Regionstyrelsen 16 maj 2023

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om Gröna investeringsmedel

Carina Örgård (V), Fahimeh Nordborg (V), Jan Alexandersson (V), Evalena Öman (V) och Marjan Garmroudi (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan avsätta pengar och reglera gröna investeringsmedel för interna investeringar som syftar till att uppnå klimat och miljömål. Motionärerna menar att arbetet med klimatomställning måste intensifieras och att detta skulle ge ytterligare verktyg för att investera långsiktigt och hållbart.

Motionen har skickats på remiss till miljönämnden, numera miljö- och regionutvecklingsnämnden, som föreslår att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbetet med Miljömål 2030. 

Koncernkontoret konstaterar att det pågår arbete som ligger i linje med motionens intentioner och föreslår därför att motionen är besvarad.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

2. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Intea Änggården AB

Den 25 april beslutade regionstyrelsen att inte acceptera en hyresoffert gällande Sahlgrenska Life. Regiondirektören fick i stället i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till styrelsen. Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs universitet, för att skapa konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att

 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal.
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra fastigheten Änggården 37:1 och förvärvade projektutvecklingskostnader från fastighetsbolaget Intea Änggården AB till Västra Götalandsregionen.
 3. Regionfullmäktige beslutar om en budgetram om 480–600 miljoner kronor för förvärvet, som hanteras utanför beslutad investeringsbudget för 2023.
 4. Ägarutskottet får i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet inom hus 2-3 kan tas vidare.  

Regionstyrelsen beslutar följande för egen del:

 1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra en förvärvsbesiktning, så kallad due diligence, och vart eftersom informera ägarutskottet om resultatet av förvärvsbesiktningen.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att företräda Västra Götalandsregionen i förvärvsprocessen.
 3. Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelsens ordförande och vice ordförande undertecknar aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med tecknat optionsavtal och övriga erforderliga handlingar i köpet av Intea Änggården AB från Vitartes Intea Holding AB.
 4. Regiondirektören får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar i samband med överförandet/försäljningen av fastigheten Änggården 37:1 i Göteborgs stad och förvärvade projektutvecklingskostnader från Intea Änggården till Västra Götalandsregionen samt likvidation av bolaget Intea Änggården AB.

Beslut: Enligt förslag.

3. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har som huvudsakliga syfte är att behandla patienter med tumörer med hjälp av protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I fastigheten finns även ett hotell som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Skandionklinikens finansiering baseras på samverkansavtal mellan KAS och landets 21 regioner, varav VGR är en.

KAS har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2024 till sina förbundsmedlemmar samt en plan för ekonomi 2025-2026. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgeten.

Abonnemangsdelen utgör 70 procent av Kommunalförbundets intäkter och ökar med 5,2 procent (landstingsprisindex, LPIK) 2024 enligt förslaget, vilket innebär en ökning av kostnaderna med cirka 1,4 miljoner kronor för Västra Götalandsregionen (VGR). Även priset per behandlingstillfälle (fraktion) räknas upp med 5,2 procent.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2024.
 2. Regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2025-2026. 

Beslut: Enligt förslag.

4. Överlämnande av nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn

Det nationella kvalitetsregistret för tillväxthormonbehandling för barn stängdes för inmatning den 31 december 2021, då det inte längre fanns förutsättningar för att driva registret vidare inom Västra Götalandsregionen.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att:

1. Regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn vidare inom styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 maj 2023.

Beslut: Enligt förslag.

Ärenden till regionstyrelsen

5. Strålskyddsbokslut Västra Götalandsregionen 2022 samt intern revision om strålsäkerhet 2022/2023 

Västra Götalandsregionen (VGR) bedriver en omfattande tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning inom ett flertal områden. Det innebär att det finns många krav som måste följas enligt strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. I Strålskyddsbokslutet redovisas hur väl berörda förvaltningar samt regionen i genomsnitt uppfyller några av dessa lagkrav.

Bedömningarna visar att en försämring kan ses inom området Ledningssystem för strålsäkerhet där bland annat det koncernövergripande arbetet blivit försenat. Förbättring kan ses inom området Beredskap för radiologiska och nukleära olyckor. I övrigt finns skillnader men de är relativt små.

Strålskyddsbokslut 2022 för Västra Götalandsregionen är till huvuddelen en sammanfattning av berörda förvaltningars strålskyddsbokslut.

Regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen fastställer Strålskyddsbokslut för Västra Götalandsregionen 2022
 2. Regionstyrelsen översänder strålskyddsbokslutet till berörda utförarstyrelser som, vid sidan om förvaltningens eget strålskyddsbokslut, är ett underlag för arbetet med att stärka strålsäkerheten
 3. Regionstyrelsen beslutar att en första uppföljning av hur arbetet med Strålsäkerhetsmål 2023 – 2025 inom berörda förvaltningar framskrider, görs tillsammans med Strålskyddsbokslut för 2023
 4. Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av hur resultat av Intern revision strålsäkerhet DT buk barn tagits omhand inom berörda förvaltningar, görs tillsammans med Strålskyddsbokslut för 2023

Beslut: Enligt förslag

6. Genomförandebeslut av investering för utbyte av EEG-utrustning för elektrofysiologisk diagnostik

Klinisk neurofysiologi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett regionalt uppdrag att utföra elektrofysiologisk diagnostik av sjukdomar i hjärnan. För att säkerställa fungerande drift behöver befintligt systemstöd bytas ut. I samband med detta behöver befintlig utrustning, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och på lokala sjukhus bytas ut. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tidigare fått godkännande av regionstyrelsen att fortsätta genomförandeplanering för utbytet och ombads återkomma när en mer genomarbetad budget och tidplan för investeringen fanns framtagen. Den samlade investeringskostnaden uppskattas till 15,4 miljoner kronor och finansieras från ramen för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning.

Regionstyrelsen beslutar om genomförande av investering för utbyte av EEG-utrustning för elektrofysiologisk diagnostik Klinisk Neurofysiologi med finansiering från ramen för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning.

Beslut: Enligt förslag. 

7. Statusrapport energiinvesteringar 2022

Regionfullmäktige beslutade i april 2014 att fastighetsnämnden, numera styrelsen för fastighet, stöd och service, får besluta om merinvesteringar i energibesparande åtgärder upp till det belopp som regionstyrelsen avsätter årligen för ändamålet. Vidare beslutades att dåvarande fastighetsnämnden årligen ska presentera statusrapporter för Västra Götalandsregionens energiinvesteringar till regionstyrelsen.

Budgetramen för merinvesteringar i energibesparande åtgärder 2022 uppgick till 155 miljoner kronor, av dessa nyttjades 110 miljoner kronor.

Den specifika energianvändningen (kWh/m² och år) i Västra Götalandsregionens samlade fastighetsbestånd har under 2022 minskat från 167 kWh/m² till 157 kWh/m² och år. Måltalet för 2022 var 163 kWh/m². 

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att nå solelmålet om 10 GWh2 produktionskapacitet till år 2030.

Regionstyrelsen godkänner ”Statusrapport energiinvesteringar 2022”.

Beslut: Enligt förslag.

8. Regional riktlinje för barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen

Regionstyrelsen har beslutat om en regional riktlinje om barn och unga som medskapare. Barns och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i Västra Götalandsregionens arbete. Deras perspektiv är viktigt för att utveckla hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Det bidrar också till att utveckla demokratin och förbättra folkhälsan genom möjligheten att påverka.

Den regionala riktlinjen ska skapa förutsättningar för att barns och ungas perspektiv tas till vara och hanteras på korrekt sätt. Det gäller frågor som berör barn och unga direkt men också barn som anhöriga. Riktlinjen gör tydligt hur barnrättsperspektivet beaktas samt hur juridiska, etiska och ersättningsrelaterade frågor bör hanteras. Genom att använda riktlinjen säkerställs att barn och unga i hela regionen möts av jämlika villkor då de till exempel deltar i dialog.

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regional riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Riktlinjen gäller i två år från beslutsdatum.

Beslut: Enligt förslag.

9. Tillsättning av beredningen för mänskliga rättigheters samråd 2023-2026

Beredningen för mänskliga rättigheter ska stödja regionstyrelsens strategiska och samordnande ansvar för mänskliga rättigheter i VGR. En central del i det här uppdraget är att samråda med det civila samhället i frågor av regionövergripande karaktär.

I vintras skedde en utlysning skett där det civila samhället i Västra Götaland uppmanades att skicka in intresseanmälningar för att delta i samråden. 69 intresseanmälningar skickades in, 54 organisationer erbjuds plats i beredningens samråd.

Regionstyrelsen godkänner ersättning till deltagande organisationer i samråd för mänskliga rättigheter 2023-2026, enligt regionstyrelsens riktlinje för ersättning vid samråd (ersättningsnivå 1). Finansiering sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för mänskliga rättigheter.

Beslut: Enligt förslag.

10. Införande av Västra Götalandsregionens hållbarhetspris

Västra Götalandsregionens (VGR:s) nuvarande miljöstipendium och pris för social hållbarhet föreslås upphöra till förmån för ett nytt hållbarhetspris, som ska belöna och uppmärksamma insatser som bidrar till uppfyllandet av VGR:s hållbarhetsmål. Hållbarhetspriset syftar även till att stimulera kreativitet och engagemang i VGR:s interna hållbarhetsarbete och att stödja målinriktat arbete, ta fram goda exempel och sprida erfarenheter. Hållbarhetspriset ska som regel utlysas årligen till en prissumma av 50 000 kronor. Hållbarhetsutskottet utlyser priset, bereder förslag på pristagare samt beslutar om tilldelning av priset.

 1. Regionstyrelsen beslutar att införa Västra Götalandsregionens hållbarhetspris.
 2. Regionstyrelsen avvecklar miljöstipendium och pris för social hållbarhet.

Beslut: Enligt förslag.

11. Nominering av ledamot till Vänerns vattenvårdsförbund för perioden 2023-2024

Vänerns vattenvårdsförbund är en förening som ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktigt ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern. Västra Götalandsregionen har att nominera en person som väljs in i styrelsen av föreningsstämman.

Regionstyrelsen nominerar Katarina Kuzmanovic (MP) till ledamot i Vänerns vattenvårdsförbund för perioden 2023-2024.

Beslut: Enligt förslag.

12. Utträde ur Östersjökommissionen

Regionstyrelsen ansöker om utträde för Västra Götalandsregionen ur Östersjökommissionen/CPMR Baltic Sea Commission.

Västra Götalandsregionen är medlem i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR), samt två av dess geografiska kommissioner; Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. För medlemskap CPMR krävs även medlemskap i en av deras sex geografiska kommissioner. Det är vanligast att en region endast är medlem i en geografisk kommission.

Västra Götalandsregionen skulle (utifrån dagens medlemsavgifter) spara 7 000 euro i medlemsavgift årligen till CPMR efter utträde ur Östersjökommissionen.

Beslut: Enligt förslag.

13. Regionstyrelsens delårsrapport per april 2023

Regionstyrelsen har godkänt regionstyrelsens delårsrapport per april 2023.

Regionstyrelsens resultat för perioden januari-april uppgår till +133 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget med -51 miljoner kronor. Prognosen för helåret 2023 beräknas till -11 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget med +115 miljoner kronor.

För regionstyrelsen ligger stort fokus på sjukhusens verksamhet och ekonomi samt digitalisering av hälso- och sjukvården. Koncernkontoret är i slutfasen av effektivisering och anpassningen till den nya politiska organisationen.

I februari 2023 fastställde regionstyrelsen en reviderad åtgärdsplan för att hantera övergripande risker som rör införandet av framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Regionstyrelsen noterar informationen om Uppföljning av åtgärdsplan övergripande riskanalys Millennium per april 2023.

Delårsrapporten beskriver regionstyrelsens insatser utifrån den beslutade detaljbudgeten för 2023. Resultatet för hela koncernen redovisas i Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023 som behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 31 maj.

Beslut: Enligt förslag.

14. Uppföljning av återstående kontroller i plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2022

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen (VGR) och ett redskap för ständiga förbättringar. Ett av områdena som följs upp är nämndernas arbete med miljömål och mål för social hållbarhet rapporteras per april 2023.

Kontrollen visar att arbetet kommit långt men att det finns behov av fortsatt arbete inom området. Hållbarhetsutskottet ansvarar nu för området och ingen ytterligare rapportering planeras till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen godkänner genomförda återstående kontroller i plan för intern kontroll för regionstyrelsen 2022.

Beslut: Enligt förslag.

15. Redovisning av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2023

Koncernkontoret ska två gånger om året återrapportera hur det går med de uppdrag som regionstyrelsen har gett utskotten eller Koncernkontoret.

En sammanställning över lämnade uppdrag är upprättad för tiden 1 oktober 2022 – 31 mars 2023. Sedan förra redovisningen har 15 uppdrag återrapporterats. Totalt 21 nya uppdrag har lagts och antalet pågående uppdrag den 28 april 2023 är 34.

Regionstyrelsen godkänner återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till utskott och regiondirektör 2023.

Beslut: Enligt förslag.

16. Revisorskollegiets granskning av regionstyrelsen verksamhetsåret 2022

Revisorskollegiet har granskat regionstyrelsens verksamhetsåret 2022. Revisionens bedömning är att regionstyrelsen inte fullt ut har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte fullt ut har varit tillräcklig inom de områden som omfattas av granskningen. Regionstyrelsen har den 11 april översänt förklaring över anmärkningen regionfullmäktige som i sin tur har beviljat samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Koncernkontoret delar överlag revisorskollegiets syn på vad som behöver utvecklas och konstaterar att det redan pågår arbete inom flertalet områden.

Regionstyrelsen noterar informationen och ger regiondirektören i uppdrag att kartlägga och analysera Västra Götalandsregionens samtliga upphandlingsfunktioner och övrig inköpsverksamhet, med målsättningen att hitta sätt att effektivisera upphandlingsarbetet och avtalsvården med effektivare resursanvändning som resultat.

Regionstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet till revisorskollegiet för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

17. Svar på revisorskollegiets granskning av krisberedskap i Västra Götalandsregionen

Revisorskollegiet har granskat Västra Götalandsregionens (VGR) arbete med krisberedskap. Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kontroll av krisberedskapsarbetet samt att det har skett i enlighet med gällande lagar och föreskrifter på området.

Regionstyrelsen delar revisorskollegiets syn på behov av utveckling. Regionstyrelsen vill samtidigt poängtera att händelser som Covid-19, cyberattacker och Ukrainakriget haft stor påverkan på VGR:s ordinarie verksamheter och den långsiktiga planeringen har fått stå tillbaka för att kunna hantera de akuta händelserna. Arbetet med uppdatering av styrdokument har tagits upp på nytt sedan slutet av 2021 och kommer vara klart under 2023.   

Regionstyrelsen beslutar att översända svar på revisorskollegiets granskning enligt upprättat förslag.

Beslut: Enligt förslag.

18. Svar på revisorskollegiets granskning av hälso- och sjukvårdens insatser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov i Västra Götalandsregionen

Revisorskollegiet har granskat hälso- och sjukvårdens insatser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov i Västra Götalandsregionen. Syftet med granskningen var att bedöma om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv styrning av hälso- och sjukvårdens resurser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov.

Regionstyrelsen delar i stort revisionens bedömningar och rekommendationer till att utveckla att den lagstadgade vårdgaranti efterlevs. Arbete pågår och planeras i rekommendationens inriktning. Regionstyrelsen ska fortsätta att följa utvecklingen av tillgängligheten och uppfyllelsen av vårdgarantin. Vidare behöver regionstyrelsen agera på information om att måluppfyllelsen brister och stärka ansvaret i uppsiktsplikten.

Regionstyrelsen översänder svar på revisorskollegiets granskning enligt upprättat förslag.

Beslut: Enligt förslag.

19. Svar på revisorskollegiets granskning av löneprocessen i Västra Götalandsregionen

Den 28 februari 2023 fick servicenämnden, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regionstyrelsen en revisionsrapport om löneprocessen inom Västra Götalandsregionen. Syftet med granskningen var att bedöma om servicenämnden har säkerställt att Västra Götalandsregionens löneprocess bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.

Regionstyrelsens svar är att bland annat följande:

 • Det pågår en översyn av befintliga lönetillägg inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningar. En likvärdig översyn ska genomföras inom övriga förvaltningar.
 • Koncernstab HR ser över och uppdaterar riktlinjen för ”Tillämpning lönetillägg” för att tydliggöra hur en samlad och regelbunden uppföljning ska göras och av vem.
 • Dokumentet ”Förvaltningens kontroller i löneutbetalningsprocessen”, beskriver vilka kontroller chefer på samtliga nivåer i organisationen med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal ska genomföra varje månad, ska uppdateras och kompletteras.

Regionstyrelsen beslutar att översända svar på revisorskollegiets granskning enligt upprättat förslag.

Beslut: Enligt förslag.

20. Yttrande över Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap (Ds 2023:3) 

Västra Götalandsregionen (VGR) har beretts tillfälle att yttra sig över rapporten Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap.

VGR anser att utredningen över lag innehåller bra förslag och instämmer i utredningens förslag att staten bör ta ett större ansvar för flygplatssystemet för att säkerställa viktig infrastruktur och samhällsnyttig verksamhet i landet. VGR är positiv till föreslagen utökning av antal beredskapsflygplatser, där både Säve flygplats och Trollhättan- Vänersborgs flygplats ingår. I yttrandet lyfts även fram aspekter kopplade till helikopterverksamhet, totalförsvaret och stöd till de icke-statliga flygplatserna.

Regionstyrelsen avger yttrande över Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap enligt upprättat förslag.

Beslut: Enligt förslag.

21. Yttrande över Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5)

Betänkandet föreslår att regionen ska ansvara för vård och behandling utan samtycke vid skadligt bruk och beroende.

VGR ställer sig positiva till att den slutna tvångsvården vid allvarligt skadligt bruk och beroende ska ges enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) på en sjukvårdsinrättning som drivs av regionen eftersom det ger många möjligheter.

Däremot kommer kompetensförsörjningen innebära utmaningar för att kunna ta hand om ett ökat antal patienter, både inom öppen och slutenvård. Utmaningar finns även om lokalfrågor och trygg arbetsmiljö för både personal och patienter.

Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja (SOU 2023:5), enligt upprättat förslag.

Beslut: Enligt förslag.

22. Information om kontroll av ekonomiskt stöd till organisationer och verksamheter utanför Västra Götalandsregionen 2022

Västra Götalandsregionen (VGR) beslutar årligen om tilldelning av ekonomiska bidrag, stöd och resurser till organisationer och verksamheter utanför den egna organisationen. Det är viktigt att VGR har kontroll och säkerhetsrutiner för att både förebygga felaktigt användande av ekonomiskt stöd samt agera i de fall något felaktigt uppmärksammas efter utbetalning.

I återrapporteringen för 2022 har det inte noterats några avvikelser.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

23. Solidariskt ansvarstagande i ekonomiskt svåra tider

Lars Holmin (M) och Stefan Svensson (KD) föreslår i ett initiativärende flera åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen.

Beslut: Regionstyrelsen lämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 

24. Inventera Västra Götalandsregionens medlemskap

Håkan Lösnitz (SD) och Jonas Eriksson (SD) föreslår i ett initiativärende att göra en inventering av vilka medlemskap Västra Götalandsregionen har.

Beslut: Regionstyrelsen lämnar ärendet till förvaltningen för beredning.