Regionstyrelsen 8 februari 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022

Regionstyrelsen behandlade Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022. I detaljbudgeten konstateras att omställningen av vården i Sverige är i full gång och att Västra Götalandsregionen behöver ta en ledande roll för att tillsammans med kommuner och privata vårdgivare genomföra omställningen till en nära vård. Arbetet ska utgå från patienternas och invånarnas behov och inte från hur de olika huvudmännen är organiserade. Att ställa om kräver att vi börja leda mer utifrån helhet och arbetar tillsammans i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter är viktiga verktyg liksom införandet av ett gemensamt vårdinformationssystem (FVM).

På grund av pandemin befinner sig flera verksamheter återigen i en ansträngd situation. Anpassning och omprövning av verksamheten försvårar planeringen för samtliga förvaltningar fast på olika sätt och i olika omfattning. Alla verksamheter har just nu en svår personalsituation med höga sjukskrivningstal. Detta drabbar hälso- och sjukvården med hög arbetsbelastning och stora svårigheter att upprätthålla tillgängligheten. Inom kollektivtrafiken har nya restriktioner fått införas och antalet resenärer är lägre än vad som tidigare har beräknats.

Även kulturverksamheterna är hårt drabbade med inställda eller minskat antal föreställningar. Beroende på hur de närmaste månaderna utvecklar sig kan det bli aktuellt för regionstyrelsen att fatta kompletterande beslut för att säkra den löpande verksamheten.

Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men Västra Götalandsregionens koncernkontor gör bedömningen att framför allt sjukhusen har en mer utmanande situation än andra förvaltningar. Parallellt med hanteringen av nuvarande situation och sjukhusens ekonomiska utmaningar pågår ett intensivt arbete med regionfullmäktiges och regionstyrelsens högt ställda mål och satsningar för att förbättra tillgängligheten.

Regionfullmäktige beslutar om användning av eget kapital och tekniska justeringar av detaljbudgeten den 22 februari.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 • Regionfullmäktige godkänner tekniska justeringar om 677 miljoner kronor i detaljbudget 2022 för Västra Götalandsregionen.
 • Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 8,8 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
 • Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Regionhälsan ansökan om att använda 1,1 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.
 • Regionfullmäktige avslår styrelsen för Habilitering & Hälsas ansökan om att använda 6 miljoner kronor av eget kapital för att minska vårdköer och klara tillgängligheten och föreslår i stället att finansiering sker genom de medel för uppdämt vårdbehov som riktats till regionstyrelsen.
 • Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Hälsan & Stressmedicins ansökan om att använda 2,5 miljoner kronor av eget kapital för ett nytt verksamhetsstödsystem.
 • Regionfullmäktige avslår Naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 2 miljoner kronor av eget kapital för förstärkt undervisning i engelska för ökad måluppfyllelse eftersom satsningen inte bedöms vara av tillfällig karaktär.
 • Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgårds ansökan om att använda 1 miljon kronor av eget kapital för att kunna anpassa befintliga växthus under växthusprojektet, etapp 2.
 • Regionstyrelsen beslutar för egen del att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022 och uppdrar till regionstyrelsens presidium att genomföra kvartalsvisa presidiedialoger för uppföljning av detaljbudgeten med sjukhusstyrelserna för Sjukhusen i Väster, Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

 
2. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa

Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i en motion anmäld till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen arbetar in regeringens nollvision i allt arbete och förstärker den med en egen nollvision mot arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning, som förankras och implementeras i all verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.

  
Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

3. Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2021

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelsens och regionfullmäktiges årsredovisning för 2021. Årsredovisningen visar regionstyrelsens insatser för året utifrån beslutad detaljbudget för 2021. Resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens årsredovisning.

Pandemin har påverkat även detta år. Koncernkontoret har haft en ledande och samordnande roll i VGR:s arbete med att hantera pandemin och dess effekter på verksamheterna. Regionstyrelsen bedöms uppnå ett av totalt fyra mål för året. För den egna förvaltningen Koncernkontoret uppnås målet att "Skapa attraktiva arbetsplatser med konkurrenskraftiga villkor och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling".

Dessutom har regionstyrelsen valt att arbeta med följande av regionfullmäktiges prioriterade mål under 2021:

 • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
 • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.
 • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård.

Bedömningen är att dessa mål delvis är uppnådda men det krävs fortsatt fokus på arbete mot målen.

Beslut: enligt förslag

 
4. Hantering av avvikelser - ombyggnation av operationslokaler, operationsenheten för gynekologi - Norra Älvsborgs Lasarett

Regionstyrelsen har beslutat att genomföra ombyggnation av operationssalar på Norra Älvsborgs Lasarett/NÄL. Investeringarna bedrivs som två etapper. Etapp 1 omfattar ombyggnation av operationsenheten för gynekologi och etapp 2 omfattar om-/och tillbyggnad av operationsenheten för kirurgi.

 • Regionstyrelsen ställer sig bakom fastighetsnämndens begäran att fortsätta genomförandet av ombyggnation av operationslokaler.
 • Regionstyrelsen godkänner den budget- och tidsmässiga avvikelsen för investeringen med omprioriteringar och tillägg inom en investeringsutgift om totalt 72,4 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om 445 000 kronor till följd av beslutade tillägg ska beaktas i framtida budgetarbete.
 • Regionstyrelsen godkänner den budgetmässiga avvikelsen om verksamhetsutrustning om 5,2 miljoner kronor.
 • Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden och styrelsen för NU-sjukvården ska återkomma med förslag till fortsatt hantering i samband med att riktpris för etapp 2, kirurgikorridoren är framtaget.

Beslut: enligt förslag

 
5. Yttrande över Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn inom barn- och ungdomspsykiatrin, Skaraborgs Sjukhus

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inlett en fördjupad tillsyn inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Skaraborg i Västra Götalandsregionen. Tillsynen öppnades då IVO fick kännedom om bland annat att patienter tappats bort från väntelistor i samband med den nationella tillsynen.

I tillsynen uppgav BUP Skaraborg:

 • att vårdgivaren idag inte ger lika vård till alla patienter i regionen inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • att vissa möjliga åtgärder ligger utanför verksamheternas ansvarsområde
 • att den påkallat samverkan i regionen utan resultat

Vårdgivaren är väl medveten om tillgänglighetsproblemen inom BUP i VGR. Vårdgarantin uppnås inte och det är stora skillnader mellan förvaltningarna vilket har lett till en ojämlik situation för länets invånare. Vårdgivaren har genomfört följande insatser:

 • Årliga förstärkningsmedel för till exempel utredningar, kökortning och införande av nya riktlinjer
 • Upphandling av externa vårdgivare för utredning
 • Upphandling av bemanningsföretag
 • Samordningsråd för barn- och ungdomspsykiatrin i VGR bildades 2020, för att öka samarbete och samverkan i regionen mellan VGR:s BUP-kliniker
 • Ett treårigt utvecklingsuppdrag, ”BUP tillgänglighetsuppdrag”, med målet om en god tillgänglighet för alla barn och unga i Västra Götaland med psykisk ohälsa påbörjades våren 2021

Beslut: enligt förslag

 
6. Förslag till reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Regionstyrelsen fastställer reviderad ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens nämnder/styrelser och uppmanar styrelserna för dess majoritetsägda bolag att följa riktlinjen. Regionstyrelsen upphäver tidigare ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” och beslutar att regiondirektörens uppdrag att återkomma med förslag till reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar, är avslutat.

Regionstyrelsen beslutar att anta principen att max en procent av investeringsbeloppet avsätts till konstnärlig gestaltning i samband med genomförandebeslut av ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

Beslut: enligt förslag

 
7. Genomförandebeslut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Östra sjukhuset, ny teknisk infrastruktur etapp 7 

Regionstyrelsen beslutar att uppmana Fastighetsnämnden att genomföra fastighetsinvesteringen ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra sjukhuset 4200 etapp 7" i enlighet med fastställd genomförandeplanering, med en investeringsutgift om 58,8 miljoner kronor.

Investeringen innebär installation av vattensprinklersystem vid Östra sjukhuset. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av årligt tillkommande hyresbidrag om 4,3 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

 
8. Avskrivning av fordran på Stiftelsen Bohusläns museum och Stiftelsen Västergötlands museum

Regionstyrelsen avskriver fordran om 5,6 miljoner kronor på Stiftelsen Bohusläns museum och fordran om 1,2 miljoner kronor på Stiftelsen Västergötlands museum. Fordringarna uppkom när det skedde en samordning av musernas resurser till stiftelserna.

Beslut: enligt förslag

 
9. Koncernövergripande behovsanalys av investeringsidéer hösten 2021

Alla idéer om ägarstyrda investeringar i fastigheter, allmän utrustning eller fordon ska ingå i en koncernövergripande behovsanalys för att säkerställa att enskilda förvaltningars och bolags behov av investeringar ska stämma överens med det regionövergripande behovet.

Regionstyrelsen fastställer beslut om anmälda investeringsidéer:

 • Nytt biljett- och försäljningssystem inom kollektivtrafiken
 • Till- och ombyggnation Fristads folkhögskola
 • Elevboende Svenljunga naturbruksgymnasium
 • Försörjningshus Östra sjukhuset
 • Ombyggnation reservkraftverk NÄL
 • Ombyggnation yttertak NÄL
 • Strukturell omställning och teknisk infrastruktur Skaraborgs Sjukhus Falköping

Beslut: enligt förslag

 
10. Driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Regionstyrelsen godkänner förslag till statligt driftbidrag till Trollhättan-Vänersborgs flygplats med 4,2 miljoner kronor för respektive år 2022 och 2023. Beslutet är en förlängning av tidigare beslut. Medel finns inom den ekonomiska ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Miljöpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

 
11. Koncentration av sällanvård - slutrapport

Regionstyrelsen godkänner slutrapport om koncentration av sällanvård. Att koncentrera viss vård är en del av strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Syftet är i första hand att stärka vårdens kvalitet och förbättra tillgängligheten.

Det handlar dels om vård i små volymer som utförs sällan men också om komplicerad vård där den särskilda kompetensen finns på få sjukhus. Totalt sett handlar det om vård inom nio specialiteter och 32 diagnosområden som har koncentrerats till olika sjukhus. Några exempel är:

 • Ärrbråckkirurgi som koncentrerats från sju sjukhus till två
 • Endokrinkirurgi som koncentrerats från fem sjukhus till tre 
 • Behandling av barn med cystisk fibros som koncentrerats från fyra sjukhus till två

Ett annat exempel är att barn med ätovilja nu kan få vård på Angereds Närsjukhus istället för att åka till en annat region för att få vård.

Västra Götalandsregionen har sedan tidigare god erfarenhet av att koncentrera vård. Ett exempel är äggstockscancer där överlevnaden ökat från 40 till 60 procent när vården koncentrerades. Andra exempel är prostatasjukvården och ögonsjukvården där VGR har koncentrerat med goda resultat.

En framgångsfaktor i arbetet har varit delaktigheten från berörda verksamheter. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts inom respektive projekt. Förhoppningen är att den kunskap som vuxit fram ska ligga till grund för fortsatt arbete med en medveten nivåstrukturering/arbetsfördelning av verksamheten.

Beslut: enligt förslag

 
12. Samarbetsavtal om ElectriCity 2022 - 2025

Regionstyrelsen godkänner samarbetsavtal om ElectriCity 2022 - 2025.

ElectriCity är ett samarbete mellan offentliga och privata parter inom test och demonstration av hållbara transportlösningar. ElectriCity har medverkat till att Västra Götaland i dag är en av de internationellt teknikledande regionerna inom industri- och kollektivtrafik avseende elektrifierade bussystem. ElectriCity räknas som ett unikt samarbete. I nästa avtalsperiod inom ElectriCity förbereds samarbeten kring test och demonstration av kommande generationer av helelektriska regionbussar. Utvecklingen möjliggörs av framsteg inom ellastbilsutveckling och flera större projekt som sker i regionen inom högeffektsladdning.

Samarbetet regleras via samarbetsavtal. Inför kommande fas av samarbetet har avtalet justerats något. 

Beslut: enligt förslag

 
13. Utbildningsgruppens arbete med utbildningar för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2018–2022

Den 20 mars 2018 fattade regionstyrelsen beslut om utbildning för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2019–2022.

Uppdraget från regionstyrelsen är nu genomfört. Regionstyrelsen uppdrar till den sittande utbildningsgruppen att återkomma till regionstyrelsen med ett förslag till översiktlig plan för utbildningar för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2022–2026 senast i juni.

Beslut: enligt förslag

 
14. Hemställan gällande sammanslagning av samordningsförbund BÅDESÅ (Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng samt Samordningsförbund Arvika/Eda)

Styrelserna för samordningsförbunden Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng (BÅDESÅ) samt Samordningsförbund Arvika/Eda och Arvika/Eda hemställer till medlemmarna att ta ställning till och fatta beslut i frågan om ett framtida samgående av bägge förbunden. Samordningsförbundet BÅDESÅ sträcker sig idag över länsgränsen och omfamnar två regioner Västra Götalandsregionen och Region Värmland vilket det nya förbundet också kommer att göra.

Regionstyrelsen godkänner hemställan och viljeinriktningen om sammanslagning av samordningsförbundet BÅDESÅ och samordningsförbundet Arvika/Eda.

Beslut: enligt förslag

 
15. Uppföljning av plan för intern kontroll från september till och med december

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. Regionstyrelsen fastställde sin plan för intern kontroll för 2021 i december 2020. Regionstyrelsen godkänner redovisningen av genomförda kontroller för september till och med december 2021.

Beslut: enligt förslag

 
16. Svar på revisorskollegiets uppföljande granskning av regionstyrelsens styrning av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö

Revisorskollegiet har gjort en uppföljande granskning av regionstyrelsens styrning av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Revisorskollegiets samlade bedömning är att regionstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder men att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att säkerställa ett effektivt införande av FVM. Revisorerna kommer därför att fortsatt granska införandet.

Regionstyrelsen delar revisorskollegiets uppfattning om att införandet av (FVM) är viktigt för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen följer därför införandet nära, såväl i särskilda fördjupande ärenden som i information från regiondirektören vid regionstyrelsens och ägarutskottets sammanträden. Dessutom sker en regelbunden avstämning på digitaliseringsberedningen.

Beslut: enligt förslag

 
17. Delegering av beslutanderätten för tilldelning vid förnyad konkurrensutsättning av licenspartner

Regionstyrelsen har delegerat beslut enligt lagom offentlig upphandling om ramavtal eller tilldelning av kontrakt för varor och tjänster med ett kontraktsvärde till och med 500 miljoner kronor till regiondirektören. För upphandlingar som överstiger ett kontraktsvärde om 500 miljoner kronor har regionstyrelsen kvar beslutanderätten.

Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelning av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för avrop genom förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets ramavtal utav licenspartner, till regiondirektören.

Beslut: enligt förslag

 
18. Yttrande över remiss om riksintressen i hälso- och sjukvården

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet ”Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)”.

Västra Götalandsregionen motsätter sig utredningens förslag om såväl lagstiftning om riksintressen på hälso- och sjukvårdsområdet som statlig reglering av regional samverkan i utveckling av standarder på vårdombyggnadsområdet.

Däremot delar Västra Götalandsregionen utredningens syn att samverkan behöver stärkas, men med ett tydligt fokus på den hälso- och sjukvård som vårdinfrastrukturen ska stödja och genom att i första hand vidareutveckla befintliga samordningsforum och överenskommelser.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 
19. Yttrande över remiss - "Vägen mot fossiloberoende jordbruk"

Västra Götalandsregionen lämnar yttrande över remiss om "Vägen mot fossiloberoende jordbruk". Frågan om fossiloberoende jordbruk ingår i det regionala klimatstrategiska arbetet Klimat 2030. Västra Götalandsregionen lämnar bland andra följande synpunkter på förslag och rekommendationer i betänkandet:

 • Västra Götalandsregionen delar utredarens uppfattning om att återbetalning av dieselskatten bör fasas ut. Ett nytt jordbruksavdrag bör utformas så att det blir ett incitament för att minska de klimatpåverkande emissionerna från jordbruket.
 • Västra Götalandsregionen anser inte att en biopremie för rena biodrivmedel bör införas utan förordar att främja råvaruproduktion för biobaserade material.
 • Västra Götalandsregionen anser att det är viktigt att fossildrivna arbetsmaskiner fasas ut i den takt som det är möjlig med tanke på tillgången till nya, mer långsiktiga alternativ på marknaden. Västra Götalandsregionen stödjer förslaget att det befintliga gödselgasstödet och biogasstödet bör utökas och förlängas.

Beslut: enligt förslag


20. Yttrande över remiss "Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård"

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78).

I slutbetänkandet redovisas hur en samlad uppföljning av barn och ungas hälsa kan utformas som stöder dels utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet dels vårdens utformning och innehåll.

VGR instämmer i förslaget, men vill lyfta betydelsen av samverkan mellan politikområden som kan vara en del av det hälsofrämjande arbetet och vägarna till bättre psykiskt mående hos barn och unga (såväl som vuxna). VGR vill här särskilt nämna betydelsen av att ta hänsyn till placerade barn, som ofta har stora och komplexa behov och där samordningen behöver fungera. Placerade barns hälsa är, som grupp betraktad, sämre än andra barns nästan oavsett vilket utfallsmått man tittar på. 

Ett närmare samarbete mellan hälso- och sjukvården och andra områden såsom regional utveckling, kultur, idrott och fritid på politisk nivå är önskvärt för att hitta gemensamma områden för samverkan i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

VGR:s kulturstrategi, ett av fyra måldokument för regionen, har kultur och hälsa som ett av sina områden och nämner där särskilt prioriteringen att ”medverka till minskad psykiska ohälsa hos unga och äldre genom samarbete mellan folkhälsa, hälso- och sjukvård, kultur och andra berörda sektorer”. Under  nuvarande omställning av hälso- och sjukvården behöver, som betänkandet föreslår, barns behov och rättigheter utifrån barnkonventionen särskilt beaktas.  Utgångspunkten bör alltid vara en personcentrerad planering där samverkan är i fokus.

Beslut: enligt förslag

 
21. Yttrande över remiss av återstartsutredningens betänkande "Från kris till kraft - återstart för kulturen"

Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar remissyttrande till regeringskansliet över återstartsutredningens betänkande "Från kris till kraft - återstart för kulturen".

VGR välkomnar betänkandet och instämmer i samtliga förslag från utredningen. VGR skriver i sitt yttrande att utredningens omfattning är imponerande, liksom att kommittén lämnar strukturella analyser och förslag som ”inte bara blir en väg tillbaka utan även en väg framåt” och som vida överstiger krisperspektivet. Betänkandet inspirerar att fundera vidare på hur vi som region kan komplettera de förslag som ges i utredningen.

Västra Götalandsregionen vill särskilt framhålla att VGR har haft en god dialog både med staten och med de 49 kommunerna i länet under pandemin och upplever en stor samsyn runt krisstöden. Kommunerna rapporterar att de har haft god hjälp av kommunalförbunden under pandemin där man kunnat diskutera frågor runt bibliotekens och kulturskolans öppethållande och drift, med mera. I grunden tror VGR att ett flernivåstyre stärker kulturen även i kristid.

Beslut: enligt förslag

 

22. Yttrande över remiss om Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Västra Götalandsregionen (VGR) lämnar remissyttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. I yttrandet föreslår VGR att följande projekt lyfts in i den nationella planen:

 • ”Förstärkningsalternativet” (Göteborg-Borås) 
 • Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra stambanan
 • Fortsatt utredning Skälebol-Kornsjö, Norge/Vänerbanan i NTP
 • Reinvestering på Kinnekullebanan
 • Södra Bohusbanan 
 • Pott för storstadsåtgärder för kollektivtrafik

Dessutom ska löftet om fullt utbyggd E20 infrias. Utöver detta föreslår Västra Götaland tillsammans med Stockholm och Skåne att kommande nationella plan innehåller ett nytt satsningsområde med en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder.

VGR har tidigare beslutat om en regional transportinfrastrukturplan för åren 2022-2033. Investeringarna i Västra Götalands transportinfrastruktur syftar ytterst till att främja tillväxten. Tillsammans med kommunalförbunden har VGR enats om följande prioriteringar: 

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

 
23. Samråd inför tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt miljöbalken gällande nya slussar i Trollhätte kanal, Trollhättans kommun

Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket var en ny sluss i Trollhättans kommun ska byggas. Västra Götalandsregionen (VGR) har fått samrådsunderlag för information och möjlighet att lämna synpunkter.

VGR lämnar följande synpunkter:

 • Vikten av Göta älv som transportled både för yrkessjöfart och för fritidsbåtsverksamhet har stor betydelse både regionalt och nationellt.
 • VGR ser det som viktigt att kommande arbete fortsätter för att möjliggöra en smidig ersättning av uttjänta slussar.
 • Val av sträckning i Trollhättans kommun kommer ha stor påverkan för både kommunen och sjöfarten oavsett vilket alternativ som väljs. Därför ser VGR det som viktigt att alla eventuella kompletterande fakta för respektive alternativ tas fram innan beslut tas.

Regionstyrelsen godkänner samrådsyttrandet och översänder det till Trafikverket.

Beslut: enligt förslag

24. Arvodering för ordförandeposten i AER 2021-2023

Beslut: Ärendet utgår, fortsatt beredning pågår.

 
25. Valärenden

Håkan Linnarsson (S) och Anders Johansson (M) har avsagt sig uppdrag inom regionstyrelsen.

 • Regionstyrelsen godkänner avsägelserna.
 • Regionstyrelsen utser Anna Jäderström (M) som ledamot i regionfullmäktiges utbildningsgrupp till och med den 14 oktober 2022.
 • Regionstyrelsen återkommer med val till övriga uppdrag.

Beslut: enligt förslag

 
26. Initiativärende från (S): Skapa fler disponibla vårdplatser i Västra Götalandsregionen

Socialdemokraterna lämnar ett initiativärende till regionstyrelsen om att skapa fler disponibla vårdplatser i Västra Götalandsregionen.

Beslut: Ärendet remitteras till Koncernkontoret för fortsatt beredning.