5 mars 2024

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner

Samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner om att VGR bedriver naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag har funnits sedan 1999. I avtalet ingår en skatteväxling som innebär att kommunen skatteväxlat över 50 procent av kostnaden för gymnasieelever till regionen. Avtalet har regelbundet setts över, uppdaterats och skrivits på för en ny period. Det avtal som skulle gälla från 1 januari 2023 och fyra år framåt godkändes inte av en kommun. 

Under 2023 pågick en politisk dialog mellan kommunerna och VGR om utformningen av ett nytt avtal. Dialogen har baserats på underlag om avtalets bakgrund, syfte, hur det har fungerat och vilka ekonomiska effekter det haft på den kommunala ekonomin.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-2028 mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.
 2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsens ordförande och regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet.
   

2. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen)

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) har uppmärksammat ett formellt fel i stadgarna för verksamheten. Vid en tidigare justering av stadgarna 2003 prövades inte ändringen av Kammarkollegiet vilket gör att justeringen därmed inte är giltig. Stiftelsen önskar nu återgå till den skrivning som fanns före den ogiltiga ändringen. Det rör sig endast om en formaliaändring som inte i någon del förändrar stiftelsens inriktning utan endast säkerställer att stiftelsen har korrekta gällande stadgar.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner ändrade stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).
   

3. Yttrande över motion av Gustaf Josefson (M) om förändring av regelverk för internstafett

Gustaf Josefson (M) har i en motion anmäld till regionfullmäktige den 23 maj föreslagit att utreda hur, och konsekvenserna av, att Västra Götalandsregionens (VGR:s) regelverk justeras för att medge vårdpersonal möjlighet att arbeta under annan huvudman även inom den verksamhet där individen har sin ordinarie anställning.

Medarbetarnas möjlighet att arbeta under annan huvudman inom verksamheten för ordinarie anställning, så kallad bisyssla, är reglerad i lag och kollektivavtal. Regelverket begränsar i nuläget bisysslor som anses arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga. Vid tjänstgöring under annan huvudman behöver bisysslan prövas och bedömas utifrån dessa kriterier.

VGR har som mål att minska användandet av bemanningspersonal. Sveriges regioner har en nationell målsättning om att kostnaden för bemanningspersonal maximalt ska uppgå till två procent av den egna personalkostnaden. Utifrån den nationella målsättningen förespråkar VGR de möjligheter som finns gällande extratjänstgöring inom ramen för ordinarie anställning framför arbete under annan huvudman. VGR har lokala kollektivavtal som reglerar extratjänstgöring.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.
   

Ärenden till regionstyrelsen

4. Riktlinjer Kommunikation och påverkan 2024-2028

Den 28 november 2023 beslutade regionfullmäktige att förlänga Västra Götalandsregionens (VGR) policy för kommunikation och påverkan fram till 2028. Nu föreslås att regionstyrelsen antar de nya riktlinjerna för kommunikation och påverkan, som är en följd av den nya policyn.

De gamla riktlinjerna antogs av regionstyrelsen den 15 oktober 2019. Nu har riktlinjerna uppdaterats för att göra språket tydligare och mer användarvänligt. Utöver att språket har förbättrats har det även lagts till information inom vissa områden, bland annat när det gäller sociala medier och tillgänglighet.

Riktlinjerna bordlades vid regionstyrelsens förra sammanträde och regionstyrelsen beslutade idag om ett reviderat förslag.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner reviderade riktlinjer för kommunikation och påverkan 2024–2028.
 2. Regionstyrelsen beslutar att riktlinjerna för kommunikation och påverkan 2024–2028 ska gälla samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att pressmeddelanden som skickas ut efter sammanträde med nämnd eller styrelse följer samma mall, upplägg och där det framgår huruvida beslutet togs i enighet eller inte.

5. Fyllnadsval av representant till Conference of Peripheral and Maritime Regions

Bijan Zainali (S) har avsagt sig sitt uppdrag i CPMR, regionstyrelsen har att utse en ny representant. CPMR är en regionorganisation i Bryssel med cirka 150 medlemsregioner. CPMR:s primära uppgift är att främja regionalt erfarenhetsutbyte samt bedriva påverkan gentemot EU:s institutioner i en riktning som främjar den regionala nivån.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Bijan Zainali (S) som representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions.
 2. Louise Åsenfors (S) utses till representant i Conference of Peripheral and Maritime Regions till 2026. 

6. Västra Götalandsregionens åtagande i Conference of Peripheral Maritime Regions, Environmental Conference of the Regions of Europe, Nordsjökommissionen samt Assembly och European Regions

Arvodesberedningen har beslutat att mer omfattande uppdrag i internationella organisationer ska godkännas av regionstyrelsen. Med anledning av detta beslutar regionstyrelsen följande:

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner att Louise Åsenfors (S) med stöd av Frida Nilsson (C) åtar sig uppdraget att leda arbetsgruppen Energy Working Group inom Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) under åren 2024–2025.
 2. Regionstyrelsen godkänner att Kerstin Brunnström (S) är nationell representant i CPMR Nordsjökommissionens (NSC) National Executive Committee fram till 2025-12-31.
 3. Regionstyrelsen godkänner att Conny Brännberg (KD) är vice ordförande i CPMR Nordsjökommissionens (NSC) arbetsgrupp Smart Regions fram till 2026-12-31.
 4. Regionstyrelsen godkänner att Madeleine Jonsson (MP) åtar sig uppdraget som ordförande för Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE) under åren 2024–2025.
 5. Regionstyrelsen godkänner att Aida Karimli (C) innehar en plats i Assembly of European Regions (AER) politiska byrå till 2026-12-31.
   

7. Ny representant för Västra Götalandsregionen i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog och samverkan med civilsamhället  2024-2026

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjöd år 2023 in förtroendevalda, med intresse av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället, i kommuner och regioner att delta i nätverk 2023- 2026.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Soraya Zarza Lundberg (S) att ersätta Stefan Lindborg (V) som representant för Västra Götalandsregionen i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog och samverkan med det civila samhället 2024-2026.


8. Plan för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer i Västra Götaland 2024-2026

Sedan 2014 utvecklar Västra Götalandsregionen (VGR) en fördjupad samverkan tillsammans med ett stort antal av det som brukar kallas det civila samhällets organisationer. Det sker inom ramen för den regionala överenskommelsen mellan VGR och det civila samhällets organisationer i Västra Götaland. Tillsammans ska parterna verka för invånarnas bästa i Västra Götaland. VGR och 120 organisationer samverkar i dag enligt överenskommelsen inom verksamhetsområdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter ansvarar för arbetet och en plan som anger inriktningen för arbetet under 2024–2026 har tagits fram.

Kostnader för genomförande av planen ryms inom regionstyrelsens budget för överenskommelsen med det civila samhället, för närvarande 1,4 miljoner kronor per år.

Planen har gått på remiss till samtliga underskrivande organisationer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner plan för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer i Västra Götaland 2024–2026.

9. Ökat regionalt åtagande och anpassning för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig

Vid regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2023 väcktes ett ärende om ”Ökat regionalt åtagande och anpassning för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig”. Regiondirektören fick i uppdrag att bereda ärendet.

Förslaget var att utreda hur ett ökat regionalt åtagande och anpassning för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig skulle kunna se ut samt att återkomma med en samlad redovisning kring hur Västra Götalandsregionens verksamheter och förvaltningar är rustade för att möta en händelse av kris eller krig.

Koncernkontoret konstaterar att det inom VGR pågår ett omfattande regionövergripande arbete för att identifiera vad som skulle behöva utvecklas för att VGR:s olika verksamheter, inklusive vården, ska kunna hantera ett krig eller kris. Det finns en framtagen risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande åtgärdsplan som utgör en viktig grund för vilka uppbyggnadsåtgärder som VGR behöver göra. Utöver det finns även statliga överenskommelser och föreskrifter, med tillhörande statliga medel, som anger vad Sveriges regioner ska utveckla för att bygga upp sin beredskap och det civila försvaret. Koncernkontoret bedömer därför att det inte krävs ytterligare utredningar på området i nuläget.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om pågående arbete för stärkt beredskap i händelse av kris eller krig.
 2. Regionstyrelsen avslår förslagen i ärendet med hänvisning till redan pågående arbete inom området.
 3. Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören den 17 oktober 2023, § 231, är fullgjort.


10. Yttrande över remiss om Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att kommentera ett förslag från Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56).

VGR ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men är tveksamma till förslaget om att flytta personer inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på grund av samhällsfarlig sjukdom. I stället föreslås att man i första hand bör överväga möjligheten till tillfällig isolering på boendet. Det är viktigt att tänka på att för personer som kan bli berörda av denna åtgärd, till exempel personer med demenssjukdom, kan ett plötsligt byte av miljö ofta leda till oro och förvirring jämfört med att få stanna i sin vanliga miljö med den personal de känner igen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56), enligt upprättat förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.