Regionstyrelsen 19 december 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Justering av patientavgifter

Ärendet utgår.

2. Avslut av planering för Wieselgrensplatsens närsjukhus

Planeringen av ett nytt närsjukhus på Wieselgrensplatsen i Göteborg föreslås avslutas. Frågan om ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen har beretts sedan 2015, först som ett sjukhus i Frihamnen och sedan på Wieselgrensplatsen. Planen var att närsjukhuset på Wieselgrensplatsen skulle ersätta den vård som i dag bedrivs av Capio Lundby i nuvarande Lundby specialistsjukhus samt ytterligare primärvård, tandvård, barnhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri samt viss hälso- och sjukvård som Regionhälsan bedriver. En förstudie finns framtagen.

Efter en fördjupad utredning bedömer Koncernkontoret att planeringen av ett närsjukhus på Wieselgrensplatsen bör avbrytas. Skälen är bland andra

 • Hög kostnad i förhållande till nyttan.
 • Närsjukhuset kommer inte kunna så klart i tid tills avtalet med Capio Lundby Sjukhus löper ut.
 • Den pågående omställningen av hälso- och sjukvården innebär bland annat omställning till ett mer digitalt vårdutbud och mer vård i hemmet, vilket minskar behovet av vård på sjukhus.
 • Det behövs mer vård på det nybyggda Högsbo Närsjukhus för att kunna nyttja kapaciteten fullt ut. 

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att avsluta planeringen av Wieselgrensplatsens närsjukhus.
 2. Regionfullmäktige ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att tillse att det vårdutbud som idag finns vid Capio Lundby specialistsjukhus omhändertas.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för investeringen om 17,1 miljoner kronor ska belasta moderförvaltningen.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att avsluta planeringen av Wieselgrensplatsens närsjukhus.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet lämnar protokollsanteckning. 

3. Kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har två delar i sin logotyp, symbolen och namnet. En kompletterande logotyp, med förkortningen VGR, har tagits fram för att möta kraven på effektivt utrymme i digitala tjänster och mobilapplikationer. VGR tar exempelvis mindre plats på mobilskärmar. Övergången till uppdaterade logotyper sker gradvis och inom befintlig budget, vilket innebär att det inte blir några extra kostnader för att byta ut den tidigare logotypen.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar förslag om ny kompletterande logotyp för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige godkänner justeringar av befintlig logotyp för Västra Götalandsregionen i enlighet med organisationens visuella identitet.

4. Identitets- och varumärkespolicy 2024-2029

En ny identitets- och varumärkespolicy har tagits fram för Västra Götalandsregionen (VGR). Policyn beskriver VGR:s identitet, kultur, varumärkeskategorier, namnsättning och namnbruk utifrån VGR:s uppdrag och vision. Identitets- och varumärkespolicyn har fokus på invånarna, betonar organisationen som samhällsutvecklare och anger en önskad organisationskultur baserad på tillit.

Policyn och tillhörande riktlinjer gäller hela organisationen inklusive helägda bolag. Policyn ska fungera som ett stöd i ledning och styrning för att säkra tydlighet och förtroende hos invånarna, skapa kunskap och stolthet bland medarbetarna, klara nödvändiga omställningar inom hälso- och sjukvården och vara en föregångare och stark påverkansaktör på riks- och EU-nivå.

Policyn ska stötta VGR:s strategier för en sammanhållen hälso- och sjukvård och organisation och ersätter den tidigare identitets- och varumärkespolicy från 2019.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar Identitets- och varumärkespolicy 2024–2028.
 2. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för identitet och varumärke.
 3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att besluta om och definiera hur organisationens delar faller in under Västra Götalandsregionen varumärkeskategorier.

5. Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetats fram på grund av att ansökningar för medlemskap inkommit. Föreslagna förändringar avser att ansökande medlemmarna Bengtsfors, Stenungssund och Vänersborg skrivs in i förbundsordningen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

6. Yttrande över motion av Daniel Andersson (L) om att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst

Daniel Andersson (L) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst. I motionen anges att ett övertagande av huvudmannaskapet skulle kunna bidra till att stärka blåsmusiken i allmänhet och orkesterverksamheten i synnerhet, och skapa en långsiktighet för verksamheten.

Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden (KUN) och styrelsen för kulturutveckling. Båda instanserna föreslår ett bifall till motionen, och ställer sig positiva till en utredning om att utreda förutsättningarna för Västra Götalandsregionen (VGR) att ta över huvudmannaskapet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst.

7. Yttrande över motion av Daniel Andersson (L) om ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag

Daniel Anderson (L) föreslår i en motion att regionstyrelsen ska arbeta tillsammans med folkbildningens aktörer för att arbeta fram ett förnyat och offensivt uppsökande bildningsuppdrag. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som föreslår att motionen är besvarad, till kulturnämnden som föreslår att motionen ska bifallas, och till styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor som föreslår att motionen är besvarad.

Koncernkontoret anser att motionen föreslås vara besvarad eftersom:

 • Folkhögskolor och studieförbund i Västra Götaland redan i dag försöker nå nya deltagargrupper.
 • Det finns många olika folkhögskolor i regionen med olika kurser och utbildningar, vilket gör att de når en varierad målgrupp.
 • Folkhögskolorna använder en pedagogik som gör att de kan nå grupper som vanligt utbildningssystem har svårt att nå.
 • Genom olika projekt, inklusive samarbete mellan folkhögskolor och civilsamhället, försöker man hitta nya deltagare.
 • Folkhögskolornas arbete med att få studenter att slutföra sina studier gör att de når grupper som sällan studerar.
 • Studieförbunden har möjlighet att ta initiativ för att nå nya grupper inom ramen för det bidrag de får från kulturnämnden.
 • Folkbildningen kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin, nå grupper som inte nås av det vanliga utbildningssystemet och till ett uppsökande bildningsarbete. 

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen är besvarad.

Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

8. Yttrande över motion av Staffan Setterberg (KD) om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation

Staffan Setterberg (KD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja ett arbete i syfte att öka och synliggöra vårdens kvalitet och via ökad transparens förbättra informationen till patienten. Motionären vill främja förbättrad patientinformation, öka den medicinska kvaliteten och kostnadseffektiviteten i Västra Götalandsregionen (VGR). Huvudsyftet med förslaget är att se till att regionen kan informera patienten om vårdmetoder, kliniska erfarenheter, prioriteringar och väntetider eller annat som är relevant för patienten. Vidare föreslås medicinsk revision eller ISO-certifiering av egen och inköpt verksamhet. Motionären påpekar även vikten av att behandlingsmetoder som bedömts som förlegade och ersatts av nya slutar användas och att en kontinuerlig vidareutbildning av vårdpersonal kring detta sker.

Motionen har skickats på remiss till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus. Samtliga föreslår att motionen ska bifallas. Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att det regionövergripande arbetet med transparent uppföljning av medicinsk kvalitet och kostnadseffektivitet samt utvärdering, och vid behov utrangering av ineffektiva behandlingsrutiner, redan är initierat och föreslår därmed att motionen är besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen bifalles. 

9. Yttrande över motion av Pär Lundqvist (L) om att utreda och införa vårdval gynekologi

Pär Lundqvist (L) har i en motion föreslagit att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram ett underlag för att införa vårdval gynekologi i Västra Götaland.

Lundqvist skriver att alltför många kvinnor i dag uppfattar att det är omöjligt att få en tid hos en gynekolog. Den som inte har en gynekolog sedan tidigare har svårt att hitta en och de privata gynekologerna har inte möjlighet att ta emot fler patienter. För verksamma gynekologer är det en hög arbetsbelastning. Genom att införa ett vårdval menar motionären att regionen kan öka tillgången på gynekologisk vård, bättre utnyttja specialisternas kompetens och stärka egenmakten för patienterna.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Regionhälsan, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och Primör (intresseorganisation för privata vårdgivare inom vårdvalen i Västra Götalandsregionen). Styrelsen för Skaraborgs sjukhus och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen avslås, medan styrelsen för Regionhälsan och Primör föreslår att motionen bifalls.

Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att föreslå att motionen avslås. Ett införande av vårdval gynekologi riskerar att få strukturella effekter på kompetensförsörjningen med en förflyttning av personal från sjukhusen till mottagningar inom vårdvalet, vilket kan leda till undanträngningseffekter för patienter med svårare besvär. Bedömningen är också att den fria etableringsrätten som ett vårdval innebär riskerar att medföra ytterligare utbudskoncentration av gynekologisk vård i Göteborgsområdet och därmed inte leda till ett jämlikt vårdutnyttjande över regionen.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Motionen avslås.

10. Yttrande över motion av Thomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om att slopa krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat

Tomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) har lämnat en motion om att slopa kvantitativa krav på miljöcertifierade livsmedel och att se över möjligheten att öka inköpen av närproducerat. Motionen har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden som avslår motionen, och till styrelsen för logistik som översänder yttrandet utan eget ställningstagande.

De miljöcertifierade livsmedel som Västra Götalandsregionen (VGR) i dag köper in är ekologiska livsmedel och MSC-märkt fisk. I april 2021 fattade regionfullmäktige beslut om Miljömål 2030 som styr arbetet med ekologiska och närproducerade livsmedel.

Den sammanvägda bedömningen är att motionen avslås med anledning av att förslaget om att slopa kvantitativa krav om miljöcertifierade livsmedel går emot redan beslutade mål i Miljömål 2030. Utöver detta pågår det redan i dag arbete i syfte att öka andelen närproducerat.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

11. Yttrande över motion av Tomas Brandberg (SD) om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget

Tomas Brandberg (SD), har föreslagit i en motion att Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med en koldioxidbudget ska upphöra. Enligt motionen har VGR inte tillräcklig kontroll över de åtgärder och verktyg som behövs för att minska utsläppen tillräckligt. Brandberg hävdar också att regionen har satt för ambitiösa mål för klimatet, som är högre än de nationella målen.

Förslaget har skickats på remiss till miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelsen för Västtrafik AB.  Samtliga föreslår att motionen avslås.

Koncernkontorets sammanvägda bedömning är att det är lämpligt att avslå förslaget eftersom nämnderna anser att VGR har kontroll över flera viktiga åtgärder och verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Dessutom är de klimatmål som Västra Götalandsregionen har satt väl förankrade och anses vara viktiga för regionens utveckling.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår motionen.

Moderaterna deltar inte i beslutet samt lämnar protokollsanteckning.

Ärenden till regionstyrelsen

12. Justerad detaljbudget för regionstyrelsen 2024

Regionstyrelsen fastställde detaljbudgeten för 2024 den 21 november 2023. Samtidigt beslutade de att tilldela ägarstöd till Sjukhusen i Väster för att täcka uppstartskostnaderna vid Högsbo Närsjukhus. Dessa kostnader var inte inkluderade i den ursprungliga budgeten. Senare, den 28 november 2023, fastställde regionfullmäktige en justerad budget för 2024, som inkluderade en ökning av budgeten med 59,5 miljoner kronor för att täcka uppstartskostnaderna vid Högsbo Närsjukhus.

I den justerade detaljbudgeten har beslutet om att tilldela medel som ägarstöd till Sjukhusen i Väster tagits bort, men detta påverkar inte resultatet jämfört med den tidigare beslutade detaljbudgeten. Satsningen är en engångssatsning för 2024 och kommer att avvecklas 2025. Den totala budgetomslutningen är nu 7,1 miljarder kronor, vilket är en ökning av regionstyrelsens regionbidrag med 59,5 miljoner kronor jämfört med det tidigare beslutet om detaljbudgeten från den 21 november 2023.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer justerad detaljbudget för regionstyrelsen 2024.

Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i beslutet.

13. Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter 2024

Regionstyrelsen får enligt kommunallagen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden. Regionstyrelsen har därför varje år gett fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ger chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2024 vid domstolar och andra myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.
 2. Regionstyrelsen ger förvaltningsdirektören Ior Berglund, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2024 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

14. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2024

Västra Götalandsregionen är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening, en organisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. För att vara medlem i Kommuninvest krävs en obligatorisk medlemsinsats i form av insatskapital. Tidigare var denna insats 180 kronor per invånare i regionen.

På grund av ökad verksamhet, medlemsantal och lånetillväxt hos medlemmarna, har Kommuninvest behövt öka sitt kapital för att uppfylla regulatoriska krav från myndigheterna. En ny nivå för det obligatoriska insatskapitalet fastställdes, 260 kronor per invånare för regioner. Medlemmarna förväntas därför göra årliga insättningar av insatskapital under perioden 2021–2024.

För 2024 ska insatskapitalet uppgå till 260 kronor per invånare, vilket motsvarar en inbetalning på 34 196 280 kronor för Västra Götalandsregionen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inbetalar ett insatskapital om maximalt 34 196 280 kronor för 2024 till Kommuninvest.

15. Avtal mellan Skara kommun och Västra Götalandsregionen om finansiering av Västergötlands museum

Stiftelsen Västergötlands museum är en organisation med tre parter: Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands fornminnesförening (som inte är en finansiär). Deras verksamhet är baserad på ett långsiktigt uppdrag från kulturnämnden som sträcker sig från 2020 till 2024.

Kulturnämnden har arbetat med att etablera ett avtal med Skara kommun för att tydliggöra finansieringen av Västergötlands museum. Ett liknande avtal finns redan med Uddevalla kommun för finansieringen av Bohusläns museum. Avtalet innehåller en tydligare beskrivning av budgetprocessen.

Avtalet innebär inte någon förändring av Västra Götalandsregionens andel i finansieringen av Västergötlands museum. Istället kommer Skara kommun att öka sitt bidrag med cirka 1,4 miljoner kronor för att uppfylla sin andel.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner avtalet mellan Skara kommun och Västra Götalandsregionen om finansiering av Västergötlands museum.

16. Ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg

Styrelsen för Samordningsförbundet Skaraborg har skickat en hemställan till Västra Götalandsregionen om godkännande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 2024. Hemställan har också skickats till övriga medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommuner i området för beslut om godkännande.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla från och med den 1 januari 2024.

17. Förlängning av regional riktlinje verksamhetsskydd

Verksamhetsskydd avser skydd av verksamheter och de tillgångar som hanteras i dem. Verksamheterna ska bedrivas med så få störningar och kriser som möjligt, och i de fall de uppkommer ska de kunna hanteras. 2018 antog regionstyrelsen regional riktlinje verksamhetsskydd och beslutade att riktlinjen skulle gälla den 1 januari 2019 till den 31 december 2023.

Flera styrdokument inom området säkerhet och beredskap håller på att ses över och revideras, bland annat Policy för säkerhet och beredskap som riktlinjen tar sin utgångspunkt i. Den ska gälla från 1 januari 2025. För att synkronisera arbetet och säkra att riktlinjen stämmer överens med den nya policyn för säkerhet och beredskap, beslutar regionstyrelsen att nu gällande regional riktlinje verksamhetsskydd förlängs till samma tidpunkt.

I den nuvarande versionen, som beslutades 2018, står det att riktlinjen gäller för Västra Götalandsregionen. I styrdokument som beslutas numera anges som huvudregel exakt vilka verksamheter som styrdokumentet omfattar. Därför beslutas att den förlängda versionen av riktlinjen justeras till att omfatta samtliga förvaltningar och majoritetsägda bolag.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att förlänga riktlinje verksamhetsskydd till den 31 december 2024.
 2. Regionstyrelsen beslutar att riktlinjen ska omfatta samtliga förvaltningar och majoritetsägda bolag.

18. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen samt Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2024

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter vad gäller firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser för 2024. Med anknutna stiftelser avses stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare.

Förändringarna från senast beslutade bemyndiganden och fullmakter innefattar:

 • Utbyte av förtecknade personer
 • Mindre redaktionella förändringar

Beslut:

 1. Regionstyrelsen befullmäktigar, förtecknade personer i tjänsteutlåtande daterat 2023-11-10, för Västra Götalandsregionen med dess bindande verkan företa angivna rättshandlingar i enlighet med finanspolicyn.
 2. Regionstyrelsen beslut gäller tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2024.

19. Begäran om tilläggsbeslut Östra sjukhuset - Utbyggnad av reservkraftanläggning

Ärendet omfattas av sekretess.

20. Redovisning av extern granskning av sjukhusens ekonomi

Regionstyrelsen gav den 28 mars regiondirektören i uppdrag att tillsätta en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på hur åtgärdsplaner genomförs och att nå en budget i balans vid underskott.

PwC har genomfört granskningen för att ge en nulägesbild av sjukhusförvaltningarnas uppdrag, förutsättningar, ekonomi och produktivitet/effektivitet. Granskningen analyserade hur sjukhusen arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans och vilka faktorerna är bakom bristande genomförande av åtgärderna.

Slutsatserna från granskningsrapporten handlar bland annat om att:

 • den decentraliserade styrningen begränsar ägarstyrningen
 • VGR:s budgetprocess skapar svårigheter att bedöma om sjukhusförvaltningarna får rätt ekonomiska förutsättningar
 • VGR fördelar jämförelsevis lägre andel resurser till hälso- och sjukvården samtidigt som sjukhusen har stora ekonomiska underskott
 • avsaknad av koncerngemensamma beslut och arbetssätt för åtgärdsplanerna har en begränsad ekonomisk effekt

Koncernkontoret konstaterar att det pågår insatser inom flera områden som den granskningen har uppmärksammat och föreslår att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på hur resultatet från granskningen ska tas omhand.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner redovisningen.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på omhändertagande av den externa granskningens resultat.
 3. Uppdraget från regionstyrelsen den 28 mars 2023, § 54, om extern granskning av sjukhusens ekonomi är fullgjort.

21. Driftsform för läkemedelsleveranser

Styrelsen för logistik och styrelsen för Regionhälsan har föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) bör ta över läkemedelsleveranserna internt från och med den 1 september 2025 när det nuvarande avtalet med Apoteket AB löper ut. Förslaget baseras på en förstudie som genomförts för att utforska inriktningen av framtida läkemedelsleveranser, marknadsanalyser, hur andra regioner hanterar sina leveranser, lagstiftning och VGR:s interna kompetens.

Bedömningen är att den nödvändiga kompetensen för detta finns internt samt att egenregi skulle underlätta styrning och kontroll över läkemedelsleveranser samtidigt som statens högre krav på god försörjningsberedskap i tider av kris och krig underlättas. Kostnaderna för läkemedelsleveranser i egen regi förväntas bli lägre än genom en upphandling.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att läkemedelsleveranser till sjukhus ska ske i egen regi från och med 1 september 2025. 

22. Svar på skrivelse till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus angående projekt Skene Närsjukhus

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) har begärt klarhet från regionstyrelsen om vilken utförarstyrelse som bör ha det långsiktiga ansvaret för att driva närsjukhusen.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om inriktningen för närsjukhusen, som är en del av den nära vården, och detta utgör nuvarande riktlinjer för närsjukhus inom regionen. Samtidigt har Koncernkontoret identifierat ett behov av att utveckla en långsiktig och gemensam riktning för närsjukhusen i hela regionen, vilket bör inkludera principer och riktlinjer för deras funktion.

Till dess att en ny riktning har fastställts för närsjukhusen, bedömer Koncernkontoret att SÄS har ansvaret för att driva Skene Närsjukhus.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus enligt tjänsteutlåtande 2023-10-16.

23. Svar på skrivelser från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om förändrade patientströmmar till akutmottagningar med mera

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har i september 2023 skrivit till regionstyrelsen om följande ärenden:

 • förändrade patientströmmar till akutmottagningar
 • omförhandling av SAMSA-avtalet
 • ändamålsenligt upplägg för 1177/telefoni och jourcentraler.

Bakgrunden är att SU har identifierat åtgärder i sin åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans som de bedömer att de inte kan besluta om på egen hand. SU bedömer att de behöver regionstyrelsens stöd för att kunna genomföra dem. Koncernkontoret anser att det redan pågår utvecklingsarbete inom alla dessa områden, och att eventuella nya ställningstaganden bör baseras på pågående utredningar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-10-30.

24. Svar på skrivelse från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus om patientströmmar till akutmottagningen

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har i september 2023 beslutat att ta upp frågan om att ändra hur patienter kommer till akutmottagningar och att skicka detta beslut till regionstyrelsen. De vill göra detta som en del av sin plan för att få bättre ekonomi. Flera politiska instanser inom Västra Götalandsregionen jobbar också med att få vårdtagare att välja rätt vårdnivå för att avlasta akutmottagningarna. Nu pågår ett arbete inom Koncernkontoret för att utreda frågan om patientströmmar mer detaljerat.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen översänder svar till styrelsen Södra Älvsborgs sjukhus enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-10-20.

25. Upplösning av obeskattade reserver - begäran från GöteborgsOperan AB

Göteborgsoperan färdigställdes och invigdes 1994, och styrelsen för GöteborgsOperan AB är sedan dess ansvarig för fastighetens underhåll i enlighet med hyresavtalet med Göteborgs Stad.

En konsekvens av husets ålder är att fastighetskostnaderna ökar. Under 2023 har fastigheten målats om för cirka 5 miljoner kronor, vilket direkt påverkar årets resultat. Därmed har behovet att lösa upp obeskattade reserver uppkommit för att omhänderta denna kostnad, då GöteborgsOperan inte klarar att hantera kostnadsökningen inom sin ordinarie ekonomiska ram.

Upplösningen av obeskattade reserver innebär en resultatförbättring för GöteborgsOperan men fortsatt prognostiseras ett negativt resultat för helåret på cirka 6 miljoner kronor.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beviljar begäran från styrelsen GöteborgsOperan AB om upplösning av obeskattade reserver motsvarande 5 miljoner kronor.

26. Epidemi- och pandemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen 2023-2027

Enligt smittskyddslagen har regionerna ett övergripande ansvar för att vidta nödvändiga smittskyddsåtgärder och ska utse en smittskyddsläkare som har som uppgift att planera, organisera och leda smittskyddet. Planen fungerar som VGR:s handlingsplan vid omfattande spridning av smittsam sjukdom. Här finns också ansvar och mandat för smittskyddsarbete beskrivna. Planen är även tänkt att vara ett stöd för hälso- och sjukvårdsförvaltningar när de tar fram sina lokala planer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer Epidemi- och pandemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen 2023-2027.
 2. Planen ersätter Epidemiberedskapsplanen för Västra Götalandsregionen och Pandemiplan RS 03439-2015.

27. Klimatväxlingsprogram - åtgärder 2024

I början av året bad regionstyrelsen regiondirektören att titta på klimatväxlingsavgifterna inför 2024. Västra Götalandsregionens (VGR:s) klimatväxlingsprogram innebär en extra avgift för resor med privat bild och flyg i tjänsten. Avgifternas nivåer föreslås förbli oförändrade eftersom privat bil fortfarande behövs i vissa verksamheter, och flygresandet minskar tillräckligt för att nå målen om minskad klimatpåverkan. Programmet beräknas samla in cirka 4,5 miljoner kronor under 2024, som föreslås användas för klimatprojekt och att främja hållbara och fossilfria transporter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att inte revidera klimatväxlingsavgifterna inför 2024.
 2. Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören 2023-01-24, § 17, fullgjort.

28. Yttrande över remiss Effektiv och behovsbaserad digital vård

Västra Götalandsregionen (VGR) har uttryckt sitt ställningstagande till promemorian "Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27)" och majoriteten av förslagen och rekommendationerna välkomnas positivt av regionen.

VGR stödjer bland annat förslaget att definiera begreppet distanskontakt och att regionen ska erbjuda patienter möjligheten till distanskontakter. VGR stödjer också idén om att patienten ska betala hemregionens patientavgift och att den ekonomiska ersättningen till utföraren ska vara teknikneutral. VGR ser positivt på att regionerna bör ställa tydliga krav på sina vårdvalsaktörer vid användning av underleverantörer och att inga särskilda krav behöver ställas på nationellt verksamma digitala vårdgivare.

Dock finns det viss tveksamhet från VGR:s sida angående vissa rekommendationer i promemorian, särskilt de som rör remittering eller hänvisning av patienter. Regionen är också tveksam till rekommendationen om att möjliggöra etablering av digitala vårdgivare inom öppen specialiserad vård. VGR betonar behovet av en adekvat behovs- och lämplighetsbedömning vid utomlänsvård via distanskontakt.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remissen Effektiv och behovsbaserad digital vård (Ds 2023:27), enligt upprättat förslag.

29. Yttrande över remiss Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

Västra Götalandsregionen har fått chansen att uttrycka sin åsikt om ett förslag som handlar om att öka informationsdelning till brottsbekämpande myndigheter. Förslaget innebär att regionerna måste ge ut kontaktinformation om patienter när det begärs av till exempel polisen eller om regionens personal misstänker brott.

Västra Götalandsregionen stöder detta förslag eftersom det kan hjälpa brottsbekämpande myndigheter att få mer information för att bekämpa organiserad brottslighet. Förslaget är balanserat och respekterar personlig integritet samt patientsekretess. Lagändringen skulle även innebära en förenkling för regionerna jämfört med gällande lagstiftning och att sjukvårdspersonalen inte behöver ta ställning till vilken typ av brott som utreds eller göra andra svårare juridiska avvägningar.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69), enligt upprättat förslag.

30. Yttrande över remiss En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig om En modell för svensk försörjningsberedskap. Förslaget är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska utses som nationell samordningsfunktion för den nationella försörjningsberedskapen. Myndigheten skulle därmed också bli en styrelsemyndighet och det ska inrättas ett rådgivande organ, ett försörjningsberedskapsråd, i myndigheten.

VGR tycker i stort att detta förslag är bra. Det behövs en struktur för nationell samordning och en utpekad central aktör för att utveckla och säkra en sammanhållen försörjningsberedskap i Sverige. VGR ser dock en risk i att Länsstyrelsen inte får extra resurser för att hantera information från regionerna. VGR betonar att det behövs en tydlig ansvarsfördelning och strukturerad informationsinhämtning.

VGR vill också att det snarast sätts mål för utvecklingen av försörjningsberedskapen och att det blir MSB:s ansvar som nationell samordningsfunktion.

En långsiktig finansiering från staten är nödvändig för att bygga upp en stark försörjningsberedskap. VGR stöder tanken att man inte ska vänta med att genomföra åtgärder som är möjliga innan förslagen blir officiella.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss En modell för svensk försörjningsberedskap (SOU 2023:50), enligt upprättat förslag.

31. Val av ledamöter och ersättare till Regionala pensionärsrådet 2023-2026

Regionstyrelsen godkände i april 2023 uppdragsbeskrivning för det regionala pensionärsrådet under mandatperioden 2023-2026. I uppgiftsbeskrivningen framgår det att ordförande och vice ordförande i rådet utses av regionstyrelsen. Rådet består av regionstyrelsens och den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens presidier tillsammans med tolv ledamöter och tolv ersättare från pensionärsorganisationerna. Ledamöter och ersättare utses för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Helén Eliasson (S) och Lars Holmin (M) till ledamöter, varav Helén Eliasson är ordförande och Lars Holmin är vice ordförande samt My Alnebratt (S), Stefan Svensson (KD) och Tony Andreasson-Aderum (MP) till ersättare i Regionala pensionärsrådet för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

32. Val till Förvaltningshögskolans råd

Förvaltningshögskolan har sedan 1995 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen och kommuner i Göteborgsregionen. Samarbetet kallas KOLV (”Kommuner Och Landsting i Västsverige"). Kommunerna representeras främst på kommunstyrelsenivå eller av kommundirektören. Enligt gällande arvodesbestämmelser i Västra Götalandsregionen (VGR) utgår inte dagarvode för detta uppdrag från VGR.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Madeleine Jonsson (MP) till ledamot och Gustaf Josefson (M) till ersättare i Förvaltningshögskolans råd till och med 2026-12-31.

33. Fyllnadsval av representant till European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES)

Katarina Kuzmanovic (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som representant i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES). REVES är ett nätverk vars medlemmar består av representanter från både den offentliga sektorn och civila samhället. Syftet är att främja samverkan på lokal och regional nivå inom social ekonomi och till viss del även påverkan av EU:s lagstiftning inom området. Västra Götalandsregionen har en plats i REVES styrelse.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen entledigar Katarina Kuzmanovic (MP) som representant i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES).
 2. Carl Forsberg (MP) utses till representant i REVES för återstående mandatperiod.

34. Ersättare i regionstyrelsen under föräldraledighet 2024

Beslut:

 1. Regionstyrelsen utser Anders Strand (SD) till Jonas Erikssons (SD) ersättare i regionstyrelsen med tillhörande följduppdrag under föräldraledighet från den 15 januari till den 15 april 2024.
 2. Om den föräldraledige förtroendevalda avgår eller dennes uppdrag av annan anledning upphör, upphör också ersättarens uppdrag.

35. Initiativärende från (SD) om att stoppa bidrag till Ibn Rushd

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Regionstyrelsen ska uppmana nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen att inte betala ut bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Beslut: Ärendet skickas till förvaltningen för beredning efter votering. 

36. Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsen juni 2024

Beslut:

 1. Regionstyrelsen flyttar sammanträdet den 25 juni till den 24 juni 2024.