Regionstyrelsen 25 april 2023

Ärenden till regionfullmäktige


1. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen

Janette Olsson (S), Jim Alberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) verkar för att implementera Islandsmodellen jämlikt i hela regionen.

Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

När polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar under det här 24-timmarsfönstret blir det lättare att ge skydd, stöd och behandling till våldsoffer och barn, insamlingen av bevis blir bättre och våldsutövare kan i större utsträckning frihetsberövas och få hjälp till att sluta utöva våld. 

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen (nuvarande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden) och styrelsen för Närhälsan.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen. 
 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Islandsmodellen eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns.

Beslut: enligt förslag

 
2. Yttrande över motion av Evalena Öman (V) med flera om att ha aktiva tak på nybyggda hus

Evalena Öman (V), Erik Kyrkander (V), Fahimeh Nordborg (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan nyttja taken vid nybyggnation till att bli så kallade aktiva tak.

Ett aktivt tak kan till exempel vara tak som producerar el, som har gröna växter eller som är ytor för sociala aktiviteter.

Det finns redan flera exempel inom VGR på genomförda eller planerade åtgärder där taken används på olika sätt. Regionstyrelsen bedömer att ett systematiskt arbete med aktiva tak ligger i linje med regionens mål att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och även med styrelsen för fastighet, stöd och services ambitioner om att se taken som en del av utemiljön.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige bifaller motionen samt att Styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur taken kan nyttjas vid nybyggnation för att bli aktiva tak.

Beslut: enligt förslag

 
Ärenden till regionstyrelsen
 

3. Miljöstipendium 2023

Västra Götalandsregionens (VGR) miljöstipendium delas årligen ut till en anställd eller verksamhet som med speciella insatser bidragit till att minska organisationens negativa miljöpåverkan.

Stipendiesumman uppgår till högst 50 000 kronor och kan delas mellan flera mottagare. För miljöstipendiet 2023 har det kommit in 13 nomineringar från olika delar av organisationen. Nomineringarna visar samtliga på ett stort engagemang i VGR:s hållbarhetsarbete.

Regionstyrelsen beslutar att hållbarhetsutskottet delegeras fortsatt ansvar för utdelning av pris och stipendier inom hållbarhetsområdet.

Beslut: enligt förslag

4. Justering av beloppsgränser i riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar

Västra Götalandsregionens hantering av investeringar är anpassad till att det för olika investeringar finns skillnader i drivkrafter, hur de planeras, upphandlas och genomförs och att de får olika omfattande påverkan på verksamhetsformer och ekonomi. Med andra ord är det rimligt att olika typer av investeringar hanteras på delvis olika sätt, men med gemensamma utgångspunkter och principer. 

Koncernkontoret föreslår att vissa beloppsgränser höjs. Vidare föreslås att nämnder och styrelser får större befogenhet att under året omfördela mellan de av regionstyrelsen beslutade ramar för verksamhetsstyrda investeringar.

Regionstyrelsen beslutar följande: 

 1. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens nämnder/styrelser och uppmanar styrelserna för dess majoritetsägda bolag att följa riktlinjen.
 2. Regionstyrelsen upphäver ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar” beslutad 2022-02-08, § 32.

Beslut: enligt förslag

 
5. Genomförandebeslut av extern inhyrning i Hus 2-3 inom Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet, för att skapa konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Konceptet innehåller tre nya byggnader; hus 1, 2 och 3. Hus 1 är en planerad investering för VGR medan hus 2 och 3 är planerade att uppföras av en extern fastighetsägare, där VGR genom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Folktandvården och regionstyrelsen förhyr delar av lokalerna. 

VGR och Göteborgs universitet har blivit offererade hyresavtal som löper under 20 år med beräknad inflyttning hösten 2028.

Koncernkontoret bedömer att hyresofferten blir dyr för VGR och att den inte kan accepteras. 

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beslutar att inte acceptera hyresoffert daterad 16 december 2022 från Intea Änggården AB (Vitartes).
 2. Regiondirektören får i uppdrag att lämna besked till Vitartes om beslut enligt punkt 1.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att inom ramen för avtalad tidsfrist återkomma med förslag till ställningstagande om Västra Götalandsregionens avtalade rättighet, men inte skyldighet, att förvärva bolaget Intea Änggården AB.

Beslut: enligt förslag

 
6. Svar på naturbruksstyrelsen begäran om avsteg från Västra Götalandsregionens hantering av internhyra

Naturbruksstyrelsen har inkommit med en begäran om avsteg från beslutad internhyresmodell. Motivet är att den internhyra som naturbruksstyrelsen betalar uppges bli väsentligt mycket högre än motsvarande kostnader för privata utbildningsaktörer.

Naturbruksstyrelsen begär en hyresreduktion om 60 procent för nybyggnation av driftsbyggnader, träningshallar och markanläggningar till djur, foder och bevattning.

Koncernkontoret har värderat frågan och föreslår att regionstyrelsen inte beviljar en hyresreduktion i dagsläget. För att sänka kostnaderna i byggprojekt behövs en tydlig kostnadsstyrning och avvägning mellan olika krav som ställs på lokalerna.

Regionstyrelsen beslutar att skicka tjänsteutlåtandet daterat 2023-03-02 som svar på naturbruksstyrelsens begäran om avsteg från Västra Götalandsregionens hantering av internhyra.

Beslut: enligt förslag

 
7. Återapportering av uppdraget att se över möjligheten att förskjuta vissa  fastighetsinvesteringar

Beslut: regionstyrelsen beslutade att återrapportera ärendet till ägarutskottet för fortsatt beredning. 
 

8. Delegeringsordning för regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt sitt reglemente vid varje ny mandatperiod ta ställning till delegering av beslutanderätt. Det handlar om vem/vilka som har i uppdrag att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten, beslut som fattas med stöd av delegering ska därför anmälas till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen fastställer delegeringsordning enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag


9. Tillkommande statsbidrag 2023

I augusti 2022 beslutade regionstyrelsen om riktade statsbidrag för 2023. Därefter har staten gjort vissa förändringar i sin budget för 2023 vilket inneburit att vissa statsbidrag blev högre, andra lägre.

Sammanlagt beslutar regionstyrelsen om tillkommande statsbidrag på 135 miljoner kronor och fördelning av statsbidrag från moderförvaltningen på 299 miljoner kronor.

Regionstyrelsen fördelar riktade statsbidrag till nämnder och styrelser enligt följande:

 • Statsbidrag för ökad vårdkapacitet, 55 miljoner kronor (samt fördelning av 70 miljoner kronor från moderförvaltningen)
 • Statsbidrag för kvinnosjukvård och förlossning, 9,4 miljoner kronor + 18,8 miljoner kronor (samt fördelning av 21 miljoner kronor från moderförvaltningen)
 • Statsbidrag till ungdomsmottagningar, 25,1 miljoner kronor
 • ALF (avtal om läkarutbildning och forskning), 8 miljoner kronor och TUA (samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården), 2,1 miljoner kronor
 • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (kömiljarden), fördelning av 208 miljoner kronor från moderförvaltningen
 • Fysisk aktivitet på recept (FAR), 6,2 miljoner kronor
 • Prehospital akutpsykiatri, 5,5 miljoner kronor
 • Kultursamverkansmodellen, 5,2 miljoner kronor

Beslut: enligt förslag

 
10. Process för hantering av avvikelser från gällande planer och uppdrag inom hälso- och sjukvården, såsom exempelvis utbudspunktförändringar

Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden har den 22 mars 2023 beslutat om en process för hantering av avvikelser från gällande planer, uppdrag och vårdöverenskommelser 2023, som exempelvis utbudspunktsförändringar. Bakgrunden till uppdraget är den förändrade politiska organisationen och tillhörande styrmodellen från och med 1 januari 2023 som bland annat innebär att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden tar över ansvaret för uppdragen (tidigare vårdöverenskommelser) till utförarstyrelserna  i Västra Götalandsregionen.

Den process som fastställts av operativa hälso- och sjukvårdsnämnden bygger i korthet på att utförarstyrelser vid behov av förändringar som avviker från gällande måldokument, strategiska planer, uppdrag och vårdöverenskommelser 2022–2023, såsom exempelvis utbudspunktförändringar, ska inkomma till operativa hälso- och sjukvårdsnämnden med underlag som beskriver föreslagna förändringar. 

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom operativa hälso- och sjukvårdsnämndens process för hantering av avvikelser från gällande planer och uppdrag, såsom exempelvis utbudspunktförändringar.
 2. Frågan om behov av förtydligande av strategiska hälso- och sjukvårdsnämndens roll och mandat överlämnas till arbetsgruppen för politisk organisation 2023–2026 för beredning.

Beslut: enligt förslag

 
11. Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför vissa myndigheter 2023

Regionstyrelsen ger tillförordnade förvaltningsdirektören Mikael Forslund, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2023 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: enligt förslag

12. Svar på revisorskollegiets granskning av Västra Götalandsregionens dataskyddsarbete

I december 2022 tog regionstyrelsen emot en rapport om revisorskollegiets granskning av regionens dataskyddsarbete. I rapporten lyfts det att regionstyrelsen har en bristande efterlevnad av dataskyddsförordningen. Regionstyrelsen får i rapporten sju rekommendationer med önskemål om att senast 30 april 2023 ge ett yttrande om vad som har gjorts eller planeras att göras med anledning av rekommendationerna.

Regionstyrelsen delar i stort revisionens iakttagelser och förslag till utveckling av dataskyddsarbetet varpå åtgärder för samtliga rekommendationer redan påbörjats eller planeras. Centralt är arbetet med översyn och uppdatering av ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd (LISD).

Ett uppdaterat LISD är en grundförutsättning för ett väl fungerande dataskyddsarbete i Västra Götalandsregionen. En annan mycket viktig åtgärd är inrättandet av en central funktion för dataskyddsombud som innebär fem heltidstjänster som ska arbeta som dataskyddsombud och rapportera till respektive personuppgiftsansvarig nämnd/styrelse i VGR, inklusive regionstyrelsen. 

Kostnader för dataskyddsorganisationen hanteras inom ramen för ordinarie budgetramar.

Regionstyrelsen beslutar att skicka svar till revisorskollegiet enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

 
13. Svar på revisorskollegiets granskning av Västra Götalandsregionens arbete med informations- och cybersäkerhet

Revisorskollegiet har genomfört en granskning med syfte att bedöma om nämnder och styrelser har en tillräcklig styrning och intern kontroll av informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhet omfattar både informationssäkerhet och cybersäkerhet. Granskningen har gjorts utifrån regionstyrelsens övergripande samordningsansvar för området, men också utifrån hur regionstyrelsen och koncernkontoret själva tillämpar och efterlever riktlinjerna för området.

Revisorskollegiet har lämnat rekommendationer till regionstyrelsen som nu lämnar svar på vilka åtgärder som pågår och planeras. Det handlar bland annat om att säkerställa att det  regelbundet genomförs obligatoriska utbildningar i informationssäkerhet för medarbetare och att etablera en årlig rapportering från samtliga nämnder och styrelser i syfte att ge styrelsen en samlad bild av regionens informationssäkerhet.

Regionstyrelsen beslutar att skicka svar på revisorskollegiets granskning enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag

  
14. Uppdragsbeskrivning regionala pensionärsrådet

Det regionala pensionärsrådet är ett forum för samråd mellan Västra Götalandsregionen och företrädare för pensionärsorganisationerna utifrån Västra Götalandsregionens samhällsuppdrag. Rådets uppgift är bland annat att vara ett forum för information och kunskapsspridning samt att verka för att pensionärernas intressen beaktas i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen har bett koncernkontoret att ta fram ett reviderat förslag till uppdragsbeskrivning till det regionala pensionärsrådet.

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen godkänner uppdragsbeskrivning för det regionala pensionärsrådet under mandatperioden 2023 till 2026. 
 2. Detta beslut ersätter beslut 2014-10-14 § 568 Bestämmelser om samråd med pensionärsorganisationer. 
 3. Regionala pensionärsrådets ledamöter och ersättare ersätts enligt ersättningsnivå 1 i Riktlinje för samråd, enligt beslut i regionstyrelsen 2018-06-05, § 184.

Beslut: enligt förslag

  
15. Förlängning av mandat i Nordsjökommissionen till och med den 23 maj 2023

Regionstyrelsen förlänger Birgitta Adolfssons (L) mandat att representera Västra Götalandsregionen i Nordsjökommissionen fram tills årsmötet den 23 maj 2023.

Beslut: enligt förslag

 
16. Nominering av ledamot till styrelsen för Netwest Sweden AB

Netwest Sweden AB ägs av Västra Götalandsregionen (VGR) och 28 kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland. VGR äger 34 % av bolaget medan resterande 66 % är jämnt fördelade på övriga 28 delägare.

Regionstyrelsen nominerar IT-chef Richard Karlsson från Koncernstab digitalisering som opolitisk ledamot, till styrelsen för Netwest Sweden AB för tiden från årsstämman 2023 till och med årsstämman 2027.

Beslut: enligt förslag

 
17. Val av representanter till Europakorridoren

Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner, regioner och branschföreträdare i Sverige och Tyskland. Föreningen arbetar för att sträckan av nya stambanor i södra Sverige, ”Europakorridoren”, ska färdigställas så snart som möjligt.

Regionstyrelsen utser Per Tenggren (S) till ordinarie representant och och Angela Fast Torstensson (M) till ersättande representant i Europakorridoren för tiden 2023-2026.

Beslut: enligt förslag


18. Yttrande över remiss En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6)

Västra Götalandsregionen (VGR) har av finansdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6).

VGR föreslår att undantagsregler införs som omfattar regionägda bolag som bedriver kollektivtrafik, kulturverksamhet och sjukvård, i förslaget om tilläggsskatt.

VGR föreslår att i det fortsatta lagstiftningsarbetet tydligt uttala att även kollektivtrafikföretag, som till stor del indirekt finansieras av skattemedel, kan anses utgöra en myndighetsenhet enligt regelverket. 

VGR framför att lagförslaget för en nationell regionkoncern blir en stor administrativ börda och ökade kostnader för regionen, till liten nytta då utredningen inte ser att staten kommer att få låga eller obefintliga skatteintäkter från inhemska nationella koncerner.

Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över remissen En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6), enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag