Regionstyrelsen 21 maj 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1. Bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB

Regionfullmäktige beslutade den 12 juni 2023 att ge regionstyrelsen i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. Vid samma tillfälle beslutade regionfullmäktige även att ge regionstyrelsen i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet för hus 2 - 3 inom Sahlgrenska Life kan tas vidare. Under förvärvsprocessen har framkommit att det är fördelaktigt för Västra Götalandsregionen att inkludera bolaget Vitartes Utveckling Göteborg AB i förvärvet.

I detta ärende lämnas förslag på bolagsordning och firma för Vitartes Utveckling Göteborg AB. Den föreslagna bolagsordningen för Vitartes Utveckling Göteborg AB motsvarar Västra Götalandsregionens övriga bolagsordningar och uppfyller kommunallagens krav på regionala aktiebolag.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Vitartes Utveckling Göteborg AB 559194-3351 under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 2. Regionfullmäktige beslutar om ändring av Vitartes Utveckling Göteborg AB:s firma till i första hand Sahlgrenska Life Änggården Utveckling AB, i andra hand Sahlgrenska Life Fastighet Utveckling AB eller i tredje hand VGR Sahlgrenska Änggården Utveckling AB, under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 3. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att bolagsstämma i Vitartes Utveckling Göteborg AB antar ny bolagsordning enligt beslutspunkt 1 och beslutar om ändring av firma enligt beslutspunkt 2.

Regionstyrelsen beslutar för egen del under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Västra Götalandsregionens ombud får i uppdrag att på bolagsstämma i Vitartes Utveckling Göteborg AB rösta för antagande av ny bolagsordning och ändring av firma.

2. Reviderat reglemente för revisorskollegiet

Regionfullmäktige fastställde reglementen för nämnder och styrelser den 29 november 2022, § 240. De nya reglementena byggde på den beslutade politiska organisationen för mandatperioden 2023 till 2026 som innebar flera större förändringar jämfört med föregående mandatperiod. Mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över har revisorskollegiet tagit initiativ till att se över sitt reglemente så att det bland annat innefattar de förtydliganden som gjorts i reglementenas C-del. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer reglemente för revisorskollegiet enligt upprättat förslag.

3. Yttrande över motion av Boris Leimar (SD) och Anders Strand (SD) om översyn av rutiner för anmälan och uppföljning av skadegörelse

Boris Leimar och Anders Strand från Sverigedemokraterna har i en motion den 16 februari 2021 föreslagit att Västra Götalandsregionen ska se över sina styrdokument och rutiner för att förbättra helhetsrutinerna och genomföra en årlig uppföljning av skadegörelse i kollektivtrafiken. De pekar på kostnader för reparationer och sanering som ökar biljettpriser och minskar turtäthet, samt bidrar till otrygghet. Trots tidigare säkerhetsåtgärder som fler kameror, brister uppföljningen av skadegörelse och återkrav.

Motionen har remitterats till styrelsen för Västtrafik och styrelsen för fastighet, stöd och service. Båda anser att motionen ska vara besvarad, men är positiva till årliga uppföljningar. Koncernkontoret rekommenderar att motionen bifalls.

RödGrön ledning (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) yrkar att motionen är besvarad.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

Ärendet avgörs genom votering.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

4. Yttrande över motion av Pernilla Börjesson (SD) med flera om Endometrios - ett lidande för kvinnor

Pernilla Börjesson, Krista Femrell, Nina Terenziani och Zandra Pettersson, samtliga från Sverigedemokraterna, har i en motion den 14 juni 2023 föreslagit att ett endometriosteam skapas inom Sjukhusen i väster och att personal på ungdomsmottagningar och vårdcentraler utbildas om endometrios. Endometrios, ett tillstånd där livmoderslemhinna växer utanför livmodern, drabbar 10–15 procent av personer med livmoder, varav cirka 20 procent upplever svår sjukdom.

Motionen har skickats på remiss till olika styrelser inom Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan, och styrelsen för Regionhälsan anser att behoven redan är tillgodosedda genom befintliga utbildningar och organisation. De anser att motionen redan är besvarad. Styrelsen för Sjukhusen i väster anser däremot att motionen avslås. De betonar vikten av att centralisera kompetensen inom färre enheter för högre kvalitet i vården.

Koncernkontorets bedömning är att motionärernas förslag om att skapa ett ytterligare endometriosteam avslås. Tillgången på utbildning anses vara tillgodosedd och motionärernas förslag om att utbilda personal vid ungdomsmottagningar och vårdcentraler om endometrios föreslås vara besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionens första förslag om att skapa ett endometriosteam inom förvaltningen för Sjukhusen i väster.
 2. Motionens andra förslag om att snarast utbilda personal på ungdomsmottagningar samt vårdcentraler om endometrios, är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

5. Yttrande över motion av Anna-Lena Holberg (M) och Linda Jansson (M) om stärkt utbildning och kompetensutveckling kring kvinnlig könsstympning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner en motion från Moderaterna om att utreda hur man kan hantera VGR:s behov av utbildning och kompetensutveckling om kvinnlig könsstympning genom att etablera ett regionalt kompetenscentrum som samarbetar med Vulvamottagningen. Motionen är inlämnad av Anna-Lena Holberg och Linda Jansson, båda från Moderaterna, i september 2023.

Vårdbehovet kring kvinnlig könsstympning är svårbedömt på grund av mörkertal och bristande rapportering. För att fortsätta höja kunskapsnivån och säkra kvaliteten på utbildningar, samt förbättra samarbetet mellan olika vårdnivåer och -instanser, är det viktigt att arbetet fortsätter på ett samordnat och strukturerat sätt. Regionhälsan har flera expertenheter som hanterar kvinnors hälsa som kan bidra till dessa frågor. Det finns redan samarbete mellan Vulvamottagningen och kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV) som också föreslås samverka med det nya kompetenscentrumet.

RödGrön ledning (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet) yrkar att motionen är besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att omhänderta det regionala utbildningsbehovet och kompetensutvecklingen inom området kvinnlig könsstympning genom ett regionalt kompetenscentrum som samverkar med Vulvamottagningen.

Ärendet avgörs genom votering.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

6. Yttrande över motion av Jörgen Andersson (SD) och Ove Kaye (SD) om att förändra modellen för internhyra

Jörgen Andersson och Ove Kaye, båda från Sverigedemokraterna, har i en motion den 14 oktober 2023 föreslagit att Västra Götalandsregionen bör ändra sin modell för internhyra till en differentierad modell som anpassas efter lokala förhållanden. Motionärerna anser att nuvarande modell, som håller samma hyresnivå för motsvarande lokaler oavsett plats, gynnar större städer och missgynnar mindre kommuner. En mer anpassad hyresmodell skulle kunna främja etablering av verksamheter i mindre kommuner, vilket i sin tur skulle kunna stärka lokal ekonomi och medborgarnas välmående.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för naturbruk, styrelsen för NU-sjukvården och styrelsen för fastighet, stöd och service. Styrelsen för naturbruk föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete, medan styrelsen för NU-sjukvården och styrelsen för fastighet, stöd och service föreslår att motionen avslås.

Koncernkontoret bedömer att motionen är besvarad mot bakgrund av den pågående utredningen inom projektet, ”Ekonomistyrning i Västra Götalandsregionen etapp 2”, där den fortsatta inriktningen utreds för hur VGR:s lokalkostnader ska fördelas. Koncernkontoret bedömer att det är viktigt att inte föregå delar i projektets arbete, utan att det bör hållas ihop som en helhet. Projektet ska leverera förslag till hur den interna handeln (där internhyresmodellen är en del) kan förenklas inför 2025 innan sommaren 2024.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

7. Yttrande över motion av Peter Arvidsson (SD) och Glenn Ottosson (SD) om att utreda ökad ställplatsladdning och förändrade upphandlingskrav på Västtrafiks fordonsflotta

Peter Arvidsson och Glenn Ottosson, båda från Sverigedemokraterna, har i en motion den 28 november 2023 föreslagit att regionfullmäktige utreder två frågor för Västtrafiks linjebussar:

 • Möjligheten för att utöka laddstationer vid ändstationerna, utöver den vanliga depåladdningen.
 • Möjligheten att vid nästa upphandling av bussar ändra kravet från att nyinvestera efter 10 år till att i stället kravställa funktionen på befintliga bussar. 

Motionen har skickat på remiss till styrelsen för Västtrafik AB, som anser att motionen ska avslås, och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, som anser att den är besvarad.

Koncernkontoret har bedömt att motionen bör anses besvarad, med hänvisning till att laddning vid ändstationer redan sker där det är lämpligt och att en utredning pågår för att se över möjligheten att uppdatera bussar i stället för att byta ut dem inför upphandlingen 2030. Denna utredning syftar till att säkerställa att bussarnas kvalitet inte försämras.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärenden till regionstyrelsen

8. Delårsrapport per april för regionstyrelsen

Delårsrapporten visar regionstyrelsens insatser utifrån detaljbudget för 2024. Regionstyrelsens detaljbudget beskriver regionstyrelsens uppdrag och ansvar över den egna verksamheten, inte helhetsansvaret för Västra Götalandsregionen. Resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens delårsrapport per april.

För regionstyrelsen ligger stort fokus på sjukhusens verksamhet och ekonomi samt digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Regionstyrelsens resultat för januari-april uppgår till +124 miljoner kronor samt budgetavvikelsen +160 miljoner kronor. Prognosavvikelse för helåret beräknas till +179 miljoner kronor mot en budget på årsbasis på -112,3 miljoner kronor. Detta ger en totalprognos/årsresultat på +66,7 miljoner kronor för helåret 2024. I prognosen ingår en negativ avvikelse inom sjukresor med -80 miljoner kronor.

Regionstyrelsen beslutar att under resten av året arbeta med mål och fokusområden inom medarbetarområdet. De två fokusområdena som valts ut är:

 • Att följa arbetet med att nå normtal för antal medarbetare för chefer, för att förbättra förutsättningarna för första linjens chef.
 • Ta bort onödiga administrativa uppgifter för medarbetare.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner delårsrapport april 2024 för regionstyrelsen.
 2. Regionstyrelsen beslutar att under resten av innevarande år arbeta med mål och fokusområden inom medarbetarområdet enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.
 3. Regionstyrelsen noterar informationen om Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av övergripande risker som rör program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering per april 2024.

9. Ändring av regionstyrelsens delegeringsordning avseende kvalitetsregister

Regionstyrelsen beslutade den 28 mars 2024 att vårdutvecklingsdelen av RCC Väst ska flyttas från Koncernkontoret till Sahlgrenska Universitetssjukhuset från och med den 1 maj 2024. Denna del kommer att samordnas med Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre. Övriga funktioner inom RCC Väst, såsom registerkoordination, IT och statistik, kommer i stället att organiseras inom Koncernstab digitalisering. 

Förändringen innebär att hanteringen av kvalitetsregistren inom cancerområdet nu ingår tillsammans med andra kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Ansvar för personuppgifter kvarstår hos regionstyrelsen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen ändring av regionstyrelsens delegeringsordning avseende kvalitetsregister, som innebär att punkt 76 och 77 utgår samt att punkt 73 och 75 kompletteras med ”och andra register”.

10. Regional riktlinje 2024 - 2028 Visselblåsning vid rapportering av missförhållanden

I enlighet med visselblåsarlagen har Västra Götalandsregionen (VGR) sedan juli 2022 haft en intern rapporteringskanal, som omhändertar visselblåsningar och regler för hur visselblåsningar tas om hand och följs upp. Med visselblåsning avses en rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang, om missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

I regional riktlinje visselblåsning 2024 - 2028 beskrivs tydligare roller och ansvar än den tidigare riktlinjen. Den nya riktlinjen omfattar även bolagen. Riktlinjen innebär att bolag och förvaltningar ges mer ansvar genom att de ska införa lokala handläggande funktioner på varje förvaltning. Syftet med det är höja kunskapen om visselblåsarlagen och krav på sekretess samt få en mer enhetlig hantering över förvaltningarna.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen godkänner regional riktlinje 2024 - 2028 Visselblåsning vid rapportering av missförhållanden.
 2. Riktlinjen ersätter regional riktlinje – Visselblåsning vid rapportering av missförhållanden 2022 – 2026.
 3. Regionstyrelsen beslutar att riktlinjen ska omfatta samtliga förvaltningar och bolag.

11.Kommentarer på revisorskollegiets granskning av regionstyrelsen verksamhetsåret 2023

Revisorskollegiet har översänt granskning av verksamhetsåret 2023 avseende regionstyrelsen. Revisorskollegiets bedömning är att regionstyrelsen inte fullt ut har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte fullt ut har varit tillräcklig inom de områden som omfattas av granskningen.

I sitt svar till revisorskollegiet skriver regionstyrelsen att rekommendationerna belyser flera tidigare uppmärksammade utvecklingsområden. Koncernkontoret konstaterar att arbete pågår inom flera av dessa. Revisorskollegiets granskningar är ett viktigt underlag i utvecklings- och förbättringsarbete, men systematiken i omhändertagandet kan förbättras.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.
 2. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande till revisorskollegiet för kännedom.

12. Svar på revisorskollegiets granskning av ny politisk organisation

Revisorskollegiet har granskat hur den nya politiska organisationen implementerats med fokus på de stora förändringarna i styrning, roller och ansvar. Granskningen gäller om hälso- och sjukvårdens nämnder och styrelser har de nödvändiga förutsättningarna att utföra sina uppdrag enligt regionfullmäktiges beslut om den nya organisationen. Revisionen rekommenderar att regionstyrelsen ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika politiska organ och säkerställa effektiva arbetsmetoder, samt agera mer beslutsamt i sin ägar- och styrroll.

Regionstyrelsen svarar att styrelsen har agerat för att klargöra ansvarsfördelningen och säkerställa att regionfullmäktiges intentioner med den nya politiska organisationen. Arbetet med att stärka ägar- och styrfunktionen inom regionstyrelsen pågår. Den politiska organisationen har implementerats enligt beslut från regionfullmäktige, och de specifika uppdrag som gavs till regionstyrelsen i detta sammanhang har utförts och rapporterats tillbaka. Regionstyrelsen håller även med revisionens bedömning att de omfattande förändringar som sker kräver tid för att fullt ut visa önskvärda effekter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande som svar på revisorskollegiets granskning av ny politisk organisation.

13. Svar på revisorskollegiets granskning av omställningen av hälso- och sjukvården

Revisorskollegiet har granskat hur Västra Götalandsregionen (VGR) hanterar omställningen inom hälso- och sjukvården. Granskningen syftade till att utvärdera om VGR:s organisation och styrning är lämpligt utformade för att kunna genomföra omställningsuppdraget enligt regionfullmäktiges beslut. Den inkluderade regionstyrelsen, strategiska och operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna, samt styrelserna för Närhälsan och Sjukhusen i väster. Revisorskollegiets slutsats är att dessa enheter till stor del har en passande organisation och styrning för uppdraget, men framhåller att regionstyrelsen behöver stärka genomförandekraften för att fullfölja omställningen enligt de fastställda direktiven.

Koncernkontoret delar revisorernas bedömning om att nämnder och styrelser till stora delar har en ändamålsenlig organisation, styrning och uppföljning av arbetet med omställningen. Koncernkontoret poängterar att den nya politiska organisationen kommer att behöva tid för att utveckla formerna för styrningen enligt intentionerna och steg i den riktningen har tagits kontinuerligt sedan regionfullmäktige fattade beslutet om ny politisk organisation.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande till revisorskollegiet som svar på granskning av omställningen av hälso- och sjukvården.

14. Svar på revisorskollegiets granskning av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion vid Västra Götalandsregionens sjukhus i egen regi

Revisorskollegiet har under 2023 granskat styrning av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion vid Västra Götalandsregionens (VGR:s) sjukhus i egen regi. Revisorskollegiets bedömning är att regionstyrelsen och berörda sjukhusstyrelser delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och tillräcklig intern kontroll av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion inom VGR:s sjukhusvård.

Regionstyrelsen bedömer att nämnder och styrelser till stor del har säkerställt en effektiv styrning, uppföljning och intern kontroll av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktionen, även om mycket arbete återstår. Den nya politiska organisationen behöver tid för att fullt ut utveckla sina styrningsformer, men kontinuerliga steg i denna riktning har tagits sedan regionfullmäktige beslutade om den nya organisationen. Ett nytt system för produktions- och kapacitetsplanering införs och en plan för intern kontroll har också upprättats.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande till revisorskollegiet som svar på granskning av bemannings- och kapacitetsplanering för vårdproduktion vid Västra Götalandsregionens sjukhus i egen regi. 

15. Svar på revisorskollegiets granskning av program Millennium

Revisorskollegiet har granskat program Millennium för att bedöma om Västra Götalandsregionen (VGR) har en ändamålsenligt utformad styrning, ledning, organisering och uppföljning av program Millennium.

I sitt svar till revisorskollegiet skriver regionstyrelsen att bedömningen är att ledning och organisering överlag är ändamålsenlig, särskilt när det gäller uppföljningen. Införandet av program Millennium är dock en av de största förändringarna sedan VGR bildades och en av de mest prioriterade frågorna. Införande av Millennium medför betydande förändringar i arbetssättet. Regionstyrelsen har utarbetat en åtgärdsplan för att hantera övergripande risker som rör införandet. Resultaten och effekterna rapporteras kontinuerligt till regionstyrelsen. Regiondirektören har i uppdrag att ta fram förslag på riskanalys som rör Millennium och digitaliseringen inom hälso- och sjukvården.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande till revisorskollegiet som svar på granskning av program Millennium.

16. Förändrad inriktning i fortsatt genomförandeplanering av Sahlgrenska Life hus 1

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet, med syfte att snabba på omsättningen av nya upptäckter och innovationer till konkret nytta för fler patienter. Tre nya byggnader ska byggas inom projektet, vilka inriktar sig på att stärka samspelet mellan hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och näringsliv.

Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet att fortsätta genomförandeplaneringen av hus 1 i projektet, vilket innebär att huset utökas med ytterligare våningsplan för bland annat ambulanshall, akut- och olycksfallsmottagning, intensivvårdsavdelning och operationsavdelning. Investeringskostnaden beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor. Hus 1, som ska byggas på Sahlgrenska, är centralt för kopplingen mellan sjukhuset och Medicinareberget.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att den fortsatta genomförandeplaneringen av hus 1 utökas med innehåll enligt detta tjänsteutlåtande.
 2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsutgiften för hus 1 utökas med 1 296 miljoner kronor (2023 års kostnadsläge).

17. Anställdas möjligheter att vidareutbilda sig inom hbtqi och bemötande vid nedskärningar

Beredningen för mänskliga rättigheters samråd hbtqi har framfört oro till regionstyrelsen för att ekonomiska besparingar kan begränsa möjligheterna för VGR-anställda att vidareutbilda sig inom hbtqi och bemötande.

Rapporter från VGR Akademin visar att efterfrågan på vissa utbildningsprogram fortfarande är hög, även om det är svårt att frigöra personal för dessa ändamål. En nylanserad digital och kostnadsfri hbtq-diplomering har registrerat cirka 650 deltagare, och 13 - 14 verksamheter genomför en verksamhetsövergripande hbtq-diplomering. Koncernkontoret ser positivt på att utbildning inom social hållbarhet, som hbtq-diplomeringen, fortsätter att prioriteras och genomförs, men menar att det är upp till varje utförarförvaltning att besluta om genomförandet av specifika utbildningar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.
 2. Regionstyrelsen översänder detta tjänsteutlåtande till beredningen för mänskliga rättigheter som svar på skrivelsen.

18. Uppföljning av ersättning till vårdcentraler för hantering av uppdämt vårdbehov för patientgrupper med resurskrävande sjukdomar

Regionfullmäktige hade i budget för 2022 avsatt 670 miljoner kronor till regionstyrelsen för tillgänglighetsinsatser i syfte att omhänderta det uppdämda vårdbehovet efter covid-19. Regionstyrelsen beslutade den 15 november 2022 att fördela 28,5 miljoner kronor till vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral för att möjliggöra fler fysiska besök för patienter med särskilt resurskrävande sjukdomar, baserat på patientgruppens storlek.

Uppföljningen visar att pandemin har lett till mer effektiva rutiner, med färre fysiska men högkvalitativa besök, främst tack vare en ökning av digitala vårdformer. Dessa digitala alternativ har möjliggjort bättre vård för patienter med lindrigare behov, vilket i sin tur har frigjort resurser för mer resurskrävande patienter. Kvaliteten på vården anses vara minst lika god som före pandemin.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen.
 2. Uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören den 15 november 2022, § 332, är fullgjort.

19. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2024

Koncernkontoret ska två gånger per år återrapportera arbetsläget för de uppdrag som regionstyrelsen tilldelat utskotten eller regiondirektören. Från 26 september 2023 till 30 april 2024 har 22 nya uppdrag givits, 17 uppdrag har återrapporterats, och det finns totalt 37 pågående uppdrag per den 30 april 2024.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör.
 2. Uppdragen från regionstyrelsen den 28 mars 2023, § 73 och 18 oktober 2022, § 298, avslutas.

20. Fyllnadsval till beredningen för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen har den 13 december 2022 utsett Stefan Lindborg (V) till ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter för samma mandatperiod som regionstyrelsen. Stefan Lindborg (V) har avsagt sig uppdraget som ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter, regionstyrelsen har att utse en ny ordförande.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Stefan Lindborg (V) som ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter.
 2. Malin Carlsson (V) utses till ny ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter för återstående mandatperiod.

21. Yttrande över remiss Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98)

Västra Götalandsregionen (VGR) har gett sitt remissyttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande två betänkanden, "Ut ur utsatthet" (SOU 2023:97) och "Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften" (SOU 2023:98).

VGR tillstyrker förslagen i sin helhet och framför särskilt synpunkter inom några områden:

 • VGR betonar behovet av samverkan mellan olika aktörer och framhäver vikten av individanpassad vård och ökad kunskap om människor i utsatta situationer.
 • VGR understryker vikten av specialiserade lågtröskelverksamheter som är integrerade med hälso- och sjukvården för att erbjuda stöd och vård, och betonar behovet av tillräckliga utvecklingsmedel till regionerna för dessa verksamheter.
 • VGR lyfter fram betydelsen av ett barnrättsperspektiv i insatser för vuxna utsatta för prostitution och människohandel, och understryker att mänskliga rättigheter ska vara vägledande i alla insatser.
 • VGR instämmer med förslagen om att göra sexuellt utnyttjande i pornografiskt syfte till en tydlig del av arbetet mot våld, inklusive mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld mot barn och människohandel för sexuella ändamål. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) och Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98), enligt upprättat förslag.

22. Yttrande över remiss Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9)

Västra Götalandsregionen (VGR) har yttrat sig över betänkandet "Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning - långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen" (SOU 2024:9), efter en begäran från Utbildningsdepartementet. Betänkandet syftar till att öka tillgången på platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter och identifierar hinder som bristande samordning och avtal som inte uppfyller dagens behov. Det föreslår även en rad åtgärder för att förbättra VFU, inklusive harmonisering av bedömningsmetoder och utveckling av nationella IT-stöd.

VGR stödjer huvuddelen av utredningens förslag och betonar vikten av att anpassa klinisk utbildning till moderna pedagogiska metoder och hälso- och sjukvårdens utveckling. VGR är positiv till att simulering kan godtas som en form av klinisk utbildning och anser att statliga och regionala avtal för vårdvetenskaplig utbildning (VULF-avtal) är nödvändiga för att säkerställa framtida utbildningskvalitet.

VGR motsätter sig dock införandet av lagstadgade skyldigheter för regioner, kommuner och privata vårdgivare att medverka i VFU, då detta inte anses skapa en gynnsam grund för samarbete mellan utbildningsinstitutioner och hälso- och sjukvårdsaktörer. De argumenterar för att VULF-avtal ger en mer hållbar struktur för samverkan och kan effektivt bidra till att fler VFU-platser av hög kvalitet skapas. VGR efterlyser även statlig finansiering för att övervinna hinder och förslår utvecklingen av en nationell, modulbaserad handledarutbildning som organiseras i samråd med hälso- och sjukvårdshuvudmännen för att underlätta för sjuksköterskor och deras arbetsgivare att engagera sig i utbildningen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning - långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9), enligt upprättat förslag.

23. Yttrande över remiss Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2)

Västra Götalandsregionen (VGR) har kommenterat Vaccinationsprogramutredningen "Ett samordnat vaccinationsarbete" (SOU 2024:2), som diskuterar behovet av bättre samordning inom vaccinationsområdet i Sverige. Utredningen lyfter fram att vaccinationer är viktiga för att förebygga sjukdomar effektivt och kostnadseffektivt, men noterar även att organisering och regelverk inte är tydliga. Vårdgivare och allmänheten ger allt oftare uttryck för behovet av ett förbättrat vaccinationsregister med samlad information om givna vacciner.

VGR delar utredningens bild att vaccinationsarbetet behöver samordnas mer och att nationella vaccinationsprogram och vaccinregister behöver bli mer ändamålsenliga och effektiva. 

VGR pekar dock på att det finns en stor risk för ojämlikhet om ansvaret för all riskgruppsvaccination som inte uppfyller kravet på minskad smittspridning i befolkningen läggs på regionerna. Kriterierna för vilka vaccinationer som ska kunna inkluderas i nationella program bör utgår från den samlade sjukdomsbördan och definieras så att även riskgruppsvaccination och vaccination mot sjukdomar som inte smittar mellan människor skulle kunna inkluderas.

VGR delar betänkandets utgångspunkt att det finns ett behov av förbättrade möjligheter till övervakning och uppföljning av givna vaccinationer. Ett utökat vaccinationsregister, som omfattar såväl nationella som regionala program och även pandemivaccinationer är av värde. Men – det finns dock ett stort behov av en annan sorts vaccinationsregister än dagens hälsodataregister, som kunde omfatta alla givna vaccinationer och där data skulle vara tillgängliga för både invånaren och för hälso- och sjukvården.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ett samordnat vaccinationsarbete (SOU 2024:2), enligt upprättat förslag.

24. Yttrande över remiss Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Regeringen startade en utredning den 28 april 2022 för att utveckla riktlinjer för Sveriges livsmedelsberedskap, med fokus på näringslivets roll. Betänkandet "Livsmedelsberedskap för en ny tid" (SOU 2024:8) överlämnades i januari 2024 till regeringen. Västra Götalandsregionen (VGR) har inbjudits att kommentera betänkandet och har uttryckt ett positivt mottagande av flera förslag, men noterar att vissa områden behöver analyseras vidare. Speciellt betonas behovet av att klargöra ansvarsfördelningen mellan statliga, regionala och kommunala nivåer samt att utnyttja befintliga strukturer och samarbeten bättre.

VGR lyfter också fram behovet av att stärka livsmedelskedjan, vilken i dag möter många utmaningar i form av låg lönsamhet och kompetensbrist. För att förbättra beredskapen och konkurrenskraften föreslår VGR att framtida investeringsstöd bör utformas för att både stärka beredskapen och stödja livsmedelsföretagens konkurrenskraft. Slutligen påpekar VGR att de maritima näringarnas roll i livsmedelsförsörjningen saknas i utredningen och bör inkluderas som en viktig resurs vid allvarliga störningar i livsmedelsförsörjningen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8), enligt upprättat förslag.

 

Pressmeddelande från regionstyrelsen 21 maj 2024