Regionstyrelsen 23 januari 2024

Ärenden till regionfullmäktige

1. Justering av patientavgifter

Regionfullmäktige ska besluta om nya patientavgifter. Förslaget till nya patientavgifter ska stödja omställningen till nära vård och blir ett instrument för att styra patienter till rätt vård- och kompetensnivå. Det beräknas också ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. I dag har VGR lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner.

Ärendet återremitterades efter behandling i regionfullmäktige den 28 november 2023 med motiveringen att tjänsteutlåtandet innehöll oklarheter samt förväntade effekter av de justerade patientavgifterna med särskilt fokus på möjligheterna att nå målen i den antagna genomförandeplanen för nära vård 2023-2027 behöver belysas och analyseras ytterligare.

Förslaget innebär i korthet att avgiften för besök på akutmottagning höjs, att avgiften för digitala besök ska motsvara 80 procent av patientavgiften för ett fysiskt besök och att avgifterna på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori man träffar. 

Det finns nu en majoritet för förslaget då Moderaterna ställde sig bakom ett tilläggsyrkande från Rödgrön Ledning.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Patientavgift för läkarbesök vid vald vårdcentral ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
 2. Patientavgift för sjuksköterskebesök för patienter fyllda 65 år återinförs från och med den 1 april 2024. Avgiftsfrihet gäller från fyllda 85 år. 
 3. Patientavgift för besök Vårdval rehab, oavsett yrkeskategori, ska vara 200 kronor från och med den 1 april 2024.
 4. Patientavgift för besök på akutmottagning, samtliga yrkeskategorier, ska vara 400 kronor från och med den 1 april 2024.
 5. Patientavgift för besök på jourcentral, samtliga yrkeskategorier, ska vara 300 kr från och med den 1 april 2024.
 6. Patientavgift för distanskontakt telefon, oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.
 7. Patientavgift för skriftlig distanskontakt (asynkron kontakt), oavsett yrkeskategori, ska tas ut från och med den 1 april 2024. Avgiften tas ut när distanskontakten uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård och motsvarar 80 procent av patientavgiften för ett mottagningsbesök.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverade sig till förmån för egna ändringsyrkanden. 

Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om avslag.

2. Undantag i arvodesbestämmelserna § 1

Regionfullmäktige antog 2022 arvodesbestämmelser för Västra Götalandsregionen. Sedan arvodesbestämmelserna trätt i kraft har det framkommit att de valda ledamöterna inte uppmärksammat en skrivning i arvodesbestämmelserna.

Regionstyrelsen föreslår nu att regionfullmäktige gör ett tidsbegränsat undantag i arvodesbestämmelserna så att berörda stiftelser får tid att justera stadgarna för att omfatta arvoden och ersättningar.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta:

 1. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Dalslands kanals framtida bestånd och Karl Frithiofsons stiftelse rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.
 2. Beslutet i punkt 1 gäller till och med nuvarande mandatperiods utgång.
 3. Regionfullmäktige beslutar att göra ett undantag i arvodesbestämmelserna och ger de av Västra Götalandsregionen tillsatta styrelseledamöterna i Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Stiftelsen Borgmästare Lars Billströms donation samt Dalslands kanal AB rätt till arvode och ersättningar enligt gällande arvodesbestämmelser.
 4. Beslutet i punkt 3 gäller tills respektive styrelse beslutat om arvoden dock längst till den 30 juni 2024.
 5. Beslutspunkterna 1 och 3 omfattar även retroaktivt sammanträden som hållits hittills under mandatperioden.
 6. Regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av de stiftelser Västra Götalandsregionen utser ledamöter till om stiftelsernas ändamål bedöms ha en koppling till Västra Götalandsregionens ansvar och verksamhet.
 7. Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av fullmäktiges beslut:
 8. Kostnaderna bekostas av regionstyrelsens budget för arvoden till förtroendevalda. 
   

3. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Sedan förra redovisningen av motionsbalansen har sex motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om tre motioner. Totalt är 37 motioner under beredning och fem motioner har passerat ett år. Av dessa fem motioner som passerat ett år har tre passerat regionstyrelsen och två är ute på en kompletterande remissrunda.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:
 2. Motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.
   

4. Yttrande över motion av Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) om att anta en strategi för energigemenskaper

Maria Andersson (C) och Aida Karimli (C) vill att Västra Götalandsregionen (VGR) utarbetar en modell för stöd till energigemenskaper med inspiration hämtat från arbetet med fiberutbyggnad och bredbandsstrategin.

Motionen har remitterats till miljö- och regionutvecklingsnämnden och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, båda nämnderna har föreslagit att motionen ska anses besvarad.

En energigemenskap består av aktörer som producerar och distribuerar lokal och förnybar energi. Inom VGR är prioriteringen i dag att i första hand fokusera på etablering av större sol- och vindkraftsparker, samt nätkapaciteten, då detta har störst effekt på den totala energiförsörjningen i Västra Götaland. Samtidigt kan lokala energigemenskaper bidra till en mer inkluderande energiomställning där fler känner ett ansvar för lokala energilösningar och bidrar till självförsörjningsgraden.

VGR har ett begränsat antal strategier att arbeta efter och det bedöms inte motiverat att utforma en liknande bredbandsstrategin för detta ändamål. Däremot ser Koncernkontoret positivt på att i samverkan med olika aktörer utveckla projekt som kan underlätta för framtida energigemenskaper i Västra Götaland. Motionen föreslås därmed vara besvarad.

Beslut:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

 1. Motionen är besvarad.
   

Ärenden till regionstyrelsen

5. Regional energiöverenskommelse för Västra Götaland

Regionstyrelsen beslutar att godkänna en regional energiöverenskommelse för Västra Götaland. Överenskommelsen, som görs tillsammans med kommunalförbunden, handlar om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna och ytterligare förstärka den redan pågående kraftsamlingen. Det handlar om att underlätta för en snabb och kraftfull förstärkning av elnätskapacitet samt utbyggnad av fossilfri elproduktion. Målet är en fördubbling redan till 2030, det motsvarar 15-20 TWh.

Västra Götaland är en attraktiv plats för investeringar tack vare en redan etablerad och kompetent industri samt stora kunskaper inom forskning, utveckling och innovation. 160 000 västsvenska arbetstillfällen är beroende av en tillverkningsindustri som ställer om till fossilfri el. Ökad elförsörjning är en förutsättning för en positiv utveckling av vår arbetsmarknad, för denna och kommande generationer.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner regional energiöverenskommelse för Västra Götaland.
 2. Regionstyrelsen ger regionstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna regional energiöverenskommelse för Västra Götalandsregionen.

6. Begäran om dispens från nya regler om dygnsvila

Regionstyrelsen har beslutat att VGR ska begära dispens från nya regler om dygnsvila för ambulanshelikoptern. Reglerna från 1 oktober 2023 innebär att medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden kan överstiga 20 timmar, dock som högst 24 timmar.

Regionstyrelsens bedömning är att reglerna om dygnsvila ger stor påverkan på ambulanshelikopterns förutsättningar att bedriva en säker och effektiv vård. Ambulanshelikoptern bemannas i dag av specialistläkare och specialistsjuksköterskor som arbetar i skift och som ska kunna vara i luften inom fem minuter. Den högspecialiserade kompetens som krävs behöver vara tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. 

För att säkerställa anknytningen till regionens lokala sjukhus bemannas ambulanshelikoptern med personal som utgår från samtliga sjukhusförvaltningar i regionen. Det innebär också att flera av medarbetarna är bosatta med långa pendlingsavstånd till helikopterbasen i Göteborg vilket  ger geografiska utmaningar i att bemanna verksamheten i enlighet med EU-reglerna.

Slutligt beslut om dispens fattas av centrala parters arbetstidsnämnd. Ett beslut om dispens gäller under en begränsad tid, dock som längst 12 månader i taget.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar att begära dispens från nya regler om dygnsvila, Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5, för ambulanshelikoptern på Sjukhusen i väster i Västra Götalandsregionen
   

7. Ökat regionalt åtagande inom klimatanpassning

I oktober 2023 fick regiondirektören i uppdrag av regionstyrelsen att utreda ett ökat regionalt åtagande inom klimatanpassning. Syftet med utredningen är att klargöra hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan ta ett större ansvar för klimatanpassning inom Västra Götaland.

Utredningen ska även analysera hur ett ökat engagemang från VGR påverkar regionens resurser. Dessutom ska den undersöka intresset hos andra aktörer i Västra Götaland för att VGR tar ett större ansvar.

Västra Götalandsregionen (VGR) har idag inget formellt ansvar för att arbeta med klimatanpassning utöver den klimatanpassning som är kopplad till kulturarven och VGR:s egna verksamheter. Däremot finns det en tradition i länet av att arbeta med frågor tillsammans med kommuner och andra aktörer för att åstadkomma en större effekt inom specifika områden. Ett tydligt exempel är initiativet Klimat 2030.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda hur ett utökat regionalt åtagande inom klimatanpassning skulle kunna se ut.
 2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att återkomma med en samlad redovisning kring hur Västra Götalandsregionens verksamheter är rustade för att möta ett förändrat klimat.
 3. Uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören den 17 oktober 2023, § 229, är fullgjort.


Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

8. Bidrag till Ibn Rushd studieförbund

Regionstyrelsen uppmanar kulturnämnden att skyndsamt utreda studieförbundet Ibn Rushd:s verksamhet i Västra Götaland och hur de förhåller sig till Västra Götalandsregionens policy och regelverk gällande ekonomiskt stöd.

Däremot ser regionstyrelsen ingen anledning att i dagsläget stoppa utbetalningar av bidrag till Ibn Rushd. Detta eftersom inga oegentligheter har påvisats av Folkbildningsrådet i den verksamhet som bedrivs i Västra Götaland samt att kulturnämnden har möjlighet att både stoppa utbetalningar och återkräva medel om uppställda krav och villkor inte följs. Kulturnämndens utredning ska ligga till grund för VGR:s fortsatta medfinansiering av studieförbundet.

Bakgrunden till beslutet är ett initiativärende från Sverigedemokraterna som föreslagit att VGR ska upphöra med ekonomiskt stöd till Ibn Rushd. Detta med anledning av den kritik som riktats från Folkbildningsrådet gällande bristande dokumentation och att förbundet inte följt grundläggande krav för demokrati och mänskliga rättigheter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar kulturnämnden att skyndsamt utreda studieförbundet Ibn Rushd:s verksamhet i Västra Götaland och hur de förhåller sig till Västra Götalandsregionens policy och regelverk gällande ekonomiskt stöd. Utredningen bör omfatta hela studieförbundets verksamhet i Västra Götaland.
 2. Regionstyrelsen uppmanar kulturnämnden att säkerställa att regionövergripande policy och regelverk gällande ekonomiskt stöd efterlevs.
 3. Uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören den 19 december 2023, § 305, är fullgjort

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

9. Fyllnadsval av ledamot till beredningen för mänskliga rättigheter

Ärendet utgår.
 

10. Yttrande över remiss Jämställt Västra Götaland 2024–2027

Västra Götalandsregionen har fått tillfälle att svara på remissen Jämställt Västra Götaland 2024-2027. Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått i uppdrag att ta fram en jämställdhetsstrategi för 2024-2027, som ersätter tidigare strategin Jämställt Västra Götaland 2019-2022. Strategin syftar till att peka ut vilka utmaningar som finns i länet, som länets aktörer bör arbeta med.

Västra Götalandsregionen (VGR) ställer sig bakom strategin med några synpunkter enligt nedan:

 • behov av att tydliggöra begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
 • uppdatera texten om psykisk ohälsa med att självskadebeteende bland unga flickor har stannat av, men ätstörningar har ökat avsevärt
 • personer som inte uppfattar sin könsidentitet som kvinna eller man bör inkluderas tydligare tillägg om att flickor och pojkar ska uppnå goda skolresultat oavsett funktionsnedsättning
 • texten om personalstatistik för VGR behöver korrigeras med att män inte ökar med chefsnivåerna i och med att andelen kvinnor 2023 är högre på högsta chefsnivån
 • tillägg av ett ytterligare fokusområde på jämställdhet, genus och miljö för att inkludera alla tre dimensionerna av hållbarhet
 • behov av att Länsstyrelsen utvecklar statistik ur ett jämlikhetsperspektiv 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss Jämställt Västra Götaland 2024 – 2027, enligt upprättat förslag.