Regionstyrelsen 28 mars 2024

Beslutsärenden

1. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2024-2026 

På ett extrainsatt sammanträde i dag 28 mars fattade regionstyrelsen beslut om detaljbudget 2024-2026. Men ärendet är inte avgjort, den 9 april kommer regionfullmäktige att fatta det slutgiltiga beslutet.

Detaljbudgeten 2024-2026 visar att Västra Götalandsregionens ekonomiska läge är mycket ansträngt och att sjukhusens ekonomiska situation är sämre än på många år. På regionstyrelsens sammanträde förra veckan återremitterades ärendet.

Vid sammanträdet i dag beslutade regionstyrelsen bland annat hur de 990 miljoner kronor som regeringen aviserat ska fördelas. Beslutet som regionfullmäktige ska ta ställning till innebär att pengarna fördelas till sjukhusen, Regionhälsan samt Habilitering & hälsa.

Regionstyrelsen tog också ställning till ett tilläggsyrkande från rödgrön ledning och föreslår att regionfullmäktige tillåter sjukhusförvaltningarna att gå med underskott på sammanlagt en miljard kronor för 2024. Åtgärden är tillfällig för 2024 och föreslås för att sjukhusförvaltningarna ska kunna hantera ökade pensionskostnader och utgifter på grund av inflation och svag kronkurs.

Regionstyrelsen poängterar att det arbete som pågår med att bryta kostnadsutvecklingen och ansträngningarna för att få en ekonomi och verksamhet i balans inte får avstanna.

 

SD deltog inte i beslutet, varken gällande detaljbudget eller tilläggsyrkanden.

Grönblå samverkan reserverade sig mot beslutet om detaljbudget 2024-2026 till förmån för eget yrkande.

Vad gäller tilläggsyrkandena deltog inte M i beslutet, L och C reserverade sig till förmån för eget tilläggsyrkande. KD yrkade på avslag för båda tilläggsyrkandena.