Regionstyrelsen 29 augusti 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Redovisning av partistöd 2022

Samtliga partier som fått partistöd för 2022 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Regionfullmäktiges presidie bedömer därmed att partistöd för 2024 kan betalas ut till samtliga partier i regionfullmäktige.

Enligt reglerna ska parti som får partistöd varje år lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt avsedda ändamål. Dessutom ska en särskild granskare, som är utsedd av respektive parti, lämna en granskningsrapport som visar att redovisningen ger en rättvisande bild.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2022.

2. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2022

Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för flera stiftelser och lämnar nu sin redovisning för dem. Det finns totalt 89 stiftelser och 16 gåvor. Stiftelsernas bokförda värde var 582 miljoner kronor vid årets slut, med en ökning på 9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Marknadsvärdet av deras placeringar är 622,8 miljoner kronor. Stiftelserna och gåvornas mål omfattar framför allt arbete för patienters välbefinnande, kultur, utbildning och forskning.

Bidrag ges för hjälpmedel och rehabilitering, samt till olika kulturaktiviteter och forskning inom olika sjukdomsområden. Stiftelserna fördelar löpande avkastningen enligt sina mål, och under 2022 delades 14,2 miljoner kronor ut. Vissa stiftelser kunde dock inte dela ut medel på grund av svårigheter att hitta lämpliga mottagare. Ansträngningar görs för att nå fler sökande och anpassa stiftelsernas ändamål för att bättre matcha dagens behov.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens  anknutna stiftelser 2022.
 2. Ekonomidirektören och redovisningschefen får i uppdrag att underteckna stiftelsernas årsredovisningar för 2022.

3. Överlämnande av allmänna handlingar från Regionalt Cancercentrum Väst (RCC)

Enligt arkivlagen krävs ett speciellt beslut från regionfullmäktige för att överföra allmänna dokument från en kommunal myndighet till en annan. Efter en översyn av Koncernkontorets organisation ska verksamheten för Regionalt Cancercentrum Väst (RCC), som tidigare var inom regionstyrelsen och strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, flyttas till Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse. Denna förändring innebär överföring av dokument.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 2. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva RCC:s verksamhet vidare inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 3. Överlämnande eller överlämnande och införlivande av de allmänna handlingar som beskrivs i beslutspunkt 1-2 ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden.

4. Rättelse av regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 § 133

I regionfullmäktiges beslut om delårsrapport per april 2023 för Västra Götalandsregionen noterades felaktigt en negativ prognos för Regionteater Väst AB och styrelsen uppmanades därför att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. Strax efter beslutet upptäcktes att prognosen för bolaget är i balans varför beslutet nu rättas.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige upphäver beslutspunkt 2 i regionfullmäktiges beslut 2023-06-12 – 13, § 133 om Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen.
 2. Regionfullmäktige noterar att Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Närhälsan, Regionhälsan, Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling och Göteborgs Symfoniker AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget.

5. Yttrande över motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger

Rose-Marie Antonsson och Åse Nicklasson från Sverigedemokraterna föreslår i en motion att en regional medicinsk riktlinje (RMR) ska utvecklas och införas för mammografier av täta bröst. De föreslår också att kontrastmammografi av täta bröst ska erbjudas vid särskilda skäl. Förslaget har skickats på remiss till olika sjukvårdsinstanser inom VGR.

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns redan en regional medicinsk riktlinje för mammografiscreening och radiologisk brösttäthet som inkluderar hantering av täta bröst. Ett arbete för ett nationellt vårdprogram för bröstcancerscreening pågår också inom regionala cancercentrum i samverkan. VGR följer Socialstyrelsens rekommendationer för bröstcancerscreening. I en uppdaterad version av rekommendationerna anser Socialstyrelsen att det inte finns tillräcklig evidens för att använda alternativa undersökningsmetoder, som kontrastförstärkt mammografi, för personer med tät bröstvävnad i den nationella screeningen.

Att inkludera kontrastförstärkt mammografi som en extra metod i screeningen skulle kräva mer tid och resurser, vilket skulle påverka tillgängligheten för andra patienter. Det finns redan brist på personal och utrustning inom verksamheterna. Att införa kontrastförstärkt mammografi med befintliga resurser skulle sannolikt förlänga undersökningsintervallen, vilket ökar risken för försenade cancerdiagnoser.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

6. Yttrande över motion av Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) om införande av civila biljettkontroller på Västtrafiks fordon

Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västtrafik ska utveckla en biljettkontrollstrategi som inkluderar olika typer av biljettkontroller, inklusive civila kontroller, för att öka intäkterna. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt styrelsen för Västtrafik har fått motionen på remiss och föreslår att den är besvarad.

Västtrafik har möjlighet att använda både uniformerade och civila biljettkontrollanter enligt sina avtal. En intern utredning om civila biljettkontroller pågår inom Västtrafik. Man har också infört ett datadrivet arbetssätt för att rikta biljettkontroller till områden med högre fuskåkning.

Med tanke på pågående utredning och de befintliga möjligheterna inom Västtrafiks ansvarsområde för biljettkontroll ses därmed inget behov av ett särskilt uppdrag kring civila biljettkontroller.

Båda remissinstanserna anser att frågan om hur biljettkontrollerna genomförs faller inom Västtrafiks ansvarsområde som utförare av kollektivtrafiken. Motionen föreslås vara besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

7. Yttrande över motion av Daniel Andersson (L) om regionfullmäktiges valurna

Daniel Andersson (L) har i motion anmäld på regionfullmäktige den 29 november 2022 föreslagit att regionfullmäktiges presidium ska ge i uppdrag till en i regionen verksam konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare att ta fram en valurna som representerar Västra Götalandsregionen och att den ska presenteras för regionfullmäktige till regionens 25-årsjubileum.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och uppdrar till kulturnämnden att påbörja processen för framtagande av förslag på konstnär, designer, konsthantverkare eller formgivare verksam i Västra Götaland som får i uppdrag att formge Västra Götalandsregionen nya valurna. Finansieringen ska hanteras inom ramen för regionfullmäktiges budget.

Ärenden till regionstyrelsen

8. Fordran för utskrivningsklar patient

Sjukhusen i Väster har framställt ersättningskrav mot Tjörns kommun avseende en patient som under längre tid varit inlagd på Kungälvs sjukhus, trots att patienten varit utskrivningsklar. Tjörns kommun har bestridit betalningsansvar. Ersättningsskyldighet bedöms föreligga för kommunen enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kravet för den tid som patienten varit inlagd på sjukhuset har beräknats till drygt fem miljoner kronor.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner att rättsliga åtgärder vidtas för indrivning av ersättningskrav mot Tjörns kommun.

9. Upphandling av rekvisitionsläkemedel 2024

Regionstyrelsen har gett regiondirektören befogenhet att fatta beslut om ramavtal och kontrakt för varor och tjänster upp till 500 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). För upphandlingar över 500 miljoner kronor fattar regionstyrelsen beslut. Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, vilka VGR har avtal med samt betalningsansvar för.

Totalt handlar det om 180 olika läkemedelsgrupper som kommer att utvärderas och avtalas separat. Avtalen kommer att gälla i två år, med möjlighet till förlängning upp till 24 månader för de flesta, och ett år med möjlighet till förlängning upp till 12 månader för några. Det totala värdet vid full förlängning förväntas vara omkring 1 687 000 000 kronor. Beslut om vilka som tilldelas upphandlingen väntas tas i november 2023 och avtalen förväntas börja gälla från februari 2024.

Beslut: Regionstyrelsen delegerar rätten att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, för upphandling av rekvisitionsläkemedel till regiondirektören.

10. Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2024

Enligt ett beslut från regionfullmäktige den 13 juni 2023 om budget för 2024 och ekonomisk plan för 2025-2026, ska regionstyrelsen bestämma hur detaljbudgeten ska arbetas fram för 2024, 2025 och 2026. Detta ska göras med den budget och plan som fullmäktige har godkänt som grund. Riktlinjerna finns för att klargöra de regler och villkor som gäller för nämnder och styrelser.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2024, 2025 och 2026.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

11. Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden.

Riksdagen har beslutat om särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden. Satsningen syftar till att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården i regioner där en stor andel av befolkningen bor på landsbygden. VGR har fått 18,8 miljoner kronor för detta ändamål.

Koncernkontoret föreslår att hälften av summan ska gå till förlossningsvård och den andra hälften till mödrahälsovård. Fördelningen syftar till att uppfylla regeringens mål om mer rättvis och nära vård, med fokus på landsbygd och användning av digitala verktyg för bättre tillgänglighet och delaktighet i vården.

Beslut: Regionstyrelsen fördelar 18,858 miljoner kronor för ”Särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden 2023” i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2023-08-17.

12. Fortsatt svårt ekonomiskt läge inom sjukvården i VGR

Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt mycket svår. Sjukhusens samlade underskott för 2023 väntas uppgå till närmare 1,8 miljarder kronor. Den största delen av underskottet utgörs av personalkostnader, ökade pensionskostnader samt köp av vård hos externa vårdgivare. Regionstyrelsen har tidigare i år uppmanat sjukhusen att vidta åtgärder för att minska kostnaderna för bemanning. Regionstyrelsen har också beslutat att arbetet med att förbättra tillgängligheten måste ske inom budget.

För hela VGR beräknas kostnaden för externt köpt vård avvika med 600 miljoner kronor. Regionstyrelsen uppmanar därför sjukhusen att endast köpa vård och externa tjänster när det inte finns möjlighet att använda intern kapacitet. Tillgänglighetssatsningarna kopplade till de riktade statsbidragen omfattas inte.

Det pågår också ett arbete inom VGR för att effektivisera nyttjandet av lokaler både för administration och vårdens verksamheter. För att stärka detta arbete uppmanas samtliga nämnder, styrelser och bolag att lämna de lokaler som hyrs externt och i stället använda interna lokaler om de är tillgängliga och lämpliga.

Regionstyrelsen anser också att det behövs ytterligare information för att underlätta för invånarna att söka vård på rätt vårdnivå. Detta skulle också avlasta akutmottagningarna som är hårt belastade.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar utförarstyrelserna inom hälso- och sjukvården att i första hand använda intern kapacitet. Köp av extern vård och övriga tjänster är tillåtet endast när det saknas intern kapacitet.
 2. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder, styrelser och bolag att lämna externt hyrda lokaler om det finns tillgängliga och lämpliga lokaler internt.
 3. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram information för att underlätta för invånarna att välja rätt vårdnivå. Syftet är att avlasta VGR:s akutmottagningar. 
 4. Regionstyrelsen framför en uppmaning till utförarstyrelserna att initiera processen av att definiera och implementera mätetal för produktivitet, arbeta med produktivitetsmål och förbättra verksamheternas effektivitet i syfte att hantera budgetunderskott.
 5. Regionstyrelsen noterar i övrigt informationen.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot delar av beslutet till förmån för eget yrkande.

13. Regional riktlinje om informationssäkerhet och dataskydd 2023 - 2027

Informationssäkerhet är avgörande för att Västra Götalandsregionen (VGR) ska kunna fullfölja sitt uppdrag, upprätthålla samhällsviktig verksamhet, säkerställa patientsäkerhet, kvalitativ vård och skydd av integritet. Det inkluderar skydd av muntlig, pappersbunden och digital information. Cybersäkerhet och IT-säkerhet är en del av detta arbete. Dataskydd för personlig integritet är också en del.

Samtliga styrdokument som utgör ledningssystemet för informationssäkerhet och dataskydd håller just nu på att uppdateras. Riktlinjen är huvuddokumentet som övriga styrdokument inom ämnesområdet utgår ifrån och den beskriver organisation, roller, ansvar och mandat. Riktlinjen styr över samtliga förvaltningar och majoritetsägda bolag och gäller för medarbetare, extern personal, förtroendevalda och andra som ges tillgång till VGR:s informationstillgångar om inget annat anges i kompletterande regionala rutiner. Riktlinjen gäller även VGR:s avtalsparter där det i avtalet anges att VGR:s regelverk ska följas.

Den nya versionen inkluderar ny lagstiftning, krav, ansvarsfördelning och beskriver dataskyddsorganisationen.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer Regional riktlinje Informationssäkerhet och dataskydd 2023 – 2027.
Riktlinjen ersätter Riktlinje informationssäkerhet 2019 – 2023.

14. Utredning om hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller motsvarande verksamhet där behov finns

Regionfullmäktige godkände 2021 delvis en motion av Janette Olsson, Ann-Christine Andersson, Annica Erlandsson, Tomas Angervik, Susanne Berglund och Hanne Jenssen, samtliga från Socialdemokraterna, om att utreda hur VGR kan samarbeta med myndigheter enligt "Utväg" eller starta liknande verksamhet. "Utväg" är en verksamhet där personer som utsatts för våld, våldsutövare och barn som bevittnat våld kan få stöd.

Utvägsverksamheter finns i nuläget i Skaraborg och Södra Älvsborg men saknas i Göteborg, med kranskommuner, samt i Fyrbodal.

En utredning har genomförts med möten och samtal med experter och chefer från Göteborgs Stad och Fyrbodals kommuner. Önskemål om ökat samarbete finns från alla inblandade, men förutsättningarna varierar mellan olika områden. I utredningen har det framkommit att det är bättre att bygga vidare på befintliga samarbeten och verksamheter för våld i nära relationer än att starta nya. Koncernkontoret anser att det finns olika sätt att möta behoven hos de drabbade i regionen och rekommenderar att fokus ligger på att utveckla befintliga samarbeten och verksamheter.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner utredningen om hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Utväg eller motsvarande verksamhet där behov finns.

15. Fyllnadsval till Modellkoncept för jämställdhet 2023-2024

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har ett modellkoncept för att stärka kommuners och regioners arbete med jämställdhet. Målet för organisationer som deltar i programmet är att identifiera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och göra förbättringar i styrning och ledning.

Louise Åsenfors (S) har avsagt sig sitt uppdrag som representant i Modellkoncept för jämställdhet.

Beslut: Regionstyrelsen entledigar Louise Åsenfors (S) som representant i Modellkoncept för jämställdhet och utser Maria Adrell (V) som representant till Modellkoncept för jämställdhet 2023-2024.

16. Yttrande över Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel (SOU 2022:72)

Västra Götalandsregionen (VGR) har uttalat sig om betänkandet "Tillgång till försäljningsuppgifter om humanläkemedel". Betänkandet föreslår åtgärder och ändringar av lagar för att skapa en bättre reglering av utlämnande av försäljningsstatistik för läkemedel. Utredningen syftar till att säkerställa tillgången till sådana uppgifter för aktörer som tidigare haft åtkomst. Förändringen som föreslås innebär att sekretessen kring försäljningsuppgifter för vissa reglerade och offentligt finansierade läkemedel upphävs. Det föreslås också ändringar i flera lagar och förordningar.

VGR anser att förslaget behöver tydliggöras. Det har under remisstiden framkommit flera olika tolkningar av förslaget, dels inom den egna regionen, dels i dialog med andra regioner och remissinstanser. Av den anledningen ligger fokus i remissvaret till stor del på att lyfta regionens fortsatta tillgång till relevant försäljningsstatistik.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över Tillgång till försäljningsuppgifter om  humanläkemedel (SOU 2022:72), enligt upprättat förslag.

 
17. Yttrande över promemorian Cirkulär hantering av textil och textilhantering

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle att yttra sig över Klimat- och näringslivsdepartementets förslag om hur Sverige ska anpassa sig till EU:s avfallsdirektiv vad gäller textilavfall. Enligt förslaget ska kommunerna börja samla in textilavfall senast den 1 januari 2025, enligt EU:s avfallsdirektiv från 2018.

VGR svarar på remissen dels utifrån den egna organisationens omfattande hantering av textilier, dels utifrån det regionala utvecklingsuppdraget där textilbranschen utgör ett av regionens styrkeområden i den regionala utvecklingsstrategin.

VGR ställer sig bakom promemorians förslag, men med medskicket att förslaget är otillräckligt. Fler åtgärder krävs för att helt uppfylla EU:s direktiv och möjliggöra en positiv förändring inom textilbranschen med minskad miljöpåverkan.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över promemorian Cirkulär hantering av textil och textilhantering, enligt upprättat förslag.