Regionstyrelsen 21 februari 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Ärenden till regionfullmäktige

1. Framtida Alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen

Avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SOS Alarm upphör 2024, därför behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i VGR.

Förslaget är att SOS Alarm ansvarar för bedömning och prioritering av vårdärenden som kommer till 112. Väntrumshanteringen och dirigering av ambulanser hanteras av Västra Götalandsregionen (Sjukvårdens Larmcentral).

Väntrummet innebär att de patienter som väntar på en ambulanstransport (prioritering 2 och 3) blir uppringda med jämna mellanrum i väntan på ambulans. Detta för att säkerställa att patientens tillstånd inte förändrats.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Alarmeringstjänsten i Västra Götalandsregionen ska organiseras genom avtal med SOS Alarm AB avseende positionering, initial bedömning och prioritering av 112-anrop. Larm med prioriteringsgrad 1, akuta livshotande symptom eller olycksfall, skickas av 112-operatören omgående till dirigering.
 2. Dirigering av ambulansresurser samt fördjupad bedömning och prioritering av larm med prioriteringsgrad 2, 3 och 4 ska bedrivas i egen regi.

Regionstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, följande:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på organisering av den verksamhet som ska bedrivas i egen regi där de förutsättningar som lyfts fram i utredningen tas om hand.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa drift av den prioritering som bedrivs i egen regi till och med den 30 september 2024.

Beslut: Enligt förslag

Ärenden till regionstyrelsen

2. Detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2023

Utifrån sitt samlade ansvar ska regionstyrelsen följa och säkerställa att samtliga nämnders och styrelsers arbete bidrar till regionfullmäktiges mål. Detta följs i den samlade rapporteringen för koncernen. Regionstyrelsens detaljbudget beskriver enbart regionstyrelsens uppdrag och ansvar över den egna verksamheten, inte helhetsansvaret för VGR.

Regionstyrelsen som nämnd kommer omsätta 6,5 miljarder kronor i budget 2023, varav 4 miljarder kronor är regionbidrag, 2,2 miljarder kronor är fakturerade intäkter och 0,3 miljarder är statsbidrag. Budget är lagd med ett underskott på 125,7 miljoner kronor för att nyttja tidigare års överskott i program Millenniums budget.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör medarbetare i VGR samt ansvar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för sin förvaltning Koncernkontoret. För att skapa en mer sammanhållen förvaltning krävs nya arbetssätt. Koncernkontorets satsning på chefsutveckling fortsätter.

Regionstyrelsens beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer detaljbudget för regionstyrelse och regionfullmäktige 2023.
 2. Regionstyrelsen fastställer fördelningen av personalpolitiska anslaget i enlighet med personalutskottets förslag i bilaga två i detaljbudgeten.
 3. Regionstyrelsen fastställer fördelning av övergripande budgetposter för hållbarhetsarbetet i enlighet med hållbarhetsutskottets förslag i bilaga 3 i detaljbudgeten.

Beslut: Enligt förslag

 
3. Årsredovisning för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2022

Årsredovisningen visar regionstyrelsens insatser för året utifrån beslutad detaljbudget för 2022. Resultatet för koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens (VGR:s) årsredovisning.

Regionstyrelsens arbete präglas allt mindre av coronapandemin och dess påverkan på VGR:s verksamheter. Regionstyrelsen fortsätter att följa händelseutvecklingen i Ukraina.

Under 2022 har regionstyrelsen valt att arbeta med fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen: 

 • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
 • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.
 • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård.
 • Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.
 • Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av.

Bedömningen är att målen som rör medicinsk kvalitet, invånarnas tillgång till vård och primärvård delvis har uppnåtts medan målen som handlar om attraktiva arbetsplatser och återhämtning och avlastning bedöms ha uppnåtts helt. Bedömningen per december är oförändrad jämfört med bedömningen per augusti och per april.

Resultatet för regionstyrelsen 2022 är +1 020 miljoner kronor.  

Regionstyrelsens beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner årsredovisning 2022 för regionstyrelsen och regionfullmäktige.
 2. Regionstyrelsen noterar informationen om Uppföljning av åtgärdsplan för hantering av övergripande risker som rör program Millennium och hälso- och sjukvårdens digitalisering per december 2022 inklusive förslag till revidering.
 3. Uppdraget från regionstyrelsen den 20 september 2022, § 252, om att återkomma med förslag på reviderad riskanalys och åtgärdsplan för införandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö, är fullgjort.

Beslut: Enligt förslag

 
4. Uppföljning av plan för intern kontroll från och med september till och med december 2022

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen (VGR) och ett redskap för ständiga förbättringar. Regionstyrelsen fastställde sin plan för intern kontroll för 2022 i december 2021 och beslutade då att genomförda kontroller ska återrapporteras i anslutning till delårsrapporter och årsredovisning för regionstyrelsen.

Enligt plan rapporteras fyra kontroller per december 2022. Därutöver lämnas slutlig statusrapport för kontrollen av risken för att VGR inte får det man avtalat om inom ramen för program Millennium. VGR och leverantören har enats om en ny affärsuppgörelse och arbete med införandet pågår i enlighet med ny tidplan.

Övriga kontroller visar på få eller inga avvikelser.

 1. Regionstyrelsen godkänner genomförda kontroller från och med september till och med december 2022.

Beslut: enligt förslag

5. Instruktion för regiondirektören i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen ska vid varje ny mandatperiod fastställa en instruktion till regiondirektören, tillika förvaltningschef för Koncernkontoret. Instruktionen beskriver regiondirektörens arbetsuppgifter som ledande tjänsteperson för koncernen i en första del, och som förvaltningschef för Koncernkontoret i en andra del.

Syftet med instruktionen är att fastställa och förtydliga det uppdrag en förvaltningschef har i förhållande till styrelsen men också till regionfullmäktiges övergripande styrning.

 1. Regionstyrelsen fastställer instruktion för regiondirektören i Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

6. Centralt personuppgiftsansvar för nationellt kvalitetsregister för organiserad prostatacancertestning (OPT)

Ett nytt kvalitetsregister för uppföljning av organiserad prostatacancertestning ska inrättas med regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) som centralt personuppgiftsansvarig myndighet. Det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning kommer stödjas och administreras av Regionalt Cancercentrum Väst, som även kommer att utse en ansvarig registerhållare.

Syftet med det nya registret är att följa upp och utvärdera de program som finns i Sverige för tidig upptäckt av prostatacancer. Uppgifter om bland annat deltagare och PSA-värden kommer att rapporteras in från vårdgivare i hela landet för att sedan sammanställas och utvärderas vid Regionalt Cancercentrum Väst.

 1. Regionstyrelsen tar på sig det centrala personuppgiftsansvaret för det nationella kvalitetsregistret för organiserad prostatacancertestning (OPT).

Beslut: enligt förslag

7. Regional hantering av tester och smittspårning för Covid-19

Från och med 2023 ersätts inte regionerna av staten för Covid 19-testning men eftersom Folkhälsomyndigheten fortsatt anser Covid-19 vara smittspårningspliktig och anmälningspliktig föreslås att ersättningen till vårdcentralerna kvarstår fram till och med april 2023 men att den fasas ut genom sänkt ersättning från 1 mars 2023 och att den upphör helt från och med 1 maj 2023.

Ersättningen upphör tidigare om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Tester, analyser och smittspårning för Covid-19 kommer, från och med den 1 maj, att ingå som en del av den ordinarie vårdverksamheten utan extra ersättning. Om nya utbrott av pandemin inträffar och regionerna får ersättning från staten kan beslutet omprövas.

 1. Regionstyrelsen beslutar att ersättningen till vårdcentraler för PCR tester sänks från 250 kronor per test till 50 kronor per test från och med den 1 mars 2023. Från och med den 1 april utgår ingen ersättning för PCR-tester.
 2. Ersättningen för antigentester sänks från 300 kronor per test till 50 kronor per test från och med den 1 mars 2023. Från och med den 1 april 2023 utgår ingen ersättning för antigentester.
 3. Ingen ersättning lämnas för PCR-tester, analyser eller antigentester för patienter i slutenvård.
 4. Smittspårning ersätts med 200 kronor per smittspårning från och med den 1 mars 2023. Från och med den 1 april 2023 utgår ingen ersättning för smittspårning.
 5. Regionstyrelsen finansierar inte PCR-analyser från och med den 1 april 2023.

Beslut: enligt förslag

 
8. Koncernövergripande behovsanalys investeringsidéer hösten 2022

Alla idéer om ägarstyrda fastighets- eller fordonsinvesteringar ska, i enlighet med beslutad investeringsriktlinje, vara föremål för en koncernövergripande behovsanalys.

Koncernkontoret har berett inkomna ansökningar och föreslår att nio av de elva inkomna anmälningarna i höstens beredning ska gå vidare med fortsatt planering. För de investeringsidéer som i dagsläget inte får gå vidare med förstudiearbete har berörda styrelser möjlighet att återkomma till regionstyrelsen när utestående frågor är besvarade.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Styrelsen för Västtrafik AB ska arbeta vidare med avrop av 35 ytterligare tågfordon i option till befintligt avtal.
 2. Styrelsen för fastighet, stöd och service ska påbörja en förstudie för investeringsidén ”Upprustning hus K/N” på Mölndals sjukhus.
 3. Styrelsen för sjukhusen i väster ska tillsammans med styrelsen för fastighet, stöd och service ska påbörja förstudier baserat på inlämnad anmälan om lokalförändringar på Kungälvs sjukhus.
 4. Styrelsen för NU-sjukvården ska påbörja förstudie för investeringsidén att bygga om operationssalar på Uddevalla sjukhus.
 5. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus samt styrelsen för fastighet stöd och service ska avvakta med att påbörja förstudier för utveckling av Lidköping sjukhus.
 6. Styrelsen för fastighet, stöd och service ska påbörja en förstudie för utbyggnad av sprinklerinfrastruktur på VGR:s sjukhus.
 7. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska avvakta med att påbörja en förstudie för ombyggnation av operation 1 på Mölndals sjukhus.
 8. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska påbörja en förstudie för operationssalar på Sahlgrenska sjukhuset.
 9. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska påbörja en förstudie för investeringsidén att samla vuxenoperation till en plats på Östra sjukhuset.
 10. Styrelsen för fastighet, stöd och service ska påbörja en förstudie för investeringsidén som omfattar teknisk upprustning av Centralkliniken på Östra sjukhuset.
 11. Regionstyrelsen beslutar att komplettera tidigare fattat beslut att Västtrafik AB ska påbörja förstudie för målerianläggning för spårvagnar i Göteborg till att omfatta hela hanteringen av en skadad 45-meters spårvagn, vilket även inkluderar skadeverkstad.

Beslut: enligt förslag

9. Måltal för vakanta, uthyrningsbara lokaler vid Västra Götalandsregionens sjukhusfastigheter

Regionstyrelsen uppmanade fastighetsnämnden i september 2021 att ta fram en samlad åtgärdsplan för vakanta lokaler vid Västra Götalandsregionens sjukhusfastigheter. Fastighetsnämnden fick också senare uppmaningen att återkomma med ett måltal för vakanser i dessa lokaler.

Med de åtgärder som planeras föreslår fastighetsnämnden en målbild, exklusive svåruthyrda vakanser, på 3,0 procent för hälso- och sjukvårdens fastigheter. Detta motsvarar cirka 36 000 kvm. Värdet på måltalet baseras på en av Västfastigheter sammanvägd bedömning utifrån att en viss vakansgrad behövs vid ombyggnationer.

I januari 2023 är vakansgraden 4,6 procent för samtliga sjukhus. För akutsjukhusen är vakansgraden 3,6 procent.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

 
10. Planeringstal för nyttjandegrad av mottagningslokaler samt vårdens administrativa lokaler

I samband med regionstyrelsens sammanträde den 26 april 2022 uppmanade regionstyrelsen fastighetsnämnden att ta en mer aktiv roll i att säkerställa ett rimligt lokalutnyttjande vid ny- och ombyggnation.

Västfastigheter har tagit fram planeringstal för nyttjandegrad av vårdens mottagningslokaler samt administrativa lokaler. Modellen utgår från praktiska erfarenheter och har prövats mot verkliga projekt av medarbetare från Västfastigheter tillsammans med regional vårdverksamhet.

För att säkerställa att planeringstalen bidrar till yteffektiva lokaler planerar Västfastigheter att göra en första utvärdering och eventuell justering av planeringstalen senast 30 april 2023.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

1. Regionstyrelsen noterar informationen.

Beslut: enligt förslag

11. Övergripande politisk styrning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen

Från ordförande Helén Eliasson (S) med instämmande av Lars Holmin (M) har inkommit ett yrkande angående Övergripande politisk styrning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen besluta följande:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen från den politiska arbetsgruppen angående övergripande politisk styrning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.
 2. Regionstyrelsen konstaterar att det inom sjukvårdsområdet i första hand ingår i strategiska respektive operativa hälso- och sjukvårdsnämndernas uppdrag att utarbeta förslag till förändringar av fastställda strategiska planer, måldokument och andra styrande dokument med anledning av förändrad politisk organisation, nya reglementen samt den inriktning som framgår av arbetsgruppens PM.

Beslut: enligt förslag

 
12. Val av representanter till ledningsgrupp och förvaltningsråd för Världsarvet Tanums hällristningar 2023-2026

Enligt förvaltningsplanen utövas den övergripande styrningen av arbetet i Världsarvet gemensamt av en ledningsgrupp med en representant från vardera parter:

 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län, genom länsledningen
 • Västra Götalandsregionen genom regionstyrelsen och 
 • Tanums kommun genom kommunstyrelsen.

Parterna utser två representanter vardera i världsarvets förvaltningsråd

 • Västra Götalandsregionen representeras av dåvarande regionutvecklingssekretariatet och Västarvet, motsvarande dagens koncernstab regional utveckling respektive förvaltningen för kulturutveckling
 • Tanums kommun av näringslivsenhet och kulturförvaltning samt
 • Länsstyrelsen av kulturmiljöenheten och landsbygdsenheten.
 1. Regionstyrelsen utser Carl Forsberg (MP) som representant till världsarvets ledningsgrupp för tiden fram till den 31 december 2026.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att för samma tid utse två representanter till världsarvets förvaltningsråd.

Beslut: enligt förslag

 
13. Val av representanter till Nätverket för hälsa och demokrati

Nätverket är ett utvecklingsforum där förtroendevalda och tjänstemän kan utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens som befolkningsföreträdare och uppdragsgivare. Sammanlagt är 13 regioner medlemmar och ytterligare fyra har uttryckt intresse att gå med.

Västra Götalandsregionen (VGR) är idag representerat av 4 ledamöter + 4 ersättare. Utöver dessa bidrar VGR med tjänstepersonstöd.

Som en följd av VGR:s nya politiska organisation denna mandatperiod är det önskvärt från förvaltningen att representanterna kommer från såväl hälso- som sjukvårdsnämnderna samt de delregionala nämnderna.

Medlemsavgiften för Nätverket uppgår beräknas 2023 till ungefär 300 000 kronor.

 1. Regionstyrelsen utser till Annika Erlandsson (S), Thony Andreasson Aderum (MP), Maria Nilsson (KD) och Emina Muisic (C) till ledamöter i Nätverket för hälsa och demokrati till och med 2026-12-31.
 2. Regionstyrelsen utser Maria Adrell (V), Soraya Zarza Lundberg (S), Richard Brodd (L) och Håkan Lösnitz (SD) till ersättare i Nätverket för hälsa och demokrati till och med 2026-12-31.
 3. Arvode och ersättningar för de valda utgår enligt gällande arvodesbestämmelser i Västra Götalandsregionen.
 4. Kostnaderna för medlemskapet i Nätverket för hälsa och demokrati samt arvoden belastar regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 
14. Fyllnadsval till politisk arbetsgrupp för fortsatt arbete med ny politisk organisation

Maria Andersson (C) har avsagt sig uppdraget i den politiska arbetsgruppen för det fortsatta arbetet med ny politisk organisation och regionstyrelsen har att utse en ny representant från Centerpartiet.

 1. Regionstyrelsen entledigar Maria Andersson (C) från den politiska arbetsgruppen.
 2. Regionstyrelsen utser Emma Askengren (C) till arbetsgruppen.

Beslut: enligt förslag

 
15. Val av representanter till ägarsamråd Skara Skolscen, fullmäktige till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) samt ledamöter till regionstyrelsens internrevision

 1. Regionstyrelsen utser Alex Bergström (S) och Pär Johnson (L) som representanter till ägarsamråd Skara Skolscen för tiden till och med den 31 december 2026.
 2. Regionstyrelsen utser Janette Olsson (S) och Gustaf Josefson (M) till bolagsstämman för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för tiden till och med den 31 december 2026.
 3. Regionstyrelsen utser Bijan Zainali (S) och Gustaf Josefson (M) som ledamöter till regionstyrelsens internrevision för samma mandatperiod som regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag