Regionstyrelsen 26 april 2022

 

Ärenden till regionfullmäktige

1. Ny rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar ny rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen och dess bolag.

Nuvarande rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen har setts över och reviderats då nuvarande version av policyn gäller till och med 30 april 2022. Innehållet i den reviderade rese- och mötespolicy har inte förändrats nämnvärt men är nedkortat och ändrat i sin struktur.

Beslut: enligt förslag

2. Reviderad förbundsordning Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg inklusive fördelningsmodell. Förslaget innebär ett förtydligande av kommunalförbundets uppdrag och klargör att verksamheten kan ske antingen i egen regi eller utkontrakteras.

Beslut: enligt förslag

3. Yttrande över granskningsremiss om kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner yttrande på granskningsremiss inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya stambanor. VGR ställer sig bakom den rangordning som Trafikverket har gjort.

Beslut: enligt förslag

4. Yttrande över motion av Anders Strand (SD) med flera om flexibla busshållplatser

Anders Strand (SD) med flera har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att se över möjligheterna att införa flexibel avstigning mellan ordinarie hållplatser i utsatta och otrygga områden under dygnets mörka timmar.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att Västtrafik inte ser någon möjlighet att genomföra försök eller införa flexibla hållplatser då trafiksäkerheten kommer i första hand.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

5. Yttrande över motion av Carina Örgård med flera (V) om att våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa en jämlik vård

I den statliga utredningen "Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll" konstateras att staten och regionerna behöver ta ett större ansvar för frågor som rör privata sjukvårdsförsäkringar i syfte att tillförsäkra patienterna en god och patientsäker vård utifrån de grundläggande principerna i hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

Carina Örgård (V) med flera har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen ska våga gå före i att ställa krav på privata vårdgivare för att säkerställa jämlik vård. Förslagen är framtagna mot bakgrund av de förhoppningar som fanns i och med den statliga utredningen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige yttrar sig enligt följande: Motionens förslag 1a, 1b, 2a och 2b ska avslås med anledning av att det saknas laglig grund för att genomföra förslagen. Förslagen 1c och 2c anses besvarade då VGR i egenskap av sjukvårdshuvudman för den privata vård som bedrivs på uppdrag, fullföljer sitt åtagande att genomföra fördjupade uppföljningar av leverantörens utförande av uppdraget. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i ärendet den 30 mars 2022.

Beslut: enligt förslag 

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. 

Ärenden till regionstyrelsen

6. Finansiering av driftskostnader till följd av Sahlgrenska Life

Regionstyrelsen har gett styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i uppdrag att ta fram en lösning för att finansiera driftskostnader inför användningen av lokalerna för Sahlgrenska Life. Styrelsen uppmanades även att i den fortsatta planeringen identifiera möjligheter att, under en övergångsperiod, utlokalisera verksamheter utanför Sahlgrenskatomten för att minska kostnader för evakuering av verksamheterna.

Regionstyrelsen tar emot informationen och noterar särskilt att:

 • Folktandvårdens plan för att hantera kommande driftskonsekvenser är och väl genomarbetad i förhållande till den tid de har för att förverkliga beslutade åtgärder.
 • SU:s plan för att hantera kommande driftskonsekvenser behöver konkretiseras i mål och aktiviteter som går att följa upp. Regionstyrelsen kommer att följa upp SU:s förmåga att hantera driftskonsekvenser i samband med beslut av investeringsplan.
 • Externt förhyrda paviljonger, med en relativt hög hyra per kvadratmeter, är fortfarande en stor del i evakueringslösningen för SU, trots att regionstyrelsen uppmanat SU att försöka evakuera verksamheterna till befintliga lokaler inom SU. Regionstyrelsen anser därför att det är skäligt att styrelsen för SU får bära 100 procent av kostnaderna för dessa, det vill säga även för investering i markarbeten som annars omfattas av hyresbidrag enligt internhyresmodellen.
 • Med vetskapen om andra stora reinvesteringsbehov för lokaler som SU verkar i ser regionstyrelsen behov av att SU söker ytterligare möjlighet att effektivisera ytorna för de aktuella lokalerna liksom i andra investeringsprojekt. Om satsning på lokaler och utrustning inte ska ske på bekostnad av andra kostnadsslag bör hyres- och avskrivningskostnaders andel av totala prognostiserade intäkter inte överskrida ett historiskt genomsnittligt värde. Regionstyrelsen följer upp detta i samband med årligt beslut om investeringsplan.
 • En jämförelse av tillkommande ytor för SU i Hus 1 och Hus 2 och 3 ställt mot avgående ytor är relativt blygsam, 11 procent. Därför uppmanas fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att vid denna, liksom annan ny- eller ombyggnation, säkerställa ett rimligt lokalutnyttjande, exempelvis genom planeringstal för nyttjandegrad av mottagningsrum och antal kvm per personal i kontorslokaler och dylikt. Regionstyrelsen följer upp detta i samband med årligt beslut om investeringsplan.
 • Regionstyrelsen stödjer SU:s målsättning att se över behov av utrustningsinvesteringar kopplat till Sahlgrenska Life, och att öka graden av finansiering via avgående avskrivningskostnader för utrustning. Regionstyrelsen följer upp detta i samband med årligt beslut om investeringsplan.
 • Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att ta fram handlingsplan med möjliga alternativ för hantering av lokaler som lämnas vid flytt till Sahlgrenska Life Hus 1.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för tilläggsfinansiering av driftskostnader för ny verksamhet, Färdighetscentrum, om cirka 21 miljoner kronor inom ramen för det särskilda universitetssjukhusuppdraget.

Regionstyrelsen betonar att de ökade driftskostnaderna till följd av investeringen i Sahlgrenska Life inte får leda till ökade interna priser inom Västra Götalandsregionen för regional laboratoriemedicin.

Beslut: enligt förslag

7. Fortsatt fokus på vårdskador i patientsäkerhetsberättelsen

Västra Götalandsregionen behöver ha fortsatt fokus på arbetet med att minska vårdskador under 2022. Det framgår av Västra Götalandsregionens patientsäkerhetsberättelse för 2021.

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet fortsatt att präglas av pandemin och dess utmaningar. Målen i patientsäkerhetsplanen 2021 nåddes endast delvis och regionstyrelsen bedömer att det är angeläget att ha fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena, bland annat vårdrelaterade infektioner, trycksår och läkemedelsrelaterade skador.

Andelen resistensdrivande antibiotika har ökat jämfört med tidigare år. Ökningen har en koppling till pandemin. Olämpliga läkemedel till äldre fortsätter att minska men ligger högt i jämförelse med övriga landet. Antalet disponibla vårdplatser har fortsatt att minska men på grund av pandemin är det svårt att göra säkra jämförelser med tidigare år.

Omställningen av vården mot mera nära vård och digitalisering och införandet av ett nytt journalsystem innebär stora utmaningar. Det samarbete som utvecklats mellan VGR och kommunerna under pandemin kommer att underlätta i det fortsatta arbetet.

Beslut: regionstyrelsen noterade informationen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade anteckning till protokollet. 

8. Dimensionering, prioritering och finansiering av utbildningsplatser för läkare

Personalutskottet har antagit en ny modell för styrning av utbildningsuppdraget för ST-läkare). Modellen innebär en regionövergripande prioritering av 25 fullfinansierade ST-tjänster inför 2023. Modellen ersätter den nuvarande modellen med delfinansiering av 90 ST-tjänster.

Modellen ska vara ändamålsenlig och långsiktigt hållbar och spegla behovet av kompetensförsörjning som uppstår och utvecklas i takt med utvecklingen inom hälso- och sjukvården

Regionstyrelsen ger personalutskottet i uppdrag att kartlägga och analysera nuläge avseende kapacitet, lokalisering, kvalitet och behov av utbildningsplatser för läkares BT-, ST- och AT-tjänstgöring i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen ger också personalutskottet i uppdrag att återkomma med förslag till hur uppdraget bäst ska organiseras.

(BT, AT och ST står för bastjänstgöring, allmäntjänstgöring och specialisttjänstgöring)

Beslut: enligt förslag

9. Hårt arbete för att korta köerna i vården

Sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar hårt med att korta vårdköerna som förlängts under pandemin. Målet är att nå vårdgarantin till årsskiftet 2022/2023.

Vid slutet av mars hade 19 100 patienter väntat längre än vårdgarantins gräns på tre månader för ett första besök inom specialistvården. Så kallade förstabesök har historiskt sett varit möjliga att ta igen och prognosen är att vårdgarantin för förstabesök kommer att nås vid årsskiftet.

När det gäller väntetider till operation och behandling har 10 900 patienter väntat längre än vårdgarantins gräns på tre månader. Dessa köer är svårare att arbeta i kapp och därför är det risk att det vid årsskiftet fortfarande kommer att stå cirka 4000 patienter i kö som väntat längre än tre månader. 

Parallellt med sjukhusens arbeten med att korta köer fortsätter VGR:s satsning på köpt vård och avtal med privata vårdgivare i och utanför Västra Götaland. Västra Götalandsregionen har också startat enheten Vårdgarantiservice som ska hjälpa invånarna att få svar på frågor om vårdgaranti och i vissa fall få hjälp att komma vidare till en annan vårdgivare som har kortare väntetider.

Regionstyrelsens budget för särskild tillgänglighetssatsning 2022 uppgår till totalt 1 miljard kronor och är fördelad enligt följande:

 • Vård vid egna sjukhus: 220 miljoner kronor
 • Externt köpt vård hos privata vårdgivare och i andra regioner: 600 miljoner kronor
 • Övrigt: 50 miljoner kronor
 • Ännu inte planerade insatser: 130 miljoner kronor

Tidigare i år beslutade regionstyrelsen om ett treårigt utvecklingsuppdrag med målet att öka tillgängligheten för barn och unga med psykisk ohälsa. Den 15 mars öppnades enheten ”En väg in” för alla nya kontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i VGR.

Beslut: regionstyrelsen noterar informationen 

Socialdemokraterna lämnade anteckning till protokollet.

10. Regional hantering av tester och smittspårning för Covid-19 för 2022

Enligt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten ska regionerna fortsatt kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19. Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp per PCR-test respektive antigentest.

Vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen har hittills fått ersättning med 400 kronor per PCR-test, vilket inkluderat 150 kronor i ersättning för smittspårning. Då ersättningen från Folkhälsomyndigheten nu sänkts och behovet av smittspårning minskat, beslutar regionstyrelsen att ersättningen till vårdcentraler för PCR-tester sänks från 400 kronor till 250 kronor per test från och med 1 april 2022.

Regionstyrelsen beslutar också att ersättningen för antigentester sänks från 400 kronor till 300 kronor per test från och med 1 april 2022. Smittspårningsenheten ersätts under 2022 av statsbidraget för smittspårning och utbrottshantering.

Beslut: enligt förslag

11. Förlängt mandat för INTERREG Nordsjöprogrammets svenska subkommitté

Västra Götalandsregionen har fått regeringens uppdrag att leda inrättandet av en svensk subkommitté för Nordsjöprogrammet 2021–2027 och samordna arbetet i kommittén.

Regionstyrelsen förlänger uppdraget för den svenska subkommittén i Nordsjöprogrammet 2014–2020 till 31 december 2022. För Västra Götalandsregionen: ordinarie ledamöter Ulf Eriksson (C), ordförande, Alex Bergström (S) och Birgitta Adolfsson (L). Personliga ersättare Christina Abrahamsson (M), Kerstin Brunnström (S) och Magnus Jacobsson (KD). Regionstyrelsen initierar också processen om att nominera och inrätta en subkommitté för programperiod Nordsjöprogrammet 2021–2027 under hösten 2022.

Beslut: enligt förslag

12. Projektstöd för social hållbarhet 2022 - till föreningen Tamam för projektet "Start up Väst"

Regionstyrelsen beviljar föreningen Tamam 1 700 000 kronor för projektet ”Start up Väst”.

Metoden ”Start up” finns i andra delar av Sverige men kommer i Västra Götaland att vidareutvecklas med inriktning på rättvis organisering, med syfte att stärka ungdomars demokratiska och antirasistiska organisering. Målsättningen är att nå ungdomar som inte naturligt söker sig till föreningslivet eller känner till föreningslivet som ett sätt att organisera och engagera sig. Projektet kommer ha fokus på att nå ungdomar i landsbygdskommuner och mindre orter där det finns en hög andel nyanlända ungdomar, som i lägre grad känner sig socialt inkluderade.

Beslut: enligt förslag

13. Yttrande över remiss - Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig

Regionstyrelsen godkänner remissyttrande över Socialstyrelsens "Vårdens prioriteringar i katastrofsituationer och krig - Kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdens beredskap".

Västra Götalandsregionen (VGR) anser att kunskapsstödet är ett bra och användbart dokument men önskar förtydliganden av begreppet ”låg patientnytta” och en förenkling av verktyget för prioriteringar av vård. VGR föreslår även att prioriteringen vid evakuering av sjukhus ändras så att patienter som kan klara sig utan livsuppehållande hjälpmedel prioriteras före de med till exempel respiratorer i syfte att kunna rädda fler liv.

Beslut: enligt förslag

14. Yttrande över remissen om reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över remissen "En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)". VGR framhåller bland annat följande:

 • VGR ställer sig bakom förslag om att all behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.
 • Det är viktigt att behandling för skadligt bruk och beroende ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.
 • VGR ser positivt på att sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk hälsa.
 • VGR ser nyttan av att båda huvudmännens grundläggande uppdrag renodlas och förstärks. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd, samt insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten.
 • VGR är beroende av god och nära samverkan med socialtjänsten för att personer med samordningsbehov ska kunna nå sina mål, stabilare hälsa samt ökad livskvalitet

Beslut: enligt förslag

15. Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått en förfrågan från Trafikverket om att inkomma med synpunkter över granskningshandlingar för ny järnväg GöteborgBorås, en del av nya stambanor.

VGR ställer sig bakom den rangordning som Trafikverket har gjort och vill samtidigt framhålla vikten av att komplettera nuvarande projekt med det så kallade ”förstärkningsalternativet” som medger en koppling mellan befintlig järnväg (kust till kustbanan) och ny stambana mellan Mölnlycke och Mölndal.

Beslut: regionstyrelsen godkänner yttrandet

16. Yttrande över remiss om skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

Västra Götalandsregionen har fått tillfälle att yttra sig över justitiedepartementets utredning "En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner (SOU 2022:2)".

Sedan några år tillbaka finns ett förstärkt straffrättsligt skydd för polisverksamhet, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Genom brottet sabotage mot blåljusverksamhet skyddas emellertid bara själva verksamheten och inte de enskilda utövarna.

Utredningen föreslår att det införs nya straffbestämmelser om:

 • våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,
 • grovt våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion,
 • förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion, och
 • grov förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion

Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal, och utbildningspersonal inom skolväsendet.

Västra Götalandsregionen bedömer att det nya förslaget ger ett stärkt skydd för hälso- och sjukvårdspersonalen och därför positiva till utredningens förslag.

Beslut: enligt förslag

17. Valärenden

Regionstyrelsen väljer Eva-Karin Torhem Arnell (C) till ledamot i beredningen för mänskliga rättigheter för resten av mandatperioden.

Beslut: enligt förslag