Regionstyrelsen 20 juni 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Ärenden till regionfullmäktige

1. Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy

En ny medarbetarpolicy har tagits fram för alla medarbetare i Västra Götalandsregionen. I medarbetarpolicyn beskrivs värderingar, principer och förhållningssätt när det gäller hälsa och arbetsmiljö, jämlikhet och lika rättigheter, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lön. Medarbetarpolicyn ska också ge medarbetarna stöd och vägledning i att skapa en god och främjande organisationskultur där man trivs och vill stanna kvar.

Den förra medarbetarpolicyn togs fram 2018.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner justerat förslag till Västra Götalandsregionens medarbetarpolicy. 

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning. 

2. Ansvarsfrihet Samordningsförbunden för verksamhetsåret 2022

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Regionfullmäktige ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för samordningsförbundens verksamhet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Styrelsen för samordningsförbundet Älv och Kust beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 2. Styrelsen för samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle och Årjäng beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 3. Styrelsen för samordningsförbundet Göteborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 4. Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 5. Styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 6. Styrelsen för samordningsförbundet Södra Vänern beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 7. Styrelsen för samordningsförbundet Väst beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 8. Styrelsen för samordningsförbundet Skaraborg beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Ärenden till regionstyrelsen

3. Svar på revisorskollegiets granskning av Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik

Revisorskollegiet har granskat Västra Götalandsregionens styrning av investeringar i infrastruktur och fastigheter för kollektivtrafik. Syftet med granskningen har varit att belysa VGR:s ärendeberedning och beslutsprocess för investeringar i regional infrastruktur för kollektivtrafik.

Regionstyrelsen har fått tio rekommendationer och delar i stort revisionens iakttagelser och förslag till utveckling. Flera rekommendationer har redan blivit omhändertagna och övriga synpunkter beaktas i det löpande utvecklingsarbetet.

Beslut:

1. Regionstyrelsen översänder svar till revisorskollegiet enligt upprättat förslag.

4. Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2024-2026

Regionstyrelsen beslutar om en investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2024-2026. Planen innehåller åtta nya investeringsobjekt:

 • ombyggnad av tak på NÄL
 • om- och tillbyggnad på Fristad folkhögskola
 • nytt försörjningskvarter på Östra sjukhuset
 • reservkraftförsörjning på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås
 • elevboende på Axevalla hästcentrum
 • trådlös kommunikation med VGR Mobil
 • nytt biljettsystem i kollektivtrafiken
 • elektrifiering av egenägda fartyg i kollektivtrafiken 

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en investeringsbudget om 6 000 miljoner kronor för 2024 och 6 500 miljoner kronor för 2025 och 2026.

På grund av inflationen och osäkerheter i pris- och marknadsprognoser innehåller investeringsplanen förslag på en försiktig hantering och återhållsamhet.

För fem investeringsprojekt har Koncernkontoret föreslagit en annan hantering jämfört med vad berörda nämnder och styrelser har planerat för. Närsjukhus på Wieselgrensplatsen, resecentrum i Stenungsund, bussdepå i Rävekärr, cykelgarage med laddningsmöjligheter för allmänheten och laddinfrastruktur för elbilar med laddningsmöjligheter för allmänheten kommer inte med i investeringsplan 2024–2026.

Beslut om byggprojektet för närsjukhus på Wieselgrensplatsen ska avslutas eller inte bereds av ägarutskottet och regionstyrelsen under hösten 2023.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 2024–2026.
 2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplan 2024–2026 ersätter planåren 2024 och 2025 i investeringsplan 2023–2025 (RS 2022-08-23, § 221).
 3. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget från regionstyrelsen den 13 december 2022, § 353, om översyn av möjligheten att förskjuta vissa fastighetsinvesteringar är fullgjort.
 4. Regionstyrelsen beslutar att regionbidrag till styrelsen för fastighet, stöd och service för kapitaltjänstkostnader till följd av ägarstyrda fastighetsinvesteringar för Miljömål 2030 ska beaktas i kommande budgetarbete. 

5. Koncernövergripande behovsanalys av investeringsidéer våren 2023

Alla ägarstyrda fastighets- eller fordonsinvesteringar ska genomgå en koncernövergripande behovsanalys för att säkerställa att investeringarna stämmer överens med det regionövergripande behovet.

Beslut: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att Styrelsen för logistik ska ta fram en förstudie för anpassning och upprustning av produktionsköket vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 2. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och service ska ta fram förstudier avseende förbättring av inomhusklimatet i Sahlgrenska Universitetssjukhuset vårdlokaler.
 3. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för fastighet, stöd och service ska inkludera vidare planering av förbindelsegångar från nybyggnaden förlossning och neonatal i etapp 2 av projektet Kvinnokliniken nybyggnad, projektnummer 30053.
 4. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för ny bussdepå i Borås.
 5. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får påbörja förstudie för hjulsvarv.
 6. Regionstyrelsen kompletterar det tidigare beslutet, från 2020-03-31, att Västtrafik ska få påbörja förstudier för tågdepåer vars sammanlagda kapacitet motsvarar behovet för 175 tåg med att innehålla spår för ej omloppsnära uppställning.
 7. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Västtrafik AB får gå vidare med planering för resecentrum/terminaler längs järnväg mellan Göteborg–Borås samt återkomma till regionstyrelsen med begäran att påbörja förstudier när planeringen kommit längre.

6. Utökad ram för fastighetsanpassningar i införande av Materialförsörjning i Vården 2.0

Regionstyrelsen godkände i januari 2020 en strategi- och handlingsplan för logistik och försörjning inom Västra Götalandsregionen. Införande av en vidareutvecklad modell för materialförsörjning enligt koncept Materialförsörjning i Vården (MiV 2.0) är en prioriterad del av handlingsplanen.

Förutom att spara kostnader ska initiativet leda till att vårdutbildad personal kan frigöra mer tid till vård och omsorg i stället för materialpåfyllnad. För att få tjänsten på plats behöver det bland annat göras fastighetanpassningar av vissa lokaler vid sjukhusen.

Styrelsen för logistik har i investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2023–2025 fått en investeringsbudget om cirka 100 miljoner kronor för utrustning och 15 miljoner kronor för fastighetsanpassningar kopplat till införandet av MiV 2.0.

På grund av behov av mer omfattande fastighetstekniska åtgärder som belastar budgeten för projektet vid vissa lokaler samt det generella omvärlds- och kostnadsläget beslutar regionstyrelsen att utöka budgeten.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner en utökad ram för ägarstyrda fastighetsinvesteringar för införandet av Materialförsörjning i Vården 2.0 (MiV 2.0) från 15 miljoner kronor till 41 miljoner kronor.
 2. Regionstyrelsen beslutar att till ekonomidirektören delegera beslutanderätt om genomförande och hantering av avvikelser för enskilda genomförandebeslut kopplat till MiV 2.0 upp till 40 miljoner kronor per enskilt investeringsärende.

7. Avtal om finansiering av nationella genomikplattformen

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning och samverkansprojekt sju regioner (VGR, Skåne, Stockholm, Östergötland, Örebro, Uppsala och Västerbotten) och sju universitet med visionen att stärka och utveckla svensk sjukvård och möjliggöra forskning inom precisionsmedicin. Syftet är att ge patienter i hela landet likvärdig tillgång till träffsäkrare diagnostik och en mer individanpassad vård, behandling och prevention.

VGR har i samarbete med Göteborgs universitet, tagit fram en IT-plattform för att, på ett strukturerat sätt, lagra genomikdata och annan kopplad data som till exempel journaluppgifter samt möjliggöra nationell datadelning för forskning mellan GMS parter.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen tillstyrker investering av IT-utrustning för den nationella genomikplattformen om 34 miljoner kronor med finansiering från ramen för mindre ägarstyrda investeringar i allmän utrustning.
 2. Driftkostnaderna under perioden 2023–2028 finansieras solidariskt av VGR och de sex andra regionerna som deltar i Genomic Medicine Sweden.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtal om finansiering av nationella genomikplattformen med berörda regioner.

8. Genomförande av Framtidens Trafikinformation - Implementering av nytt realtidssystem

Västtrafik AB planerar att ersätta nuvarande realtidssystem. För att ha ett helt system som är korrekt upphandlat enlig Lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver flera centrala systemleveranser inom trafikinformation ersättas inom de närmaste åren. Delar av dagens realtidssystem är från tiden före 1999 då Västtrafik bildades och har därmed inte upphandlats enligt LOU.

Investeringen innebär, när den är genomförd, att Västtrafik har ett nytt realtidssystem som kan stötta Framtidens Trafikinformation som är Västtrafiks program för att samla, sammanställa och säkerställa samstämmig och uppdaterad trafikinformation i rätt tid till alla berörda delar av verksamheten. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen godkänner att styrelsen för Västtrafik AB genomför implementeringen av ett nytt realtidssystem inom ramen för bolagets verksamhetsstyrda investeringar.

9. Riktade statsbidrag 2024

Regionstyrelsen beslutar om riktade statsbidrag i juni för att ge nämnder och styrelser tidiga förutsättningar för att planera sin verksamhet inför kommande år. Statsbidragen fördelas till nämnder och styrelser och rör bland annat ökad tillgänglighet, cancervård, ALF-utbildning (läkarutbildning och forskning), förlossningsvård, nära vård, kultursamverkansmodellen samt folkhögskolorna.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen beslutar om riktade statsbidrag till nämnder i enlighet med reviderade bilagan Fördelning av riktade statsbidrag 2024.
 2. Riktade statsbidrag fördelas från och med 2024 till uppdragsgivande nämnder för hantering och fördelning till utförarstyrelser.

10. Förlängning av parkeringstaxor 2023

Regionstyrelsen ska varje år bestämma vilka parkeringsavgifter som gäller vid VGR:s verksamheter.

Koncernkontoret håller på att bereda ett ärende om mobilitetsprinciper för VGR:s egna fastigheter och externt inhyrda lokaler. Mobilitetsprinciperna omfattar alla typer av färdmedel, vilket inkluderar frågan om parkeringsavgifter.

Behovet av beredning har dock visat sig vara mer omfattande än vad man trodde från början. Koncernkontoret föreslår därför att nuvarande parkeringsavgifter förlängs ytterligare så att de gäller till och med 31 december 2023.

Beslut:

 1. Parkeringsavgifter och parkeringstillstånd vid Västra Götalandsregionens verksamheter som gäller till och med 30 juni 2023, förlängs att gälla till och med den 31 december 2023.

11. Sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och beredningar 2024

Beslut:

 1. Regionstyrelsen sammanträder på följande dagar: 23 januari, 6 februari, 5 mars, 19 mars, 23 april, 21 maj, 4 juni, 25 juni, 27 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november och 17 december.
 2. Ägarutskottet sammanträder på följande dagar: 30 januari, 12 mars, 16 april, 14 maj, 11 juni, 3 september, 8 oktober, 5 november och 10 december.
 3. Personalutskottet sammanträder på följande dagar: 16 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 19 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november och 11 december.
 4. Hållbarhetsutskottet sammanträder på följande dagar: 21 februari, 26 mars, 7 maj, 10 september, 10 oktober och 20 november.
 5. Beredningen för hållbar utveckling sammanträder år 2024 på följande dagar: 1 februari, 21 mars, 23 maj, 29 augusti, 24 oktober och 12 december.
 6. Beredningen för mänskliga rättigheter sammanträder år 2024 på följande dagar: 22 februari, 30 maj, 26 september och 28 november.
 7. Krisledningsnämnden sammanträder år 2024 på följande dagar: 30 januari, 16 april och 8 oktober.

12. Upphävande av äldre reglemente för Läkemedelskommittén

Varje region måste ha minst en läkemedelskommitté med reglemente.  I Västra Götalandsregionen används Läkemedelskommitténs uppdragshandling som reglemente. Uppdragshandlingen fastställs av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören.

Det finns ett tidigare reglemente för Läkemedelskommittén, beslutad av dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet, från 2008. I samband med att en ny uppdragshandling för Läkemedelskommittén fastställs av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören behöver det gamla reglementet upphävas. Eftersom hälso- och sjukvårdsutskottet var ett utskott under regionstyrelsen är det därför regionstyrelsen som behöver fatta detta beslut.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen upphäver reglementet för Läkemedelskommittén som fastställdes av dåvarande hälso- och sjukvårdsutskottet 2008.

13. Redovisning av det ekonomiska läget utifrån regionstyrelsens beslut den 28 mars 2023

Regionstyrelsen beslutade den 28 mars att införa avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad.

Vid dagens sammanträde redovisas genomförda presidieavstämningar mellan ägarutskottet och sjukhusstyrelserna, den ekonomiska utvecklingen och det pågående arbetet inom regional ledning, styrning och uppföljning för ekonomi i balans.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar samtliga sjukhusstyrelser att vidta ytterligare åtgärder för att minska den totala kostnaden för bemanning så att den ryms inom beslutad budgetram. Arbetet med att förbättra tillgängligheten måste utföras inom beslutade budgetramar.
 2. Regionstyrelsen noterar i övrigt informationen.

14. Svar på skrivelse från styrelsen för Sjukhusen i väster angående driftsekonomiska konsekvenser vid utskiftning av vårdvolym till Sjukhusen i väster/Kungälvs sjukhus

Sjukhusen i väster har begärt ekonomiskt stöd för att genomföra en planerad flytt av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus. Utskiftning innebär att vissa patienter och behandlingar överförs till ett annat sjukhus. Syftet är att nyttja de nybyggda slutenvårdsplatserna på Kungälvs sjukhus och att öka förutsättningarna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att omhänderta uppdrag inom den högspecialiserade vården.

Koncernkontoret anser att det är motiverat att reglera ersättning inom vissa områden där en utskiftning skett, men att Sjukhusen i väster redan har fått mer pengar än vad som tidigare bestämts för arbetet med att genomföra omställningen. Genom utskiftning så flyttas ekonomiska resurser från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Sjukhusen i väster.

Projektet för utskiftningen är igång och inkluderar att öppna nya vårdavdelningar samt omdirigera akuta och planerade besök och operationer till rätt sjukhus. Vissa delar av projektet har blivit försenade, vilket påverkar möjligheten att flytta akuta patienter. Arbetet med att öka antalet remisser till Kungälvs sjukhus pågår.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen uppmanar operativa hälso- och sjukvårdsnämnden att reglera utskiftning till Sjukhusen i väster i uppdrag för 2023 och 2024.
 2. Regionstyrelsen beslutar att vid årsskiftet 2023/2024 avsluta projektet förutskiftning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus. Utestående frågeställningar identifieras under hösten 2023 för att omhändertagande ska säkras.

15. Solidariskt ansvarstagande i ekonomiskt svåra tider

Västra Götalandsregionens kostnader för externa konferenser, studiedagar och utbildningsdagar ska ses över för att dra ned och minska på dessa. När det finns behov av konferenser, studie- och utbildningsdagar ska alltid VGR-interna alternativ väljas i första hand. Detta beslutade regionstyrelsen efter ett initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Regionstyrelsen uppmanar också alla verksamheter att vara återhållsamma vid nyrekrytering av medarbetare och att alla beslut om nyrekrytering ska lyftas en nivå i organisationen. Beslutet ligger i linje med regionstyrelsens beslut den 7 juni om att uppmana samtliga nämnder och styrelser att anpassa sin verksamhet för att bidra till god ekonomisk hushållning i Västra Götalandsregionen. Principerna gäller hela organisationen.

I initiativärendet fanns också förslag om att avbryta upphandlingen av Regionens Hus Vänersborg och att avsluta förnyelsen av ramavtalen inom kommunikation, varumärkesstrategi samt mediebyråtjänster. Upphandlingen av Regionens Hus Vänersborg är redan avbruten och regiondirektören ska återkomma i höst med förslag på fortsatt hantering av lokaler i Vänersborg. Vidare pågår det redan arbete inom styrelsen för fastighet, stöd och service i syfte att effektivisera lokalnyttjandet. Vad gäller förnyelsen av ramavtal inom kommunikationstjänster bedömer Koncernkontoret att detta skulle innebära sämre möjligheter till kostnadseffektiva inköp. Dessutom riskerar Västra Götalandsregionen att bryta mot gällande upphandlingslagstiftning.

Beslut:

 1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av kostnaderna för externa konferenser, studiedagar och utbildningsdagar i syfte att dra ner och drastiskt minska på dessa samt att rekommendera samtliga regionala verksamheter att göra detsamma.
 2. Regionstyrelsen uppmanar de verksamheter som ännu inte vidhåller återhållsamhet vid nyrekrytering att ta efter de verksamheter som redan infört det.
 3. Regionstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder och styrelser att fastställa en ordning som innebär att alla beslut om nyrekrytering bör lyftas upp en nivå inom verksamheterna.
 4. Regionstyrelsen beslutar att övriga förslag i initiativärendet anses besvarade med detta tjänsteutlåtande.

16. Uppdrag att inventera Västra Götalandsregionens medlemskap

Håkan Lösnitz och Jonas Eriksson (SD) har i ett initiativärende den 16 maj 2023 föreslagit att regiondirektören får i uppdrag att inventera Västra Götalandsregionens medlemskap och redovisa detta för regionstyrelsen senast oktober 2023. Regionstyrelsen beslutade att skicka ärendet för beredning till Koncernkontoret.  

Beredningen för externa relationer tog fram en förteckning över Västra Götalandsregionens medlemskap i europeiska nätverk och organisationer 2018. Förteckningen är i stora delar fortfarande aktuell men inte heltäckande eftersom medlemskap i svenska organisationer inte ingår.

Beslut:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att inventera Västra Götalandsregionens medlemskap i nätverk och organisationer som medför en medlemsavgift och återkomma till regionstyrelsen senast oktober 2023.

17. Yttrande över remiss En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70)

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över den nationella utredningen "En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn".

VGR ställer sig i huvudsak positiv till betänkandets förslag och menar att det är en gedigen och viktig utredning som tar ut en klar nationell riktning. Utredningens förslag innebär en kraftfull förstärkning av arbetet mot våld mot barn. 

Beslut:

 1. Regionstyrelsen avger yttrande över remiss En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (SOU 2022:70), enligt upprättat förslag.

18. Avbryt inköp av specifika varor

Regionstyrelsen beslutar att avbryta inköp och införa ett totalstopp av alla varor som tillhandahålls av Mondelez. Regiondirektören får samtidigt i uppdrag att identifiera en relevant och vedertagen ”svart lista” över leverantörer och utifrån denna analysera om VGR är berörda för att sedan vidta lämplig åtgärd i syfte att pausa, avbryta eller endast omfatta inköp av nödvändiga varor.  Detta efter ett initiativärende från Moderaterna.

Beslut:

  1. Att avbryta inköp, och införa totalstopp, av alla varor som tillhandahålls av Mondelez.
  2. Att uppdra till regiondirektören att identifiera en relevant och vedertagen ”svart lista” över leverantörer och utifrån denna analysera om VGR är berörda för att sedan vidta lämplig åtgärd i syfte att pausa, avbryta eller endast omfatta inköp av nödvändiga varor.