Regionstyrelsen 19 mars 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1. Årsredovisning 2023 för Västra Götalandsregionen

Tillgängligheten till den specialiserade vården har försämrats jämfört med föregående år. Tillgängligheten till primärvården är dock relativt god. Även den medicinska kvaliteten är generellt god i Västra Götalandsregionen (VGR) och den kliniska forskningen ligger i framkant.

Kollektivtrafikresandet fortsätter att öka och uppgick 2023 till 323 miljoner delresor. Detta utgör drygt 90 procent av resandet innan pandemin. VGR:s kulturverksamheter har haft ett bra besöksår.

VGR redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor. Resultatet exklusive värdeförändringen av de finansiella placeringarna är negativt med -2 529 miljoner kronor. Underskottet återspeglar verksamheternas stora ekonomiska utmaningar under året.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2023.
 2. Regionfullmäktige noterar att styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Logistik, GöteborgsOperan AB och Göteborgs botaniska trädgård redovisar negativa budgetavvikelser för 2023 och uppmanar dessa styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för en ekonomi i balans.
 3. Regionfullmäktige uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i väster, Närhälsan, Habilitering & Hälsa och Logistik i delårsrapporten för första tertialet 2024 tydligt beskriva hur de ska säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2025. I planen ska framgå när ekonomin beräknas vara i balans på månadsbasis och hur de upparbetade underskotten ska omhändertas.
 4. Regionfullmäktige åberopar synnerliga skäl för att inte återställa det negativa balanskravsresultatet för 2023.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen noterar att endast två av regionfullmäktiges 10 mål samt fem av regionfullmäktiges 21 fokusområden är uppnådda.
 3. Regionstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Turistrådet Västsverige AB samt Västtrafik AB har bedrivit under 2023 anses vara förenlig med det fastställda ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
 4. Regionstyrelsen noterar skrivningen i beslutet om årsredovisning för Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård angående kostnader till följd av miljöåtgärder som styrelsen inte ansett sig ha rådighet över, och hänvisar till hantering i ärendet om bokslutsdispositioner.

2. Bokslutsdispositioner för 2023

I bokslutet för 2023 redovisar samtliga sjukhusstyrelser negativa resultat och negativa egna kapital. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR) regelverk måste negativa egna kapital återställas inom tre år.

VGR åberopar nu på koncernnivå synnerliga skäl för att inte återställa koncernens negativa balanskravsresultat för 2023. Skälen som anges är att delar av underskottet orsakas av inflationen som gett en ökad kostnad för att värdesäkra VGR:s pensionsavsättningar. Delar av denna kostnadsökning har förvaltningarna fått bära genom ett högre personalomkostnadspålägg. För att minska kraven på sjukhusstyrelserna reduceras därför återställningskravet. Därigenom ställs inte högre krav på sjukhusstyrelserna än på VGR som helhet. 

Beslutet att reducera delar av underskottet gäller främst styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor).

De reducerade kraven på återbetalning gäller även styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård (1,7 miljoner kronor) och styrelsen för Logistik (64,4 miljoner kronor).

Även styrelsen för Habilitering & Hälsa redovisar ett negativt resultat för 2023, men styrelsen har ett positivt eget kapital att använda. De omfattas därför inte av beslutet.

Under 2024 gäller fortsatt strikta krav på budgetdisciplin och att beslutade åtgärdsplaner ska verkställas.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner i enlighet med bilaga, innebärande att moderförvaltningen tillförs 1 193,2 miljoner kronor i eget kapital.
 2. Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket om eget kapital och minskar kravet på återställande av eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (277,5 miljoner kronor), NU-sjukvården (76,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (68,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (58,1 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (47,2 miljoner kronor). Synnerliga skäl åberopas som motivering till avsteg.
 3. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård får sitt krav på återställande av eget kapital minskat motsvarande kostnaderna för miljösanering med 1,7 miljoner kronor.
 4. Regionfullmäktige beslutar att minska kravet på återställande av eget kapital för styrelsen för Logistik motsvarande 2023 års underskott på 64,4 miljoner kronor.
  Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökad tillgänglighet används för att reducera underskottet i eget kapital för operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (13,1 miljoner kronor) och för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (36,6 miljoner kronor), NU-sjukvården (13,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (14,8 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (3,5 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (2,1 miljoner kronor).
 5. Regionfullmäktige beslutar att statsbidraget för ökat antal vårdplatser används för att reducera underskottet i eget kapital för styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (81,6 miljoner kronor), NU-sjukvården  (30,4 miljoner kronor), Skaraborgs Sjukhus (25,6 miljoner kronor), Södra Älvsborgs Sjukhus (22,4 miljoner kronor), Sjukhusen i väster (16 miljoner kronor, Närhälsan (8 miljoner kronor) samt till Regionstyrelsen (16 miljoner kronor).
 6. Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser enligt bilaga Bokslutsdispositioner 2023.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

3. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026

Beslut:

 1. Regionstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning.
 2. Regionstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde under vecka 13 för att behandla Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026

4. Införande av avgift för vaccination mot covid-19 för de som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfritt till och med den 29 februari 2024.

Västra Götalandsregionen (VGR) följer de nationella rekommendationerna om vilka grupper som ska vaccineras. Vaccination minskar risken för svår sjukdom och dödsfall för individen och minskar risken för ytterligare våg av smitta med ökad belastning på samhället och hälso- och sjukvården som följd.

För de personer som ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska det fortsatt vara avgiftsfritt att vaccinera sig mot covid-19. För de grupper som inte omfattas av rekommendationen föreslås att en avgift tas ut vid vaccination. Vaccinet är fortsatt finansierat av staten för 2024.

En tidigare utredning som Folkhälsomyndigheten genomfört på uppdrag av Regeringskansliet visar att endast Sveriges regioner kan tillhandahålla, beställa, det av staten finansierade vaccinet. Därtill fastställdes att vaccinet kan erbjudas individer utanför Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till exempel barn och unga under 18 år och vuxna genom läkarordination. Detta är möjligt så länge en undanträngningseffekt inte sker av rekommenderade grupper samt att vaccintillgången är god.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. En avgift på 170 kronor införs vid vaccination mot covid-19 för de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer, från och med den 1 maj 2024.

5. Reviderat reglemente för revisorskollegiet

Ärendet utgår.

6. Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutade den 8 februari 2024 om en ny förbundsordning, inklusive en reviderad fördelningsmodell. Samtliga medlemsregioner ska ta ställning till ärendet i respektive regionfullmäktige.

För Västra Götalandsregionen kommer den nya modellen minska kostnaderna med cirka 3 miljoner kronor per år. Förslaget till reviderad förbundsordning innehåller också ett tillägg om förbundets ändamål och uppgift. Det handlar om att KSA ska ha möjlighet att ingå avtal om samverkan och samarbete med nationella myndigheter och parter i Sveriges närhet i frågor som rör beredskap. I dag kan KSA endast ingå avtal om att ta emot hjälp, inte att bistå på motsvarande sätt. Det skulle kräva ett godkännande från samtliga medlemmar, vilket i en akut krissituation skulle ta för lång tid. 

Den nya förbundsordningen vinner laga kraft när den antagits i samtliga regioners fullmäktige.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.

7. Reviderad Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Giltighetstiden för Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar har löpt ut. Förslagen på förändringar i policyn är inom ramen för befintlig styrning, med fokus på en mer konsekvent ägarstyrning, enklare och tydligare former för beslut om investeringsutgifter, ökad tyngd på heltäckande underlag och framförhållning i beredning och beslut, samt skärpta krav på nyttor, effekter och nyttorealisering.

Policyn är av övergripande karaktär och förutsätter närmare förtydliganden i kommande beredningar och beslut om Västra Götalandsregionens investeringsplan, ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar.

8. Förslag till en snabbare beslutsgång vid markköp av brukningsareal i anslutning till naturbruksförvaltningens skolenheter

Styrelsen för naturbruk har kontaktat miljö- och regionutvecklingsnämnden angående behovet av snabba beslut vid markköp för skolenheter. Nämnden har överlämnat ärendet till regionstyrelsen för beslut eftersom det rör investeringsprocesser och rutiner inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Styrelsen för naturbruk behöver 3–4 hektar mark per elev, särskilt i Uddetorp där bristen är akut med endast 1 hektar per elev. Nuvarande markbrist är ett hinder i miljö- och regionutvecklingsnämndens uppdrag till styrelsen för naturbruk om att öka elevantalet med goda förutsättningar för praktiska utbildningsmoment.

För att möta detta behov föreslås ett utökat mandat för styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader till dess att målet om 4 hektar per elev har uppnåtts. För att finansiera detta föreslås att 90 miljoner kronor avsätts från det oanvända utrymmet i regionfullmäktiges investeringsbudget för 2024. Diskussion om budgetramen för 2025 och framåt ska ske i samband med investeringsplanen för VGR 2025–2027.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bemyndigar styrelsen för fastighet, stöd och service att besluta om markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader upp till det belopp som regionstyrelsen årligen avsätter som investeringsram för ändamålet tills dess att ett måltal om 4 hektar per elev har uppnåtts.

Regionstyrelsen för egen del beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beslutar att avsätta 90 miljoner kronor av investeringsbudgeten 2024 till markköp för utbildningsändamål vid styrelsen för naturbruks skolbyggnader.
 2. Regionstyrelsen beslutar att behov av investeringsram för ändamålet 2025 och framåt ska beaktas i investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2025–2027.

9. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige den 24 oktober 2023 ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har tre motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 12 motioner. Totalt är 28 motioner under beredning och tre motioner har passerat ett år. Av dessa tre motioner som passerat ett år har en passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

10. Yttrande över motion av Pär Lundqvist (L) om pilotprojekt studenthälsa

Pär Lundqvist (L) har i en motion på regionfullmäktige föreslagit att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta fram ett underlag för pilotprojekt inom Vårdval Vårdcentral för att fokusera på studenters psykiska hälsa genom samarbete med Studenthälsan och lärosäten i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionen har skickats på remiss till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden samt styrelsen för Närhälsan.

Styrelsen för Närhälsan stöder motionen medan operativa hälso- och sjukvårdsnämnden anser att frågan bör hanteras inom ramen för en ny vårdvalsmodell, och att de sätt som regionen i dag arbetar på behöver förändras för att möta den aktuella gruppen.

Koncernkontoret anser att studenters psykiska vård bör tillhandahållas inom befintliga verksamheter. Vårdcentralerna i VGR har ansvaret för att hantera psykisk ohälsa som inte kräver specialiserad vård, och ungdomsmottagningar finns för att stödja unga vuxna. Enligt högskoleförordningen ska högskolorna se till att studenterna har tillgång till förebyggande hälsovård. Att skapa ett separat vårdspår för studenter kan leda till fragmenterad vård och otydlig ansvarsfördelning, vilket inte främjar en effektiv och jämlik vård för alla.

Tidigare erfarenheter visar att tilläggsuppdrag inom vårdvalen inte garanterar ett jämnt utbud över regionen. En ny vårdvalsmodell är under utveckling. Under 2024 ska det beslutas om inriktningen för vårdvalen framöver, vilket omfattar att se över vårdcentralernas uppdrag och om detta ska förändras. 

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur behoven hos gruppen studenter bättre kan omhändertas inom ramen för en ny vårdvalsmodell.
 2. Motionen anses besvarad.

11. Yttrande över motion av Conny Brännberg (KD) om tillgång till kollektivtrafik vid kongresser

Conny Brännberg (KD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen ska utreda möjligheten för delegater vid kongresser i Västra Götaland att få kollektivtrafikpass för att resa med kollektivtrafiken. Detta för att ge ett välkomnande intryck och stärka arbetet med hållbar utveckling. Motionen har skickats på remiss till infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt till styrelsen för Västtrafik AB, som föreslår att motionen avslås.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden ansvarar för kollektivtrafikens prissättning och rabatter. Att erbjuda gratis kollektivtrafik kräver finansiering, vanligtvis från arrangören eller kommunen. För att hantera biljettutdelningen krävs systemutveckling och administration, vilket kan vara komplicerat vid stora evenemang. Som skattefinansierad verksamhet behöver infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden förhålla sig till likabehandlingsprincipen. Tidigare har speciallösningar använts för stora evenemang, men dessa är undantag och kräver mycket kommunikation.

För stora evenemang kan arrangören köpa värdekoder av Västtrafik som deltagarna kan använda. Dock kan resor från Landvetter flygplats inte inkluderas eftersom flygbusstrafiken är kommersiell och inte ingår automatiskt i Västtrafiks biljettgiltighet.

Koncernkontoret rekommenderar att motionen avslås på grund av osäkerheter kring kostnader och genomförbarhet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Ärenden till regionstyrelsen

11. Fördelning av medel till Göteborgsregionens sociala ekonomi för processledare till det civila samhället inom överenskommelsearbetet 2024

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter (BMR) hanterar överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och det civila samhället under mandatperioden 2023–2026. En processledare som är anställd av VGR har i uppdrag att samordna och driva arbete tillsammans med det civila samhället kopplat till ”Plan för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhällets organisationer 2024-2026”, dialogforum och arbeta med kunskapsspridning om överenskommelsen och dess möjligheter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner utbetalning av 438 173 kronor till Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) för processledare riktad till det civila samhället, för överenskommelsearbetet mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället under 2024.

12. Reviderad riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafikfastigheter

Regionfullmäktige antog den 19 maj 2020 en riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafikfastigheter. Sedan dess har förvaltningen för fastighet, stöd och service dels inventerat lokalernas status och behov, dels kunnat realisera skalfördelar kring drift och underhåll, planerat underhåll och energiåtgärder. Med anledning av detta revideras nu riktlinjerna på ett antal punkter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner riktlinje för internhyra inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafikfastigheter.

13. Svar på revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter

Revisionen har under 2023 granskat regionens förebyggande arbete mot oegentligheter. Granskningen omfattar regionstyrelsen, styrelsen för fastighet, stöd och service och styrelsen för Göteborgsoperan AB. Revisionens bedömning är att styrelserna delvis har säkerställt en tillräcklig styrning och intern kontroll för att förebygga oegentligheter i verksamheten. Styrelserna rekommenderas därför att utveckla sitt förebyggande arbete mot oegentligheter.

Koncernkontorets bedömning är att det för oegentligheter, liksom för de flesta områden, finns utrymme för utvecklingsinsatser men att det till stor del finns den analys, styrning och uppföljning som behövs. Regiondirektören ska återkomma till regionstyrelsen med förslag på om det behövs ytterligare åtgärder för att motverka och stoppa välfärdsbrott samt identifiera frågor som skulle kräva en förändrad lagstiftning.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar på revisionsrapport Granskning av det förebyggande arbetet mot oegentligheter, enligt detta tjänsteutlåtande.

14. Ändring av föreskrifter för stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden

Styrelsen för Stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden har skickat en skrivelse till Västra Götalandsregionen (VGR) där man önskar samtycke till en föreslagen ändring av stadgarna för stiftelsen.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen inte ger sitt samtycke till ändringen eftersom det innebär ett utökat åtagande. Det ligger inte i linje med det uppdrag regionfullmäktige gett regionstyrelsen om att göra en översyn av de stiftelser VGR utser ledamöter till om stiftelsernas ändamål bedöms ha en koppling till VGR:s ansvar och verksamhet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen samtycker inte till den föreslagna ändringen av föreskrifter för stiftelsen Bohuslänska Fiskarefonden.

15. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Älv & Kust

Styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har den 13 september 2023 beslutat om förslag till reviderad förbundsordning som gäller från och med den 1 april 2024. Förbundsordningen har skickats för godkännande till förbundets medlemmar; Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Älv & Kust.

16. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket

Styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket har den 9 februari 2024 beslutat om förslag till reviderad förbundsordning. Den nya förbundsordningen är giltig när samtliga medlemmar tagit beslut om att stå bakom förslaget vilket behöver ske senast 30 juni 2024. Förbundsordningen har skickats för godkännande till förbundets medlemmar; Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal och Partille.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Insjöriket.

17. Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vänern har den 2 juni 2023 beslutat om förslag till ny förbundsordning som gäller från och med den 1 april 2024. Förbundsordningen har skickats för godkännande till förbundets medlemmar; Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan Trollhättans Stad och kommunerna Grästorp, Lilla Edet och Vänersborg.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern

18. Reviderad förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund

Styrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har den 15 december 2023 beslutat om förslag till reviderad förbundsordning som gäller från och med den 1 juli 2024. Förbundsordningen har skickats för godkännande till förbundets medlemmar; Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund.

19. Fyllnadsval av ersättare till Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge

Regionstyrelsen har den 24 januari 2023 utsett AnnaSara Perslow (C) till ersättare i Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge. AnnaSara Perslow (C) har avsagt sig uppdraget och regionstyrelsen ska utse ny ersättare till och med den 31 december 2026.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar AnnaSara Perslow (C) som ersättare i Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge.
 2. Frida Nilsson (C) utses till ny ersättare i Styrkommittén för delområdet Centrala Skandinavien i Interreg Sverige-Norge till och med den 31 december 2026.

20. Yttrande över remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun. Betänkandet har utvärderat kultursamverkansmodellen och föreslår ett antal förändringar i nuvarande modell.

VGR är positiv till utredningens ambitioner att bättre uppnå målen om kultur i hela landet och breddat deltagande. VGR anser dock att de föreslagna åtgärderna inte uppfyller dessa mål utan istället kan försämra förutsättningarna för kultur i hela landet och öka administrationen. VGR är särskilt kritisk mot förslaget att stryka hänvisningarna till de kulturpolitiska målen i den nya lagen och att vissa kommuner ska få befogenheter att fördela verksamhetsstöd från staten, vilket kan leda till ojämlikhet i tillgång till kulturutbudet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun (SOU 2023:58), enligt upprättat förslag.