Regionstyrelsen 24 januari 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Nytt reglemente för arkivnämnden, förlängd giltighetstid för föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt mindre korrigeringar av tidigare beslut om reglementen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för arkivnämnden. Tidigare fastställda föreskrifter och riktlinjer ska gälla även under 2023. Regionstyrelsen beslutar också att ändra namnet på styrelsen för naturbruksgymnasierna till styrelsen för naturbruk och att ändra namnet på tandvårdsstyrelsen till styrelsen för Folktandvården.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att tillsammans med Göteborgs stad göra en översyn av föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt reglemente för arkivnämnden.

Beslut: Enligt förslag

2. Konsekvensändringar av ägardirektiv med anledning av ny politisk organisation

Regionfullmäktige har beslutat om nya reglementen för styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen.

En översyn har gjorts av de helägda bolagens ägardirektiv och regionstyrelsen konstaterar att ägardirektiven behöver uppdateras så att de stämmer överens med den nyligen beslutade politiska organisationen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för GöteborgsOperan AB, Film i Väst AB, Västtrafik AB, Göteborgs symfoniker AB och Turistrådet Västsverige AB.

Beslut: Enligt förslag

 
3. Kostnadsfritt pneumokockvaccin till alla över 75 år

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att vaccin mot pneumokocker ska vara kostnadsfritt för alla personer över 75 år samt för personer som är 2 år och äldre och tillhör riskgrupp. Idag är vaccinet kostnadsfritt för riskgrupper samt för personer födda 1947.

Pneumokocker är bakterier som främst finns i näsan och svalget. Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. De allvarligaste sjukdomarna som orsakas av pneumokocker kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker, men infektionerna är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år.

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Kostnadsfritt vaccin gäller personer folkbokförda i Västra Götaland.

Beslut: Enligt förslag

 
4. Kostnadsfritt kikhostevaccin till gravida i Västra Götaland

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att vaccin mot kikhosta ska vara kostnadsfritt för gravida från och med 1 mars 2023. Syftet är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom. Detta är särskilt viktigt för barn som är födda för tidigt eftersom de löper störst risk att bli svårt sjuka.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men ges inte till barn förrän från tre månaders ålder. Vetenskapliga studier visar att vaccin mot kikhosta till gravida skyddar barnet under dess första levnadsmånader. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att gravida vaccinerar sig mot kikhosta från graviditetsvecka 16.

Det kostnadsfria vaccinet gäller personer folkbokförda i Västra Götaland, asylsökande och personer som vistas i Västra Götaland utan tillstånd. Västra Götalandsregionens kostnad för att införa avgiftsfritt vaccin beräknas till cirka sex miljoner kronor per år.

Beslut: Enligt förslag

 

5. Yttrande över motion av Martin Wannholt (D) med flera om Västlänkens kostnader

Martin Wannholt (D), Mariette Höij Risberg (D), Thomas Hedberg (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) har föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att snarast inleda förhandlingar med Trafikverket om att samtliga fördyringar för Västlänken ska betalas av Trafikverket.

Motionen har skickats på remiss till regionutvecklingsnämnden som föreslår att motionen avslås med hänvisning till pågående arbete inom samverkansorganisationen i Västsvenska paketet

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

 

6. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Mats Dovstrand (SD) om regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Håkan Lösnitz (SD) och Mats Dovstrand (SD) har föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder och inför ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck för hela VGR.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Regionhälsan och hälso- och sjukvårdsstyrelsen som föreslår att motionen är besvarad. Detta med hänvisning till att det idag redan finns verksamheter inom VGR som ger stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, samt till ett pågående uppdrag att utreda hur VGR kan initiera och stärka myndighetssamverkan mot våld inom delar av regionen där det finns ett sådant behov.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Ärenden till regionstyrelsen

7. Utredning av koncernövergripande behov av samordnad, tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna
 

Västra Götalandsregionen ska bli bättre på att samordna sin information för att bli mer tillgänglig, begriplig och inkluderande för invånarna.

Kommunikationsdirektören får i uppdrag att i samråd med övriga staber och förvaltningar organisera samordningen och det fortsatta arbetet. Nuvarande riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation från 2013 ersätts med en handbok för styrning, stöd och handledning inom området. Västra Götalandsregionen ska använda Sveriges kommuner och regioners vägledning för översättningar.

Regionstyrelsen godkänner utredningen om koncernövergripande behov av samordnad tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna.

Beslut: enligt förslag

 
8. Återrapport om uppdrag om lönesatsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker i sjukhusets dygnetruntvård
 

Västra Götalandsregionen har följt upp regionfullmäktiges beslut från april om lönesatsningen på 133 miljoner kronor till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård.

Uppföljningen har genomförts genom en enkät till sjukhusens chefer som svarar att satsningen har varit positiv och välkommen. Den har också gett medarbetarna större incitament att arbeta inom dygnetruntvården. Enligt uppföljningen upplevs lönen som mer konkurrenskraftig jämfört andra arbetsgivare och medarbetarna känner sig mer uppskattade.

Den korta tiden gör dock att det är svårt att bedöma den långsiktiga effekten och om satsningen påverkat möjligheten att rekrytera.

Regionstyrelsen godkänner rapporten.

Beslut: Enligt förslag

9. Justering av värdekomponenter i beräkningen av internhyra

Regionstyrelsen beslutar om förändringar i Västra Götalandsregionens internhyresmodell.  Internhyresmodellen beskriver hur VGR ska hantera internhyra. Modellen  är en del av den övergripande styrningen. Principen för hyressättning för interna lokaler är funktionshyra. Lokalkostnaden bestäms utifrån ett antal faktorer där lokaltyp och lokalens ålder är viktiga komponenter.

En av de förändringar som består av justering av en delkomponent i beräkning av internhyran vilket är en del i ett löpande underhåll av modellen över tid. Denna förändring föreslås träda i kraft för de ägarstyrda fastighetsinvesteringar som får genomförandebeslut i regionstyrelsen efter 1 april 2023.

Mot bakgrund av fokusområdet i tilläggsbudgeten 2023 att minska onödig administration kommer Koncernkontoret att göra en omvärldsanalys för att identifiera andra styrmodeller som alternativ till internhyra.

Beslut: Enligt förslag

 
10. Tilläggsbeslut - ombyggnation av ställverk vid Norra Älvsborgs Länssjukhus
 

Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att fortsätta genomföra ombyggnationen av ett ställverk vid Norra Älvsborgs Länssjukhus, inom en investeringsutgift om totalt 29,5 miljoner kronor. Investeringen sker inom ramen för mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar.

Tilläggsbeslutet motiveras av att sjukhusets strömförsörjning inte kan garanteras om projektet avbryts eller förskjuts i tid. Flera komponenter i ställverken är tekniskt uttjänta och behöver bytas ut för att säkerställa avbrottsfri drift på sjukhuset.

Fastighetsnämndens behov av ett ökat årligt hyresbidrag om 500 000 kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: Enligt förslag

11. Genomförandebeslut för investering i om- och tillbyggnad för bland annat ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet vid Östra sjukhuset


Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets begäran att genomföra en investering på 1 miljard kronor för en omfattande om- och tillbyggnad av Östra sjukhuset.

Investeringen avser en om- och tillbyggnation av centralkliniken på Östra sjukhuset som omfattar en ny intensivvårdsavdelning, tryckkammare, vårdmottagningar, och lokal för underhåll av medicinsk utrustning. Tryckkammaren är den enda i sitt slag i Västra Götalandsregionen.

Genom investeringen skapas nya moderna lokaler som kommer förbättra och effektivisera vården ur både patient- och verksamhetsperspektiv.

Det kommande budgetarbetet ska beakta fastighetsnämndens begäran om tillkommande årligt hyresbidrag om 23,6 miljoner kronor. Investeringen i nytt tryckkammarsystem finansieras som en ägarstyrd följdinvestering. Övriga utrustningsinvesteringar i projektet finansieras och hanteras inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslut: Enligt förslag

 
12. Tilläggsbeslut för ny byggnad för förlossning och neonatalvården vid Östra sjukhuset

Regionstyrelsen ger styrelsen för fastighet, stöd och service i fortsatt att uppdrag att genomföra investeringen om en ny byggnad vid Östra sjukhuset för förlossning och neonatalvården. Den nya byggnaden dimensioneras och utformas för framtidens krav på moderna vårdmiljöer med lokaler anpassade för forskning och utbildning.

Investeringskostnaden är beräknad till drygt 2,3 miljarder kronor, vilket är dyrare än tidigare beräkningar. Kostnadsökningen beror på kraftigt ökade byggpriser och behovet av att evakuera neonatalavdelningen på sjukhuset.

Styrelsen för fastighet, stöd och services behov av ökad budgetram för det fortsatta genomförandet ska beaktas i kommande revidering av Västra Götalandsregionens investeringsplan. Det kommande budgetarbetet ska beakta styrelsen för fastighet, stöd och services behov av kostnadstäckning för evakueringskostnader om 8 miljoner kronor.

Beslut: Enligt förslag

 
13. Förlängt beslut om parkeringsavgifter

Regionstyrelsen beslutar att parkeringsavgifter och parkeringstillstånd som gällt för 2022, förlängs till och med den 30 juni 2023. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag gällande mobilitetsprinciper och hantering av parkeringsavgifter.

Beslut: Enligt förslag

 
14. Regional riktlinje för krisberedskap 2023 - 2027

Regionstyrelsen har beslutat om en ny regional riktlinje för Västra Götalandsregionens (VGR) krisberedskap för 2023-2027. VGR har tagit tillvara erfarenheten från bland annat pandemin, kriget i Ukraina och cyberattacker och uppdaterat den tidigare riktlinjen.

Målet med Västra Götalandsregionens samlade krisberedskap är att i kris upprätthålla VGR:s förmåga så långt som möjligt och minimera konsekvenserna för organisationen, för invånare och samhället.

Den regionala riktlinjen för krisberedskap beskriver VGR:s regionövergripande beredskapslägen, kris- och beredskapsfunktioner samt hur VGR organiserar sig, leder och styr beroende på läge. Utöver riktlinjer ska mer detaljerade rutiner och checklistor utarbetas.

Beslut: Enligt förslag

 
15. Tilläggsbeslut - ombyggnation av vårdavdelningar till psykiatri vid Kungälvs sjukhus
 

Fastighetsnämnden har begärt ett tilläggsbeslut för att bygga om vårdavdelningar till psykiatri vid Kungälvs sjukhus.

Regionstyrelsen beslutar att ge fastighetsnämnden fortsatt uppdrag att genomföra ombyggnationen av vårdavdelningarna till en investeringskostnad på drygt 36 miljoner kronor. Det är en ökning med drygt nio miljoner kronor jämfört med tidigare beräkningar. Utgiftsökningen beror på ett förändrat marknadsläge som inte har kunnat förutses och ökade krav på säkerhet och brandskydd.

Den framtida investeringsplanen ska beakta fastighetsnämndens behov av ökad budgetram med 9,2 miljoner kronor och behovet av ett årligt  hyresbidrag om drygt 800 000 kronor.

Beslut: Enligt förslag

 
16. Nationell högspecialiserad vård - högisoleringsvård vid högsmittsamma
sjukdomar
 

Västra Götalandsregionen ansöker inte om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva nationell högspecialiserad vård för vårdområde högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar.

Beslut: Enligt förslag

 
17. Översyn av klimatväxlingsavgifter 2022
 

På grund av för litet underlag över nya resmönster med flyg efter pandemin samt att alternativ till privat bil i tjänst i flera fall saknas föreslås inte någon justering av avgifterna i nuläget. En ny översyn av avgifterna föreslås genomföras under 2023 då mer underlag finns.

Regionstyrelsen beslutar därför att klimatväxlingsprogrammets utformning inte revideras inför 2023. Regiondirektören får i uppdrag att nästa år se över klimatväxlingsavgifterna för bedömning om eventuell justering inför 2024.

Beslut: Enligt förslag.

 
18. Nominering av ledamöter till EU:s program för territoriellt samarbete för (Interreg) programperioden 2021-2027

Europeiskt territoriellt samarbete, Interreg, syftar till att utveckla samarbetet över nationsgränser genom att skapa förutsättningar för städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Interreg-programmen är ett av flera verktyg för att uppnå prioriteringarna beskrivna i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2021–2030.

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) till ordinarie ledamot i Övervakningskommittén för 
  Interreg Öresund
  ­Kattegat­Skagerrak samt Angela Fast Torstensson (M) till ersättare. Utnämningen 
  gäller från och 
  med 1 januari 2023 fram till 31 december 2026 eller till dess att ledamoten 
  avsäger sig sitt uppdrag.
 2. Regionstyrelsen utser Peter Hermansson (M) och Ronnie Brorsson (S) till ordinarie ledamöter i Styrkommittén för delområdet Kattegat­Skagerrak inom Interreg Öresund­Kattegat­Skagerrak samt Gunilla Lindell (KD) och Linda Åshamre (S) till ersättare. Utnämningen gäller från och med 1 januari 2023 fram till 31 december 2026 eller till dess att ledamoten avsäger sig sitt uppdrag. 
 3. Regionstyrelsen utser Joakim Sjöling (S) till ordinarie ledamot i 
  Övervakningskommittén för Interreg Sverige­Norge samt Per Vorberg (M) 
  till ersättare. Utnämningen gäller från och med 1 januari 2023 fram till 31 
  december 2026 eller till dess att ledamoten avsäger sig sitt uppdrag.
 4. Regionstyrelsen utser Ronnie Brolin (M) och Louise Åsenfors (S) till 
  ordinarie ledamöter i Styrkommittén för delområdet Centrala 
  Skandinavien i Interreg Sverige­Norge samt AnnaSara Perslow (C) och 
  Mats Palm (S) till ersättare. Utnämningen gäller från och med 1 januari 
  2023 fram till 31 december 2026 eller till dess att ledamoten avsäger sig 
  sitt uppdrag.
 5. Regionstyrelsen utser Fahimeh Nordborg (V) till ordförande/ordinarie 
  ledamot och Jonas Davidsson (S) och Conny Brännberg (KD) till ordinarie 
  ledamöter för Interreg Nordsjöprogrammets svenska subkommitté samt 
  Carina Gullberg (S)Alex Bergström (S) och Birgitta Granquist (L) till 
  ersättare. Utnämningen gäller från och med 1 januari 2023 fram till 31 
  december 2026 eller till dess att ledamoten avsäger sig sitt uppdrag.

Beslut: enligt förslag.

19. Nominering av representanter till internationella organisationer och nätverk inom regional utveckling 2023-2026
 

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem inom organisationer och nätverk som verkar på EU-nivå och internationellt i syfte att påverka, omvärldsbevaka/lära, profilera/synliggöra och samverka.

Regionstyrelsen beslutar att:

 1. Regionstyrelsen utser Frida Nilsson (C) och Bijan Zainali (S) som 
  representanter till Conference of Peripheral and Maritime Regions 
  (CPMR).
 2. Regionstyrelsen utser Conny Brännberg (KD) och Kerstin Brunnström (S) 
  som representanter till North Sea Commission (CPMR NSC).
 3. Regionstyrelsen utser Aida Karimli (C) och Madeleine Jonsson (MP) som 
  representanter till Assembly of European Regions (AER).
 4. Regionstyrelsen utser Angela Fast Torstensson (M) och Per Tenggren (S) 
  som representanter till STRING.
 5. Regionstyrelsen utser Lars Tysklind (L) och Louise Åsenfors (S) som 
  representanter till Svinesundskommittén.
 6. Regionstyrelsen utser Mats Abrahamsson (M) och Madeleine Jonsson (MP) 
  som representanter till Politiskt Forum Skagerrak.
 7. Regionstyrelsen utser Carina Gullberg (S) som representant till 
  EARLALL.
 8. Regionstyrelsen utser Madeleine Jonsson (MP) som representant till 
  ENCORE.
 9. Regionstyrelsen utser Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) som 
  representant till REVES.

Beslut: Enligt förslag

 
20. Nominering av ledamöter till Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera bland inkomna ansökningar till EU:s strukturfonder Regionalfonden Västsverige samt Europeiska socialfonden+ (ESF+) i Västsverige. Regionalfonden och ESF+ är ett av flera verktyg regionen har för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. Västra Götalandsregionen är värdorganisation för Strukturfondspartnerskapet och administrerar dess sekretariat. 

Regeringen utsåg den 7 juni 2022 Kristina Jonäng från VGR till ordförande i det regionala Strukturfondspartnerskapet Västsverige för programperioden 2021-2027. Ordförande utser övriga ledamöter i det regionala strukturfondspartnerskapet.

 1. Regionstyrelsen nominerar Madeleine Jonsson (MP) som ledamot och 
  ordförandekandidat till Strukturfondspartnerskapet Västsverige från och 
  med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026.
 2. Regionstyrelsen nominerar Bengt Forsling (S)Peter Hermansson (M) och 
  Pernilla Wendesten (KD) som ledamöter till Strukturfondspartnerskapet 
  Västsverige från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026. 

Beslut: Enligt förslag

 
21. Nominering av representant till modellkoncept för jämställdhet

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har ett modellkoncept för att stärka kommuners och regioners arbete med jämställdhet. Målet för organisationer som deltar i programmet är att identifiera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och göra förbättringar i styrning och ledning. Nästa omgång startar den 28 februari 2023 och pågår i två år och ett engagemang i programmet förutsätter att en eller två förtroendevalda utses och deltar i satsningen.

Modellkonceptet följer en strukturerad process med utbildningar, lärandeträffar med annan region och kommuner samt förbättringsarbete inom organisationen.

Modellkonceptet är relevant för VGR i arbetet med hur jämställdhet kan stärkas inom ramen för genomförandet av VGR:s hållbarhetsmål.

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen deltar i Modellkoncept för jämställdhet under perioden 2023-2024.

Regionstyrelsen utser Louise Åsenfors (S) och Gunilla Lindell (KD) som 
representant till Modellkoncept för jämställdhet.

Beslut: Enligt förslag.

 
22. Fyllnadsval till regionstyrelsens hållbarhetsutskott och personalutskott
 

Regionstyrelsen beslutar att:

Regionstyrelsen entledigar Linn Brandström (M) som ersättare i hållbarhetsutskottet.
Angela Fast Torstensson (M) utses till ersättare i hållbarhetsutskottet för återstående mandatperiod.
Monika Beiring (M) utses till ersättare i personalutskottet för återstående mandatperiod.
 

Beslut: Enligt förslag.

23. Val av representanter till ledningsgrupp och förvaltningsråd för Världsarvets Tanums hällristningar 2023-2026

Regionstyrelsen bordlägger ärendet. 

24. Val av ägarrepresentanter till samordningsförbunden samt representanter till Stiftarsamråd för Bohusläns Museum och Västergötlands Museum

Beslut: 

 1. Cecilia Andersson (C) och Anna­Karin Skatt (S) utses till 
  ägarrepresentanter för samordningsförbunden för samma mandatperiod 
  som regionstyrelsen. 
 2. Conny Brännberg (KD) och Carina Örgård (V) utses till representanter i 
  Stiftarsamråd för Bohusläns Museum och Västergötlands Museum för 
  samma mandatperiod som regionstyrelsen. 

Beslut: enligt förslag

 
25. Uppföljning av principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo
 

Regionstyrelsen fastställer uppdaterade principer för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo. Principerna syftar till att skapa en tydlighet i hur Västra Götalandsregionen ska förhålla sig till varmvattenbassänger i egen ägo. Stängningar av varmvattenbassänger har skett med hänvisning till principerna och de har också använts i svar till exempelvis patientföreningar.

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

 
26. Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter med mera 2023
 

Regionstyrelsen får enligt kommunallagen själv eller genom ombud föra Västra Götalandsregionens talan i alla mål och ärenden. Regionstyrelsen har därför varje år gett fullmakt till chefsjuristen och fastighetsdirektören att föra regionens talan och bevaka regionens rättigheter vid domstol och andra myndigheter.

Regionstyrelsen beslutar att ge chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2023 vid domstolar och andra myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.

Regionstyrelsen ger förvaltningsdirektören Thomas Front, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2023 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: Enligt förslag.

 
27. Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsen mars 2023
 

Regionstyrelsen flyttar sammanträdet den 21 mars till den 28 mars 2023.

Beslut: Enligt förslag.

 
28. Yttrande över remiss om förslag till regeringen i Miljömålsrapport 2022
 

Västra Götalandsregionen (VGR) har av Miljödepartementet fått möjlighet att yttra sig över förslag som Miljömålsrådet har framfört till regeringen i sin årliga Miljömålsrapport. 

Departementet vill framför allt ha kommentarer på förslagen inom programområdet "Styrmedel för hållbar konsumtion”. Det handlar bland annat om mer hållbara måltider i skolan, riktlinjer för mer hållbar mat i skattefinansierade miljöer för barn och ungdomar och om stöd till textil- och modeföretag för utveckling och omställning till mer hållbara produkter och affärsmodeller i en cirkulär ekonomi.

VGR lämnar också kommentarer på rådets förslag inom programområdet ”Hållbar elektrifiering”, en mycket aktuell och väsentlig fråga för regionen.

VGR menar också att för att snabba på utbyggnaden av ny elproduktion måste de lokala förutsättningarna tas tillvara. Västra Götalands geografiska läge med lång kuststräcka och goda vindresurser ger stora möjligheter för land- och havsbaserad vindkraft.

Beslut: Regionstyrelsen skickar yttrande över remiss om förslag till regeringen i Miljömålsrapport 2022, enligt upprättat förslag.

Regionstyrelsen beslutade efter votering. Kristdemokraterna och Moderaterna lämnade en gemensam protokollsanteckning. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

29. Val av representanter till Stadstrafikforum GMP (Göteborg, Mölndal och Partille)

Förslag till beslut:

Regionstyrelsen utser Louise Jeppsson (S), Bijan Zainali (S) och Maria Andersson ( C ) till representanter för Stadstrafikforum GMP (Göteborg, Mölndal och Partille) för tiden fram till 31 december 2026.

Beslut: enligt förslag