Regionstyrelsen 29 mars 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Ny politisk organisation för mandatperioden 2023 – 2027

På regionstyrelsens sammanträde presenterades förslag till ny politisk organisation 2023-2027. 

Förslaget innebär i korthet att en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas för att hantera långsiktiga och frågor av strategisk karaktär. En operativ nämnd övertar arbetet med att omsätta den strategiska nämndens strategier i praktiken, och ger uppdrag till vårdgivare utifrån ett regiongemensamt perspektiv.

Fem delregionala nämnder får ansvar för dialog med olika aktörer och att driva folkhälsofrämjande insatser. Inom området regional utveckling inrättas en miljö- och regionutvecklingsnämnd, en infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd och en kulturnämnd. Detta innebär att vissa ansvarsområden flyttas mellan dagens befintliga nämnder.

Arbetet med att utforma nya reglementen till nämnderna inleds i och med att regionstyrelsen och regionfullmäktige beslutar om den nya organisationen. Det fortsatta arbetet leds av en politisk styrgrupp som tillsammans med regiondirektören  arbetar med frågan. Inom Koncernkontoret samordnas arbetet av en särskild grupp som regiondirektören utser.

Beslut om reglementen och andra förändringar ska vara klart innan det nya regionfullmäktige tillträder under hösten.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

 • godkänna förslag till ”Detaljutformning av Västra Götalandsregionens politiska organisation 2023 till 2027”.

 • fastställa antalet ledamöter och ersättare samt presidiesammansättning i regionens nämnder, styrelser och bolag i enlighet. 

 • fastställa föreslagna regler för partistöd och politiska sekreterare.

 • arvodesberedningen får i uppdrag att föreslå anpassningar av arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningens uppdrag innefattar även övriga ledamöter som är valda av Västra Götalandsregionen och som inte får ersättning på annat sätt. Arvodesberedningen ska även förtydliga arvodes- och reseersättningsreglerna och föreslå en korrekt och smidig hantering med hjälp av modern teknik.

 • regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser.

 • regionstyrelsen får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att den politiska organisationen kan träda i kraft från och med januari 2023.

 • regionstyrelsen bemyndigas besluta om uppdrag till styrelser och nämnder för att säkerställa genomförande av den politisk organisationen.

 • regionstyrelsen bemyndigas fastställa förfarandet för hur detaljbudgetar 2023 ska hanteras för de nämnder och styrelser som berörs av den förändrade politiska organisationen och uppgiftsfördelningen.

Regionstyrelsen beslutar för egen del att:

 • Tillsätta en styrgrupp bestående av en representant från varje parti i regionfullmäktige. Styrgruppen väljer själv sina arbetsformer. Styrgruppen ska löpande informera regionstyrelsen om arbetet.
 • Styrgruppen ska återkomma till regionstyrelsen med förslag till reglementen för berörda nämnder och styrelser, uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens utskott och beredningar, uppgiftsfördelning mellan kulturnämnden och styrelsen för kulturutveckling, en plan för utbildning av förtroendevalda i nya nämnder och styrelser samt en plan för löpande utbildning av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser under hela mandatperioden. Styrgruppen ska också återkomma till regionstyrelsen med förslag till beslut med anledning av regionfullmäktiges beslut om politisk organisation, anpassning av styrande dokument, rutiner och former för uppdrag och uppföljning med mera med anledning av ny politisk organisation.

Regiondirektören får i uppdrag att:

 • bistå styrgruppen och dess arbetsgrupper med administrativt stöd och utredningsstöd.
 • snarast återkomma till styrgruppen med uppdrag/genomförandeplan för de förändringar av uppgifter, organisation med mera som krävs för successivt genomförande av ny förvaltningsorganisation inom området logistik, försörjning, stöd och fastighet i enlighet med regionfullmäktiges beslut.
 • återkomma med förslag till tekniska justeringar av budget med anledning av ny organisation och förändrad uppgiftsfördelning, så att detta kan inarbetas i budget.
 • återkomma till styrgruppen med förslag till hantering av detaljbudgetar för berörda nämnder och styrelser.
 • återkomma till styrgruppen med förslag till anpassningar av förvaltningsorganisationen till den nya politiska organisationen.

Beslut: enligt förslag
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för egna yrkanden.

2. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2021

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2021.

2021 innebar stora påfrestningar på VGR:s verksamheter på grund av pandemin. Delar av året har hälso- och sjukvården stått under högt tryck och totalt har 8 835 patienter vårdats med covid-19. Av dessa vårdades 728 på IVA. Parallellt har vaccinationsuppdraget hanterats liksom fortsatt testning och smittspårning. Under 2021 gavs drygt 2,9 miljoner vaccindoser och 1,8 miljoner PCR-tester utfördes.

Omfattande anpassningar har genomförts för att hantera de förändrade förutsättningarna, och medarbetarna har gjort en mycket stor insats för både enskilda patienter och för samhället i stort. Trots stora uppoffringar från medarbetare och verksamheter har delar av den planerade vården inte kunnat genomföras, och antalet väntande till förstabesök och operation har ökat under året.

Restriktionerna i samhället har inneburit ett minskat resande i kollektivtrafiken. Västtrafik har fortsatt att leverera en stabil trafik i hela Västra Götaland, delat ut munskydd samt informerat om trängsel och alternativa resvägar.

Pandemin har även slagit hårt mot kulturlivet, vilket bidragit till utveckling av nya former för att nå publiken så som digitala föreställningar och utomhuskonserter. Inför återstarten behöver kraftsamlingar göras för barn och ungas deltagande och för att ta tillvara digitala möjligheter.

Koncernens resultat för 2021 påverkas på flera sätt av omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av engångskaraktär. En oväntat snabb konjunkturåterhämtning från föregående års nedgång har genererat högre skatteintäkter och en positiv värdeutveckling på våra finansiella placeringar. Staten har skjutit till statsbidrag kopplade till pandemin, som kompenserar pandemins negativa påverkan i form av högre kostnader. I resultatet ingår engångsposter för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande, samt avsättning för infrastruktursatsningar kopplade till Sverigeförhandlingen.

Koncernens redovisade resultat inklusive finansiella poster uppgår till 2,63 miljarder kronor. Det finns osäkerheter kring den framtida ekonomiska utvecklingen, då intäktsutvecklingen förväntas vara lägre än tidigare år. Hög investeringstakt och prisökningar i sektorn ger risk för ekonomisk obalans. Årets resultat ökar regionens egna kapital och ger VGR fortsatta förutsättningar för en stabil ekonomisk långsiktig utveckling.

Beslut: enligt förslag

3. Bokslutsdispositioner för 2021

För bokslutsdispositioner 2021 föreslås att gällande regelverk tillämpas och att hänsyn tas till de beslut som fattats under 2020 avseende godkända underskott för sjukhusen enligt beslut i regionstyrelsen. Sammantaget innebär det att moderförvaltningen tillförs 2,04 miljarder kronor i eget kapital.

Regionstyrelsen föreslår att:

 • regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition som innebär att moderförvaltningen tillförs 2,04 miljarder  kronor i eget kapital.
 • regionfullmäktige beslutar enligt regelverket för eget kapital, att det negativa egna kapitalet skall återställas senast tre år efter aktuellt bokslutsår för
  • Södra Älvsborgs Sjukhus med 6,03 miljoner kronor
  • Sjukhusen i väster med 19,89 miljoner kronor
 • regionfullmäktige godkänner begäran från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att i bokslutsdisposition reglera 52,4 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • regionfullmäktige godkänner begäran från norra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 3,54 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021. 
 • regionfullmäktige godkänner begäran från södra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 18,26 miljoner kronor till övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • regionfullmäktige godkänner begäran från östra hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera 7,36 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • regionfullmäktige godkänner begäran från västra hälso- och sjukvårdsnämnden att i bokslutsdisposition reglera 66,85 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den i detaljbudget 2021 överenskomna hanteringen. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionfullmäktige i bokslutsdisposition 2021 reglerar 66,85 miljoner kronor från övriga hälso- och sjukvårdsnämnder, enligt den hantering som nämnderna kommit överens om i detaljbudgeten för 2021.
 • regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser enligt tjänsteutlåtandet.

Regionstyrelsen noterar för egen del begäran från Naturbruksstyrelsen att få disponera eget kapital under 2022 med tre miljoner kronor för en satsning på undervisning i engelska inom gymnasiedelen, följer regionfullmäktiges beslut om rätten att disponera eget kapital enligt samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna.

Beslut: enligt förslag

4. Förslag om avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att införa en avgift på 500 kronor per laddningsaggregat för hörapparater med uppladdningsbart batteri från 1 juli 2022.

Äldre generationer av hörapparater kommer med externa batterier som patienterna får bekosta själva när dessa behöver bytas ut. Mer moderna hörapparater kommer dock med integrerade, uppladdningsbara batterier, vilket gör att patienterna slipper bekosta batterier men samtidigt innebär en ökad kostnad för den kostnadsansvariga enheten. Bedömningen är att dessa apparater kommer att ersätta nuvarande modeller eftersom de underlättar för patienterna både vad gäller användning och minskade kostnader för batterier.

Beslut: enligt förslag

5. Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Västra Götaland ska utvecklas till en robust och väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna samspelar och förstärker varandra och att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En sammanhållen region ger fler möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Västra Götaland är Sveriges transport- och logistikcentrum med flera geografiskt utspridda noder där flera transportslag möts.

Transportinfrastruktur är en pusselbit i omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den regionala transportinfrastrukturen ska stödja utvecklingen av ett transporteffektivt samhälle för person- och godstransporter i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

6. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen

Heikki Klaavuniemi (SD) har i motion om hälsofrämjande insatser för personal inom Västra Götalandsregionen föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen undersöker förutsättningarna för att genomföra ett pilotprojekt för regionanställda med hälsoundersökningar som följs upp med hälsosamtal, utvärdering och stöttning.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till redan pågående arbeten.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

7. Yttrande över motion av Jesper Johansson (V) om att uppmuntra VGR:s anställda att resa hållbart till jobbet

Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit att miljönämnden får i uppdrag att utreda hur det går att underlätta för VGR:s medarbetare att resa mer hållbart till och från arbetsplatsen till exempel gång, cykling och kollektivtrafik.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till VGR:s befintliga erbjudande av årskort på Västtrafik, införandet av förmånscyklar, uppdaterad rese- och mötespolicy, samt den resevaneundersökning som planeras inom ramen för miljönämndens och servicenämndens gemensamma satsning på hållbart resande i VGR.

Beslut: enligt förslag

8. Yttrande över motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om extra resurser till nämnden för Hälsan och Stressmedicin

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion föreslagit att nämnden för Hälsan och Stressmedicin får ett extra uppdrag att arbeta med de avdelningar som drabbats extra allvarligt under pandemin.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående arbete inom Hälsan och Stressmedicin.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

9. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion om gemensam vårdbiträdesutbildning i Västra Götalandsregionen föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en regional, standardiserad minimiutbildning för vårdbiträden och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att ta fram vilka arbetsuppgifter ett vårdbiträde ska utföra med hänvisning till det arbete som gjorts med arbetsväxling.

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till tidigare beslut i personalutskottet och regionfullmäktige.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

10. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Maria Brauer (S) om en jämställd hälso- och sjukvård

Janette Olsson (S) och Maria Bauer (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) redogör på vilka områden det finns omotiverade könsskillnader i hälso- och sjukvården gällande förskrivning av läkemedel, hjälpmedel och tillgänglighet.

Motionärerna föreslår också att VGR tar fram förslag på åtgärder för att uppnå en jämställd vård i de fall då omotiverade könsskillnader framkommer inom ovan nämnda områden. Bakgrunden till motionens förslag är kunskapsöversikten ”(O)jämställdhet i hälsa och vård” utgiven av Sveriges kommuner och regioner.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att redogöra för på vilka områden det finns omotiverade könsskillnader i hälso- och sjukvård gällande förskrivning av läkemedel, hjälpmedel och tillgänglighet. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska också ta fram förslag på åtgärder för att uppnå en jämställd hälso- och sjukvård där omotiverade könsskillnader framkommer.

Beslut: enligt förslag

11. Yttrande över motion av Rose-Marie Antonsson (SD) om åtgärder för att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen

Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att snarast utreda och vidta konkreta åtgärder i syfte att frigöra och öka patientnära läkartid i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till redan beslutade och planerade insatser.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

23. Initiativärende från Grönblå Samverkan: Särskild lönesatsning inom dygnetruntvården

Grönblå Samverkan har lämnat ett initiativärende om särskild lönesatsning inom dygnetruntvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 133 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård.

Regionstyrelsen uppdrar åt personalutskottet att följa arbetet, utvärdera resultatet och återrapportera till regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

Ärenden till regionstyrelsen

12. Kostnadsanalys av bemanningsmål i förlossningsvården

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat om åtgärder för att stärka samordningen av förlossningsvården i Västra Götalandsregionen (VGR).

Därefter har regionstyrelsen beslutat att ge personalutskottet i uppdrag att snarast intensifiera arbetet med förslagen och åtgärderna och att ta fram en kostnadsanalys av eventuella ökade kostnader för att förverkliga bemanningsmålet.

Kostnadsanalysen visar ett resursbehovet på 85 barnmorskor och motsvarar behov av en ekonomisk förstärkning på 74,2 miljoner kronor.

Regionstyrelsen noterar informationen och beslutar att uppdraget från regionstyrelsen är fullgjort.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

13. Finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg

Mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad finns ett avtal som reglerar Västra Götalandsregionens bidrag till vissa kulturinstitutioner i Göteborgs Stad. Under en längre tid har det pågått förhandlingar mellan parterna om ett nytt avtal för att tydliggöra parternas åtaganden och ansvar.

Regionstyrelsen beslutar att, som en teknisk justering i budget för 2022, flytta medel om 94,6 miljoner kronor från kulturnämnden till regionstyrelsen för finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg.

Beslut: enligt förslag

14. Initiativärende från Sverigedemokraterna att bistå flyktingar från Ukraina

Efter ett initiativärende från Sverigedemokraterna beslutade regionstyrelsen vid sitt förra sammanträde att ge regiondirektören i uppdrag att inventera tillgängligt överskott av användbart sjukvårdsmaterial. Regiondirektören fick också i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag om hur överskott av material kan sändas till det ukrainska folket i hjälpsyfte.

Västra Götalandsregionen (VGR) är en av de största donatorerna av sjukvårdsmaterial i Sverige och arbetar i flera spår med bistånd och stöd till Ukraina. Dels skickar VGR utrustning som inte längre behövs via Sahlgrenska International Care som sedan många år har en upparbetad biståndsverksamhet. Dels inventeras läkemedel, ny skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial som VGR kan bistå med vid förfrågan.

Arbetet leds centralt inom VGR:s koncernkontor via en särskild organisation. VGR samverkar också med Socialstyrelsen i detta arbete.

Regionstyrelsen noterar informationen och beslutar att uppdraget till regiondirektören är slutfört.

Beslut: enligt förslag

15. Svar på hemställan från styrelsen för kulturutveckling om ansvaret för fortsatt process gällande Studio västsvensk konservering 

Styrelsen för kulturutveckling har föreslagit att regionstyrelsen tar över ansvaret för att leda den fortsatta processen att hitta ny huvudman för Studio västsvensk konservering (SVK).

Regionstyrelsen är fortsatt är ansvarig för att bereda och fatta beslut om att överföra SVK till ny huvudman. Styrelsen för kulturutveckling ska medverka i denna process.

Regiondirektören får i uppdrag att, senast i juni 2022, bedöma om den fortsatta processen att hitta ny huvudman för SVK har förutsättningar att lyckas eller om det behövs ett nytt ställningstagande  om verksamhetens fortsatta drift eller avveckling.

Beslut: enligt förslag

16. Pensionsavsättningar i bolagsstyrelser

Det har kommit upp en fråga om pensioner för ledamöter i regionens hel- och delägda bolagsstyrelser och hur arvodesbestämmelserna ska tolkas.

Idag görs inga pensionsavsättningar för ledamöter i VGR:s bolagsstyrelser. Regionstyrelsen bedömer att ledamöter i bolagsstyrelserna bara omfattas av de pensionsförmåner som regleras i arvodesbestämmelser efter beslut av respektive bolagsstämma. Några sådana beslut har inte fattats.

Beslut: enligt förslag

17. VGR engagerade i internationellt folkhälsoarbete

En förbättrad och mer jämlik hälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra Götaland. Västra Götalandsregionen (VGR) ska vara en regional länk från nationell till lokal nivå och bidra till ett effektivt och sammanhållet strategiskt folkhälsoarbete i hela Västra Götaland.

För att nå framgång krävs samverkan och kunskapsutbyte med kommuner, statliga myndigheter, utbildningssektor, näringsliv, det civila samhället och med internationella aktörer. Det bidrar till kunskapsinhämtning, inspiration och innovation på såväl politisk som professionell nivå.

Regionstyrelsen beslutar att avsätta:

 • 53 000 kronor för medlemskap i WHO Regions for Health Network.
 • 50 000 kronor för medlemskap i EuroHealthNet.
 • 55 000 kronor för medlemskap i Svenska Healthy Cities.

Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 2022.

Beslut: enligt förslag

18. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna ska utredas

I uppföljningen av VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter som gjordes våren 2021 konstaterades att VGR inte behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå målet om tydlig, begriplig och inkluderande information.

I dagsläget är det varje verksamhet inom VGR som ansvarar för att bedöma informationsbehovet hos olika målgrupper och för att ta fram information i lämpligt format. Ledning och samordning av detta arbete behöver ses över för att svara upp mot ambitionerna om ett sammanhållet VGR som levererar service och tjänster på jämlika villkor.

Regionstyrelsen ger beredningen för mänskliga rättigheter i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag på hur Västra Götalandsregionen bättre kan samordna sin information för att bli mer tillgänglig, begriplig och inkluderande för invånarna.

Beslut: enligt förslag

19. Arvodering för ordförandeposten i Assembly of European Regions (AER) 2021-2022

Regionstyrelsen beviljar Magnus Berndtsson (KD) ett fast arvode motsvarande 7 procent för ordförandeskapet för Assembly of European Regions (AER) för perioden 1 juli 2021 till 30 juni 2023.

Beslut: enligt förslag

20. Remissyttrande på Trafikverkets delrapport och slutrapport om beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Västra Götalandsregionen lämnar remissyttrande på Trafikverkets delrapport och slutrapport om beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter.

VGR samtycker till Försvarsmaktens förslag att staten bör ha ökad rådighet av svenskan flygplatser vid höjd beredskap och krig. VGR ställer sig också positivt till att Trollhättan-Vänersborgs flygplats blir beredskapsflygplats och understryker att Säve flygplats framöver blir beredskapsflygplats.

Beslut: enligt förslag

21. Styrgrupp för den nya politiska organisationen

Till styrgrupp för arbetet med den nya politiska organisationen till och med 2022-12-31 utses följande ledamöter:

Johnny Magnusson (M)
Kristina Jonäng (C)
Thomas Hedberg (D)
Conny Brännberg (KD)
Carina Örgård (V)
Helén Eliasson (S)
Pär Lundqvist (L)
Madeleine Jonsson (MP)

Till arbetsgrupp för arbetet med den nya politiska organisationen till och med 31 december 2022 utses en politisk sekreterare per parti i regionfullmäktige:

Gustaf Josefsson (M)
Maria Andersson (C)
Ulla Nathorst Westfeldt (D)
Stefan Svensson (KD)
Christin Stormvall (V)
Dennis Jeryd (S)
Berndt Kjellander (L)
Anna-Sofia Alexandersson (MP)

Beslut: enligt förslag

22. Initiativärende från Vänsterpartiet: Krisåtgärd och omställningssteg i kollektivtrafiken

Vänsterpartiet har lämnat ett initiativärende om krisåtgärd och omställningssteg i kollektivtrafiken. Vänsterpartiet föreslår att regionstyrelsen ger Västtrafik i uppdrag att halvera priset på enkelbiljetter under en tremånadersperiod och att de sänkta biljettpriserna finansieras av regionstyrelsen.

Beslut: Avslås enligt yrkande från Grönblå Samverkan
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.