Regionstyrelsen 13 december 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) och Krista Femrell (SD) om fetma och övervikt hos barn i Västra Götalandsregionen

Håkan Lösnitz (SD) och Krista Femrell (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) ska införa KRAFT (kost, rörelseglädje, ansvar, förändring och tillväxt) eller liknande arbetssätt, som nu bedrivs i Angered och Östra Göteborg, i hela VGR.

Bakgrunden till motionen är att andelen barn och unga med övervikt och fetma har ökat i Sverige. Motionärerna beskriver att övervikt och fetma i barn- och ungdomsåren kan få allvarliga konsekvenser som för tidig död, svårare att klara skolan, att utveckla typ 2-diabetes och att utveckla hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, styrelsen för Närhälsan och södra hälso- och sjukvårdsnämnden som samtliga föreslår att motionen är besvarad.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet föreslår att motionen är besvarad utifrån att det redan finns stödjande insatser för barn och unga med övervikt och fetma i VGR.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

2. Yttrande över motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om att införa hälsobokslut i Västra Götalandsregionen

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) inför hälsobokslut för alla verksamheter. Hälsobokslutet skulle beskriva personalens samlade hälsa i siffror och redovisa vad verksamheterna gör för att förbättra personalens fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Motionen har skickats på remiss till Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, Styrelsen för sjukhusen i väster och till personalutskottet som sammanställer till regionstyrelsen. Både remissinstanserna föreslår att motionen är besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

3. Yttrande över motion av Carina Örgård (V) med flera om att utveckla dynamisk kollektivtrafik

Carina Örgård, Louise Jeppsson, Marjan Garmroudi, Eva Olofsson och Kerstin Joelsson-Wallsby, samtliga från Vänsterpartiet, föreslår att Västtrafik får i uppdrag att starta ett pilotprojekt med dynamisk kollektivtrafik, liknande det som görs i Region Värmland. Motionärerna föreslår också att pilotprojekten ska utvärderas och att målsättningen är att permanenta eller fortsatt utveckla projekten till att bli en del av det ordinarie utbudet av kollektivtrafik. Regionstyrelsen har valt att remittera frågan till kollektivtrafiknämnden och Västtrafik. 

I kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik för 2023-2024 ingår att Västtrafik ska utveckla och driva eget innovationsarbete. Specifikt lyfts här pilotprojekt om dynamisk kollektivtrafik. Västtrafik bedriver också ett utvecklingsprojekt som handlar om behovsstyrd tjänst där olika möjliga lösningar studeras. Här ingår olika alternativ med dynamisk kollektivtrafik.

Med anledning av detta föreslår Kollektivtrafiknämnden att motionen är besvarad.

Beslut: Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Ärenden till regionstyrelsen

4. Översyn av investeringar

Johnny Magnusson (M) föreslår i ett initiativärende att regiondirektören får i uppdrag att initiera en översyn av möjligheten att förskjuta vissa fastighetsinvesteringar. Mycket tyder på att materialbrist, inflation och höga energipriser leder till ökade kostnader för byggmaterial och byggkostnader. För att undvika stora kostnadsökningar i planerade projekt behöver en analys göras för att se om några av planerna kan skjutas på framtiden.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att initiera en översyn av möjligheten att förskjuta vissa fastighetsinvesteringar. 

5. Behovsprognos slutenvård samt regional plan för vårdplatskapacitet

Det finns tillräckligt många fastställda vårdplatser i VGR, men svårigheter med bemanningen gör att inte alla vårdplatser kan användas. Samtidigt tyder mycket på att behovet av fastställda vårdplatser inom slutenvården kommer att minska eller vara oförändrat framöver, även om befolkningen ökar. Det visar en rapport som presenteras för regionstyrelsen vid dagens sammanträde. Orsaken till minskningen är, förutom bemanningsproblematiken, även den medicinska utvecklingen, att det växer fram nya vårdformer (mobila team) och andra trender i samhället.

Syftet med rapporten är att den ska fungera som ett underlag för sjukhusens lokalbehovsplaner och vara ett stöd vid beredning av investeringsärenden på förvaltnings- och koncernövergripande nivå. Rapporten fokuserar på fastställda vårdplatser eftersom fokus framför allt ligger på investeringsärenden och inte på problematiken med bemanning för att göra vårdplatserna disponibla. 

Rapporten visar bland annat följande:

 • De fastställda vårdplatserna täcker dagens totala behov av vårdplatser. Disponibla/öppna vårdplatser utgör i dag drygt 90 procent av de fastställda/budgeterade vårdplatserna. Det är främst bemanningsproblematik som gör att inte alla vårdplatser nyttjas.  
 • Behov av fastställda slutenvårdsplatser bedöms minska eller bestå trots befolkningsökningen. Behovet av slutenvårdsdygn beräknas i denna rapport att minska med cirka 20 procent till 2040 för somatik och vara oförändrad för psykiatri.  
 • Befintligt antal fastställda slutenvårdsplatser överskrider behovet fram till 2040. I dag bemannas inte de fastställda vårdplatserna fullt ut. Därmed finns i dag ett antal outnyttjade fastställda vårdplatser i regionen.
  Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

Regionstyrelsen beslutar att uppmana samtliga sjukhusstyrelser att tydliggöra vårdplatsinnehavet inom hela förvaltningen i samband med begäran om att påbörja förstudie innehållandes vårdplatser.
 
Regionstyrelsen beslutar också att uppmana fastighetsnämnden att utveckla standarder för utformning av vårdplatser samt ge Västfastigheter i uppdrag att inventera vårdplatser och dess standarder på varje sjukhus.

Beslut: Enligt förslag.

6. Svar till styrelsen för Regionhälsan om behov av regiongemensam riktlinje för hantering av externa hyreskostnader

Styrelsen för Regionhälsan önskar en regiongemensam riktlinje där ansvaret för hyreskostnader regleras eftersom styrelsen anser att ansvaret för långsiktiga hyreskostnader som är kvar när en beställning förändras behöver tydliggöras. 

Koncernkontorets bedömning är att det inom VGR finns en väl etablerad princip om att kostnaderna ska fördelas till den organisatoriska nivå som har möjlighet att påverka dem.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen avslår begäran att ta fram en förtydligande riktlinje där ansvar för hyreskostnader regleras eftersom man inte anser att det behövs.

Beslut: Enligt förslag.

7. Ny riktlinje för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning

Regionstyrelsen beslutar att anta Riktlinje för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning. Riktlinjen är framtagen till följd av att regionfullmäktige i februari fattade beslut om Policy för Västra Götalandsregionens lokalförsörjning. Syftet med riktlinjen är att förtydliga hur arbetet med lokalförsörjning av VGR:s verksamheter, inklusive aktiebolag där VGR äger mer än hälften av aktierna, ska hanteras.

Beslut: Enligt förslag.

8. Nedskrivning av upparbetade kostnader i ägarstyrda investeringar i fastigheter 2022

Nedlagda kostnader i pågående investeringsprojekt ska varje år prövas mot regelverket, för att säkerställa om det finns behov av nedskrivning. Koncernkontoret föreslår att den riskdelningsprincip som är beslutad för ägarstyrda investeringar fortsatt inte ska gälla retroaktivt. Baserat på denna bedömning föreslås att upparbetade kostnader för två ägarstyrda investeringar som Västfastigheter har identifierat ska belasta moderförvaltningen år 2022. Behov av nedskrivning uppgår till 4,5 miljoner kronor för projekt inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets sjukhustomter.

Tidigare år har behovet av nedskrivning uppgått till väsentligt större belopp för projekt som har planerats under lång tid. Under 2021 skrevs upparbetade kostnader till 195 miljoner kronor ned. För 2022 uppgår behovet av nedskrivning till 4 529 000 kronor. 

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beslutar att upparbetade kostnader för identifierade projekt om totalt 4 529 000 kronor ska belasta moderförvaltningen 2022.
 2. Regionstyrelsen uppmanar Fastighetsnämnden att korrigera projektens budget i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2022-10-26. 

Beslut: Enligt förslag

9. Sahlgrenska universitetssjukhuset – Förslag att komplettera byggprojektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och fastighetsnämnden vill komplettera pågående genomförandeplanering av investeringen i ett nytt hus för laboratoriemedicin, Hus 1, med ytterligare tre våningsplan, vilket stämmer överens med detaljplanen.

SU och fastighetsnämnden önskar också få återkomma under år 2025 med besked om vilket verksamhetsinnehåll lokalerna ska utvecklas för.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen beviljar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets och fastighetsnämndens begäran om att få komplettera pågående genomförandeplanering med ytterligare tre våningsplan. Däremot håller inte Koncernkontoret med om att fastighetsnämnden och SU ska kunna återkomma med förslag på vad de tre extra våningsplanen ska användas till. Koncernkontoret anser att detta behöver vara klart när fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenskas Universitetssjukhusets begär genomförandebeslut för Hus 1 vilket enligt nuvarande tidplan troligtvis kommer ske i december 2023.

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset begäran om att dessa tre våningsplan ska uppföras oinredda avslås.
 2. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets får komplettera pågående genomförandeplaneringen för projektet Hus 1 med ytterligare tre våningsplan.
 3. Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska ta fram en förstudie som beskriver den verksamhet som har behov av lokaler på de tre ytterligare våningsplanen i samband med begäran om genomförandebeslut för Hus 1.
 4. Regionstyrelsen beslutar att styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fastighetsnämnden ska redogöra för en tidplan för planeringen av de tre ytterligare våningsplanen som möjliggör ett samtida ibruktagande av hela Hus 1 till regionstyrelsens beredning av investeringsplan 2024-2026.
 5. Regionstyrelsen uppmanar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset att inkomma med aktuella fastställda lokalbehovsplaner som stöd för ägarens beredning av investeringsärenden senast februari 2023.

Beslut: Enligt förslag.

10. Ombyggnad av tak på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2, huvudprojektnummer 30634

Regionstyrelsen beslutar att fastighetsnämnden får bygga om taket på Norra Älvsborgs Länssjukhus, etapp 2, till en kostnad av 64,64 miljoner kronor.

Stora delar av taken på sjukhuset är från 1986 då sjukhusen byggdes och vid flera tillfällen har det uppstått läckage. Under de senaste åren har Västfastigheter bytt ett antal tak på sjukhuset och resterande tak behöver också bytas.

Investeringen ska genomföras i fyra etapper under åren 2023–2026. Detta beslut gäller för etapp 2. Regionstyrelsen beslutar också att fastighetsnämndens behov av kommande årligt hyresbidrag motsvarande 2,5 miljoner kronor ska beaktas i framtida budgetarbete.

Beslut: Enligt förslag.

11. Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 2023

Regionstyrelsen beslutar att VGR betalar ett insatskapital om maximalt 34 196 280 kronor för 2023 till Kommuninvest.

VGR är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (Kommuninvest). Kommuninvest är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

För att vara medlem krävs att man bidrar med ett insatskapital genom en obligatorisk medlemsinsats.

Beslut: Enligt förslag.

12. Begäran om tilläggsbeslut - ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda

Regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i fortsatt uppdrag att genomföra investeringen i ny bussdepå vid Radiomasten i Västra Frölunda i enlighet med ny tidplan i tjänsteutlåtande från den 28 oktober 2022.

Den nya tidplanen innebär att bygget av bussdepån blir försenat med nästan två år. Förseningen beror på att detaljplanen har överklagats i flera instanser.

Det är inte helt klart vilka åtgärder som krävs och vad förseningen får för konsekvenser för verksamheten. Det kan med andra ord bli aktuellt med ytterligare begäran om tilläggsbeslut längre fram, beroende på vilka åtgärder som krävs för att hantera förseningen.

Beslut: Enligt förslag.

13. Justering av budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar 2023

Varje år beslutar regionstyrelsen om fördelning av budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar. Den 23 augusti 2022 beslutade regionstyrelsen om fördelning av investeringsbudget 2023. NU-sjukvården och Habilitering & Hälsa har sedan dess inkommit till regionstyrelsen och Koncernkontoret med behov av reviderade ramar för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 2023.

För NU-sjukvårdens del beror förändringen på att lokalförändringsprojekt har förskjutits i tid, medan Habilitering & Hälsa behöver ett investeringsutrymme för att kunna bygga om i interna lokaler för verksamhet i Skövde. Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med inkomna förslag.

Regionstyrelsen beslutar följande: 

 1. Regionstyrelsen beslutar att ramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar för styrelsen för Habilitering & Hälsas ska uppgå till 7 miljoner kronor 2023.
 2. Regionstyrelsen beslutar att ramen för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar för styrelsen för NU-sjukvården ska uppgå till 57 miljoner kronor 2023.

Beslut: Enligt förslag.

14. Kartläggning och uppföljning av utbud och insatser för barn och ungas psykiska hälsa

Antalet remisser till Västra Götalandsregionens (VGR) barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningar har under senare år ökat. Det ökade antalet remisser har bidragit till ökad belastning på BUP och till förlängda köer för besök och behandling inom BUP.

Det finns ett behov av att förstå orsakerna till ökningen bättre. På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören har Koncernkontoret tagit fram ”Kartläggning och uppföljning av utbud och insatser för barn och ungas psykiska hälsa” och ”Rapport om utveckling psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 0-17 år samt remisser från primärvården till BUP i Västra Götalandsregionen”. 

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

Sverigedemokraterna lämnar en protokollsanteckning. 

15. Riktlinjer för lönepolitiken 2023-2025

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en låglönesatsning med 25 miljoner kronor i tilläggsbudgeten. Riktlinjerna för lönepolitiken beskriver hur VGR ska arbeta långsiktigt med löner, vilka ställningstaganden VGR ska arbeta med för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att arbetsgivaren når de mål som är uppsatta för verksamheten. För budgetperioden 2022–2024 sker en lönesatsning på 700 miljoner kronor riktat till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården vars medellöner befinner sig under riksgenomsnittet. VGR kommer också att fortsätta satsa på arbete på obekväm arbetstid inom vården under nätter och helger.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner reviderade Riktlinjer för lönepolitiken 2023-2025.

16. Ändring av delegationsordningen för rätten att teckna lokala kollektivavtal

Regionstyrelsen beslutar att delegationsordningen för rätten att teckna lokala kollektivavtal inom ramen för Allmänna bestämmelser (AB) och lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt (punkt B 4 och B 6 i regionstyrelsens delegationsordning) delegeras till förhandlingschefen från och med den 1 januari 2023.

Beslut: Enligt förslag.

17. Fördelning av organisationsstöd för mänskliga rättigheter till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och patientföreningar 2023-2025

Regionstyrelsen beslutar att fördela organisationsstöd till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning och till patientföreningar. Syftet med stödet är att främja mänskliga rättigheter och skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor för personer med funktionsnedsättning och för patienter, och på det sättet bidra till att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om det goda livet.  

Organisationsstödet är treårigt och denna treårsperiod är 2023-2025. Avsikten är att de organisationer som får organisationsstöd 2023 också ska få det följande två år. Organisationsstödet beräknas på antal medlemmar och kan användas till drift- och/eller administrativa kostnader.

Enligt förslag från beredningen för mänskliga rättigheter beslutar regionstyrelsen att bevilja medel till 85 av 89 sökande organisationerna.

Beslut: Enligt förslag.

18. Elevhälsodata Väst – Slutrapport av förstudie om anpassad elevhälsoenkät för förskoleklass samt särskolan

VGR har sedan tidigare varit med att ta fram en regiongemensam elevhälsoenkät och ett regiongemensamt arbetssätt för elevhälsosamtal. För att även täcka in barn i förskoleklass samt barn och unga i grundsärskola och gymnasiesärskola behöver arbetet vidareutvecklas.

Det finns sedan tidigare regiongemensamma digitala elevhälsoenkäter för elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet. Under 2022 har en förstudie genomförts om behovet av regiongemensamma anpassade elevhälsoenkäter för förskoleklass, grundsärskola samt gymnasiesärskola. Syftet med anpassade enkäter är att inkludera alla barn och unga i grundskolan och gymnasiet boende i Västra Götaland och därmed möjliggöra en mer heltäckande insamling av hälsodata. 

Förstudien visar att behovet och efterfrågan är stor. Anpassade enkäter skulle även kunna användas för elever som har läs- och skrivsvårigheter eller är nya för svenska språket. Förstudien innefattar även ett första utkast till genomförandeplan. Med anledning av den politiska omorganisationen lämnas frågan om ett eventuellt genomförande över till miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

19. Återrapportering av uppdrag att sammanfatta erfarenheterna för Beredningen för externa relationer, mm

När den nya politiska organisationen införs upphör Beredningen för externa relationer. I samband med det har Koncernkontoret sammanfattat erfarenheterna från mandatperioden ut Beredningens perspektiv, gjort en konsekvensbeskrivning av vad det kan innebära att Beredningen inte finns kvar i den nya politiska organisationen samt tagit fram ett förslag på rekommendationer till regionstyrelsen om hur man kan styra det internationella arbetet i framtiden.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner redovisningen.

20. Svenska ordförandeskapet i EU 2023

Under första halvåret 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd (ministerrådet). Under det svenska ordförandeskapet kommer det finnas flera möjligheter för Västra Götalandsregionen (VGR) att anordna och delta vid olika aktiviteter i syfte att lyfta fram västsvenska aktörer och det regionala utvecklingsuppdraget.

Beredningen för externa relationer föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:

 1. Regionstyrelsen noterar informationen om Västra Götalandsregionens aktiviteter under det svenska ordförandeskapet i EU januari-juni 2023.
 2. Regiondirektören får i uppdrag att arbeta i enlighet med föreslagen plan för det svenska ordförandeskapet i EU 2023.
 3. Regionstyrelsens presidium får i uppdrag att i samråd med regionfullmäktiges presidium inom ramen för representationskommittén omhänderta frågan om kostnader relaterat till Svenska EU-ordförandeskapet 2023.

Beslut: Enligt förslag.

21. Nominering av ledamöter till EU:s program för territoriellt samarbete (Interreg) programperioden 2021-2027

Ärendet utgår. 

22. Val av ledamöter och ersättare till regionstyrelsens beredningar

1. Regionstyrelsen utser följande ledamöter och ersättare till beredningen för hållbar utveckling för samma mandatperiod som regionstyrelsen:

Ledamöter: Helén Eliasson (S), Lars Holmin (M), Carina Örgård (V), Madeleine Jonsson (MP), Louise Åsenfors (S), Aida Karimli (C), Alex Bergström (S), Carl Forsberg (MP), Daniel Andersson (L), Louise Jeppsson (V), Per Tenggren (S), Angela Fast-Torstensson (M), Håkan Lösnitz (SD) och Stefan Svensson (KD) varav Helén Eliasson (S) är ordförande och Lars Holmin (M) är andre vice ordförande. 

2. Regionstyrelsen utser följande nio ledamöter och fem ersättare till beredningen för mänskliga rättigheter för samma mandatperiod som regionstyrelsen:

Ledamöter: Stefan Lindborg (V), Anne-Marie Ekström (L), Jeta Ibishi (M), Soraya Zarza Lundberg (S), Tony Willner (S), Linda Åshamre (S), Anna Wallgren (KD), Eva-Karin Tornhem Arnell (C) och Jennifer Svedenborg (SD) varav Stefan Lindborg (V) är ordförande och Anne-Marie Ekström (L) som vice ordförande.

Ersättare: Anna-Lena Holberg (M), Helen Andersson (M), Per-Eric Trullsson (SD), Annika Åberg Darell (V) och Erik Mägi (MP).

Beslut: Enligt förslag. 

23. Uppgiftsbeskrivningar för regionstyrelsens utskott och beredningar

Regionfullmäktige beslutade 29 november 2022 om nya reglementen för nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. I beslutet om reglemente för regionstyrelsen framgår att regionstyrelsen ska tillsätta utskott och beredningar.

Dialog sker med kommunerna om att bilda en beredning för sammanhållen hälso- och sjukvård, där ytterligare avstämningar med kommunerna i Västra Götaland behöver genomföras innan ett förslag till uppdragsbeskrivning kan lämnas.

Regionstyrelsen beslutar att: 

 1. Regionstyrelsen fastställer uppgiftsbeskrivningar för ägarutskottet, hållbarhetsutskottet, beredningen för hållbar utveckling, beredningen för mänskliga rättigheter samt reviderad uppgiftsbeskrivning för personalutskottet. 
 2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till reviderat reglemente för regionstyrelsen avseende ansvaret för Gröna rehab så detta är i enlighet med regionfullmäktiges beslut 2020-11-30 samt förslag på hantering av förändringar av budget.
 3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till förtydliganden i regionstyrelsens respektive kulturnämndens reglementen avseende ansvaret för samrådet med det civila samhället på regionövergripande nivå.

24. Ersättning för vaccination av covid-19 2023

Regionerna får i dagsläget statsbidrag av staten för vaccination mot covid-19. Enligt regeringens budgetförslag som presenterades den 8 november 2022 ska regionerna få medel för vaccinationer under 2023. Det blir sannolikt mindre än föregående år. Det är dock oklart hur mycket. Koncernkontoret föreslår att vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral och sjukhusförvaltningar ersätts med 150 kronor per given dos för vaccination. Det innebär att utförare i egen regi får samma ersättning som upphandlade leverantörer.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar att vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral och sjukhusförvaltningar under 2023 ersätts med 150 kronor per given dos för vaccination av personer i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet gäller till och med den 31 december 2023.

25. Kompletterande regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2023

Syftet med de kompletterande riktlinjerna är att ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser med anledning av regionfullmäktiges beslutade budget den 29 november 2022. Dessa riktlinjer kompletterar regionstyrelsens beslut den 28 juni 2022 om Riktlinjer för detaljbudgetarbetet.

Beslut: Regionstyrelsen fastställer kompletterande regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2023 och 2024 samt inriktning för 2025.

26. Uppdraget om lönesatsning riktad mot sjukhusens dygnetruntvård övriga yrkesgrupper

Regionfullmäktige beslutade den 24 maj 2022 att avsätta 133 miljoner kronor för att från och med 1 maj 2022 förstärka den redan beslutade lönesatsningen, i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet-runt-vård. Vid samma sammanträde beslutades det också att regionstyrelsen skulle ge regiondirektören i uppdrag att så fort som möjligt återkomma med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnet-runt-vården.

I juni beslutade sedan regionfullmäktige att avsätta 117 miljoner kronor för att förstärka den redan beslutade lönesatsningen i form av ett ensidigt arbetsgivarutlägg riktat till övriga yrkesgrupper i sjukhusens dygnet-runt-vård. I dessa yrkesgrupper ingick bland annat undersköterskor, barnsköterskor, ambulanssjukvårdare och laboratoriearbetare. Satsningen på 117 miljoner kronor utbetalades retroaktivt i november 2022. 

Summan till enskild medarbetare blev 1 700 kronor och räknades fram utifrån antalet individer inom berörda yrkesgrupper. Uppföljning av lönestruktur för dessa grupper genomförs i samband med uppföljning och analys av genomförd löneöversyn 2022.

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen. Uppdraget från regionstyrelsen den 24 maj anses nu vara fullgjort.

27. Information om alternativa lösningar till ronden

I juni 2022 avvecklades Rondenkonceptet. I augusti lämnade Kerstin Brunnström (S) ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde med förslag om att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med information om hur alternativa lösningar till ronden fungerat och hur informationen till invånarna som tidigare använt ronden kan förbättras. Ärendet lämnades i oktober över till regionstyrelsen.

Innan Rondenkonceptet avvecklades skickades skriftlig information till samtliga vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen. Utöver det publicerades information på hemsidan på sjukreseenheten och på 1177.se. Kallelserna för besök till vården hänvisar även patienten för information om sjukresor till kundservice för sjukresor. 

Beslut: Regionstyrelsen noterar informationen.

28. Yttrande över remiss om betänkande Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher (SOU 2022:44)

Västra Götalandsregionen har fått betänkandet ”Kreativa Sverige – nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44) för yttrande. 

Betänkandets viktigaste medskick är behovet av tvärpolitisk statlig samordning genom att inrätta ett samordningskontor, en samlad och gemensam strategi, förbättrade statistikunderlag för att följa och stötta branscherna, kompetensutveckling för främjandeaktörer, en översyn av regler och stödsystem samt behovet av platsutveckling. Strategin riktar sig främst till statlig nivå, men är också tänkt att kunna inspirera och erbjuda vägledning för beslut om offentliga insatser inom alla samhällsnivåer, däribland regioner.

Förslaget är att genomförandet under tio år ska fokusera på sex prioriterade strategiska områden, med målsättningar per område för vad som ska uppnås och följas upp. I yttrandet tillstyrks betänkandet i sin helhet med några tillägg och kompletteringar under respektive strategiska område.

Beslut: Regionstyrelsen yttrar sig om betänkandet enligt upprättat förslag.

29. Ändrat sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2023

Beslut: Regionstyrelsen flyttar sammanträdet den 10 januari till den 24 januari 2023.