Regionstyrelsen 28 mars 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) om att Nya Högsbo Sjukhus blir en fjärde Sahlgrenskatomt

Håkan Lösnitz (SD) föreslår att regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att Nya Högsbo Sjukhus blir en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i stället för Sjukhusen i väster. Han föreslår också att regionstyrelsen får i uppgift att göra Nya Högsbo Sjukhus till en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, det vill säga blir en fjärde tomt. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster och fastighetsnämnden. 

En ny översyn av den politiska organisationen och den övergripande styrmodellen kommer att göras inför nästkommande mandatperiod där det på nytt ingår att se över ansvarsområden för respektive sjukhusstyrelse. Bedömningen är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset snarare behöver avlastas än tillföras uppdrag inom länssjukvård för att kunna fokusera på sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

2. Yttrande över motion av Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) om arbetskläder och arbetsskor bör ingå till regionens anställda

Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) föreslår att regionfullmäktige ska utreda hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen, att både hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom serviceförvaltningar inkluderas i utredningen, att redovisa vilka yrkesgrupper inom regionen som får arbetskläder och skor och om det skiljer sig inom dessa yrkesgrupper, samt om olika yrkesgrupper hanteras olika redovisa hur dessa skillnader kan tas bort för att säkra att alla yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och skor får tillgång till det.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden, servicenämnden, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, tandvårdsstyrelsen och personalutskottet som sammanställer till regionstyrelsen. Samtliga instanser har föreslagit att motionen bifalls (godkänns). 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen och att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utredning som ska vara klar senast den 31 augusti 2023 om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen.

Beslut: Enligt förslag.

3. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2022

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens (VGR:s) årsredovisning för 2022. Årsredovisningen beskriver vad VGR har åstadkommit under året, med koppling till regionfullmäktiges budgetmål och de gemensamma strategierna.

2022 har inneburit utmaningar för delar av hälso- och sjukvården. Framför allt har det varit svårt att hålla vårdplatser öppna, vilket har lett till höga beläggningstal, i många fall på över 100 procent. Detta har berott på en kombination av sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att inflödet av patienter med akuta vårdbehov periodvis har varit högt. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med att minska vårdköerna och ökat resandet med kollektivtrafiken. Även kulturen präglas av återhämtning, men publiksiffrorna är lägre än tidigare.

Västra Götalandsregionen redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor. Resultatet ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 

 1. Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning 2022.

Regionstyrelsen beslutar för egen del följande:

 1. Regionstyrelsen godkänner avslutande rapportering från verksamheter vars nämnder upphört i samband med ny politisk organisation. 
 2. Regionstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Film i Väst AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Turistrådet Västsverige AB samt Västtrafik AB har bedrivit under 2022 anses vara förenlig med det fastställda ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslut: Enligt förslag och med omedelbar justering. 

4. Bokslutsdispositioner för år 2022

Samtliga sjukhusstyrelser förutom NU-sjukvården redovisar ett negativt resultat för 2022. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna regelverk ska negativa resultat återställas inom tre år men med hänsyn till de stora ekonomiska utmaningar verksamheterna står inför väljer regionstyrelsen i stället att föreslå regionfullmäktige att delvis skriva av underskotten alternativt återställa eget kapital. Regionstyrelsen gör bedömningen att ett återställande av de negativa resultaten från 2022 tillsammans med de ekonomiska utmaningarna för 2023 skulle bli en allt för stor uppgift för sjukhusstyrelserna att klara av. Regionstyrelsen ställer i sitt beslut samtidigt krav på en strikt budgetdisciplin och att åtgärdsplanerna i samband med budget 2023 verkställs. Förslaget om avskrivning gäller med andra ord inte 2023.  Regionfullmäktige beslutar om avskrivningen senare i vår.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition, vilket innebär att moderförvaltningen tillförs 194,2 miljoner kronor i eget kapital enligt bilaga 1 Bokslutsdispositioner 2022. 
 2. Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket och delvis avskriva underskotten i eget kapital för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (148 miljoner kronor), Södra Älvsborgs sjukhus (72 miljoner konor), Skaraborgs sjukhus (141 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (110 miljoner kronor). NU-sjukvårdens eget kapital återställs (29,786 miljoner kronor). Avskrivningarna sker med krav på en strikt budgetdisciplin för år 2023, kommande år, och att beslutade åtgärdsplaner verkställs.
 3. Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser i enlighet med justeringarna i punkten 2.
 4. Regionfullmäktige beslutar att Hjälpmedelscentralen får behålla sitt eget kapital om 5,3 miljoner kronor i enlighet med Samverkansavtalet.
 5. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsen för kulturutveckling tillförs 1,4 miljoner kronor till eget kapital för underskott i verksamheten Studion västsvensk konservering.
 6. Införa avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad.
 7. Regiondirektören ges i uppdrag att tillsätta en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott. Ägarutskottet ska utgöra styrgrupp för granskningen.

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet. 

5. Eget kapital och obeskattade reserver i budget 2023

Eget kapital och obeskattade reserver ska användas restriktivt och vara tillfälligt. Hantering av sjukhusens underskott 2022 kommer omhändertas i bokslutsdispositionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 3,2 miljoner kronor av eget kapital. 
 2. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs botaniska trädgårds ansökan om att använda 495 000 kronor av eget kapital.
 3. Regionfullmäktige godkänner naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 3 miljoner kronor av eget kapital.
 4. Regionfullmäktige avslår styrelsens för NU-sjukvårdens ansökan om att använda 10,6 miljoner kronor av eget kapital.
 5. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs symfoniker AB att lösa upp 5 miljoner kronor av obeskattade reserver.
 6. Regionfullmäktige godkänner att styrelsen för Regionteater Väst AB löser upp 300 000 kronor av obeskattade reserver.
 7. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att använda 125,7 miljoner kronor av eget kapital.
 8. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att få använda 216 miljoner kronor av reserveringen av eget kapital på 1,4 miljarder kronor. 

Beslut: Enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

6. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023

Västra Götalandsregionens (VGR:s) samlade detaljbudget bygger på nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2023. Dessa utgår från regionfullmäktiges budget som beslutades i juni 2022 och från tilläggsbudgeten som beslutades i november 2022.

Vissa verksamheter har större ekonomiska utmaningar än andra. Framför allt gäller detta sjukhusen som har svårt att nå budget i balans. Inom ramen för de budgeterade resurserna krävs att VGR får ut mer vård per insatt resurs. Under 2023 kommer det krävas omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar.

Några förvaltningar har i eller i samband med sina detaljbudgetar gjort framställningar till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Om beslut fattas i enlighet med tjänsteutlåtandet blir det sammanlagda budgeterade resultatet -1 853 miljoner kronor för 2023.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Logistiks begäran om 40 miljoner kronor i ersättning för kostnadsförändringar efter beslutad prislista.
 2. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks begäran om ersättning för kassationer om pandemirelaterade artiklar i lager om 25,5 miljoner kronor genom att styrelsen för logistik tillåts redovisa ett resultat om -25,5 miljoner kronor vid utgången av 2023.
 3. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks återbetalning av 20 miljoner kronor för Material i vården (MiV) under 2023 då dessa överskrider förväntat behov.
 4. Regionfullmäktige avslår infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens förslag att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023.
 5. Infrastruktur- och kollektivtrafiken ges i  uppdrag att  skyndsamt arbeta fram en plan för att under resterande mandatperiod höja Västtrafik AB:s självfinansieringsgrad till 50 procent, exklusive tillköp av biljetter från kommuner från och med 2024.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Regionstyrelsen fastställer Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023.
 2. Regionstyrelsen godkänner tekniska justeringar om 46,5 miljoner kronor, enligt tabell i bilagan Detaljbudget 2023.
 3. Regionstyrelsen godkänner justeringar av budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar, 30,2 miljoner kronor enligt tabell i bilagan Detaljbudget 2023.  

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

7. Justering av egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik och milersättning för sjukresa med egen bil

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1. Det betyder 35 kronor per enkelresa vilket ska gälla från och med 1 maj 2023.

Kollektivtrafiknämnden beslutade i september 2022 att höja biljettpriset för vuxen zon 1 till 36 kronor. På regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2022 när nyvalda regionfullmäktige skulle fastställa budget 2023, beslutades att kollektivtrafikens biljettpriser ska justeras tillbaka till 2022 års prisnivå från och med 1 maj 2023, vilket innebär 35 kronor.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om fem olika punkter:

 1. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1 med 35 kronor per enkelresa att gälla från och med den 1 maj 2023.
 2. Regionfullmäktige fastställer milersättning för sjukresa med egen bil till 25 kronor per mil att gälla från och med 1 maj 2023.
 3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas (får rätten) att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index.
 5. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om milersättning för sjukresa med egen bil som följer Skatteverkets framtida förändringar.

Beslut: Enligt förslag

8. Kapitaltillskott till GöteborgsOperan AB

I samband med pandemin beslutade regionfullmäktige den 19 maj 2020 om att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till Västra Götalandsregionens (VGR:s) helägda bolag, vilken gällde till den 31 december 2022. Syftet med garantin var att undvika att bolagen skulle behöva upprätta kontrollbalansräkning på grund av förlorade intäkter med anledning av pandemin.

Utifrån ägardialog med GöteborgsOperan och dialog med revisionen har det framkommit att det finns behov av kapitaltillskott till bolaget för att säkra en långsiktigt hållbar verksamhet.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige ger GöteborgsOperan AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 13 miljoner kronor.
 2. Regionfullmäktige finansierar aktieägartillskottet inom moderförvaltningen.

Beslut: Enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag.

9. Ändrad sammansättning av krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har under senaste mandatperioden bestått av sju ledamöter och tre ersättare. Erfarenheterna från bland annat pandemin visar dock på att regionens samtliga verksamheter kan beröras vid stora kriser och att större delen av organisationen kan behöva mobiliseras för att hantera allvarliga störningar och påfrestningar på verksamheten. Det har därför funnits skäl att se över krisledningsnämndens sammansättning.

För att säkerställa en samlad ledningsförmåga har de politiska partierna kommit överens om att krisledningsnämnden bör bestå av ledamöter och ersättare som väljs bland regionstyrelsens ledamöter och ersättare. Regionstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för det övergripande säkerhets- och beredskapsarbetet. Det är därför naturligt att det finns ett samband mellan regionstyrelsen och krisledningsnämnden när ledningsförmåga vid extraordinära händelser ska säkerställas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och fem ersättare.
 2. Krisledningsnämndens mandatperiod följer regionstyrelsens.

Beslut: Enligt förslag

10. Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är överens om att enskilda personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda personer är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklara ska också minska.

Den överenskommelse som finns om detta har funnits sedan 2018 och har förlängts.

Som bilaga till överenskommelsen finns en riktlinje som beskriver in- och utskrivningsprocessens olika steg, och vem som ansvarar för vad under dessa steg. I överenskommelsen förbinder sig VGR och länets kommuner att arbeta enligt denna riktlinje.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att överenskommelsen med Västra Götalands kommuner om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förlängs till och med den 31 december 2024.

Beslut: Enligt förslag

11. Uppföljning av styrande dokument 2021-2022

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning. Syftet är också att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och samtidigt hålla nere mängden styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR:s) nämnder och verksamheter.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Maritim strategi upphör som följd av beslut om regional utvecklingsstrategi 2021-02-16 och tillhörande program inom regional utveckling. 
 2. Policy för säkerhet och beredskap med utgångsdatum 2023-12-31 förlängs till 2024-12-31.
 3. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare upphör.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

 1. Följande styrdokument upphör att gälla:

a) Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling

b) Riktlinjer för ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre schemaperioder

c) Riktlinje för samråd mellan nämnder och styrelser

d) Riktlinje för hantering av immateriella tillgångar, diarienummer

2.  Regiondirektören får i uppdrag att se över samtliga styrdokument i förteckningen som är äldre än fem år och återkomma till regionstyrelsen med förslag på hantering av dessa. 

3.  Regionstyrelsen fastställer upprättad förteckning (bilaga 3) över styrdokument att gälla som ägardirektiv för bolagen utöver de av regionfullmäktige fastställda styrdokumenten (bilaga 1).

Beslut: Enligt förslag och med omedelbar justering. 

Ärenden till regionstyrelsen

12. Utfall av den särskilda lönesatsningen 2022

Inför budgetperioden 2022 – 2024 tillförde regionfullmäktige 700 miljoner kronor i en särskild satsning för konkurrenskraftiga och jämställda löner. De yrkesgrupper som ingick i satsningen var de med en medellön under riksgenomsnittet. Personalutskottet fick i december 2021 i uppdrag att skyndsamt återrapportera hur det har gått.

Sammanställd lönestatistik för 2022 visar nu att inom tolv av de femton yrkesgrupperna ligger medellönen högre än riksgenomsnittet. Högst över, 1 414 kronor, ligger medellönen för barnmorskor på vårdavdelningar följt av ambulanssjuksköterskor där skillnaden är 1 233 kronor mot riksgenomsnittet. Tre yrkesgrupper har fortfarande en medellön under riksgenomsnittet där barnmorskor på mottagningar i snitt ligger 501 kronor under medellönen i riket och sjuksköterskor med specialfunktion skiljer sig från riksgenomsnittet med 261 kronor.

Regionstyrelsen beslutar att uppdraget till personalutskottet är återrapporterat.

Beslut: enligt förslag

13. Amortering av externt lån för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen beslutar att medge amortering av det externa lån på 1,3 miljarder kronor som togs upp för att finansiera investeringar utöver spårvagnsaffären under 2020.

Beslut: enligt förslag

14. Återrapportering av genomförda uppföljningar för hälso- och sjukvårdsavtal 2022

Regionstyrelsen godkänner redovisningen av de uppföljningar av hälso- och sjukvårdsavtal som utförts under 2022. Hälso- och sjukvårdsavtalen följs upp enligt den handbok som finns i Västra Götalandsregionen. Avtalen har tidigare återrapporteras till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna regelbundet.

Beslut: Enligt förslag

15. Svar på skrivelse från styrelsen för NU-sjukvården om laboratorieverksamheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Styrelsen för NU-sjukvården har tillskrivit regionstyrelsen för att påtala vad de anser vara brister hos verksamheten regional laboratoriemedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett antal frågeställningar som rör laboratoriemedicin har också varit aktuella under 2022.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att genomföra en fördjupad analys och utvärdering av verksamheten utifrån verksamhetsmässiga och ekonomiska perspektiv samt återkomma med förslag på eventuella åtgärder.

Beslut: Enligt förslag

16. Svar på revisionsrapport - Granskning av effekter av åtgärdsplaner

Västra Götalandsregionens sjukhus har under flera år haft svårt att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar. Med anledning av det har samtliga sjukhusstyrelser tagit fram åtgärdsplaner för att komma till rätta med problemen, men de åtgärder som vidtagits har endast gett begränsade effekter. Revisorskollegiet har genomfört en granskning av sjukhusstyrelsernas arbete med åtgärdsplanerna.

Revisorskollegiet föreslår att regionstyrelsen:

 1. Utvecklar formerna för att stödja sjukhusstyrelsernas arbete med att klara sin budget och nå regionfullmäktiges mål
 2. Utvecklar analyserna i delårsrapporten och årsbokslutet om orsakerna till att sjukhusen år efter år går med ekonomiska underskott
 3. Utvecklar formerna för uppföljning med regionala indikatorer, rullande prognoser och dokumentation av resultat
 4. Ser till att samtliga sjukhus har tillgång till ett likartat IT-stöd
 5. Utreder regionalt stödjande arbete för nationell jämförelse och omvärldsanalys

I sitt svar till revisorskollegiet skriver regionstyrelsen att:

Utgångspunkten i den nya politiska organisationen som trädde i kraft vid årsskiftet är att få en tydligare styrning med färre regionala aktörer involverade samt renodlade ansvar och roller i syfte att skapa effektivitet, tydlighet, helhetsperspektiv och ökad synergi. Att utforma den nya styrningen kommer att ta tid och kräver att nya arbetssätt och metoder efter hand kommer på plats. Målsättningen är att stegvis implementera den nya styrningen med start i beredning och genomförande av budget 2024.

Regionstyrelsen översänder svaret till revisorskollegiet.

Beslut: Enligt förslag och med omedelbar justering

17. Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2022

Regionstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen 2022 och översänder den till VGR:s utförarstyrelser som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen visar bland annat att pandemin och bristen på disponibla vårdplatser har präglat det övergripande patientsäkerhetsarbetet i regionen. Samtidigt har samverkan och samarbetet ökat. Regionens hela kapacitet har kunnat användas bättre vilket förbättrade omhändertagandet av patienter framför allt under semesterperioden. Även samarbetet i frågor om patientsäkerhet mellan VGR och kommunerna har blivit bättre under pandemin vilket underlättar arbetet framöver.  

Förvaltningarnas arbete har fokuserat på att ge en god och säker vård, men svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare har påverkat arbetsmiljön negativt. Patientsäkerhetsberättelsen visar att antalet Lex Maria-anmälningar och händelseanalyser är färre än tidigare år. VGR:s arbete med patientsäkerhet behöver även fortsättningsvis fokusera på att minska vårdskador som går att undvika och att förstärka patientsäkerhetskulturen med samma huvudinriktning som tidigare. 

Beslut: Enligt förslag

18. Riktlinje för regionstyrelsen ärendeberedning

Varje mandatperiod fastställer regionstyrelsen riktlinjer för beredning av ärenden till styrelsen, dess utskott och beredningar samt till regionfullmäktige. Syftet är att alla regionstyrelsens ärenden ska handläggas och dokumenteras enhetligt och enligt kommunallagens krav.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa riktlinje för ärendeberedning 2023-2026. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer.

Beslut: enligt förslag

19. Tecknande av avsiktsförklaring om Västra Götalandsregionens fortsatta deltagande i Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin

Regionstyrelsen ställer sig bakom avsiktsförklaringen till Wallenberg Center för Molekylär och Translationell Medicin (WCMTM)och ger regiondirektören får i uppdrag att teckna avsiktsförklaring om Västra Götalandsregionens (VGR:s) fortsatta deltagande centret.

VGR har sedan 2015 varit part i och finansierat WCMTM, tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Göteborgs universitet och AstraZeneca, genom ett 10-årigt avtal som löper till och med 2024. VGR bidrar enligt avtal med 151 miljoner kronor.

Den samlade bedömningen från VGR är att ett fortsatt stöd till, och satsning på centret stärker innovationskraften och bidrar till den regionala utvecklingsstrategin. Det är också av betydande värde för patienter genom den kliniskt translationella forskning som bedrivits inom centrets ram.

Beslut: Enligt förslag

20. Ersättare i regionstyrelsen under föräldraledighet 2023

Regionstyrelsen beslutar att utse Ulrika Frick (MP) till ersättare för Madeleine Jonsson (MP) i regionstyrelsen och tillhörande följduppdrag, under hennes föräldraledighet från den 28 mars till den 31 maj 2023. Om den föräldraledige förtroendevalda avgår eller dennes uppdrag av annan anledning upphör, upphör också ersättarens uppdrag

Beslut: Enligt förslag

21. Val av ledamöter till Almi Företagspartner Väst AB

Regionstyrelsen nominerar Eva Kristensen (S) och Peter Hermansson (M) till ledamöter i Almi Företagspartner Väst AB för tiden från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027. 

Regionstyrelsen nominerar avdelningschef näringsliv och innovation, Helena Starfelt, som opolitisk ledamot i Almi Företagspartner Väst AB för tiden från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027

Beslut: Enligt förslag

22. Västra Götalandsregionens engagemang för Frihamnsdagarna 2023

Regionstyrelsen beslutar att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023. Regionstyrelsen rekommenderar också Västra Götalandsregionens nämnder och bolag att inte lämna verksamhetsbidrag till Frihamnsdagarna 2023.

Någon formell ansökan om projektstöd till Frihamnsdagarna har inte inkommit till VGR inför 2023. Frihamnsdagarna har i stället skickat en inbjudan om samarbete där de beskriver olika sätt som VGR kan bidra till och en kostnad för respektive samarbetsform.

Beslut: enligt förslag

23. Återrapportering av bedömning, analys och förslag till åtgärder med anledning av februari månads resultat

På sammanträdet ger regiondirektören en muntlig rapport om februari månads resultat.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen och regiondirektören får i uppdrag att utifrån föreslagen struktur för regional ledning och styrning återrapportera den ekonomiska utvecklingen och vid behov komma med förslag till beslut för ytterligare åtgärder. Redovisningen ska löpande göras vid varje möte med ägarutskottet tills regionstyrelsen beslutar uppdraget för slutfört.