Regionstyrelsen 23 augusti 2022

 

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Marianne Berntsson (D) med flera om tillgång till gynekologisk bedömning inom öppenvård  

Marianne Berntsson (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att:

 • Kartlägga befintliga gynekologiska öppenvårdsmottagningar i Västra Götaland, inklusive privata sådana som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.
 • Utvärdera om detta är tillräckligt för en optimal och jämlik vård inom alla delar av Västra Götaland.
 • Underlätta för gynekologer att få avtal med Västra Götalandsregionen om man konstaterar en underdimensionerad gynekologisk öppenvård.

Bedömningen är att den gynekologisk öppenvården totalt sett inte är underdimensionerad i Västra Götaland. Dock finns inomregionala skillnader i konsumtion och tillgänglighet. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete inom området.

Beslut: enligt förslag

2. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept 

Beslut: Ärendet bordläggs och återupptas nästa sammanträde.

3. Yttrande över motion av Jan Alexandersson (V) med flera om att utreda delbetalning av årskort i kollektivtrafiken

Jan Alexandersson (V), Louise Jeppsson (V), Marjan Garmroudi (V), Gunilla Hellén (V), Anette Holgersson (V) och Kerstin Wallsby (V) har i en motion föreslagit en utredning om hur Västtrafik kan erbjuda månadsvis delbetalning av årskort i kollektivtrafiken samt om priset på årskorten kan sänkas.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen mot bakgrund av begränsade utredningsresurser inom Västtrafik.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

4. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa

Janette Olsson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen kartlägger om placerade barn erbjuds hälso- och tandundersökning.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad mot bakgrund av pågående arbete inom området.

Beslut: enligt förslag

5. Yttrande över motion av Evalena Öman (V) med flera om läkemedel utan animaliska ingredienser

Evalena Öman (V) och Jesper Johansson (V) har i en motion föreslagit insatser som handlar om att Västra Götalandsregionen (VGR) ska verka för transparens vad gäller animaliska ingredienser i läkemedel, samt för att läkemedel med animaliska ingredienser ska ha veganska alternativ.

Bedömningen är att motionens förslag en nationell fråga. De företag som utvecklar och producerar läkemedel är inte sällan globala, och det finns små möjligheter för en enskild region att ställa krav på internationell nivå.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

6. Ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, kommunalförbundet Svensk Luftambulans och kommunalförbundet Avancerad strålbehandling för räkenskapsåret 2021

Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet i tre kommunalförbund där regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet; Tolkförmedling Väst, Svensk Luftambulans och Avancerad strålbehandling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att

 • årsredovisningen för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • årsredovisningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • årsredovisningen för kommunalförbundet Avancerad strålbehandling godkänns och direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslut: enligt förslag

7. Ansvarsfrihet för stiftelsen Västsvenska fritidsområden/Västkuststiftelsen, stiftelsen Stenebyskolan och stiftelsen Simmersröds barnhus för verksamhetsåret 2021

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att

 • Styrelsen för stiftelsen Stenebyskolan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • Styrelsen för stiftelsen för Västsvenska fritidsområden/Västkuststiftelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
 • Styrelsen för stiftelsen för Simmersröds barnhus beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Beslut: enligt förslag

8. Avgiftsfrihet för vaccination mot tuberkulos av vuxna upphör

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att vaccination mot tuberkulos inte längre ska vara avgiftsfritt för vuxna från och med 1 november. Beslutet tas mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Beslut: enligt förslag

9. Justerade patientavgift och kostnader vid tandvård för personer som beviljats uppehållstillstånd men som vid vårdtillfället ännu inte är folkbokförda

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att personer med uppehållstillstånd, som inte är folkbokförda i Sverige, ska betala samma patientavgifter som invånare som är folkbokförda. Barn och unga som beviljats uppehållstillstånd, men ännu inte är folkbokförda i Sverige, ska erbjudas fri tandvård inom Folktandvården på samma villkor som folkbokförda barn och unga mellan 3 och 23 år.

Beslut: enligt förslag

10. Förslag till regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2023–2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar om en ny regional strategi för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen. Syftet med strategin är att stärka och öka kvaliteten inom den vuxenpsykiatriska vården i Västra Götaland.

Följande övergripande utvecklingsinsatser behöver genomföras:

 • Ta gemensamt ansvar för att uppfylla vårdgarantin inom vuxenpsykiatrin
 • Inventera behovet av kompetensutveckling för alla medarbetare inom vuxenpsykiatrin
 • Säkra tillgången till personal med rätt kompetens bland annat genom att göra det möjligt att delvis arbeta på distans
 • Driva nya digitala arbetssätt och tjänster för diagnostik och behandling

Följande specifika utvecklingsområden är prioriterade:

 • Regiongemensamma utbildningsinsatser
 • Utreda behovet av att stärka kompetens och resurser inom Sexualmedicinskt centrum
 • Säkerställa likvärdigt vårdutbud för personer med skadligt bruk eller beroende
 • Säkerställa implementering av regionala medicinska riktlinjer
 • Säkerställa att forskningen inom psykiatrin sprids inom VGR.
 • Fortsatt utveckla samskapande med brukarorganisationer och tillämpning av personcentrerat arbetssätt
 • Säkerställa systematisk uppföljning av verksamheten

Strategin gäller från 2023-2025.

Beslut: enligt förslag

11. Västra Götalandsregionens anknutna stiftelsers årsredovisning 2021

Västra Götalandsregionen är förvaltare för 89 anknutna stiftelser. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner årsredovisningarna för Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2021.

Beslut: enligt förslag

12. Redovisning av partistöd 2021

Samtliga partier som fått partistöd för 2021 har lämnat skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt reglerna för partistöd. Regionstyrelsen bedömer därmed att partistöd för 2023 kan utbetalas för samtliga partier i regionfullmäktige.

Regionstyrelsens föreslår att regionfullmäktige noterar redovisningen av partistöd 2021.

Beslut: enligt förslag

Ärenden som avgörs av regionstyrelsen

13. Yttrande över remiss om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet

Förslaget till ny EU-förordning om det europeiska hälsodataområdet ska möjliggöra en förbättrad och bredare användning av elektroniska hälsodata för såväl primär som sekundär användning. Den föreslagna förordningen innehåller också ett EU-gemensamt regelverk för elektroniska patientjournalsystem och hälsoappar och deras certifiering inom EU. Vidare föreslås en struktur för hur översyn och nationellt myndighetsansvar ska utformas.

VGR välkomnar en gemensam EU-förordning som reglerar ett område som i nuläget har ett antal begränsningar och låsningar, betingat av bland annat existerande lagrum inom Dataskyddsförordningen (GDPR) och Patientdatalagen. Det finns dock ett antal aspekter som behöver beaktas i det pågående arbetet mot en antagen förordning. VGR anser också att det behövs en bättre presentation av underlag som legat till grund för finansiella uppskattningar.

Beslut: enligt förslag

14. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i bukhinnan

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde isolerad hyperterm perfusion.

Cirka 30 patienter behandlas på SU per år och mer än hälften är hemmahörande i andra regioner eller i andra länder. Vid ett tilldelat tillstånd kommer antalet patienter bli oförändrat och alla nödvändiga resurser finns redan på plats. Vid ett uteblivet tillstånd behöver alla patienter i Sverige remitteras till en enhet utomlands under en övergångsperiod innan en ny NHV-enheten har byggt upp nödvändiga kompetenser och resurser. All forskning i VGR behöver avslutas, vilket ger stora negativa effekter på pågående kliniska studier och preklinisk forskning.

Beslut: enligt förslag

15. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - isolerad hyperterm perfusion

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde isolerad hyperterm perfusion (ILP).

ILP är en cancerbehandling som idag endast utförs på SU och vid NHV-tillstånd kommer vården fortsatt att vara koncentrerad till endast en enhet i Sverige

Beslut: enligt förslag

16. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - kurativt syftande behandling av vulvacancer

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde kurativt syftande behandling av vulvacancer.

Kurativt syftande behandling av vulvacancer är idag koncentrerad till fyra enheter i Sverige och den del av vårdprocessen som i framtiden ska bedrivas vid en NHV-enhet är redan koncentrerad i VGR och bedrivs på SU. I Sverige behandlas cirka 150–200 patienter varje år. SU behandlar cirka 40–50 patienter per år varav de flesta genomgår kirurgisk behandling. Uppskattningsvis får fem patienter per år primär strålbehandling och tio patienter får adjuvant strålbehandling i tillägg till kirurgi. Vid ett tilldelat tillstånd bedöms patientantalet förbli oförändrat.

Vid ett uteblivet tillstånd förändras vårdprocessen och den tillståndspliktiga vården kommer inte längre att bedrivas i VGR. Inom SU finns idag en upparbetad multiprofessionell kompetens som riskerar att gå förlorad. Detta kan också påverka andra vårdprocesser för gynekologiska cancersjukdomar.

Beslut: enligt förslag

17. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Den del av vårdprocessen som i framtiden ska bedrivas vid NHV-enhet är redan koncentrerad i VGR och bedrivs på SU. I Sverige opereras cirka 50–60 patienter varje år, varav 21 opereras på SU. Vid ett tilldelat NHV-tillstånd förväntas patientantalet förbli oförändrat och nuvarande kompetenser och resurser bedöms som tillräckliga för att möta behovet. En kompetensutvecklingsplan ska tas fram för att förstärka teamet med ytterligare kirurgisk kompetens. Vid ett uteblivet tillstånd behöver VGR köpa vården i annan region och mister nuvarande externa vårdintäkter.

Beslut: enligt förslag

18. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - epilepsikirurgisk utredning och behandling

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde epilepsikirurgisk utredning och behandling inklusive undertillståndet gällande sällankirurgi.

Viss epilepsikirurgisk utredning och behandling enligt definitionen ovan bedrivs idag vid sex enheter i Sverige. Inom kategorin sällankirurgi utförs mer än 80 procent på SU idag. Den del av vårdprocessen som i framtiden ska bedrivas vid en NHV-enhet är redan koncentrerad i VGR och bedrivs på SU, där det även finns ett nationellt centrum för högspecialiserad epilepsisjukvård.

I Sverige utförs mellan 100 och 200 avancerade utredningar per år och cirka 40– 60 operationer per år. Barn och vuxna utgör en ungefär lika stor andel. På SU utreds ungefär 54 patienter per år och cirka 12 genomgår operation. Vid ett tilldelat tillstånd förväntas antalet utredningar fördubblas. Patienter som genomgår operation förväntas att öka från 12 till 18 patienter per år. Då volymerna kommer att öka behöver framför allt personalresurser, operations- och postoperativa resurser ses över och i vissa fall förstärkas.

Beslut: enligt förslag

19. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - medfödda metabola sjukdomar

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde medfödda metabola sjukdomar exklusive undertillståndet gällande nyföddhetsscreening.

SU vårdar cirka en fjärdedel av alla patienter i Sverige. Vid ett tilldelat tillstånd och en koncentration till tre enheter kommer patientantalet att öka. Dock vårdar SU redan en andel patienter från andra regioner och ökningen uppskattas därmed inte bli större än cirka 15 procent. Rekrytering av viss kritisk kompetens är nödvändig och då framför allt inom vuxensjukvården.

SU är idag ett nationellt och internationellt centrum för diagnostik och vård av patienter med medfödda metabola sjukdomar. Ett uteblivet tillstånd innebär omfattande negativa konsekvenser för patienter, både regionalt och nationellt. Kompetenstappet påverkar även närliggande diagnosområden som till exempel epilepsi och neurodegenerativa sjukdomar. Ett uteblivet tillstånd innebär också en stor påverkan på pågående och omfattande forskning.

Beslut: enligt förslag

20. Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - extraktion av pacemakerutrustning

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) få bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde extraktion av pacemakerutrustning.

Extraktion av pacemakerutrustning utförs idag vid sex enheter i Sverige. Fyra enheter har en etablerad vårdprocess för detta och de flesta av landets patienter remitteras till dessa enheter. Den del av vårdprocessen som i framtiden ska bedrivas vid en NHV-enhet är redan koncentrerad i VGR och bedrivs på SU. I Sverige är cirka 160–170 patienter i behov av extraktion varje år. På SU opereras cirka 40 patienter per år och vid ett tilldelat tillstånd bedöms patientantalet förbli oförändrat.

Beslut: enligt förslag

21. Nationell högspecialiserad vård - systemisk amyloidos

Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för vårdområde systemisk amyloidos.

Ett tilldelat tillstånd skulle innebära en betydande ökning till cirka 200 patienter vilket medför risk för undanträngning av andra patientgrupper. Gällande avancerad diagnostik innebär ett tilldelat tillstånd att SU behöver införa en ny metod och utföra som mest hälften av alla avancerade analyser per år.

Beslut: enligt förslag

22. Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2023-2025

Regionstyrelsen beslutade om Västra Götalandsregionens (VGR) investeringsplan för 2023–2025 på 6 miljarder kronor, varav 2,9 miljarder kronor i investeringar i fastigheter och 3,1 miljarder kronor i investeringar i utrustning och fordon.

Investeringsplanen på 6 miljarder kronor för år 2023 har ökat med cirka 600 miljoner kronor jämfört med den tidigare planen. Ökningen beror till största delen på förskjutningar i tidplanen för inköp av nya regiontåg och förskjutningar i tidplaner för fastighetsinvesteringar.

Fyra nya investeringar får påbörja sin genomförandeplanering. Det rör sig om

 • anpassning av befintlig barnkvarter på Östra sjukhuset för barn- och ungdomspsykiatri
 • längre hållplatstak på Korsvägen i Göteborg
 • ny bussdepå vid Vädermotet i Göteborg
 • byte av yttertak på NÄL i Trollhättan

Vidare föreslås nya ramar för merinvesteringar i byggprojekt för klimatsmarta materialval och återbruk i fastighetsinvesteringar, laddinfrastruktur för elfordon och säkra cykelparkeringar vid regionens fastigheter.

Beslut: enligt förslag

23. Extra medel från Kulturrådet till kulturnämnden

Regionstyrelsen fördelar 8,6 miljoner kronor från Kulturrådet till kulturnämnden.

Kulturrådet har beslutat om en tillfällig generell förstärkning till konst- och kulturverksamheter som samfinansieras inom kultursamverkansmodellen. Det extra stödet till regionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas mot bakgrund av behov inom fyra områden:

 • Utveckling och omställning
 • Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag
 • Samverkan
 • Övrigt

Beslut: enligt förslag

24. Hemställan om sammanslagning av Arvika Eda Samordningsförbund och Samordningsförbund BÅDESÅ

Regionstyrelsen godkänner bildandet av det nya förbundet Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund som startar den 1 januari 2023. Regionstyrelsen godkänner också förbundsordningen för det nya förbundet Västra Värmland och Norra Dalslands Samordningsförbund.

Regionstyrelsen godkänner för Västra Götalandsregionens del, ändring av § 16, likvidation och upplösning i sina nuvarande förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett samgående.

Beslut: enligt förslag

25. Tillkommande statsbidrag 2022

Beslut: Ärendet utgår för förtydligande.

26. Riktade statsbidrag 2023

Riksdagen beslutar om riktade statsbidrag efter riksdagsvalet, hösten 2022. Koncernkontoret föreslår ändå att regionstyrelsen fattar beslut i enlighet med den inriktning som finns i överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i förslag i riksdagens budget för 2022 och framåt.

Regionstyrelsen fördelar riktade statsbidrag till nämnder och styrelser enligt följande:

Hälso- och sjukvård

 • Råd och stöd enligt Lagen och stöd och service, LSS: 15,7 miljoner kronor
 • Elektronisk kommunikation: 3,7 miljoner kronor
 • Tolktjänst: 12,7 miljoner kronor
 • Regionala cancercentrum: 12,2 miljoner kronor
 • Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: 17,9 miljoner kronor. Västra Götalandsregionen bedöms även tilldelas 10 miljoner kronor för samarbete i Västra Sjukvårdsregionen.
 • Jämlik och effektiv cancervård: 60,8 miljoner kronor
 • Ökad tillgänglighet: 380 miljoner kronor
 • Statsbidrag Mun H-center: 5,2 miljoner kronor
 • ALF (avtal om läkarutbildning och forskning): 519,1 miljoner kronor
 • TUA (tandläkarutbildningsavtal): 86,9 miljoner kronor
 • Förlossningsvård och kvinnors hälsa: 230,7 miljoner kronor
 • Psykisk hälsa och suicidprevention: 132,9 miljoner kronor
 • God och nära vård: 812 miljoner kronor
 • Utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen: 48,9 miljoner kronor
 • Hållbart arbetsliv: 44 miljoner kronor

Kultur

 • Kultursamverkansmodellen: 373,1 miljoner kronor

Regional utveckling

 • Statsbidrag till folkhögskolor: 119 miljoner kronor

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

27. Avsägelse av uppdrag i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet för Gunilla Hellén (V)

Gunilla Hellén (V) har avsagt sig uppdraget i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Regionstyrelsen godkänner avsägelsen.

Beslut: enligt förslag

28. Val av ersättare till beredningen för folkhälsa och social hållbarhet

Beslut: Ärendet utgår och tas upp igen vid nästa sammanträde.