Regionstyrelsen 17 maj 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen 

Den 14 juni ska regionfullmäktige fastställa Västra Götalandsregionens budget för 2023. Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

GrönBlå Samverkan har lämnat ett budgetförslag för 2023 samt plan för ekonomin 2024-2025. Huvudpunkterna i budgetförslaget är:

 • 200 miljoner kronor för att hantera det uppdämda vårdbehovet genom att korta köerna för besök och behandling
 • 235 miljoner kronor för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 miljoner kronor
 • 200 miljoner kronor för att fortsätta den särskilda lönesatsningen, som inletts 2022, på personal inom dygnet-runt-vården
 • 1 miljard kronor avsätts centralt för att hantera ökade pensionskostnader
 • Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1,2 miljarder kronor
 • Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 miljoner kronor år 2023
 • Effektivisering av administrationen inom Koncernkontoret i samband med införande av ny politisk organisation -60 miljoner kronor
   

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen.

2. Utlösande av option för 45-meters spårvagn 

Pandemin påverkade resandet i kollektivtrafiken kraftigt, men under hösten 2021 återhämtade sig resandet till 80 procent i början av december. Senast 2025 beräknas resandet ha nått 2019 års nivå. Därefter beräknas det öka med cirka fyra procent per år. 

Västtrafik har en åldrande vagnpark vilket kan medföra oförutsägbara händelser. Pandemin visade hur sårbar reservdelsförsörjningen kan vara, vilket kan påverka trafiksättningen negativt. För att säkra spårvagnstrafiken och undvika trängsel behövs en större reserv av tillgängliga fordon.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Västtrafik löser ut option för att köpa in 20 stycken 45-meters långa spårvagnar av modellen M34. Investeringsutgiften är 80 miljoner euro.

3. Delegation till regionstyrelsen att besluta om extern inhyrning i hus 2-3 inom Sahlgrenska Life

Sahlgrenska Life är en investering för framtidens forskning och vård. Genom att utveckla verksamheter och byggnader skapar Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Konceptet innehåller tre nya byggnader; hus 1, 2 och 3. Hus 1 är en investering för VGR medan hus 2–3 uppförs av extern fastighetsägare där VGR hyr delar av lokalerna genom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, tandvårdsstyrelsen samt regionstyrelsen.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att besluta om VGR:s inhyrning i Hus 2–3 inom Sahlgrenska Life.

4. Samverkansavtal om naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ett nytt samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 och löper fram till 31 december 2026.

Samverkansavtalet fyller en viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar för Västra Götaland. Alla Västra Götalands kommuner ska ha trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna.

Avtalet ska godkännas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner det nya samverkansavtalet om naturbruksutbildning från 1 januari 2023 till 31 december 2026.

5. Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom ett omarbetat och reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar kommunernas och VGR:s samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet gäller från den 1 januari 2023 till 1 januari 2027 med möjlighet till förlängning.

Jämfört med nuvarande avtal har förändringar gjorts för att lyfta fram omställningen mot nära vård med fokus på personcentrerat förhållningssätt. Hänsyn har också tagits till de lagändringar som skett.

Utöver avtalet finns fyra specifika överenskommelser som reglerar samverkansansvar och ansvarsfördelning:

 • Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
 • Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
 • Överenskommelse om samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård
   

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att, för egen del, ställa sig bakom "Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård" mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller från den 1 januari 2023.

6. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom den länsgemensamma strategin "Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård". 

Strategin har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Syftet är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

I strategin beskrivs sex förändrade arbetssätt som ska stödja genomförandet av strategin:

 • Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • Utveckla personcentrerade arbetssätt
 • Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
 • Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen
 • Utveckla arbetssätt med stöd av digitalisering
 • Utveckla mobila team som stöd för vård i hemmet
   

Strategin ska antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom strategin "Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård".

7. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027

En ny policy för Västra Götalandsregionens ekonomiska stöd till civila samhället har arbetats fram.

VGR:s stöd till civilsamhället ska bidra till att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin och främja människors delaktighet och inflytande. Det civila samhället ska ges förutsättningar som möjliggör en hållbar utveckling och präglas av enhetlighet och stabilitet.

Policyn ska bidra till ett regiongemensamt förhållningssätt så att hanteringen av ekonomiskt stöd bedrivs effektivt, rättssäkert, transparent, jämlikt och med god styrning och uppföljning. Nuvarande policy om ekonomiskt stöd till civila samhället går ut den 9 oktober 2022.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Västra Götalandsregionens policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället 2022-2027.

8. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer nya arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden 2022–2026. De nya arvodesbestämmelserna är en anpassning till den nya politiska organisationen och de nya nämnderna.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att en översyn av arvodesbestämmelserna ska utföras av Arvodesberedningen i anslutning till årsskiftet 2023/24, samt att uppdra åt Arvodesberedningen att ansvara för att utarbeta bestämmelser och föreslå dimensionering för arvoderingen för de utlandsuppdrag som Västra Götalandsregionen har att bemanna.

Vänsterpartiet lämnade en anteckning till protokollet.

9. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige sammanträder följande tider för 2023:

14 februari, 18 april, 23 maj, 12–13 juni, 26 september, 23-24 oktober och 28 november. 

Beslut: Enligt förslag

10. Yttrande över motion av Andreas Hector (S) om IT-styrningen i Västra Götaland

Andreas Hector (S) har lämnat en motion om att utformningen av IT-lösningar i Västra Götaland ska ses som ordinarie verksamhetsutveckling och inte som ett särskilt arbete som sker separat från övrig verksamhetsutveckling.

Sedan motionen skrevs har flera förändringar skett i Västra Götalandsregionen. Bland annat har en koncernstab för digitalisering etablerats och beslut har tagits om ny finansieringsmodell för IS/IT. Regionstyrelsen har också beslutat att IS/IT är integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling och att anpassningar görs mot en mer processinriktad och integrerad linjestyrning av digitaliseringsfrågorna.

Beslut: Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Ärenden till regionstyrelsen

11. Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Cerner Sverige AB - Ny tidplan för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Nu finns en ny översiktlig tidplan för det fortsätta arbeta med att införa en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland. Detta efter att regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut i frågan.

Efter ett intensivt arbete mellan VGR och IT-leverantören Cerner finns nu en reviderad tidplan för införandet av systemet Millennium. Den innebär också att delar av framtidens vårdinformationsmiljö kan starta redan hösten 2022. De funktioner som börjar införas i höst handlar bland annat om e-tjänster som ska förbättra möjligheterna för invånarna att kommunicera med hälso- och sjukvården.

Hösten 2024 kommer sedan merparten av hälso- och sjukvården i Västra Götalands södra delar att införa Millennium och ett år senare är det dags för resten av södra området. Därefter följer norra och östra delarna våren 2026 och sist ut är de västra delarna hösten 2026.

Beslut:

 • Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och Cerner Sverige AB.
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att, efter information till regionstyrelsen, ingå slutlig överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Cerner Sverige AB med utgångspunkt i avsiktsförklaringen.
 • Regionstyrelsen godkänner att separata upphandlingar av laboratorieinformationssystem och digitalt specialistsystem inom anestesi och intensivvård (An-IVA) påbörjas.
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att Västra Götalandsregionen medverkar för att i samarbete med kommunerna och Cerner hitta lösningar för införandet av option .
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att samverka med Region Skåne för att kravställa en gemensam svensk lösning av Millennium.
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att revidera årsfördelning av budgetramen för införandet av FVM som en konsekvens av avsiktsförklaringen.
 • Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en genomlysning och eventuell förändring av arbetssätt och organisation inom och i anslutning till FVM-programmet för att möta kraven i avsiktsförklaringen.

12. Förteckning över beslut och information om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

Regionstyrelsen får en samlad förteckning över politiska beslut och information om programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i regionfullmäktige, regionstyrelsen och ägarutskottet under perioden 2013-05-14 till och med 2022-05-06 samt motsvarande uppgifter för digitaliseringsberedningen under perioden 2019-01-01 till och med 2022-05-06.

Dokumentet innehåller också information om viktiga händelser, brev och ageranden från tjänstepersonsorganisationen samt externa händelser och ny lagstiftning under perioden som påverkar införandet av FVM.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

13. Återrapportering av utestående uppdrag till följd av granskning av fastighetsinvesteringsprojekt

Regionstyrelsen beslutar att följande uppdrag är återrapporterade:

 • Precisering av styrgrupper där ägaren är representerad, som bidrar till att skärpa uppföljningen av större ägarstyrda investeringar
 • Teknisk justering av internhyresmodellen, som bidrar till återhållsamhet och nödvändiga prioriteringar
 • Skärpt prövning och hantering av evakueringsbehov, som bidrar till återhållsamhet
 • Åtgärder för kostnadseffektiva lokallösningar
   

Beslut: Enligt förslag

14. Delegering av tilldelningsbeslut för upphandling av insulinpump och avancerad blodglukosmätning

Regiondirektören får i uppdrag att besluta om tilldelning av kontrakt enligt lag om offentlig upphandling för upphandling av insulinpump, rt-cgm och is-cgm.

Kontraktsvärdet för upphandlingen av produkter för insulinpump och avancerad blodglukosmätning uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor inklusive samtliga optioner. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning om sammanlagt ytterligare maximalt två år. Tilldelning beräknas till mitten av maj och avtalsstart är planerad till 1 oktober 2022. Upphandlingen omfattas av absolut sekretess innan tilldelningsbeslut har fattats.

Beslut: Enligt förslag

15. Ny tidplan för de nya växthusen i Göteborgs botaniska trädgård 

Ärendet utgår.

16. Svar på revisorskollegiets fördjupade granskning av ägarstyrningen

Revisorskollegiet har gjort en fördjupad granskning av regionstyrelsens ägarstyrning av Västtrafik AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Film i Väst AB, Regionteater Väst AB och Turistrådet Västsverige AB.

Regionstyrelsen svarar på revisorskollegiets rekommendationer och har tagit fram en handlingsplan som ska ligga till grund för arbetet med att förstärka uppsiktsplikten i samband med att reglementen och ägardirektiv till bolagen utarbetas inför den nya mandatperioden. 

Beslut: Enligt förslag

17. Svar på revisorskollegiets granskning av övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning

Revisorskollegiet har granskat övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Granskningen visar att principerna är komplexa och svåra att förstå vilket kan leda till att styrningen av verksamheten inte blir ändamålsenlig och effektiv.

Regionstyrelsen bejakar i stort revisorskollegiets slutsatser. Rekommendationerna tas omhand i regionstyrelsens fortsatta översyn för att förenkla och effektivisera ekonomi- och budgetstyrningen. Det handlar bland annat om att se till att:

 • principerna kännetecknas av långsiktighet, förutsägbarhet, stabilitet och rättvisa
 • principerna är hållbara över tid och att de accepteras och följs samt att de ger förutsättningar för ett tydligt ansvarstagande och ansvarsutkrävande
 • principerna stödjer pågående arbete för en mer sammanhållen hälso- och sjukvård och arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården
 • principerna stödjer arbetet med ökad tillgång till besök och behandling
 • principerna stödjer arbetet med effektivisering av hälso- och sjukvården och bidrar till en god ekonomisk hushållning
   

Beslut: Regionstyrelsen fastställer svar på revisorskollegiets granskning av övergripande principer för ekonomi- och budgetstyrning.

18. Återrapportering av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser 2021

Regionstyrelsen är avtalspart för tio avtal om hälso- och sjukvård som är upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling. Återrapportering av genomförd uppföljning av dessa avtal ska därmed göras till regionstyrelsen.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer rutin för halvårsvis återrapportering av avtalsuppföljning av hälso- och sjukvårdsavtal.

19. Strålskyddsbokslut 2020 och 2021

Västra Götalandsregionen bedriver en omfattande verksamhet med joniserande strålning. Enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten ska en koncerngemensam uppföljning av strålsäkerhet genomföras årligen.

Uppföljningen består i en strålsäkerhetsrapport/strålskyddsbokslut som är en sammanställning av boksluten från i första hand sjukhusförvaltningarna, Folktandvården och Kulturutveckling. Uppfyllandet av några utvalda krav från strålskyddslag, strålskyddsförordning och föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten samt ytterligare punkter har följts upp.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer strålskyddsbokslut för 2020 och 2021.

21. Förändrad styrmodell för IS/IT 

I början av 2020 gav regiondirektören i uppdrag till digitaliseringsdirektören att ta fram förslag på ny fram förslag på ny, förenklad och förbättrad styrmodell för IS/IT.

I dagsläget hanteras IS/IT-utveckling och förvaltning via objekt. Objekten är uppdelade utifrån verksamheternas samlade behov av IT-stöd och verksamhetsstöd i områden med liknande behov. Under hösten 2021 påbörjades ett arbete med att kartlägga nuläget för de olika objektens ansvar, mandat och roller i syfte att tydliggöra styrningen. I arbetet har det kommit fram att objektstrukturen behöver förändras så att den speglar inriktningen mot gemensamma arbetssätt och regionala processer.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att ledning och styrning av IS/IT är en integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling och att anpassningar görs mot en mer processinriktad och integrerad linjestyrning av digitaliseringsfrågorna.

21. Ersättning till kommunerna för vaccination mot covid-19: extra dos till äldre och riskgrupper samt barn 12–15 år

Regionstyrelsens tidigare beslut om ersättning till kommunerna för vaccination mot covid-19 med en extra dos till äldre och riskgrupper samt till barn 12-15 år behöver förnyas.

Kostnaderna av beslutet täcks i huvudsak av den ersättning Västra Götalandsregionen får från staten med 275 kronor per dos. Den totala kostnaden beräknas som högst uppgå till drygt 11 miljoner kronor. Regional vaccinsamordning covid-19 ansvarar för att ta fram anvisningar och rutiner för registrering och fakturering samt att kommunicera beslut och anvisningar till kommuner och vaccinatörer.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar om följande ersättning till kommunerna för vaccination mot covid-19:

 • 100 kronor per dos som kommunens personal ordinerat och/eller administrerat inom kommunal hälso- och sjukvård
 • 50 kronor per dos för barn som vaccineras i samverkan mellan skola och vaccinatör, där skolan bistår vaccinatör enligt överenskommelse.

Ersättningen betalas ut under förutsättning att kommunerna registrerar/fakturerar enligt de anvisningar och rutiner som gäller. Beslutet gäller för vaccinationer utförda från och med 14 februari 2022.

22. Justerad kostnadsfördelning för avtal med Marieholm

Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Mariestads kommun har sedan 1998 använt residenset Marieholm i Mariestad. Kostnaden för detta har varit 800 000 kronor för Länsstyrelsen och 400 000 kronor vardera för VGR och Mariestads kommun. Kostnaderna har ökat sedan 2013 då avtalet undertecknades. Länsstyrelsen har föreslagit en ny kostnadsfördelning som innebär en kostnad för Länsstyrelsen med 900 000 kronor och vardera 450 000 kronor för VGR och Mariestads kommun.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner ny kostnadsjustering för Marieholm. Regionstyrelsen godkänner också att de underskott som uppkommit med anledning av pandemin täcks.

23. Lönesatsning riktad till sjukhusens dygnetruntvård

Regionfullmäktige beslutade den 12 april att avsätta 133 miljoner kronor, för att förstärka den tidigare beslutade lönesatsningen, till en lönesatsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnetruntvård. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag om motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnetruntvården. 

Koncernkontoret har beräknat kostnaden för en lönesatsning till övriga yrkesgrupper till drygt 175 miljoner kronor vilket skulle innebära ett lönepåslag med 1 511 kronor per person. De yrkesgrupper som omfattas av beräkningen är undersköterskor, skötare och ambulanssjukvårdare, totalt cirka 6600 personer.

Socialdemokraterna lämnade ett initiativärende om att avsätta 117 miljoner kronor i budgeten till en lönesatsning riktad till ovanstående grupper. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställde sig bakom initiativärendet.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att för 2022 avsätta 117 miljoner kronor ur moderförvaltningen för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till övriga yrkesgrupper i sjukhusens dygnet-runt-vård

24. Uppföljning av plan för intern kontroll från och med januari till och med april 2022

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen och ett redskap för ständiga förbättringar. Följande risker har följts upp: 

 • risken med det delade ansvaret för omställningen av hälso- och sjukvården
 • risken för att Västra Götalandsregionen inte har tillräcklig samlad uppföljning och kontroll över inköp av produkter då ett gemensamt beställningssystem saknas
 • risken för att mål för miljö och för social hållbarhet 2030 inte prioriteras i Västra Götalandsregionens ledningsprocesser och budget
 • den identifierade risken att Västra Götalandsregionen inte får det man avtalat om inom ramen för FVM slutrapporteras senare

Beslut: Regionstyrelsen godkänner genomförda kontroller från och med januari till och med april 2022.

25. Delårsrapport april för regionstyrelsen och regionfullmäktige

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelsens delårsrapport för april. Delårsrapporten visar att pandemins påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter har stabiliserats, den regionala krisledningsstaben har avvecklats och Västra Götalandsregionen har återgått i normalläge. Regionstyrelsen följer löpande händelseutvecklingen i Ukraina och Västra Götalandsregionens hantering av förebyggande åtgärder.

Under 2022 har regionstyrelsen valt att arbeta med fem av de mål som regionfullmäktige har prioriterat:

 • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
 • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
 • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
 • Attraktiva arbetsplatser ska skapas och möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras
 • Säkra medarbetarnas behov av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av
   

Bedömningen per april är att målen som om attraktiva arbetsplatser och återhämtning och avlastning kommer att kunna uppnås helt medan målen om medicinsk kvalitet, invånarnas tillgång till vård och primärvård delvis uppnås delvis.  

Antalet nettoårsarbetare på Koncernkontoret har minskat i april 2022 jämfört med april 2021. Koncernkontoret intensifierar arbetet med att hitta förenklade arbetssätt och se över uppdrag. Utfallet för regionstyrelsen till och med april är +553 miljoner kronor med en budgetavvikelse på +573 miljoner kronor. Prognosbedömning för helåret är +528 miljoner kronor mot budget.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner delårsrapport 2021 för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Regionstyrelsen noterar också uppföljning av åtgärdsplan övergripande riskanalys för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) per april 2022.

26. Västra Götalandsregionens medlemskap i Politiskt Forum Skagerrak

Västra Götalandsregionen har fört diskussioner med de norska fylkena Vestfold og Telemark och Viken samt Svinesundskommittén om att bilda Politiskt Forum Skagerrak. Det övergripande målet med Politiskt Forum Skagerrak är att verka för ett hållbart och produktivt Skagerrak, där havet är en tydlig resurs för att skapa hållbar utveckling, både ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Politiskt Forum Skagerrak kommer främst att fokusera på att främja näringslivsutveckling och hantera målkonflikter mellan miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Syftet är att stödja utvecklingen av ny marin livsmedelsproduktion, maritim industri och möjliggöra för fler arbetstillfällen inom dessa områden.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen blir medlem i Politiskt Forum Skagerrak. Medlemskapet i Politiskt Forum Skagerrak gäller tills regionstyrelsen säger upp medlemskapet.  Kostnaderna för medlemskapet belastar regionutvecklingsnämnden.

27. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör

Regionstyrelsen godkänner återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regionstyrelsens utskott och regiondirektören. Sedan förra redovisningen har 20 uppdrag återrapporterats. Totalt har regionstyrelsen lagt 25 nya uppdrag och antalet pågående uppdrag är 48.

Beslut: Enligt förslag

28. Yttrande över remiss om översyn av systemet för viktigt meddelande till allmänheten

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att yttra sig över justitiedepartementets utredning om en översyn av systemet för viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). Utredningen föreslår att en ny lag och förordning instiftas för att reglera grunderna för VMA-systemet.

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom remissen och dess förslag i sin helhet och anser att införandet av en lag och förordning som reglerar grunderna för VMA-systemet är bra för ökad sammanhållning och tydlighet.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner remissyttrande om viktigt meddelande till allmänheten - en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1).

29. Yttrande över remiss om användning av e-legitimation i tjänsten i offentlig förvaltning

Västra Götalandsregionen har fått möjlighet att svara på en remissen om användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62). Remissen omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder med anledning av användning e-legitimation i tjänsten samt förslag på åtgärder.

Västra Götalandsregionen ser inrättandet av en statligt utfärdad privat e-legitimation som en framgångsfaktor då denna enkelt kan identitetsväxla till en e-tjänstelegitimation men även utifrån ett rättviseperspektiv där personer som inte har anslutit sig till någon bank i Sverige eller saknar svenskt person-id måste kunna identifiera sig.

Då arbetsgivaren är personuppgiftsansvarig för det som medarbetaren gör i tjänsten kan användandet av privata e-legitimationer vara problematisk. Det talar för förslaget om en e-tjänstelegitimation.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner remissyttrande över användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

30. Valärenden

Johan Hellström (MP) har begärt att få lämna regionstyrelsens utbildningsgrupp.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner avsägelsen och utser David André (MP) till ledamot av regionstyrelsens utbildningsgrupp för resten av mandatperioden.

31. Initiativärende från Sverigedemokraterna: Bedömning av patienter som sedan tidigare står i kön till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende om att funktionen "En väg in" också ska nivåbedöma de patienter som sedan tidigare står i kön till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

”En väg in” är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Kontaktcentret är till för barn och unga i Västra Götaland och kan nås genom telefon eller genom meddelande och egenremiss på 1177.se. Det är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att funktionen En väg in också ska nivåbedöma de patienter som sedan tidigare står i kön till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin.

32. Initiativärende från Socialdemokraterna om att komplettera upphandlingsunderlaget till ny färja till Dyrön och Åstol

Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende angående upphandlingsunderlaget till ny färja till Dyrön och Åstol så att den nya färjan även möjliggör för av- och pålastning av lättare gods mellan fastlandet och öarna. 

Beslut: Regionstyrelsen initiativärendet är besvarat. 

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande

33. Initiativärende från Socialdemokraterna om uppskjuten vård

Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende om användningen av statsbidraget för att korta köer och väntetider i vården.

Beslut: Regionstyrelsen remitterar ärendet till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för fortsatt beredning.

 

Handlingar till sammanträdet