Regionstyrelsen 20 september 2022

Ärenden till regionfullmäktige 

1. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om social aktivitet på recept

Carina Örgård. Eva Olofsson, Anette Holgersson, Eva Esping, Kerstin Wallsby, Marjan Garmroudi, Jan Alexandersson och Louise Jeppsson, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för att arbeta med social verksamhet på recept och att implementera modellen på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom motionens intentioner att ta fram ett förslag för hur arbetet med social verksamhet på recept kan utvecklas och ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för VGR:s arbete med social verksamhet som behandlingsstöd.

Regionstyrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag.

 
2. Yttrande över motion av Håkan Linnarsson (S) med flera om att rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen

Håkan Linnarsson och Janette Olsson, båda Socialdemokraterna, har föreslagit att vårdbesök för rökavvänjning ska vara avgiftsfritt i Västra Götalandsregionen. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som föreslår att motionen avslås.

VGR eftersträvar ett regelverk som främjar likabehandling och ett effektivt resursutnyttjande. Rökavvänjning sker dels vid separata besök, dels vid sjukvårdsbesök bestående av andra behandlingsinsatser.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: enligt förslag

3. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att inrätta ett regionalt geriatriskt centrum i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga från Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram riktlinjer för ett regionalt geriatriskt centrum samt att inrätta ett sådant centrum i Västra Götalandsregionen.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, södra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan och styrelsen för Sjukhusen i väster. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning. Regionstyrelsen föreslår därför att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

4. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om geriatriska vårdplatser i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz, Heikki Klaavuniemi och Magnus Harjapää, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en definition av geriatrisk vårdplats, samt att definiera vilka professioner som ska ingå i de multiprofessionella team som ska knytas till dessa vårdplatser.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den sammanvägda bedömningen är att det redan pågår arbete i motionens riktning. Regionstyrelsen föreslår därför att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

5. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om lärlingsplatser vid byggupphandling

Carina Örgård, Jan Alexandersson och Kerstin Joelsson-Wallsby, samtliga Vänsterpartiet, har föreslagit att Västfastigheter får i uppdrag att i förfrågningsunderlaget till större upphandlingar kräva att anbudslämnaren tar emot ett minsta antal lärlingar i relation till projektets storlek.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden ser positivt på att byggbranschen tar emot lärlingar i byggprojekt så att det bidrar till en för branschen nödvändig kompetensförsörjning. Många av de byggföretag som arbetar med Västfastigheters byggprojekt tar redan idag emot lärlingar. Fastighetsnämnden anser att byggbranschen själva måste ta ansvar för att trygga sin kompetensförsörjning, bland annat genom att erbjuda lärlingsplatser.

Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

6. Yttrande över motion av Evalena Öman (V) med flera om grön betong och utfasad betong

Evalena Öman och Carina Örgård, båda Vänsterpartiet, har föreslagit att fastighetsnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för att efterfråga ”grön” betong på minst 50 procent av betongbehovet samt att planera för att på sikt byta ut all slags betong mot mer ekologiskt hållbara material.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden. De miljömål som regionfullmäktige beslutat om styr tydligt mot att minska klimatpåverkan från fastighetsnämndens och Västra Götalandsregionens verksamheter. Ytterligare, särskilda krav om grön betong och utfasning av betong bedöms inte vara ändamålsenliga. Däremot ska betongens klimatpåverkan minska och andra byggmaterial användas där det är möjligt.

Med anledning av detta föreslår regionstyrelsen motionen avslås.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

7. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om gemensam patientnämnd

Håkan Lösnitz och Heikki Klaavuniemi, båda Sverigedemokraterna, har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att den nya politiska organisationen för 2023-2027 ändrar antalet patientnämnder från fem till en regiongemensam nämnd. Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för ny politisk organisation som föreslår att motionen avslås.

Under styrgruppens arbete behandlades ett stort antal frågor och förslag som väckts av partierna och styrgruppens ledamöter. En av dessa frågor var antalet patientnämnder. Regionfullmäktiges beslut var att VGR fortsatt ska ha fem patientnämnder och att dessa ska vara patientnämnder för kommunerna i respektive område. Några skäl att ändra antalet patientnämnder har inte framkommit.

Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

8. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att samla huvudmannaskapet kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans

Heikki Klaavuniemi, Johanna Johansson och Johan Sösaeter Johansson, samtliga Sverigedemokraterna, har föreslagit att det i samband med den nya politiska organisationen för 2023 gör en översyn av hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivningen, med mål om att skapa ett huvudmannaskap med tydlig organisation och struktur för att hjälpmedelsförskrivning blir jämlik för regionens invånare.

Motionen har skickats på remiss till styrgruppen för arbetet med ny politisk organisation. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige överlämnar ärendet till den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta i nämndens arbete med den strategiska inriktningen för hjälpmedelsområdet. Motionen är därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

9. Motionsbalans samt redovisning av bifallna motioner

Sedan redovisningen av förra årets motionsbalans har 35 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 27 motioner. Totalt är 43 motioner under beredning och 9 motioner har passerat ett år, utgått från de som är anmälda till regionfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.

Regionstyrelsen föreslår att motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner läggs till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

10. Förslag om avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att införa en avgift på 500 kronor för hörapparater med integrerade uppladdningsbart batteri från 15 oktober 2022.

Hörapparater med uppladdningsbart batteri kommer successivt att ersätta nuvarande modeller av hörapparater som har separata batterier som byts ut när de är uttjänta.

Västra Götalandsregionens riktlinjer inom hjälpmedelsområdet säger att förbrukningsmaterial såsom batterier ska bekostas av patienterna. Riktlinjerna är gemensamma för Västra Götalandsregionen och länets kommuner och gäller för områdena syn, hörsel, rörelse, kognition och kommunikation, medicinsk behandling, ortoser, proteser och skor.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

11. Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 fastställs

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning.

Den 13 juni beslutade regeringen att fastställa en nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Regionerna skulle senast den 30 april överlämna sina förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur till regeringen, som en del av den nationella transportinfrastrukturplanen.

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs åtgärder på de statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet. Kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan medfinansieras av planen. Västra Götalandsregionen har även valt att avsätta medel till att samfinansiera järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet finansieras via nationell infrastrukturplan.

Regionfullmäktige antog i april 2022 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning. Regeringens beslut innebär att den plan som regionfullmäktige skickat in är godkänd och kan genomföras utan förändringar. Den slutliga ekonomiska ramen för Västra Götaland är drygt 7,7 miljarder kronor för perioden 2022-2033. 

Beslut: enligt förslag

12. Reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har lämnat förslag till en ny förbundsordning. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att påbörja förhandlingarna av en utgång ut kommunalförbundet. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer ny lydelse av förbundsordningen för kommunalförbundet Svensk Luftambulans i enlighet med kommunalförbundets förslag. Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige beslutar att säga upp medlemskapet i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Beslut: enligt förslag

13. Borgen för refinansiering av lån till Transitio AB gällande Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon

Västra Götalandsregionen är tillsammans med övriga regioner delägare i AB Transitio. Bolaget upphandlar tåg för lokal och regional trafik, högvärdeskomponentreservdelar och finansierar dessa om ägarna vill. Västra Götalandsregionen har valt att köpa tågen till Västtrafik. 

Högvärdeskomponentlagret av reservdelar läggs i en gemensam pool för att minska behovet av reservdelar för alla fordonsägare med samma fordonstyp. Lagret finansieras av Transitio med lån där vars säkerhet är borgen från ägarna. 

Västra Götalandsregionen tecknade 2017 en borgen för sin relativa andel som uppgick till 14,7 miljoner kronor. VGR:s andel av lånet har minskat och uppgår nu till drygt 4 miljoner kronor. En ny borgen behöver tecknas som säkerhet för lånet.

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen går i borgen såsom för egen skuld för AB Transitio upp till ett belopp om 4 090 000 kronor för refinansiering av Regina högvärdeskomponenter, Itino högvärdeskomponenter och Itino reservfordon.

Beslut: enligt förslag

14. Avtal med Göteborgs Stad gällande finansiering av vissa kulturinstitutioner

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ett nytt avtal med Göteborgs Stad om finansiering av kulturinstitutioner i Göteborg.

Sedan 1998 finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad som reglerar finansieringen av vissa kulturinstitutioner i Göteborg. Avtalet är gammalt och det har funnits behov av ett nytt avtal som ersätter tidigare överenskommelser.

Det nya avtalet innebär att VGR ska betala ut ett belopp på 105 miljoner kronor för år 2022, samt att beloppet ska indexuppräknas årligen. Det nya avtalet innebär ett behov av ytterligare finansiering om cirka 11 miljoner kronor, vilket belastar regionstyrelsens resultat för år 2022.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna avtalet med Göteborgs Stad.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Ärenden till regionstyrelsen

15. Yttrande över remiss om "Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram"

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över utredningen ”Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram". Utredningen innehåller Tillgänglighetsdelegationens slutbetänkande i arbetet med att utreda och lämna förslag på hur tillgängligheten kan öka i hälso- och sjukvården.

VGR ställer sig bakom utredningens förslag i allt väsentligt. 

Utredningen presenterar författningsförslag om en utökad vårdgaranti som bland annat inkluderar primärvården. Inom primärvården föreslås vårdgarantin, utöver medicinsk bedömning, även omfatta undersökning och behandling. Inom specialistvården föreslås att vårdgarantin, utöver första besök och behandling, även inkluderar undersökning. Vidare föreslås att patienten ska få information inom 14 dagar om tidpunkten för vård. I hälso- och sjukvårdslagen ska det förtydligas att vårdgarantin även gäller de patienter som lotsas vidare till annan vårdgivare. Därmed ökar incitamentet att vårdgivaren skyndsamt söker alternativ vårdgivare.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

16. Yttrande över remiss om handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått möjlighet att yttra sig över betänkande om handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

VGR avstyrker betänkandet med motiveringen att utredningen i sin nuvarande utformning inte kan ligga till grund för de föreslagna förändringarna av regionens ansvar för vardagstolkning.

Utredningen föreslår att en ny lag om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet skulle kunna förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av tolktjänsten. Förslaget är att den nya lagen ska ersätta nuvarande reglering i hälso- och sjukvårdslagen om tolktjänst för vardagstolkning.

VGR anser att förslaget till handlingsplan för tolktjänstanvändare är mycket positivt ur ett människorättsperspektiv. Till exempel kan den bidra till mer egenmakt, större möjlighet att få och bibehålla ett arbete då det ekonomiska stödet betalas ut till arbetsgivaren från Arbetsförmedlingen och en enklare väg att via regionen kunna få stöd i vid en beställning av tolk i ärende med annan huvudman.

VGR anser också, som ansvarig för regionens tolktjänst, att betänkandet innehåller välutvecklade resonemang om utredningens vision för tolktjänstens framtida utveckling. Men i nuvarande skrivning är det stora förändringar som presenteras vad gäller regionens ansvar för vardagstolkning. Exempelvis förslaget om en ny lag som inte har förankrats hos tolktjänstansvarig. VGR anser att det är en stor brist att utredaren inte haft mer kontakt med regionerna som har huvudmannaskap för tolktjänst, för att ta reda på vad det innebär att genomföra förslagen i det praktiska arbetet. Dessutom saknar utredningens förslag till organisatoriska, verksamhetsmässiga och ekonomiska förändringar för regionen generellt tillfredsställande faktaunderlag och redovisningar.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

17. Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Regionfullmäktige godkände i maj ett samverkansavtal om naturbruksutbildning med länets 49 kommuner. En regionmedlem har överklagat regionfullmäktiges beslut. Västra Götalandsregionen (VGR) yttrar sig över överklagandet.

VGR:s yttrande innebär i korthet att VGR anser att regionmedlemmen inte har anfört någon omständighet som medför att beslutet kan upphävas och att förvaltningsrätten därför ska avslå överklagandet.

Regionstyrelsen godkänner yttrandet.

Beslut: enligt förslag

18. Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

Den 1 oktober tillträder Håkan Sandahl uppdraget som regiondirektör för Västra Götalandsregionen. Men anledning av detta behöver regionstyrelsen ta ett nytt beslut om vem som tecknar regionens firma. 

Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), regiondirektör Håkan Sandahl och ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström till firmatecknare för Västra Götalandsregionen från och med den 1 oktober 2022.

Västra Götalandsregionens firma tecknas antingen av regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med någon av de angivna tjänstepersonerna. Firmatecknarna har i sin tur rätt att delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer under maximalt ett år.

Beslut: enligt förslag

19. Sammanträdestider 2023 för övergripande styrelser och nämnder

Den 12 april 2022 godkändes Västra Götalandsregionens politiska organisation 2023–2027. Den nya politiska organisationen innebär att ett flertal nya nämnder bildas.

Regionstyrelsen beslutar följande:

 • Regionstyrelsen sammanträder år 2023 på följande dagar: 10 januari, 21 februari, 21 mars, 25 april, 16 maj, 7 juni, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 19 december. 
 • Ägarutskottet sammanträder år 2023 på följande dagar: 1 februari, 14 mars, 5 april, 2 maj, 1 juni, 12 september, 10 oktober, 1 november och 5 december.
 • Personalutskottet sammanträder år 2023 på följande dagar: 15 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 31 maj, 30 augusti, 27 september, 11 oktober, 15 november och 13 december.
 • Hållbarhetsutskottet sammanträder år 2023 på följande dagar: 17 mars, 12 maj, 13 september och 22 november.
 • Beredningen för hållbar utveckling sammanträder år 2023 på följande dagar: 31 januari, 7 mars, 9 maj, 22 augusti, 3 oktober och 12 december.
 • Beredningen för mänskliga rättigheter sammanträder år 2023 på följande dagar: 16 februari, 11 maj och 11 oktober.
 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 17 januari, 8 februari, 22 mars, 26 april, 8 juni, 24 augusti, 13 september, 18 oktober, 2 november och 6 december.
 • Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 19 januari, 9 februari, 23 mars, 27 april, 9 juni, 31 augusti, 14 september, 2 november och 7 december.
 • Göteborgs delregionala nämnd sammanträder år 2023 på följande dagar: 20 januari, 30 mars, 31 maj, 29 september och 17 november.
 • Norra delregionala nämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 20 januari, 30 mars, 31 maj, 29 september och 17 november.
 • Västra delregionala nämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 18 januari, 29 mars, 1 juni, 28 september och 16 november.
 • Södra delregionala nämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 18 januari, 29 mars, 1 juni, 28 september och 16 november.
 • Östra delregionala nämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 18 januari, 29 mars, 1 juni, 28 september och 16 november.
 • Miljö- och regionutvecklingsnämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 17 januari, 8 februari, 22 mars, 26 april, 8 juni, 24 augusti, 13 september, 18 oktober, 3 november och 6 december.
 • Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 9 februari, 23 mars, 27 april, 9 juni, 14 september, 19 oktober och 7 december.
 • Kulturnämnden sammanträder år 2023 på följande dagar: 2 februari, 31 mars, 4 maj, 21 juni, 7 september, 5 oktober, 1 november och 8 december

Beslut: enligt förslag

20. Tillkommande statsbidrag 2022

Regionstyrelsen beslutade hur tillkommande statsbidrag för 2022 ska fördelas. Det handlar om ytterligare medel till regionerna för att bland annat öka antalet vårdplatser.

Regionstyrelsen beslutar om följande fördelning av tillkommande statsbidrag 2022:

 • Statsbidrag för utökning av vårdplatser: 70 miljoner kronor + 83 miljoner kronor
 • Statsbidraget för uppdämt vårdbehov: 333 miljoner kronor
 • Statsbidrag för livmoderhalscancer: 4,2 miljoner kronor
 • Länsgemensamma statsbidrag för suicidprevention: 10 miljoner kronor
 • Statsbidrag för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Västra Sjukvårdsregionen: 10 miljoner kronor
 • Statsbidrag för utökad läkarkompetens i äldrevården: 48,9 miljoner kronor
 • Statsbidrag för hållbart arbetsliv: 44 miljoner kronor
 • Statsbidrag för genomförande av vaccinationer: 26 miljoner kronor
   

Beslut: enligt förslag

 
21. Delårsrapport per augusti för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Regionstyrelsens arbete präglas allt mindre av coronapandemin och dess påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter. Under 2022 har regionstyrelsen valt att arbeta med fem av de av regionfullmäktige prioriterade målen: 

 • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
 • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.
 • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård.
 • Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.
 • Säkra behovet av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av.

Bedömningen är att målen som rör medicinsk kvalitet, invånarnas tillgång till vård och primärvård delvis kommer att uppnås medan målen som handlar om attraktiva arbetsplatser och återhämtning och avlastning bedöms kunna uppnås helt. Bedömningen per augusti är oförändrad jämfört med bedömningen per april.

Utfallet för regionstyrelsen till och med augusti är +988 miljoner kronor med en budgetavvikelse på +847 miljoner kronor. Prognosbedömningen för helår är +754 miljoner kronor mot budget.

Regionstyrelsen godkänner delårsrapporten per augusti 2022 för regionstyrelsen och regionfullmäktige, och noterar uppföljning av åtgärdsplan övergripande riskanalys Framtidens Vårdinformationsmiljö per augusti 2022. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på reviderad riskanalys och åtgärdsplan för införandet av Framtidens Vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag

22. Uppföljning av plan för intern kontroll från maj till augusti 2022

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. Regionstyrelsen har beslutat att genomförda kontroller ska återrapporteras i anslutning till delårsrapporter och årsredovisning för regionstyrelsen. Regionstyrelsen godkänner genomförda kontroller från och med maj till och med augusti 2022.

Beslut: enligt förslag

23. Avtal om lagring och datadelning inom nationella genetikplattformen

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning som består av de sju regionerna som har universitetssjukvård samt de sju universiteten med medicinsk fakultet. Visionen är att stärka och utveckla svensk sjukvård och möjliggöra forskning inom precisionsmedicin. Syftet är att ge patienter i hela landet likvärdig tillgång till träffsäkrare diagnostik och en mer individanpassad vård, behandling och prevention.

VGR har i samarbete med Göteborgs Universitet, tagit fram en IT-plattform för att på ett strukturerat sätt lagra genomikdata och annan kopplad data och att möjliggöra nationell datadelning för forskning mellan GMS parter.

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att teckna avtal om lagring och datadelning inom nationella genetikplattformen med berörda regioner och lärosäten.

Beslut: enligt förslag

24. Tilläggsbeslut för om- och tillbyggnad av operationsenhet för kirurgi vid Norra Älvsborgs Länssjukhus

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att genomföra ombyggnation av operationssalar på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL. Investeringarna bedrivs i två etapper. Etapp 1 omfattar ombyggnation av operationsenheten för gynekologi och etapp 2 omfattar om- och tillbyggnad av operationsenheten för kirurgi.

Regionstyrelsen beslutar att:

 • bevilja fastighetsnämndens och styrelsen för NU-sjukvårdens begäran om att genomföra investeringen med ett tillägg om investeringsutgift om totalt 172 miljoner kronor.
 • bevilja styrelsen för NU-sjukvårdens begäran om utökad investeringsbudget för utrustningsinvestering inom en totalt budget om 39 miljoner kronor.
 • NU-sjukvårdens behov av ökad budgetram med för det fortsatta genomförandet av investeringen ska beaktas i framtida investeringsplan.
 • fastighetsnämndens ytterligare behov av årligt hyresbidrag om 2,2 miljoner kronor till följd av beslutade tillägg ska beaktas i framtida budgetarbete.
 • fastighetsnämndens behov av att förlänga tidplanen med sex månader för slutförandet av fastighetsinvesteringen ska godkännas och beaktas i framtida investeringsplan.

Beslut: enligt förslag

25. Tilläggsbeslut för investeringen av installation av avfalls- och textilsugsystem på Östra sjukhuset

Regionstyrelsen beslutade i maj 2021 att installera ett avfalls-och textilsugsystem på Östra Sjukhuset och att riva det automatiska transportsystemet. Investeringsutgiften beräknas till drygt 105,3 miljoner kronor.

Det nya systemet är bra både ur ett hygienperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv då arbetsmiljön förbättras och den tunga manuella hanteringen av orena textilsäckar och vagnar minskar. Systemet är tillgängligt dygnet runt och minskar belastning på bland annat hissar som vanligtvis utgör en flaskhals i sjukhusets transportsystem.

Regionstyrelsen beslutar nu att fastighetsnämnden även ska installera motsvarande system i samband med totalupprustningen av fyra våningsplan i BK-höghuset. Beslutet motsvarar en investeringsutgift om drygt 13 miljoner kronor. Fastighetsnämndens behov av årligt hyresbidrag om 800 000 kronor till följd av beslutet ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: enligt förslag

26. Utvärdering och fortsatt arbete med vårdnära servicetjänster

Arbetet med att låta servicemedarbetare ta över arbetsuppgifter från framför allt undersköterskor och sjuksköterskor utökades våren 2021 som en följd av pandemin.

En utvärdering av satsningen visar bland annat att fler än åtta av tio medarbetare inom vården upplever att de tack vare detta har fått bättre möjligheter till återhämtning. Nio av tio medarbetare och samtliga intervjuade chefer uppger att satsningen har medfört att vårdpersonalens kompetens används på ett bättre sätt och att patientsäkerheten därmed har blivit starkare.

Från våren 2021 till 30 september 2022 är det centrala medel som finansierar satsningen på vårdnära servicetjänster. Den 1 oktober tar sjukhusförvaltningarna över ansvaret för kostnaderna.

Regionstyrelsen beslutar därför att uppmana alla sjukhusstyrelser och servicenämnden att fortsätta införa så kallade vårdnära servicetjänster vid sjukhusens verksamheter. De uppmanas också att säkerställa att potentialen för fortsatt uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster tillvaratas. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att säkerställa att arbetet med vårdnära service blir en integrerad del i regiongemensam styrning och ledning. Regionstyrelsen kommer att följa upp arbetet i samband med ordinarie uppföljning under 2023.

Beslut: enligt förslag

27. Slutredovisning av byggprojekt vid Skaraborgs Sjukhus

Regionstyrelsen godkänner fastighetsnämndens slutredovisning av byggprojektet specialistcentrum för tandvård och käkkirurgi vid Skaraborgs Sjukhus. Den bedömda kostnaden uppgår till 255 miljoner kronor jämfört med 246 miljoner kronor vilket var bedömningen när beslutet togs. Det innebär en avvikelse på cirka 4 procent.

Beslut: enligt förslag

28. Delegation av tilldelningsbeslut för upphandling av rekvisitionsläkemedel inför 2023

Regionstyrelsen delegerar rätt till regiondirektören att fatta beslut om tilldelningsbeslut av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling, för upphandling av rekvisitionsläkemedel.

Upphandlingen omfattar läkemedel för Västra Götalandsregionens (VGR) förvaltningar, kommuner och privata vårdgivare, som VGR har avtal med och betalningsansvar för. Upphandlingen avser 156 produktgrupper.

Beslut: enligt förslag

29. Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2023

Regionstyrelsen beslutar om ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning för sammanlagt 40 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor gäller 2023. Investeringarna har en långsiktig påverkan på verksamheten och den framtida ekonomin. Regionstyrelsen avslår också ett antal ansökningar och föreslår att förvaltningarna finansierar investeringarna.

Regionstyrelsen beviljar begäran från:

 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering för operationsmikroskop till ögonsjukvården om 3,5 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i utrustning för masspektrometrisk diagnostik inom medfödda metabola sjukdomar om 8,5 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i massiv parallell sekvensering (NGS) om 20,8 miljoner kronor.
 • Styrelsen för NU-sjukvårdens begäran om investering i CBCT och navigationsutrustning till kirurgiska ingrepp inom ortopedi om 7 miljoner kronor.

Regionstyrelsen avslår begäran från:

 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i biplan röntgen om 13,5 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i fotonräknande datortomograf om 28 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i en MALDI TOF för masspektrometri om 7,5 miljoner kronor. Om styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill kan utrustningen finansieras via egen budgetram för verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i robotarm-assisterad kirurgiskt system (RAKS) om 13,2 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i LC MS-system för screening av Alzheimers om 10,5 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om investering i en Da Vinci SP-robot för transplantationer inom thoraxverksamhet om 25 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Skaraborgs sjukhus om investering i utrustning till en hybridsal för operationer om 18 miljoner kronor.
 • Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om investering i datortomograf om 13,8 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

30. Återredovisning av det arbete som pågår för att attrahera, utbilda och behålla barnmorskor

Regionstyrelsen noterar rapport av det arbete som pågår för att attrahera, utbilda och behålla barnmorskor i förlossningsvården.

Rapporten beskriver VGR:s förutsättningar att kompetensförsörja verksamheten. Den tar också upp utbildningssituationen som en kritisk faktor. Kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för VGR de kommande åren. Nationellt finns en brist på barnmorskor i alla regioner och pensionsavgången beräknas bli stor de kommande åren. Åtgärder och aktiviteter görs idag både lokalt på förvaltningar samt regionalt för att möta bristen på kort och lång sikt. För att möta stora pensionsavgångar är det viktigt att fortsätta arbetet med utbildningsbefattningar.

Personalutskottet har tidigare i år bland annat beslutat att Västra Götalandsregionen utvecklar och genomför ett projekt under 2023 för att utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt för att stärka förutsättningar för verksamhetsförlagd utbildning inom barnmorskeutbildningen. Personalutskottet har också beslutat att anslå 1,5 miljoner kronor för att förstärka verksamhetsförlagd utbildning med seniora medarbetare som handleder studenter.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

31. Riktlinje för möten och tjänsteresor i Västra Götalandsregionens verksamheter

Regionstyrelsen beslutade om riktlinjer för möten och tjänsteresor. Riktlinjerna förtydligar rese- och mötespolicyn som tidigare antagits av regionfullmäktige.

Riktlinjerna omfattar planering och genomförande av möten och resor för medarbetare, chefer och förtroendevalda i Västra Götalandsregionen. Riktlinjerna ska bidra till:

 • en trygg, säker och hälsosam arbetsmiljö
 • trafiksäkra resor
 • minskad miljöpåverkan
 • resurseffektiva möten
 • hänsynstagande till den enskildes privatliv eller andra sociala faktorer då ett frekvent resande kan vara påfrestande.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

32. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket (AV) har genomfört en inspektion av hur Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Inspektionen har genomförts på övergripande regionledningsnivå (personalutskottet). AV har också genomfört stickprover vid tre av VGR:s förvaltningar.

Av inspektionsmeddelandet framgår att det saknas styrande rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på övergripande nivå inom VGR. VGR ska säkerställa rutiner för årlig uppföljning som anger hur denna ska gå till, när den ska göras, vem som ansvarar för att den görs, och vilka som ska medverka.

Regionstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att följa upp nämnder och styrelsers årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i samband med ordinarie årsredovisning.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet lämnade protokollsanteckning.

33. Utbildning för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen 2022-2026

Regionstyrelsen har beslutat att följande utbildningar ska genomföras för alla förtroendevalda i Västra Götalandsregionen (VGR) under mandatperioden 2022-2026.

 • Introduktionsdag för nyvalda till Västra Götalandsregionens regionfullmäktige
 • Fördjupningsdag för ledamöter i regionfullmäktige, inklusive en årlig öppen fördjupningsdag i aktuellt ämne
 • Utbildning för respektive nämnd i reglemente och styrmodell
 • Gemensam utbildning för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och delregionala nämnder presidier om styrmodell, reglemente mm
 • Utbildning för delregionala nämnder
 • Gemensam utbildning för miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden om styrmodell, reglemente mm
 • Introduktionsdag för nyvalda till nämnd, styrelse eller kommitté i Västra Götalandsregionen.
 • Presidieutbildning
 • Presidiedag för dialog och erfarenhetsutbyte
 • Bolagsdag
 • Stiftelsedag
   

Regionstyrelsen beslutar att: 

 • planerade utbildningar ska genomföras, att utbildningsgruppens uppdrag genomfört
 • ge den politiska arbetsgruppen för ny politisk organisation i uppdrag att tills vidare även utgöra regionstyrelsens utbildningsgrupp.
 • den nya utbildningsgruppen får i uppdrag att detaljplanera och genomföra föreslagna utbildningar samt att besluta om justeringar i utbildningsplanen. utbildningsgruppen ska också undersöka möjlighetens att ta fram webbutbildningar
 • regiondirektören får i uppdrag att stödja utbildningsgruppen
 • i detaljbudgeten avsätta medel för att täcka kostnaderna för beslutade utbildningar.
 • uppmana förtroendevalda i samtliga nämnder och styrelser samt representanter i stiftelser att delta i utbildningarna.

Beslut: enligt förslag

34. Förslag om anpassning av mandatperioden för vissa stiftelser

Regionstyrelsen föreslår att följande stiftelsestyrelser anpassar sina mandatperioder så att de sammanfaller med Västra Götalandsregionens mandatperioder:

 • Stiftelsen James F Dicksons minnesfond
 • Stiftelsen för ekonomisk forskning i Västsverige
 • Kronofogde Herman Julius Nordbergs stiftelse
 • Eduard Magnus musikfond
 • Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond

Beslut: enligt förslag