Regionstyrelsen 11 april 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

Regionstyrelsens beslut

1. Regionstyrelsens förklaring över anmärkning i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022

Västra Götalandsregionens revisorskollegium har riktat anmärkning mot regionstyrelsen för verksamhetsåret 2022. Anmärkningen gäller brister i styrning och intern kontroll gällande verksamhet och ekonomi.

Regionstyrelsen delar överlag revisorskollegiets syn på vad som behöver utvecklas inom krisberedskap, dataskydd och informationssäkerhet. Covid-19-pandemin och det förändrade omvärldsläget har medfört behov av omprioriteringar men utvecklingsarbetet har återupptagits och det pågår ett omfattande arbete inom dessa områden.

Regionstyrelsen instämmer däremot inte i revisorskollegiets bedömning om regionstyrelsens bristande uppsikt av sjukhusens ekonomiska situation. Under 2022 har regionstyrelsen och sjukhusstyrelserna haft presidiedialoger där ekonomi och verksamhet har belysts. Regionstyrelsen delar dock revisorskollegiets bedömning att genomförandet av fattade beslut inte varit tillräckligt trots att information funnits tillgänglig. Regionstyrelsens bedömer att det är genomförandet av fattade beslut som brister och inte planer, uppföljning och åtgärder i sig.

Regionstyrelsen lämnar förklaring över anmärkning i revisionsberättelse till regionfullmäktige enligt upprättat förslag.

Beslut: enligt förslag