Regionstyrelsen 18 januari 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Tilläggsavtal till Sverigeförhandlingens storstadsavtal

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner tilläggsavtal för ramavtal 7 - storstad Göteborg. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer kostnadsramen för Sverigeförhandlingens program för Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné motsvarande 5,6 miljarder kronor.

Tilläggsavtalet innebär att linbaneprojektet i Sverigeförhandlingen avslutas och att en ny kostnadsram fastställs för programmet Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné.

Beslut: enligt förslag

 

2. Inköpspolicy och riktlinjer för inköp 2022-2026

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens inköpspolicy för 2022–2026 och ger regionstyrelsen i uppdrag att besluta om riktlinjer för inköp för Västra Götalandsregionens nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag.

VGR:s nuvarande inköpspolicy har reviderats. Den största förändringen är att den nationella upphandlingsstrategin från Regeringskansliet har inarbetats. Även målsättningen med VGR:s inköp har omarbetats och följer nu den nationella upphandlingsstrategins målsättning.

Beslut: enligt förslag

 

3. Policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en ny policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning och ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning.

I den tidigare strategin saknades riktlinjer för kollektivtrafikens fastigheter. I dag är Västra Götalandsregionen ägare av hela Västtrafik AB och kollektivtrafikfastigheterna. Fastighetsnämnden har även uppdraget att vara lokalförsörjare för Västtrafik och att förvalta kollektivtrafikfastigheterna.

Ytterligare förändringar är att den nya policyn behandlar region-/akutsjukhusen och närsjukhusen var för sig liksom primärvårdens och Folktandvårdens lokaler. Även Tvätteriet i Alingsås har lagts till.

Beslut: enligt förslag

 

4. Miljöpolicyn förlängs fram till 2025

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionens nuvarande miljöpolicy gäller fram till och med 2025.

Den nuvarande miljöpolicyn antogs 2016 och gällde fram till sista december 2020. Nu förlängs alltså den miljöpolicyn fram till 2025.

Beslut: enligt förslag

 

5. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om att etablera en digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa

Janette Olsson, Ann-Christine Andersson, Annica Erlandsson, Tomas Angervik, Susanne Berglund och Hanne Jenssen (samtliga S) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen ska utreda hur en regiongemensam digital mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa kan starta.

Västra Götalandsregionens koncernkontor har bedömt att det inte finns behov av att starta en sådan utredning eftersom det finns flera verksamheter som har riktade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa och som arbetar med digitala tjänster och att utveckling sker kontinuerligt.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

6. Yttrande över motion av Martin Johansson (-) om bohuslänsk skärgårdstrafik

I en motion till regionfullmäktige yrkar Martin Johansson (-) att regionfullmäktige uppdrar till styrelser och nämnder att tillsammans med regionala, kommunala, lokala och statliga aktörer och intressenter ta fram förslag om att inrätta en färjeförbindelse med krav på säker och effektiv person-, gods- och sjuktransport mellan Kungälvs kommun och Härön på Tjörns kommun.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 

7. Yttrande över motion av Heikki Klaavuniemi (SD) med flera om att Västra Götalandsregionen tar över den medicinska delen av elevhälsan

Heikki Klaavuniemi, Håkan Lösnitz och Magnus Harjapää (samtliga SD) har i en motion anmäld till på regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen utreder om Västra Götalandsregionen (VGR) kan erbjuda kommunerna att ta över den medicinska delen av elevhälsan.

I VGR pågår en utredning om sammanhållet vårdförlopp för barn och unga 0-17 år med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Utredningen syftar till att ta fram förslag på en sammanhållen vårdprocess.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till de pågående förbättringsarbetena inom VGR.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

8. Yttrande över motion av Anders Strand (SD) med flera om att utveckla Västtrafiks reklampolicy

I en motion till regionfullmäktige föreslår Anders Strand (SD) med flera att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla Västtrafiks reklampolicy med syftet att öka intäkterna till Västtrafik.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att reklam på fordon och hållplatser inte ligger inom Västtrafiks ansvarsområde. Västtrafik säljer inte reklamplats själva utan har upphandlade avtal som hanterar detta. Avtalet om försäljning av reklamplats i kollektivtrafikens fordon är nytecknat och löper till och med 2024 med option om förlängning i upp till tre år.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen
 

9. Genomförande av nytt Regionens hus Vänersborg

Regionstyrelsen har beslutat att påbörja upphandling av ett hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg med fyra till sju minuters gångavstånd från resecentrum vilket underlättar arbetsresor till och från Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026.

Ett nytt Regionens hus ska ha en god arbetsmiljö och ge möjlighet till bättre samarbete och effektivare möten och konferenser. Det befäster också Vänersborg som en av tre orter för Västra Götalandsregionens ledningsfunktioner. De andra är Göteborg och Skövde.

Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.  

De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, Koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. 

I upphandlingen kommer Västra Götalandsregionen att värdera bland annat hyra, lokalisering, miljö, arkitektur, flexibilitet och klimat. Lokalerna ska vara moderna och ändamålsenliga. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler. Den totala kostnaden beräknas bli något lägre än idag tack vare färre lokalytor och lägre kostnader för service och IT.

Nästa steg i arbetet är att starta upphandlingsprocessen samtidigt som förberedelsearbetet ska påbörjas.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna lämnade en anteckning till protokollet och deltog inte i beslutet.

10. Plan för vakanta, uthyrningsbara lokaler vid Västra Götalandsregionens sjukhusfastigheter

Regionstyrelsen har tagit del av fastighetsnämndens åtgärdsplan för vakanta lokaler vid Västra Götalandsregionens sjukhus. Regionstyrelsen uppmanar nu fastighetsnämnden att besluta om och återkomma med måltal för andelen tomma lediga lokaler vid VGR:s sjukhus.

Bakgrunden är att det vid vissa sjukhus finns en stor andel tomma, lediga lokaler. De närmaste åren beräknas akutsjukhusen ha tre procent av lokalerna tomma. Motsvarande siffra för närsjukhusen är runt tretton procent. Det finns också tydliga skillnader mellan olika orter där störst andel tomma lokaler finns utanför storgöteborg.  

I Västfastigheters åtgärdsplan ingår att:

• beskriva hur vårdens utveckling kan komma att påverka fastighetsbeståndet samt framtida krav på flexibilitet och fastigheters geografiska lokalisering

• redovisa vilka byggnader som bör rivas och vad som kan säljas

• säkerställa om de lokaler som hyrs ut till privata och kommunala fastighetsägare ska fortsätta att hyras ut

• pröva att samordna regionala och kommunala lokalbehov till närsjukhusen för att öka beläggningen på dessa sjukhus.

Beslut: enligt förslag

 

11. Anpassning av fastighet vid Dalslands sjukhus i Bäckefors för Campus Dalsland

Regionstyrelsen ser positivt på att fastighetsnämnden tillsammans med Bengtsfors kommun går vidare med den planerade ombyggnationen av lokaler vid Dalslands sjukhus i Bäckefors för att etablera Campus Dalsland.

Vid sjukhuset finns tomma lokaler. Koncernkontoret gör bedömningen att lokalerna behöver rustas upp, renoveras och ställas om för att bli uthyrningsbara. Kostnaden för detta beräknas till 11 miljoner kronor.

Campus Dalsland är en långsiktig utbildningssatsning för att bygga kompetens och skapa förutsättningar för bättre matchning på arbetsmarknaden. Campus Dalsland ska öka utbudet av eftergymnasial utbildning i Dalsland och ge invånarna tillgång till högre studier. 

Utbildningarna ska i huvudsak ha eftergymnasial nivå. Det kan vara yrkeshögskoleutbildningar, högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå, kompetens-/vidareutbildning, uppdragsutbildning, samt FoU-samverkan. Studierna genomförs i huvudsak på plats på campus, genom så kallad distribuerad utbildning via digital länk från respektive utbildningsanordnare.

Campus Dalsland är ett gemensamt initiativ från kommunerna Bengtsfors, Åmål, Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och värmländska Årjäng. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd beslutade förra året om drygt 5,6 miljoner kronor för att medfinansiera Campus Dalsland.

Fastighetsnämndens kostnader belastar regionstyrelsen.

Beslut: enligt förslag

 

12. Förlusttäckningsgaranti för Skara skolscen med anledning av covid-19

Regionstyrelsen garanterar Stiftelsen Skara skolscen ett ökat regionbidrag för 2021 med högst 350 000 kronor för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. 

Under 2020 ansökte ett antal kulturverksamheter, där Västra Götalandsregionen är medstiftare eller huvudfinansiär, om insatser för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Regionstyrelsen beslutade i maj 2020 om en förlustgaranti för dessa verksamheter.

Stiftelsen Skara skolscens underskott för 2021 beräknas till 466 000 kronor varav Västra Götalandsregionens andel är cirka 326 000 kronor.

Beslut: enligt förslag

 

13. Östra sjukhuset – begäran om tilläggsbeslut för tidsavvikelser i investeringarna "Förlossning och neonatal", "Evakueringsbyggnad och Kulvert Diagnosvägen" 

Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att slutföra nybyggnationer vid Östra sjukhuset i Göteborg enligt en försenad tidplan. Det gäller nybyggnation av förlossning och neonatal, evakueringsbyggnaden och kulvert Diagnosvägen.

Den nya tidplanen innebär att följande byggnationer försenas: 

• Kulvert Diagnosvägen – försenas cirka 1,5 år

• Evakueringsbyggnad – försenas cirka 1 år

• Förlossning och neonatal – försenas cirka 2 år

Förseningarna beror bland annat på att detaljprojektering och produktionstid blev längre i samtliga projekt på grund av oväntade ändringar/hinder, och att nya förutsättningar måste inkluderas.

Den nya tidplanen ska beaktas i den framtida investeringsplanen.

Beslut: enligt förslag

 

14. Avslut av centralt personuppgiftsansvar för Svenska Nationella Epilepsikirurgiregistret - SNESUR

Regionstyrelsen beslutar att överföra det centrala personuppgiftsansvaret för det Svenska Nationella Epilepsikirurgiregistret - SNESUR till Karolinska Universitetssjukhuset. Beslutet ligger i linje med regionstyrelsens tidigare beslut om ansvar och mandat för frågor som gäller kvalitetsregister och registercentrumorganisationen.

Beslut: enligt förslag

 

15. Firmatecknare för Västra Götalandsregionen

Till firmatecknare för Västra Götalandsregionen utses regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), regiondirektör Ann-Sofi Lodin och ekonomidirektör Ann-Charlotte Järnström. Västra Götalandsregionens firma tecknas antingen av regionstyrelsens ordförande eller vice ordförande i förening med någon av de angivna tjänstepersonerna. Firmatecknarna har rätt att i sin tur delegera sin rätt till firmateckning i vissa ärenden till namngivna personer under max ett år.

Beslut: enligt förslag

 

16. Fullmakt att företräda Västra Götalandsregionen inför domstol och andra myndigheter med mera 2022

Regionstyrelsen ger chefsjuristen Lina Kolsmyr, eller den hon sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2022 vid domstolar och andra myndigheter föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter i alla mål och ärenden där detta inte på grund av lag eller regionfullmäktiges beslut ankommer på annan.

Regionstyrelsen ger också fastighetsdirektören Jan Eriksson, eller den han sätter i sitt ställe, fullmakt att under år 2022 vid kommunal byggnadsnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, inskrivningsmyndighet, arrendenämnd samt hyresnämnd föra Västra Götalandsregionens talan och bevaka dess rättigheter.

Beslut: enligt förslag

 

17. Fortsatt införande av vårdnära service samt finansiering av vårdnära servicetjänster för avlastning av vården under 2022

Regionstyrelsen förlänger satsningen på vårdnära servicetjänster till och med 30 september.

Vårdnära servicetjänster är ett sätt att bidra till återhämtning för sjukhusens personal och att förbättra bemanningssituationen vid sjukhusen. Det kan handla om patientnära dagligt städ, slutstädning av vårdplats på vårdavdelning, av undersökningsrum på akutmottagning och av ambulans, stöd vid måltider och stöd inom materialförsörjning och patienttransporter. Insatsen är tidsbegränsad.

Bemanningssituationen på vårdavdelningar och akutmottagningar är för närvarande svår med hög belastning och sjukfrånvaro bland personalen. Koncernkontoret bedömer därför att insatsen med vårdnära servicetjänster bör fortsätta till hösten 2022, som ett sätt att förbättra bemanningssituationen vid sjukhusen. Kostnaden beräknas till 57 miljoner kronor. 

Regionstyrelsen beslutade i april att finansiera en tillfällig satsning av vårdnära servicetjänster. Syftet var att avlasta vårdens medarbetare och att ge möjlighet till återhämtning i verksamheter som haft en förhöjd arbetsbelastning under en längre tid på grund av pandemin. 128 personer har anställts av Regionservice för att arbeta inom vårdnära service vid sjukhusen under perioden.

Finansiering sker i första hand genom det personalpolitiska anslaget och statsbidrag.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnade anteckning till protokollet.

 

18. Yttrande över remiss om stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Regeringen beslutade i maj 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag om utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur på nationell nivå. Västra Götalandsregionen lämnar yttrande över remissen Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur.

VGR ställer sig i delar positiv till utredningens förslag men framhåller att det kvarstår frågor som inte lyfts i betänkandet. VGR lyfter särskilt behovet av en modell som även inkluderar infrastruktur för kunskapsintensiv innovation och utveckling, så som olika typer av testmiljöer. VGR påpekar också att definitionen av forskningsinfrastruktur också bör inkludera samlingar som bär på kultur- och naturvetenskapliga värden.

Beslut: enligt förslag

 

19. Yttrande över remiss om reglering av privata sjukvårdsförsäkringar 

Socialdepartementet har gett Västra Götalandsregionen möjlighet att yttra sig över utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll.

Syftet med utredningen är att beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredningen föreslår åtgärder som säkerställer att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård, eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, än de som saknar privat försäkring.

VGR ställer sig bakom utredningens förslag i allt väsentligt och välkomnar att det förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen att regionerna kan följa upp de privata vårdgivare som bedriver vård med offentliga medel.

Utredningen konstaterar att både offentligt finansierade vårdgivare och privata vårdgivare ska följa hälso- och sjukvårdslagens målbestämmelse om att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Vidare konstateras att vårdgarantin är underordnad behovs- och solidaritetsprincipen i den etiska plattformens principer.

Beslut: enligt förslag

 

20. Forskningssamverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet 2022 - 2026

Västra Götalandsregionen (VGR) och Institutet för samhälle, opinion och media (SOM-institutet) vid Göteborgs universitet fortsätter att samverka kring forskning om utvecklingen i Västra Götaland ur ett invånarperspektiv.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fortsatt forskningssamverkan och avsätter totalt 9,8 miljoner kronor under perioden 2022 - 2026.

VGR har, sedan 1998, haft ett avtal om forskningssamverkan med SOM-institutet för att följa invånarnas syn på sina liv, på samhället och samhällsservicen och på samhällsutvecklingen generellt.

Den årliga västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland. Undersökningarna är viktiga för att få ett bra och kontinuerligt underlag för att följa upp visionen för Västra Götaland - Det goda livet och övriga centrala måldokument.

Beslut: enligt förslag

 

21. Förlängning av avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige mellan Göteborgs universitet, Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen förlänger avtal om förstärkt förvaltningsforskning och mer kvalificerad förvaltningsutbildning i Västsverige. Avtalets syfte är att främja Västra Götalandsregionen och att stärka förvaltningsforskningen och förvaltningsutbildningen. Avtalet gäller från 1 januari 2022 till 31 december 2024.

Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att ta fram en riktlinje för samarbeten inom det samhällsvetenskapliga området.

Beslut: enligt förslag

 

22. Initiativärende från Grönblå Samverkan: Behov av större färja till Dyrön och Åstol

Regionstyrelsen ger Västtrafik i uppdrag att beställa en ny större färja till Dyrön och Åstol med plats för en ambulans. Detta efter ett initiativärende från Grönblå Samverkan.

Invånarna på Dyrön och Åstol står inte utan ambulanssjukvård. Brådskande ambulanstransporter utförs med helikopter. Men på den nuvarande färjan till Åstol och Dyrön får inte ambulanser plats, sedan nya och större ambulanser tagits i bruk. Lösningen, i dagsläget, är att personalen ställer ambulansen i Rönnäng på fastlandet och tar med sig bår och utrustning på färjan. Hos patienten gör de sedan en medicinsk bedömning och, om det behövs, kontaktar de räddningstjänsten som transporterar patienten till färjan.

Regionstyrelsen menar att även Åstol och Dyrön bör ha ordinarie ambulanstransporter direkt till öarna likt övriga delar av Västra Götaland för en jämlik vård och ökad trygghet.

Regionstyrelsen ger också Västtrafik i uppdrag att återkomma för slutgiltigt beslut angående regionstyrelsens ersättning av driftskostnader.

Beslut: enligt förslag

 

23. Initiativärende från (S): Vaccinationer i hela regionen

Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende om att öka tillgängligheten i hela Västra Götaland till bokningsbara tider för vaccination mot covid-19 så att fler kan vaccinera sig.

Bakgrunden är att de bokningsbara tiderna för vaccination mot covid-19 är ojämnt fördelade i Västra Götaland. Flertalet av tiderna är centrerade till Göteborg vilket innebär att många som vill vaccinera sig måste åka till en annan kommun.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att ärendet är besvarat och hänvisar till pågående arbete.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.