Regionstyrelsen 18 oktober 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla

Håkan Lösnitz (SD), Matz Dovstrand (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Magnus Harjapää (SD) och Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige  föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder kostnaden för att vartannat år erbjuda alla vuxna invånare i VGR en mindre hälsokontroll för att upptäcka typ 2-diabetes, högt blodtryck och förmaksflimmer i ett förebyggande syfte.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som förslår att motionen avslås. Bedömningen är att det vetenskapliga stödet för allmänna hälsokontroller är svagt och att ett breddinförande saknar en väl underbyggd metod för stöd och systematik för uppföljning. Det anses inte heller resurseffektivt och riskerar att leda till att annan vård trängs undan.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag

2. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda ett införande av regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum inom vuxenpsykiatrin samt vilket innehåll och uppdrag ett sådant centrum kan ha. I uppdraget ingår att ta fram kostnadsberäkningar och att föreslå eventuell finansiering.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag

3. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad mammografiscreening i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD), Magnus Harjapää (SD), Krista Femrell (SD), Rose-Marie Antonsson (SD), Inga-Maj Krüger (SD) och Yvonne Stafrén (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att införa kostnadsfri mammografiscreening även för gruppen kvinnor 75–80 år. Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som föreslår att motionen avslås.

I dag erbjuds kvinnor i åldern 40-74 år mammografiscreening. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av programmet för mammografiscreening och har påbörjat arbetet med att uppdatera rekommendationerna för bröstcancerscreening. I avvaktan på detta föreslår regionstyrelsen att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag

4. Yttrande över motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om förebyggande hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att en extra ersättning för förebyggande och hälsofrämjande insatser införs i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Detta för att få vårdcentraler att prioritera förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen via vårdvalsberedningen som föreslår att motionen avslås mot bakgrund av redan pågående arbete i Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag

5. Yttrande över motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka
upplevd/reell otrygghet runt Västtrafiks hållplatser

Inga-Maj Krüger (SD), Anders Strand (SD) och Heléne Granbom Angerheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att göra en översyn av hållplatser i framför allt områden med känd otrygghet, för att undersöka möjligheterna till kameraövervakning.

Motionärerna menar att den effektivaste åtgärden för att motverka otrygghet och minska incitamentet för potentiella brottslingar är att sätta upp kameror vid hållplatserna.

Motionen har skickats på remiss till kollektivtrafiknämnden och fastighetsnämnden som föreslår att motionen är besvarad med hänsyn till pågående arbete inom både Västfastigheter och Västtrafik samt i samverkan med polisen. Dessutom pekar Brottsförebyggande rådet på, i en rapport, att effekterna av kameraövervakning är antingen små eller väldigt dyra.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag

6. Yttrande över motion av Jesper Johansson (V) med flera om att tillgängliggöra regionen för fler

Jesper Johansson (V), Kerstin Wallsby-Joelsson (V) och Jöran Fagerlund (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att:

 • Västtrafik upprättar en kontinuerlig samverkan med olika organisationer för att göra identifierade, svårtillgängliga besöksmål  tillgängliga med kollektivtrafik.
 • Västtrafik utreder hur trafiken kan anpassas till regionalt väsentliga kulturella besöksmål, anpassade till öppettider och säsong
 • Västtrafik tar fram en plan för hur resor till och från våra naturreservat kan erbjudas ”on demand” med hjälp av digitala verktyg, så att de bara körs när de efterfrågas, vid till exempelvis bra väder och rätt säsong.

Motionen har skickats på remiss till styrelsen för Västtrafik AB och kollektivtrafiknämnden som föreslår att motionen är besvarad.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till Västtrafiks pågående arbete med att synliggöra besöksmål för fler samt det årliga uppdraget att arbeta vidare med förslag som kan öka andelen hållbara resor till naturområden i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

7. Reglementen för nämnder och styrelser 2023 – 2026

Från och  med 1 januari 2023 gäller en ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen. Nu finns förslag till reglementen för nämnder och styrelser. Förslaget syftar till att ge en enhetlig och tydlig bild av nämnders och styrelsers verksamhetsområden och ansvar utifrån regionfullmäktiges beslut om detaljutformning av den politiska organisationen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer reglementen för regionstyrelsen, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, delregionala nämnderna, miljö- och regionutvecklingsnämnd, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, patientnämnderna, styrelsen för logistik, styrelsen för fastighet, stöd och service, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Habilitering & hälsa, naturbruksstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, styrelsen för botaniska trädgården, styrelsen för Hälsan och stressmedicin samt krisledningsnämnden.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att efter utvärdering av reglementen återkomma till regionfullmäktige med eventuella förslag till justeringar av reglementen.

Beslut: enligt förslag

8. Sammanträdestider för regionfullmäktige återstoden av 2022 och för helåret 2023

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige sammanträder den 29 november 2022.

Regionstyrelsen föreslår också att regionfullmäktige sammanträder 14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november 2023.

Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 09:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 09:00 dag 2

Beslut: enligt förslag

9. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2022

Västra Götalandsregionens (VGR) prognos för 2022 är positiv, men inför 2023 ser budgetläget ut att bli mer ansträngt. Det visar VGR:s delårsrapport per augusti 2023.

Under året har det varit svårt för sjukvården att rekrytera till viktiga områden, vilket har gjort framför allt sommarplaneringen till en stor utmaning. Köerna till operationer och barn- och ungdomspsykiatrin har blivit kortare, men det är fler i år än året innan som har väntat i mer än 90 dagar på ett första besök i vården. 

Kollektivtrafiken har ökat igen jämfört med 2021 och även kulturen präglas av återhämtning.

Den västsvenska ekonomin har än så länge klarat sig relativt väl och arbetslösheten har sjunkit under de två senaste åren. VGR:s satsningar inom regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för fortsatt stabilitet och utveckling i Västsverige.  

VGR:s prognos för helåret är 1,2 miljarder kronor vilket är en förbättring jämfört med helårsbudgeten som är 317 miljoner kronor.  

Regionstyrelsen beslutar att:

 • föreslå att regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti 2022.
 • uppmana samtliga sjukhusstyrelser att fortsätta arbetet för ekonomi och verksamhet i balans under 2022 i enlighet med lagda beställningar och fastställda detaljbudgetar.
 • noterar att GöteborgsOperan fortfarande prognostiserar ett underskott och uppmanar styrelsen att vidta åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen under resterande del av året.
 • merkostnader med anledning av pandemin till och med augusti finansieras av Moderförvaltningen till berörda nämnder och styrelser.

Beslut: enligt förslag

10. Komplettering av arvodesbestämmelserna 2022-2026

Regionfullmäktige fastställde arvodesbestämmelser 2022-2026 den 13-14 juni 2022. I förteckningen över uppdrag med rätt till årsarvode och antal ledamöter med ersättare hade Regionteater Väst AB fallit bort ur förteckningen. Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige beslutar om en komplettering.

Beslut: enligt förslag

11. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027, kompletterande beslut

Enligt arkivlagen krävs det ett särskilt beslut av regionfullmäktige för att överlämna allmänna handlingar från en kommunal myndighet till en annan.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för kulturutveckling från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom kulturnämnden från och med den 1 januari 2023.
 • Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom styrelsen för Regionhälsan från och med den 1 januari 2023.
 • Styrelsen för Regionhälsan ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten med smittskydd vidare inom regionstyrelsen från och med den 1 januari 2023.
 • Regionutvecklingsnämnden ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden från och med den 1 januari 2023.
 • De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra hälso- och sjukvårdsnämnderna, ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare inom de fem delregionala nämnderna, Göteborg, norra, södra, västra och östra delregionala nämnden från och med 1 januari 2023.
 • Överlämnande och/eller införlivande av de allmänna handlingarna ska ske i enlighet med de beslut som fattas av arkivnämnden från och med 1 januari 2023. 

Beslut: enligt förslag

Ärenden till regionstyrelsen

12. Justering av budgetramar för investeringar 2023 med anledning av ny politisk organisation

Den 23 augusti 2022 fastställde regionstyrelsen investeringsplan för Västra Götalandsregionen (VGR) 2023 – 2025 utifrån nuvarande nämndindelning.

Med anledning av regionfullmäktiges beslut om ny politisk organisation beslutar regionstyrelsen om förändrad ramtilldelning för berörda nämnder/styrelser. Förändringen berör endast fastighetsnämnden och servicenämnden.

Regionstyrelsen beslutar att tilldela nya budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar till styrelsen för fastighet, stöd och service; fastighet 357 miljoner kronor och utrustning 75,3 miljoner kronor (varav 2,5 miljoner kronor löskonst).

Regionstyrelsen tilldelar också nya budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar till styrelsen för logistik; fastighet 4,5 miljoner kronor och utrustning 225,2 miljoner kronor.

Besluten fattas under förutsättning att regionfullmäktige fastställer de nya reglementena.   

Beslut: enligt förslag

13. Fördelning av statsbidrag för psykisk hälsa till ungdomsmottagningar 2022

Regionstyrelsen beslutar att fördela 25 miljoner kronor i länsgemensamma statsbidrag för psykisk hälsa för att stärka ungdomsmottagningarna i Västra Götaland under 2022.

Medlen ska användas för att öka tillgängligheten, utveckla samverkan och nya arenor, kompetensutveckling och metodutveckling inom området.

Medlen är en del av överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Statsbidraget är på totalt 150 miljoner kronor varav Västra Götaland får drygt 25 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

14. Avrapportering av uppdrag kopplade till FVM-programmet

Regionstyrelsen godkände en avrapportering av uppdrag kopplade till FVM-programmet och införandet av Millennium:

 • VGR har nått en samsyn med Cerner och VästKom kring det fortsatta arbetet med Option 1
 • VGR och Region Skåne har undertecknat en överenskommelse om utökat samarbete
 • En genomlysning har genomförts av arbetssätt och organisation inom och i anslutning till program FVM. FVM-programmets nuvarande uppdrag och arbete kommer i större utsträckning fördelas på linjeorganisationen. Benämningen FVM upphör och ersätts av program Millennium. Förändringen gäller från den 1 november. 

Beslut: enligt förslag 

15. Reviderad budget för program Millennium (tidigare program FVM)

Regionstyrelsen godkände revideringar av budget och finansiering av program Millennium, tidigare benämnt program FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö).

Den reviderade budgeten är en konsekvens av en ändrad organisation och ansvarsfördelning inom programmet. Den innebär i stort att kostnader för drift och förvaltning från och med 2024 förs över från programmet till den ordinarie linjeorganisationen. Regionstyrelsen noterade också information om hur en ny budget för program Millennium påverkar framtida budgetramar för övriga digitaliseringssatsningar inom VGR. Uppdraget till regiondirektören att revidera budgeten för införandet av Millennium är fullgjort.

Beslut: enligt förslag

16. Utökat nationellt samarbete kring hållbar upphandling

Västra Götalandsregionen har fått ett förslag från Ledningsnätverket för regionernas upphandling och regionernas miljöchefer som innebär att regionernas samarbete kring hållbar upphandling förstärks från och med 2023.

Bakgrunden är de ökade kraven och förväntningarna på upphandlande myndigheter att identifiera och minimera negativ påverkan på människor och miljö under produktens eller tjänstens livscykel och att upphandlande myndigheter från och med juli 2023 föreslås bli skyldiga att beakta social och miljömässig hänsyn vid offentlig upphandling.

Regionstyrelsen bifaller förslaget om utökat nationellt samarbete kring hållbar upphandling och beslutar att Västra Götalandsregionens del av finansieringen av den nationella samordningen från och med 2023 ska öka från 50 öre till 1 krona per regioninvånare och år. Kostnaden föreslås belasta regionstyrelsens medel för hållbarhetsutskottet.

Beslut: enligt förslag

17. Ersättning till vårdcentraler för hantering av uppdämt vårdbehov för
patientgrupper med resurskrävande sjukdomar

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

18. Ställningstagande målbild 1177 Vårdguiden

Regionstyrelsen ställer sig bakom målbilden för  1177 Vårdguiden. 1177 Vårdguiden är ett av Sveriges starkaste varumärken och har ett mycket högt förtroende hos allmänheten. Varumärket 1177 Vårdguiden används av samtliga regioner. Även kommunerna är på väg att börja använda 1177 Vårdguidens tjänster för sin hälso- och sjukvård. Det finns ett behov av en långsiktig målbild för att använda de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt.

Genom 1177 Vårdguiden får invånaren:

 • tillgång till kvalitetssäkrad och aktuell information om hälsa, vård, omsorg och tandvård,
 • tillgång till all sin journalinformation från offentligt finansierad vård, omsorg och tandvård
 • vid behov tillgång till individualiserade kunskapsstöd 

Invånaren kan hitta och välja i hela det offentligt finansierade utbudet inom hälsa, vård, omsorg och tandvård samt de digitala tjänster som erbjuds. Information, kontakter och e-tjänster hänger ihop på ett sömlöst sätt oavsett vilka aktörer som är inblandade.

Beslut: enligt förslag

19. Parasportstipendiet 2022

Regionstyrelsen delar årligen ut Parasportstipendiet för att synliggöra idrott som en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att ha ett mer innehållsrikt liv.

Parasportstipendiet är unikt i sitt slag och uppmärksammar personer som har gjort utmärkta prestationer och som är förebilder för andra att börja idrotta. Stipendiesumman är på 150 000 kronor och kan delas mellan flera.

Stipendiet delas ut på Regionfullmäktige den 29 november.

Beslut: enligt förslag

20. Digitalt stöd för unga tjejer - Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening som erbjuder nätbaserat stöd till unga, 10-25 år. Här får de möjlighet att anonymt prata om oro och frågor som är angelägna för målgruppen, vilket bidrar till minskad psykisk ohälsa.

En del av verksamheten är en digital stödchatt, vilket gör att verksamheten är tillgänglig i hela Västra Götaland. Förslaget är att finansiera en uppdatering av Tjejjouren Västs digitala stödchatt.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:

 1. Regionstyrelsen beviljar föreningen Tjejjouren Väst 850 000 kronor för uppdatering av digital stödapp.
 2. Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 2022.

Beslut: enligt förslag

21. Delstudie Kartläggning av det civila samhället i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 2014 en överenskommelse med det civila samhället med syfte att tillsammans utveckla välfärden. VGR, liksom kommuner i Västra Götaland, behöver dock ha bättre kunskap om det civila samhället. Till exempel dess omfattning, vilken typ av organisationer som finns, huvudsakliga sysslor och vad som kan göras i samverkan. Nu finns det en ny metod för att kartlägga organisationer på lokal och regional nivå. Metoden har utvecklats av Nätverket – idéburen sektor Skåne tillsammans med Centrum för civilsamhällesforskning (CCF) vid Marie Cederschiölds högskola.

Projektet planeras påbörjas november 2022. Den totala kostnaden beräknas vara 500 000 kronor, inklusive moms.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:

 1. Regionstyrelsen beviljar Centrum för civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola och civilsamhällesorganisationen Nätverket – Idéburen sektor Skåne 500 000 kronor för "Kartläggning av det civila samhället i Västra Götaland".
 2. Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för folkhälsa och social hållbarhet 2022.

Beslut: enligt förslag

22. Strålsäkerhetsmål för Västra Götalandsregionen 2023 – 2025

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver en omfattande verksamhet med joniserande strålning. Det regionala strålsäkerhetsrådet har tagit fram fem olika strålsäkerhetsområden för att tydliggöra en struktur för hur olika processer, mål, krav, aktiviteter samt uppföljning av desamma hör ihop. 

De fem strålsäkerhetsområdena är:

 • Ledning och styrning av verksamhet med strålning
 • Kompetens för god strålsäkerhet
 • Strålsäker vård
 • Strålsäker arbetsmiljö och miljö samt strålsäkerhet för allmänheten
 • Strålsäker forskning

Strålsäkerhetsmålen 2023–2025 är kopplade till de olika strålsäkerhetsområdena. Strålsäkerhetsmålen är medvetet olika till sin karaktär. Gemensamt är att de pekar på områden där det enligt uppföljning via tidigare strålskyddsbokslut eller på annat sätt visat sig finnas behov av större förbättringar.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att fastställa Västra Götalandsregionens strålsäkerhetsmål 2023-2025.

23. Svar på GöteborgsOperan ABs hemställan om ramhöjning

Styrelsen för Göteborgs Operan AB (GöteborgsOperan) vill genomföra en tillbyggnad av fastigheten. Byggnaden ägs av Göteborgs Stad och skulle, enligt preliminära bedömningar, innebära en ökad hyra om 18 miljoner kronor för GöteborgsOperan. Med tillbyggnaden kan man utöka teaterverksamheten vilket kräver en utökad beställning från Kulturnämnden med 10 miljoner kronor. Därför önskar Göteborgs Operan AB en ramhöjning med 28 miljoner kronor.

Koncernkontoret rekommenderar att regionstyrelsen uppmanar GöteborgsOperan att skicka in mer information om syftet med utbyggnaden samt att göra det tydligare vilka ökade kostnader och intäkter det skulle innebära. GöteborgsOperan bör också fråga Göteborgs Stad om tillbyggnaden är möjlig att genomföra rent praktiskt.  I den fortsatta planeringen bör även GöteborgsOperan involvera kulturnämnden om den tilltänkta utökningen av verksamheten i Göteborg och om behovet av ramhöjning till delar eller i sin helhet kan finansieras inom nämndens befintliga regionbidrag.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att besvara styrelsen för GöteborgsOperan ABs hemställan genom att översända tjänsteutlåtandet, daterat 2022-09-14.

Beslut: Enligt förslag

24. Investering i ny fasad på Centralkliniken, Östra sjukhuset, projektnummer 10969

Fasaden på Centralkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg är utsliten med sprickbildning och fukt som tränger igenom. Eftersom lokalerna i byggnaden ska fortsätta att användas behöver fasaden åtgärdas för att uppfylla de krav som finns. Ägarutskottet föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att investera i detta för att säkerställa att man undviker ytterligare skador på konstruktionen och att byggnadens energibehov minskar.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beviljar fastighetsnämndens begäran att genomföra den ägarstyrda fastighetsinvesteringen ”Ny fasad på Centralkliniken, Östra sjukhuset, projektnummer 10969”, i enlighet med fastställd genomförandeplanering, inom en investeringsutgift om totalt 130 470 000 kronor (löpande pris).
 2. Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att i nära samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra risk och konsekvensanalyser samt ta fram konkreta handlingsplaner för att mildra verksamhetspåverkan under genomförandet.
 3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämndens behov av tillkommande årligt hyresbidrag om 4,6 miljoner kronor ska beaktas i kommande budgetarbete.

Beslut: Enligt förslag

25. Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen samt Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser 2023

Koncernkontoret har föreslagit bemyndiganden och fullmakter som gäller firmateckning för finansförvaltningen, moderförvaltningen och Västra Götalandsregionens anknutna stiftelser för 2023. Med anknutna stiftelser menar man stiftelser där regionstyrelsen är förvaltare. 

Förändringarna från senast beslutade bemyndiganden och fullmakter innebär:  

 • Utbyte av förtecknade personer 
 • Ett förtydligande gällande beslut om upplägg av användare i extern motparts depåsystem

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen befullmäktigar, förtecknade personer i tjänsteutlåtande
  daterat 2022-09-09, för Västra Götalandsregionen med dess bindande verkan företa angivna rättshandlingar i enlighet med finanspolicyn. 
 2. Regionstyrelsens beslut gäller tills vidare, dock längst till och med den 31
  december 2023.

Beslut: enligt förslag 

26. Sammanträdestider 2023 för övergripande styrelser och nämnder

Regionstyrelsen beslutade på förra sammanträdet 20 september om sammanträdestider 2023 för övergripande styrelser och nämnder. Digitaliseringsberedningen saknades dock i beslutet.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att digitaliseringsberedningen sammanträder år 2023 på följande dagar: 14 mars, 7 juni, 12 september och 19 december.

27. Återrapportering av uppdrag att ta fram handlingsplan för att öka antalet
disponibla vårdplatser

I Västra Götalandsregionen (VGR) finns det tillräckligt många vårdplatser när dessa är bemannade, det vill sägs disponibla. Det visar en utredning som är på väg till regionstyrelsen.

Den främsta anledningen till det låga antalet disponibla vårdplatser är enligt utredningen svårigheter att rekrytera hälso- och sjukvårdpersonal. Det är en utmaning som är gemensam för alla regioner i landet. Även framöver kommer kompetensförsörjningen att vara en utmaning för så väl regioner som kommuner.

Utmaningarna med att rekrytera både nu och framöver innebär att det är nödvändigt att förbättra alla delar av patientflödet. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och resultat.

I VGR pågår aktiviteter inom en rad områden för att nå målet 90 procent beläggningsgrad och säkra antalet disponibla vårdplatser. Arbetet behöver utgå ifrån en helhetssyn på vårdflödet och patientens hela vård- och omsorgsbehov. Aktiviteterna är i nuläget inte samlade i en handlingsplan, men beskrivs övergripande i ärendets tjänsteutlåtande. VGR:s fortsatta arbete för att öka antalet disponibla vårdplatser fokuserar främst på:

 • Kompetensförsörjning 
 • Arbetsfördelning mellan medarbetare
 • Översyn av behovet av kompletterande och nya kompetenser
 • Minska behovet av inläggning 
 • Öka dagsjukvård
 • Minska vårdtiden
 • Öka samverkan med kommunerna

Koncernkontoret föreslår att återkoppling av hur arbetet med att öka antalet disponibla vårdplatser fortsätter görs till regionstyrelsen i samband med delårsrapporteringar och årsredovisning samt löpande uppföljning via den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden från och med januari 2023.

Beslut:

1.  Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

2.  Uppdragen från regionstyrelsen den 2 mars 2022, § 64, punkt 1 och 2 är fullgjorda.

28. Bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet sommaren 2022

Sommaren 2022 innebar ett fördjupat samarbete inom regionen. Prioriterade operationer och förlossningar kunde genomföras som planerat, men bemanningssituationen har varit ansträngd. Det visar en rapport om bemanning, vårdplatser och patientsäkerhet sommaren 2022. 

Antalet vårdplatser var lägre än sommaren 2021 och beläggningsgraden var högre jämfört med tidigare år i den somatiska sjukvården. Den genomsnittliga beläggningen på sjukhusens vårdplatser var över 100 procent, vilket innebar en hård press för medarbetarna. Risken för vårdskador höjs när beläggningen är över 90 procent, men inga allvarliga händelser har rapporterats.

För att försöka lösa den ansträngda bemanningssituationen påbörjades semesterplaneringen under våren. Under sommarmånaderna hölls regelbundna avstämningsmöten och det fanns flera tydliga handlingsplaner för perioder med hög belastning. Det gjorde att regionens samlade resurser kunde användas på bästa sätt.

Många medarbetare arbetade hårt för att klara verksamheten under sommarmånaderna. Personal i tjänst tog extra pass för att låta kollegor som gått på semester vara lediga. Fokus i planeringen för sommaren var att alla som vill ska kunna ha fyra veckors sammanhängande semester och samtidigt säkerställa att det finns tillräckliga resurser.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

Vänsterpartiet lämnar en protokollsanteckning.

29. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Regionstyrelsen bestämde den 4 november 2008 att Koncernkontoret två gånger om året ska återrapportera arbetsläget i de uppdrag som regionstyrelsen har gett utskotten eller regiondirektören. Sammanställningen gäller för tiden 1 april 2022 till 30 september 2022.  Sedan förra redovisningen har 16 uppdrag återrapporterats. Totalt 11 nya uppdrag har lagts och antal pågående uppdrag är 40.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner återrapporteringen.

30. Avrapportering av uppdrag i samband med beslut om ny politisk organisation

I samband med regionfullmäktiges beslut den 12 april 2022 om ny politisk organisation tillsattes en politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet. Regiondirektören fick också ett antal uppdrag att återrapportera till styrgruppen. Detta ärende avrapporterar dessa uppdrag och beskriver det arbete som behöver ta vid. 

Den politiska styrgruppen har i samband med beslut om reglementen fullgjort sitt uppdrag, och uppdraget till styrgruppen avslutas. I samband med det avslutas också samtliga uppdrag som gavs till regiondirektören i samband med att styrgruppen inrättades.

Förslag till beslut:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen och avslutar uppdraget till den politiska styrgruppen för arbetet med införande av politisk organisation. 
 2. Regionstyrelsen ger styrelsen för fastighet, stöd och service och styrelsen för logistik i uppdrag att gemensamt rapportera genomförandet av ny
  förvaltningsorganisation i delårsrapporter under 2023. 
 3. Regionstyrelsen ger den politiska arbetsgruppen i uppdrag att utvärdera tillämningen av reglementen och återkomma med eventuella förslag till justeringar.
 4. Den politiska arbetsgruppen får i uppdrag att följa det fortsatta arbetet med uppgiftsbeskrivningar för utskott och beredningar, instruktioner, ledning- och styrning med anledning av den nya politiska organisationen.
 5. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till uppgiftsbeskrivningar för utskott och beredningar och instruktioner.
 6. Regiondirektören får i uppdrag att arbeta vidare med ledning och styrning med anledning av den nya politiska organisationen och återkomma till regionstyrelsen med förslag.
 7. Regiondirektören får i uppdrag att anpassa styrande dokument utifrån fastställda reglementet.
 8. Regionstyrelsens presidium och regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med kommunernas representanter förbereda inrättandet av beredningen för sammanhållen hälso- och sjukvård.
 9. Uppdragen som gavs till regiondirektören med anledning av ny politisk organisation avslutas i och med detta beslut.

Beslut: enligt förslag

31. Användning av regionalt stöd och offentlig finansiering i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) beslutar årligen om omfattande tilldelning av verksamhetsbidrag, stöd och resurser till organisationer och verksamheter utanför den egna organisationen. Det är viktigt att VGR har kontroll- och säkerhetsrutiner för att både förebygga att det stöd som ges kan användas på fel sätt och agera i de fall något felaktigt uppmärksammas efter utbetalning.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

32. Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser, kvartal 1 och 2

Sedan 2021 är regionstyrelsen avtalspart för 38 avtal som gäller hälso- och sjukvård, upphandlade enligt lagen om offentlig handling. Återrapportering av genomförda uppföljningar av dessa avtal ska därmed göras till regionstyrelsen i egenskap av avtalspart.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen

33. Yttrande över remiss om En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17)

Västra Götalandsregionen (VGR) har bjudits in att lämna synpunkter på betänkandet En modell för att mäta och belöna progression inom sfi (SOU 2022:17). 

VGR är huvudman för sex folkhögskolor och bedriver utbildning med betygsrätt för svenska för invandrare, sfi. Yttrandet fokuserar på vilka konsekvenser utredningens förslag rörande progressionstest kan få för sfi-elevens inlärning inom folkhögskolan.

Förslaget till yttrande innebär att Västra Götalandsregionen inte ställer sig bakom utredningens föreslagna åtgärder i enlighet med betänkandet då ekonomisk stimulans genom införande av så kallad sfi-peng baserad på resultat av progressionstest inte bedöms vara rätt åtgärd och skulle till och med kunna vara kontraproduktivt för såväl elev som utbildningsanordnare och lärare.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss En modell för att mäta och belöna progression inom sfi enligt upprättat förslag.

34. Yttrande över remiss om Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Miljödepartementet har skickat en remiss av slutbetänkande från Klimaträttsutredningen. Syftet med utredningen är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom att klimatfrågan integreras i lagstiftningen.

Västra Götalandsregionen (VGR) ser positivt på åtgärder som syftar till att underlätta klimatomställningen och håller därför i huvudsak med utredningens förslag. 

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss om Rätt för klimatet enligt upprättat förslag.

35. Yttrande över remiss Prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle av Miljödepartementet att yttra sig över remiss om Prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen.

VGR påverkas som verksamhetsutövare främst via de miljötillstånd som regionens större sjukhus har kopplat till utsläpp till luft och vatten. Regionen bedriver även annan verksamhet som kan komma att påverkas, men där är verksamhetsutövaren vanligtvis någon annan än regionen.

Beslut: Regionstyrelsen avger yttrande över remiss om Prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen enligt upprättat förslag.

36. Yttrande över remiss om - Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35)

Västra Götalandsregionen har av Utbildningsdepartementet beretts möjligheten att yttra sig över Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35). Västra Götalandsregionen delar i huvudsak utredningens bedömningar och förslag. 

Beslut: Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska enligt upprättat förslag.

37. Yttrande över remiss om En ny ordning för ledarhundsverksamheten (Ds 2022:16)

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått tillfälle att yttra sig över remissen En ny ordning för ledarhundsverksamheten. Utredningen föreslår förändring av organisationen om ledarhundar som innebär att alla beslut och insatser samlas till Myndigheten för delaktighet. Det innebär att de insatser som Synskadades Riksförbund (SRF) ger flyttar till Myndigheten för delaktighet. 

VGR ställer sig positiv till den föreslagna förändringen, bland annat för att myndighetsutövning om möjligt utövas av en myndighet och inte av en  intresseorganisation samt att Myndigheten för delaktighet redan i dag har ett välutvecklat system och ansvar för inköp av ledarhundar.

Beslut: Regionstyrelsen yttrar sig över remiss En ny ordning för ledarhundsverksamheten enligt upprättat förslag.