Regionstyrelsen 23 april 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1. Bolagsordning och firma för Intea Änggården AB   

Regionfullmäktige beslutade den 12 juni att ge regionstyrelsen i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. För att fullborda förvärvet krävs att regionfullmäktige har beslutat om ny bolagsordning och nytt firmanamn för bolaget samt att regionfullmäktige har utsett en ny styrelse och minst en lekmannarevisor.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar om ny bolagsordning för Intea Änggården AB under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 2. Regionfullmäktige beslutar om ändring av Intea Änggården AB:s firma till i första hand Sahlgrenska Life Änggården AB, i andra hand Sahlgrenska Life Fastighet AB eller i tredje hand VGR Sahlgrenska Änggården AB, under förutsättning att förvärvet av aktierna i bolaget fullbordas.
 3. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att tillse att bolagsstämma i Intea Änggården AB antar ny bolagsordning enligt beslutspunkt 1 och beslutar om ändring av firma.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande under förutsättning av regionfullmäktiges beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionens ombud får i uppdrag att på bolagsstämma i Intea Änggården AB rösta för antagande av ny bolagsordning och ändring av firma.                        

2. Uppsägning av samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse

Västra Götalandsregionen har sedan 2014 haft ett samarbetsavtal med Göteborgs Stad och Svenska Mässans Stiftelse om Kvalitetsmässan. Samarbetsavtalet har inneburit att VGR deltagit i arbetet med att utveckla Kvalitetsmässan och deltagit i monter. Samarbetsavtalet har inneburit fri entré för VGR:s medarbetare och rabatterade priser till seminarier. Från 2011 till 2017 har antalet medarbetare i VGR som besöker Kvalitetsmässan minskat från nästan 1500 till 400 personer. Att medverka med en koncerngemensam monter kräver omfattande resurser och när nyttjandegraden är på så låga nivåer motiverar det inte längre deltagande som koncern.

VGR och Göteborgs Stad är överens om att samarbetsavtalets syfte är uppnått och att fortsatt samarbete kan ske utan att förlänga avtalet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att säga upp samarbetsavtal om Kvalitetsmässan med Göteborgs Stad och Svenska Mässan Stiftelse.

3. Tilläggsbeslut inom regional transportinfrastrukturplan 2022-2033, nytt namngivet kollektivtrafikobjekt

På initiativ av Västtrafiks styrelse föreslås att en ny eldriven färja för trafik på sträckan Åstol – Stora Dyrön – Rönnäng på Tjörn adderas till den nuvarande regionala infrastrukturplanen. En ökad elektrifiering av båttrafiken är en förutsättning för att nå VGR:s miljö- och klimatmål.

Den totala hyreskostnaden över 15 år är cirka 71 miljoner kronor varav 50 procent kan finansieras av regional transportinfrastrukturplan via statlig medfinans. Den hyreskostnad som årligen belastar regional infrastrukturplan blir cirka 2,4 miljoner kronor vilket under innevarande planperiod fram till 2033 totalt blir cirka 22 miljoner kronor.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att addera ”Elfärja, hyra, Tjörn” som ett nytt namngivet kollektivtrafikobjekt till regional transportinfrastrukturplan 2022-2033 och avsätter 22 miljoner kronor i regional infrastrukturplan under åtgärdsområde större namngivna kollektivtrafikåtgärder.

4. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte är beredda inom ett år från när de anmäldes till regionfullmäktige anmälas. Enligt beslut i regionfullmäktige ska motionsbalansen och bifallna motioner redovisas på regionfullmäktiges sammanträden.

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har fyra motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 1 motion. Totalt är 31 motioner under beredning och sex motioner har passerat ett år. Av dessa sex motioner som passerat ett år så ligger fem för beslut i regionstyrelsen och ett blev återremitterat av regionfullmäktige den 9 april 2024.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

5. Yttrande över motion av Cecilia Andersson (C) om särskild ersättning för barn och unga med omfattade tandvårdsbehov

Cecilia Andersson (C) föreslår i en motion till regionfullmäktige att en ersättningsmodell tas fram för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov. Motionären föreslår också att ersättningsmodellen ska finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.

Regionstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att se över den befintliga ersättningsmodellen för barn- och ungdomstandvården i VGR för att skapa en modell som bättre stämmer överens med målgruppens vårdbehov och vårdgivarnas kostnader. En kartläggning av den vård som utförs på målgruppen behöver ligga till grund för arbetet.

Däremot bedömer regionstyrelsen att en modell med förhandsbedömning av behandlingskostnader skulle innebära en alltför omfattande administration utifrån VGR:s förutsättningar, samt vara svår att motivera utifrån en konkurrensneutral utgångspunkt.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionens förslag om att ta fram en ersättningsmodell för barn- och ungdomstandvården, som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov.
 2. Regionfullmäktige avslår motionens förslag om att ersättningsmodellen finansieras med ytterligare anslag och inte genom att den fasta delen av dagens ersättning minskas.
 3. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på en anpassad ersättningsmodell som tar hänsyn till barn och unga med omfattande tandvårdsbehov. 

6. Yttrande över motion av Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) om förbättrad mammografi för kvinnor över 74 år

Richard Brodd (L) och Karin Veres (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionfullmäktige ställer sig bakom att Västra Götalandsregionen (VGR) förbättrar tillgången till mammografi för kvinnor över 74 år genom att införa organiserad provtagning för åldersgruppen. Motionen har skickats på remiss till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden som föreslår att motionen avslås.

Sammanfattningsvis finns flera tungt vägande skäl som talar emot en höjning av åldern för tillgång till den organiserade mammografiscreeningen i VGR:

 • Screeningprogrammet i VGR är baserat på Socialstyrelsens rekommendationer om att regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för bröstcancer med mammografi var 18–24:e månad till kvinnor i åldersspannet 40 till 74 år.
 • Socialstyrelsen rekommenderar särskilt att regionerna inte bör erbjuda screening för bröstcancer efter 74 års ålder. Detta då det saknas vetenskapligt grundad kunskap om hälsoeffekter och risker i samband med screening för bröstcancer efter 74 års ålder.
 • Då Socialstyrelsen inte rekommenderar screening till kvinnor utanför åldersspannet 40–74 år så saknas berättigande att utföra screening enligt Strålskyddslagen.
 • Samtliga regioner i Sverige erbjuder undersökningar med mammografi enligt screeningprogrammet. Att frångå Socialstyrelsens rekommendationer skulle innebära att VGR bidrar till en ojämlik vård i landet.
 • Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, pågår ett arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening. Vårdprogrammet beräknas bli klart under 2024.
 • Forskning och kunskapsutveckling om screening för bröstcancer och dess hälsoeffekter och risker i olika åldersgrupper bör bedrivas, och resurssättas, separerat från det organiserade och avgiftsfria screeningprogrammet i VGR. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Liberalerna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

7. Yttrande över motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen

Johan Fält (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi som inkluderar lättare ortopediska ingrepp och röntgen. Syftet är att minska belastningen på akutsjukhusen och därmed kostnadseffektivisera vården. En etablering av primärvårdsenhet skulle vara en del av omställningen att flytta ut vården från akutsjukhusen till primärvården.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

Ärenden till regionstyrelsen

8. Plan för intern kontroll för regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska fastställa en plan för intern kontroll för 2024. Arbetet med intern kontroll uppmärksammar och hanterar risker och bidrar därmed till en effektiv verksamhet och måluppfyllelse.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens plan för intern kontroll 2024.
 2. Genomförda kontroller ska rapporteras till regionstyrelsen i anslutning till delårsrapport per augusti samt årsredovisning.
 3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag på samordnad hantering av revisorskollegiets granskningar som inkluderar uppföljning av vidtagna åtgärder.
 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad riskanalys och åtgärdsplan för övergripande risker som rör program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering.

9. Riktlinjer för Västra Götalandsregionens identitets- och varumärke

Regionfullmäktige godkände den 27 februari en ny Identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen för perioden 2024-2028. Policyn beskriver organisationens identitet och kultur samt hur olika delar och varumärken inom organisationen samverkar. Regionfullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att utforma riktlinjer för identitet och varumärke samt att klargöra hur olika delar av organisationen passar in i Västra Götalandsregionens varumärkesstruktur.

VGR:s interna organisation kategoriseras enligt fyra nivåer i varumärkesarkitekturen.

 • Verksamheter inom hälso- och sjukvårdsuppdraget placeras i kategori 1 och 2, och kommuniceras enhetligt för att stärka upplevelsen av en sammanhållen hälso- och sjukvård.
 • Utbildningsverksamheter och besöksmål placeras i kategori 3, där ett eget namn och varumärke är viktigt för att locka invånare till ansökan eller besök. Dessa verksamheter ansluter till VGR:s visuella identitet för att gradvis öka medvetenheten om VGR:s uppdrag bland invånarna.
 • Verksamheter i kategori 4 är bolag som konkurrerar och har en helt egen visuell identitet. Det krävs resurser för att långsiktigt investera i ett eget varumärke för dessa verksamheter.
 • VGR:s riktlinje för namnsättning följer myndigheternas skrivregler och betonar användningen av beskrivande namn i stället för egennamn för organisationer, tjänster och begrepp. Riktlinjen klargör ansvarsfördelning och processer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för varumärkesarkitektur för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för kategorisering av Västra Götalandsregionens verksamheter utifrån varumärkesarkitektur.
 3. Regionstyrelsen fastställer riktlinje för namnsättning av organisation, tjänster och begrepp.

10. Begäran från Skaraborgs Sjukhus om avsteg från bestämmelser i internhyresmodellen med anledning av strukturförändringar inom Skaraborgs Sjukhus

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har bett regionstyrelsen om tillstånd att göra undantag från de vanliga hyresreglerna för vissa lokaler som ska förändras på sjukhuset med anledning av de strukturförändringar som görs på sjukhuset. De vill justera hyreskostnaderna för 2024 och hantera kostnader för tidigare investeringar samt förbereda lokalerna för nya hyresgäster.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Skaraborgs Sjukhus får lämna lokaler vid sjukhusen i Mariestad, Lidköping och Falköping i förtid och slipper betala återstående bokfört restvärde för investeringar som gjorts i lokalerna samt hyra från och med 1 januari 2024.
 2. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för fastighet stöd och service att kreditera styrelsen för Skaraborgs Sjukhus hittills betalade hyror för lokalerna under 2024.
 3. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och service ska bekosta återställningskostnader för att göra lokalerna uthyrbara för andra hyresgäster.
 4. Regionstyrelsen beslutar att de ekonomiska konsekvenserna för styrelsen för fastighet, stöd och service till följd av hyresbortfall, nedskrivning samt återställningskostnader ska hanteras mellan regionstyrelsen genom moderförvaltningen och styrelsen för fastighet stöd och service i bokslutsdispositionerna i det fall att det för styrelsen för fastighet, stöd och service som helhet medför ett samlat negativt resultat.
 5. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Skaraborgs sjukhus att se över möjligheterna att omlokalisera verksamheten på plan 1 i hus 14 vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping till annan plats inom sjukhuset för att möjliggöra uthyrning av byggnaden till extern hyresgäst.

Sverigedemokraterna lämnade en anteckning till protokollet.

11. Omhändertagande av rekommendationer i extern granskning av sjukhusens ekonomi

Den 19 december godkände regionstyrelsen en extern granskning av sjukhusens ekonomi och gav regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag för att hantera granskningens resultat.

Rekommendationerna i granskningsrapporten går i linje med VGR:s pågående arbete och tar upp flera områden som VGR arbetar aktivt med att förbättra. Det pågår därmed insatser inom flera områden som den externa granskningen uppmärksammat och dess rekommendationer behöver ses som komplement till redan pågående arbete. VGR har lagt den långsiktiga inriktningen för arbetet i strategin för omställningen av hälso- och sjukvården som ska bidra till ett långsiktigt förbättrat resursutnyttjande. Parallellt med det långsiktiga arbetet behöver åtgärder vidtas för snabbt få sjukhusens verksamhet och ekonomi i balans.

Regionstyrelsen bedömer dock att några delar i granskningsrapporten särskilt behöver tas om hand. Det gäller framför allt rekommendationen om att prioritera arbetet med att skapa en koncerngemensam datastruktur för att möjliggöra effektiva koncerngemensamma processer. Regionstyrelsen bedömer också att det är viktigt att gå vidare med en djupare analys av resursfördelningen inom hälso- och sjukvården, mellan primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om pågående regiongemensamt arbete för ekonomi och verksamhet i balans.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa en koncerngemensam informations- och datastruktur i ekonomi-, verksamhets- och HR-system.
 3. Regionstyrelsen uppdrar åt samtliga nämnder och styrelser att säkerställa sina informations- och datastrukturer i enlighet med den koncerngemensamma strukturen.
 4. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i slutet av 2024 med en redovisning av arbetet med gemensam informations- och datastruktur.
 5. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med en analys av resursfördelning inom hälso- och sjukvården enligt beskrivning i detta tjänsteutlåtande.
 6. Uppdragen från regionstyrelsen den 19 december 2023 och den 18 oktober 2022 är fullgjorda.
 7. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med en skriftlig rapport om resultaten från arbetet med RSLE och hur de omhändertas i den löpande driften.
 8. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att månatligen återrapporter arbete och resultat av genomförandeplanen till ägarutskottet fram till dess att sjukhusen uppvisar en budget i balans.

12. Slutredovisning av byggprojekt omgång 1, 2024

Styrelsen för fastighet, stöd och service har genomfört byggprojekt beslutade av regionstyrelsen. I detta ärende slutredovisas tre projekt:

 • SÄS - Borås psykiatrins kvarter
 • SÄS - Borås, utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvården
 • NÄL – om- och tillbyggnad neonatal

Totalbudgeten inom respektive projekt inkluderar konstnärlig gestaltning. Samtliga projekt fick ett ekonomiskt utfall lägre än beslutad budget.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner slutredovisning av byggprojekt enligt förteckning i tjänsteutlåtande daterat 2024-04-02.

13. Strålskyddsbokslut för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver omfattande verksamhet med joniserande strålning och måste följa ett stort antal krav enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Strålskyddsbokslutet för VGR redovisar hur väl förvaltningarna uppfyller dessa krav och redovisar genomsnittet för VGR som helhet.  Det inkluderar även framsteg mot VGR:s strålsäkerhetsmål samt hur förvaltningarna följer upp och genomför åtgärder efter inspektioner och revisioner.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer Strålskyddsbokslut för Västra Götalandsregionen 2023.
 2. Regionstyrelsen översänder strålskyddsbokslutet till berörda utförarstyrelser som, vid sidan om förvaltningens eget strålskyddsbokslut, är ett underlag för arbetet med att stärka strålsäkerheten.
 3. Regionstyrelsen beslutar att fortsatt uppföljning av Västra Götalandsregionens strålsäkerhetsmål även fortsättningsvis görs via strålskyddsboksluten.
 4. Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av hur resultat av Intern revision inom strålsäkerhetsområdet tagits omhand inom berörda förvaltningar även fortsättningsvis görs via strålskyddsboksluten. 

14. Beslut om att tillfälligt flytta personal mellan utförarstyrelser

Regionfullmäktige beslutade i februari 2024 om reviderade reglementen för nämnder och styrelser för mandatperioden 2022–2026. I regionstyrelsens reglemente har tillkommit att regionstyrelsen tillfälligt får flytta personal mellan utförarstyrelser för att utjämna belastningen mellan verksamheter och för att undvika att styrelser tvingas gå upp i stabs- eller förstärkningsläge.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen delegerar beslut om att tillfälligt flytta personal mellan utförarstyrelser för att utjämna belastningen mellan verksamheter och för att undvika att styrelser tvingas gå upp i stabs- eller förstärkningsläge till regiondirektören.
 2. Regionstyrelsens delegeringsordning uppdateras i enlighet med ovan beslut.
 3. Beslutet får inte vidaredelegeras.

15. Svar på revisorskollegiets granskning av styrning av investeringar i sjukhusfastigheter 2023

Den 19 december 2023 tog regionstyrelsen emot revisorskollegiets rapport ”Granskning av styrning av investeringar i sjukhusfastigheter”. Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen, styrelsen för fastighet, stöd och service samt styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har säkerställt en god styrning och kontroll av investeringar i Västra Götalandsregionens sjukhusbyggnader.

Bedömningen är att rekommendationerna antingen redan är omhändertagna eller att de beaktas i det löpande arbetet med ständiga förbättringar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till revisorskollegiet om granskning av styrning av investeringar i sjukhusfastigheter 2023, enligt upprättat förslag.

16. Svar till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om plan för intern kontroll

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus har skrivit till regionstyrelsen om identifierade risker med Millennium och dess införande. 

I sitt svar skriver regionstyrelsen att införandet av Millennium är en av de mest prioriterade frågorna för VGR under de kommande åren och att det pågår ett intensivt arbete med att säkerställa förutsättningar för införandet. För Södra Älvsborgs Sjukhus som är först ut av VGR:s sjukhus att införa Millennium innebär det höga krav på att identifiera och omhänderta behov kopplat till införandet. Arbetet behöver göras utifrån de ramar som anges av regionstyrelsen och regionfullmäktige och inom de strukturer som byggts upp för införandet av Millennium.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om identifierade risker kring införandet av Millennium.

17. Nominering till styrelsen i nätverket European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) samt ordförandeskapet i EARLALL

Arvodesberedningen har beslutat att mer omfattande uppdrag i internationella organisationer ska godkännas av regionstyrelsen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner att Västra Götalandsregionen fortsatt innehar en styrelseplats i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) till och med 31 december 2027.
 2. Regionstyrelsen godkänner att Carl Forsberg (MP) representerar Västra Götalandsregionen i styrelsen för European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) till och med 31 december 2026.
 3. Regionstyrelsen godkänner att Västra Götalandsregionen kandiderar till att bli ordföranderegion i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL).
 4. Representanter för VGR i nätverken REVES samt EARLALL åläggs att skriftligen återrapportera efter deltagande på möten och aktiviteter samt lämna över rapporten till regionstyrelsen. Återrapporteringen ska ske en gång per år.

18. Internationella och nationella folkhälsonätverk

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att avsätta medel för internationellt arbete för folkhälsa. En plan ska tas fram under året för hur det fortsatta engagemanget i nätverken ska se ut, samt utvärdera placeringen av frågorna inom ramen för den nya politiska organisationen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser representant Peter Sögaard (MP) att företräda Västra Götalandsregionen i WHO-nätverket Regions for Health Network under innevarande mandatperiod.
 2. Regionstyrelsen utser representant Emma Holm (V) att företräda Västra Götalandsregionen i WHO-nätverket Healthy Cities under innevarande mandatperiod.
 3. Regionstyrelsen beslutar att avsluta Västra Götalandsregionens deltagande i EuroHealthNet med omedelbar verkan.
 4. Representanter för VGR i WHO-nätverken Regions for Health Network samt Healthy Cities åläggs att skriftligen återrapportera efter deltagande på möten och aktiviteter samt lämna över rapporten till regionstyrelsen. Återrapportering ska ske en gång per år.

19. Fyllnadsval av ersättare till Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge

Per Vorberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge och regionstyrelsen ska utse ny ersättare. Interreg är ett europeiskt territoriellt samarbete som främjar samarbete över nationsgränserna genom gemensamma program, projekt och nätverk för att utveckla samarbete och kunskapsutbyte mellan städer och regioner från olika medlemsstater. Interreg-programmen är en del av Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2021–2030.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Per Vorberg (M) som ersättare i Övervakningskommittén för Interreg Sverige-Norge.
 2. Emmelie Hansen (M) utses till ny ersättare i Övervakningskommittén för Interreg SverigeNorge fram till den 31 december 2026.

20. Ersättare i regionstyrelsen under föräldraledighet 2024

My Alnebratt (S), ledamot i regionstyrelsen, ska vara föräldraledig från den 3 juni till den 30 november 2024. Under denna tid utses Soraya Zarza Lundberg (S) till ersättare i regionstyrelsen med tillhörande följduppdrag i personalutskottet och regionala pensionärsrådet. Regionfullmäktige har den 29 november 2022 beslutat att berörd nämnd eller styrelse får utse ersättare för föräldraledig förtroendevald som har uppdrag på minst 40 procent av heltid.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Soraya Zarza Lundberg (S) till My Alnebratts (S) ersättare i regionstyrelsen med tillhörande följduppdrag under föräldraledighet från den 1 juni till den 30 november 2024.
 2. Om den föräldraledige förtroendevalda avgår eller dennes uppdrag av annan anledning upphör, upphör också ersättarens uppdrag.

21. Patientsäkerhetsberättelse 2023 för Västra Götalandsregionen

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det är en sammanställning av det systematiska arbete som gjorts för att öka patientsäkerheten under det föregående året. VGR:s patientsäkerhetsberättelse för 2023 baseras på den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 2023–2024 och beskriver åtgärder och resultat.

Slutsatserna är att förvaltningarnas arbete har fokuserat på att ge säker vård trots utmaningar som hög beläggning och svårigheter att nå tillgänglighetsmålen. Samverkan har ökat, vilket märktes särskilt under semesterperioden och vid spridning av RS-viruset. Det förbättrade samarbetet ger goda förutsättningar för att hantera utmaningar som Nära Vård, digitalisering och införande av Millennium. Det utökade samarbetet visar på nya möjligheter och är avgörande för att möta vårdens utvecklings- och ekonomiska utmaningar.

Målen i patientsäkerhetsplanen nåddes delvis, och fortsatt fokus på vårdskadeområdena betonas.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2023.
 2. Regionstyrelsen översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

Sverigedemokraterna lämnade en anteckning till protokollet.

22. Ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet dysmeli som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har beslutat att specialiserad vård för dysmeli ska finnas på fyra enheter i Sverige. Alla patienter med dysmeli, oavsett ålder, ska remitteras till en nationell högspecialiserad vårdenhet för bedömning och beslut om åtgärder. Den avancerade rehabilitering och ortos/protesförsörjning som kräver avancerad teknik ska också utföras där.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) stödjer att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd för denna vård, och Handkirurgi på SU blir huvudansvarig om ansökan beviljas. Just nu ges denna vård på fyra till fem enheter i Sverige.

Ungefär 100 patienter per år förväntas komma till NHV-enhet för bedömning och eventuell behandling. Om tillståndet beviljas kommer SU att fortsätta att ta hand om dessa patienter.

Om tillståndet inte beviljas kommer verksamheten att förändras, vilket kan påverka pågående forskning negativt och leda till minskade vårdintäkter då färre patienter remitteras till SU/VGR från andra regioner. Det kan även påverka andra specialiserade vårdområden negativt.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva viss vård inom vårdområdet dysmeli som nationell högspecialiserad vård.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 26 april 2024 ansöka om tillståndet.

23. Ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet koagulationssjukdomar som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen bestämde den 19 december 2023 att specialiserad vård för koagulationssjukdomar ska finnas på tre enheter i Sverige. Det innebär att vissa åtgärder ska tas för olika typer av blödningssjukdomar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) stödjer att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd för denna vård, och Specialistmedicin på SU blir huvudansvarig om ansökan beviljas. Just nu ges denna vård på tre enheter i Sverige, och den del som ska utföras på den nationella enheten finns redan i VGR på SU.

Ungefär 1 485 unika patientbesök för blödningssjukdomar sker varje år i Sverige, och cirka 100 barn drabbas årligen av venös trombos. Om tillståndet beviljas kommer SU att fortsätta att ta hand om cirka 230 patienter per år, och några barn med trombossjukdomar tillkommer. Alla nödvändiga resurser finns redan på plats.

Om tillståndet inte beviljas kommer verksamheten att förändras, vilket kan påverka pågående forskning negativt och leda till minskade vårdintäkter då färre patienter remitteras till SU/VGR från andra regioner. Det kan även påverka andra specialiserade vårdområden negativt och öka kostnaderna för köpt vård.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva viss vård inom vårdområdet koagulationssjukdomar som nationell högspecialiserad vård.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 26 april 2024 ansöka om tillståndet.
   

24. Ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet perifer facialispares som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen beslutade den 19 december att specialiserad vård för perifer facialispares ska finnas på tre sjukhus i Sverige, varav två för barn med medfödd facialispares. Patienter med perifer facialispares och behov av dynamisk rekonstruktion ska skickas till en nationell högspecialiserad vårdenhet för bedömning och eventuell avancerad behandling som fysioterapi och kirurgi. Patienter med komplexa synkinesier ska också remitteras dit för bedömning.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) stödjer att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd för denna vård, och Plastikkirurgi på SU blir huvudansvarig om ansökan beviljas. Just nu ges denna vård på sju enheter i Sverige, men den del som ska utföras på den nationella enheten finns redan i VGR på SU.

Cirka 20–30 patienter med slapp facialispares och cirka 5 barn med medfödd facialispares behöver dynamisk rekonstruktion varje år, medan cirka 200–300 patienter med komplexa synkinesier kan behöva bedömas på den nationella enheten. På SU opereras drygt 4 patienter per år.

Vid ett tilldelat tillstånd bedöms patientantalet öka från 4 till cirka 10 patienter per år som genomgår kirurgi. Alla kritiska kompetenser finns på plats. Om tillståndet inte beviljas kommer vården att förändras, och VGR måste köpa vården i en annan region, vilket påverkar både vårdkvalitet och ekonomi.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva viss vård inom vårdområdet perifer facialispares som nationell högspecialiserad vård.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 26 april 2024 ansöka om tillståndet.

 
25. Ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet skelettdysplasier som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen bestämde den 19 december 2023 att specialiserad vård för skelettdysplasier ska finnas på fyra sjukhus i Sverige. Det innebär att vissa åtgärder ska tas när en patient har oklar diagnos eller behöver avancerad behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) stödjer att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd för denna vård. Om tillståndet beviljas, blir Medicin barn på SU huvudansvarig för att sköta vården.

Just nu ges denna specialiserade vård på sju universitetssjukhus i Sverige. Varje år behöver cirka hundra patienter utredas för oklar diagnos och ungefär 50 behöver ställningstagande till avancerad behandling. Antalet patienter som behöver en vårdplan är svårt att uppskatta.

Om tillståndet inte beviljas kan det påverka befintlig vård negativt och leda till ökade kostnader för köpt vård.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva viss vård inom vårdområdet skelettdysplasier som nationell högspecialiserad vård.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 26 april 2024 ansöka om tillståndet.

26. Ansökan om att bedriva viss vård inom vårdområdet sällsynta njursjukdomar som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen bestämde den 19 december 2023 att specialiserad vård för sällsynta njursjukdomar ska finnas på fyra sjukhus. Det innebär att vissa saker ska göras på ett speciellt sätt för både barn och vuxna med svåra njursjukdomar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) vill att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd för denna vård. Det innebär att Medicin barn på SU blir huvudansvarig för att sköta vården om ansökan beviljas. Just nu ges den specialiserade vården för barn på fyra ställen i Sverige.

För vuxna med sällsynta njursjukdomar är vården inte centraliserad än, men om tillståndet beviljas kommer den att vara det.

Varje år behöver cirka 80 barn bedömas på ett specialistcentrum för att få njurbehandling, ungefär 30 börjar dialysbehandling, 50-100 får avancerad utredning och cirka 150 barn som genomgått njurtransplantation följs upp. För vuxna bedöms cirka 150 personer per år behöva specialistbedömning.

Om tillståndet inte beviljas riskerar det att påverka befintlig vård och forskning negativt och leda till stora kostnader för inköpt vård.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva viss vård inom vårdområdet sällsynta njursjukdomar som nationell högspecialiserad vård.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 26 april 2024 ansöka om tillståndet  

27. Arbets- och miljödermatologi som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen bestämde den 19 december 2023 att viss vård för hudproblem orsakade av arbete och miljö ska vara specialiserad och bedrivas på en speciell plats i Sverige. Patienter ska skickas dit efter att ha utretts och bedömts på en annan enhet för hudvård.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har ställt sig bakom att inte söka tillstånd för denna specialiserade vård i Västra Götalandsregionen (VGR).

Det finns bara en plats i Sverige där denna vård ges. Vården som omfattas av NHV-tillståndet bedrivs inte i VGR. Vid ett tilldelat tillstånd skulle en NHV-enhet i VGR sköta utredningen av 30–200 patienter per år. För detta krävs uppstart av verksamhet med personal med avancerad kemisk kompetens samt laboratorium med analysutrustning. Vid ett uteblivet NHV-tillstånd behöver en vårdprocess skapas för hur dessa patienter ska handläggas i VGR. Alla patienter med ett eventuellt behov av bedömning på NHV-enhet ska först remitteras till SU för bedömning. Remittering till NHV-enhet sker sedan därifrån. Rutiner för detta saknas i dag och behöver tas fram. Det kommer att innebära ett visst ökat antal bedömningar på SU. Det pågår ingen forskning inom området som omfattas av tillståndet i VGR idag.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde arbets- och miljödermatologi. 

28. Malign hypertermikänslighet som nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård för malign hypertermikänslighet ska anses som nationell högspecialiserad vård (NHV) och utföras vid en specifik vårdenhet. Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har ställt sig bakom att Västra Götalandsregionen (VGR) inte ska ansöka om NHV-tillstånd. Den vård som omfattas av detta tillstånd bedrivs inte i VGR och patienter remitteras direkt till den nationella enheten på Skånes universitetssjukhus. Om VGR skulle få tillstånd skulle man utreda cirka 70 patienter per år och kräva specifik utrustning och kompetens. Utan tillstånd kommer situationen förblir i stort sett oförändrad. Det finns ingen forskning inom området i VGR för närvarande.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde malign hypertermikänslighet.

29. Yttrande över remiss: Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82)

Västra Götalandsregionen (VGR) har lämnat synpunkter på remissen "Ökad kontroll över tandvårdssektorn". Utredningen har haft i uppdrag att analysera och bedöma om det är lämpligt att införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata tandvårdsgivare anslutna till statligt tandvårdsstöd. Utredningen har också haft i uppdrag att analysera hur myndigheternas möjligheter att genomföra kontroller och att stoppa utbetalningar till vårdgivare kan förbättras.

VGR stödjer övergripande syftet med utredningen men oroar sig för konsekvenserna av förslagen. VGR anser att ökade kostnader och administration kan påverka tillgängligheten till tandvård för invånarna i regionen negativt. Dessutom ifrågasätts förslaget om att tandvårdsstöd endast bör utbetalas till legitimerad personal, då det kan hindra effektiv arbetsfördelning och uppgiftsväxling inom vården.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82), enligt upprättat förslag.

30. Yttrande över remiss om En reform för datadelning (SOU 2023:96)

Västra Götalandsregionen har uttalat sig om remissen "En reform för datadelning". VGR stödjer intentionen bakom utredningen men påpekar brister som behöver klarläggas. Bland annat framförs att införandet av nationella interoperabilitetslösningar är en del av lösningen men inte tillräcklig för att effektivisera datadelning mellan myndigheter. VGR framhåller flera områden som behöver klargöras, inklusive vilken data som omfattas, tidplan för implementering, och finansieringsmodell för offentlig sektor. VGR efterfrågar även en diskussion om behovet av en nationell interoperabilitetslösning jämfört med en förvaltningsgemensam informationsmodell.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss En reform för datadelning (SOU 2023:96), enligt upprättat förslag.

31. Yttrande över remiss För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66)

Västra Götalandsregionen har lämnat synpunkter på remissen "För barn och unga i samhällsvård". Utredningen fokuserar på att förbättra tillgången till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården för vårdnadshavare.

VGR stödjer utredningens betoning på barnets rätt till vård och på att inhämta åsikter från barn och unga. Man noterar dock en brist på representation från yngre barn i utredningen. VGR betonar vikten av att harmonisera utredningar om andra utsatta grupper av barn och unga med detta betänkande. VGR deltar i ett projekt för integrerad vård för barn i samhällsvård och välkomnar att utredningen tar hänsyn till deras erfarenheter och behov. VGR ger generellt sitt stöd till utredningens förslag och ger några specifika kommentarer som finns i det fullständiga yttrandet.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss För barn och unga i samhällsvård (SOU 2023:66), enligt upprättat förslag. 

32. Yttrande över remiss Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären

Västra Götalandsregionen (VGR) har uttalat sig om förslaget "Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären". Förslaget syftar till att främja mobilitet mellan högskolan och andra sektorer tidigt i den akademiska karriären genom ändringar i högskolelagen. Det inkluderar möjligheten till förenade anställningar för biträdande lektorer och andra läraranställningar, vilket tidigare bara var tillåtet för lektorer och professorer.

VGR stödjer förslaget och ser det som en möjlighet att behålla medarbetare som strävar efter en akademisk karriär och förbättra undervisningskvaliteten med lärare med aktuell klinisk erfarenhet. VGR efterfrågar dock tydligare riktlinjer för hur lärosäten och andra verksamheter ska hantera förenade anställningar när nya aktörer ska hantera dessa frågor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Förslag till ändringar för att öka mobiliteten tidigt i den akademiska karriären (U2024/00229), enligt upprättat förslag.

33. Yttrande över remiss Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

Västra Götalandsregionen (VGR) har uttalat sig om betänkandet "Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m." som föreslår flera förändringar, inklusive ett lönekrav för arbetstillstånd från tredjeländer och ändrade villkor för olika typer av arbetstillstånd.

VGR betonar att den svenska modellen bygger på kollektivavtal för att reglera löner och anställningsvillkor och motsätter sig därför politisk reglering av löner för specifika grupper. VGR stödjer förslag om undantag från lönekravet för bristyrken som behöver importera arbetskraft och anser att regionerna bör ha en roll i att identifiera dessa yrken. VGR stöder också undantag för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård som söker svensk legitimation och föreslår att undantaget bör gälla för alla anställningar som syftar till att få svensk legitimation inom hälso- och sjukvården.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15), enligt upprättat förslag.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna lämnade anteckningar till protokollet.

34. Yttrande över remiss Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1)

Västra Götalandsregionen (VGR) har uttalat sig om förslaget "Ett starkare skydd för offentligt anställda mot våld, hot och trakasserier". VGR stödjer i huvudsak förslaget och anser att skyddet för offentliganställda behöver förstärkas för att säkerställa deras trygghet i yrkesrollen. Hot och våld kan underminera demokratin, därför välkomnas utvidgningen av det straffbara området för att bekämpa sådana incidenter. VGR ger specifika rekommendationer för att förbättra dokumentationen av incidenter och föreslår en ny bestämmelse i förvaltningslagen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ett starkare skydd för offentligt anställda mot våld, hot och trakasserier (SOU 2024:1), enligt upprättat förslag.

 
35. Yttrande över remiss Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus

Västra Götalandsregionen (VGR) har granskat och gett sina åsikter om förslaget "Vi kan bättre - Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus". Utredningen fokuserar på att kombinera restriktiv narkotikapolitik med effektiva förebyggande åtgärder och vård för att minska narkotikarelaterade skador och dödsfall. Utredningen identifierar fem områden för att förbättra förebyggande arbete, vård och minska dödligheten. Den betonar att personer med narkotikaproblem behöver prioriteras i vården enligt lagar och internationella konventioner.

VGR stödjer utredningens huvudförslag och påpekar att många av rekommendationerna redan genomförs i regionen, som Mini Maria-mottagningar och samarbete med Ungas psykiska hälsa. Men VGR ser utmaningar i att intensifiera användningen av läkemedlet Naloxon och behovet av tydliga nationella riktlinjer. Man har också synpunkter på föreslagna lagändringar som rör opioidantagonister utanför sjukvården och betonar behovet av klarhet i lagtexten kring begränsningar för hantering av sådana läkemedel.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62), enligt upprättat förslag. Punkt 4 i förslaget stryks.

Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet.

36. Yttrande över remiss Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3)

Västra Götalandsregionen har granskat och gett sina åsikter om förslaget till en nationell strategi för att stärka det judiska livet i Sverige för kommande generationer. VGR anser att förslaget är generellt positivt och välkomnar idén om en sådan strategi.

Strategin innehåller fem målsättningar som syftar till att engagera samhället brett. Den fokuserar på samordning, uppföljning, kunskapsspridning och utvalda pilotkommuner samt centrala myndigheter. Viktigt är också att säkerställa den judiska minoritetens delaktighet och inflytande under hela strategiperioden. För att genomföra strategin föreslås en oberoende nationell samordnare inom kommittéväsendet.

VGR stöder i stort förslaget men har vissa synpunkter och kompletteringar för varje strategiskt område. Förslaget är att strategin ska sträcka sig över tio år och att den ska inledas med ett jubileumsår för att uppmärksamma 250 år av judiskt liv i Sverige.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ett starkt judiskt liv för framtida generationer – Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025-2034 (SOU 2024:3), enligt upprättat förslag.

37. Öka takten i digitaliseringen av säker kommunikation

Grönblå Samverkan har lämnat ett initiativärende till regionstyrelsen om att initiera ett arbete för att skynda på digitaliseringen av säker kommunikation genom att avveckla regionens faxmaskiner och flytta över till digitala verktyg.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen remitterade ärendet till Koncernkontoret för beredning.