Regionstyrelsen 1 mars 2022

Ärenden till regionfullmäktige

1. Införande av batteriavgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri.
 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa har lämnat in en skrivelse till regionfullmäktige om kostnaden för batterier till hörapparater.

Beslut: Ärendet återremitterades

2. Ägardirektiv till NetWest AB


Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ägardirektiv för Netwest Sweden AB. Regionstyrelsen föreslår också att regionstyrelsen får i uppdrag att i fortsättningen fatta beslut om ägardirektiv till Netwest Sweden AB.

Netwest Sweden AB bildades 2015 och är samägt av Västra Götalandsregionen (VGR) och 28 kommuner och kommunala bolag. VGR äger 34 procent och resterande 66 procent är jämnt fördelade mellan de övriga ägarna. Netwests uppdrag är att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling i Västra Götaland. Det sker främst genom att bolaget samordnar fibernät, såsom kommunala nät och fiberföreningars nät för att få till ett regionalt sammanhängande nät som kan erbjudas på marknaden.

Ägardirektivet tydliggör bland annat vad ägarna vill åstadkomma genom bolaget, bolagets uppdrag, finansiering och avkastningskrav samt ägarnas insyn och information.

Beslut: enligt förslag

3. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om psykisk ohälsa hos äldre
 

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) tar fram en handlingsplan för äldre med psykisk ohälsa. Motionärerna lyfter risken för att äldre med psykisk ohälsa inte uppmärksammas och att målgruppen inte får tillgång till den vård de behöver.

I VGR pågår flera satsningar för att säkerställa en god och jämlik vård för äldre med psykisk ohälsa, bland annat arbete för att säkerställa tillgång till geriatrisk kompetens i VGR. Det finns också ett uppdrag om att göra en översyn av primärvårdens omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att det pågår arbete i linje med motionens intentioner.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

 
4. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) om närvårdsplatser

Janette Olsson (S) och Håkan Linnarsson (S) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen startar en pilot med närsjukvårdsplatser tillsammans med en lämplig och intresserad kommun där målet är att minska behovet av slutenvård på sjukhus.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

5. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om olämpliga läkemedel för äldre

Janette Olsson (S), Ann-Christine Andersson (S), Tomas Angervik (S) och Annica Erlandsson (S) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att Västra Götalandsregionen (VGR) kartlägger skillnader i läkemedelsförskrivning av olämpliga läkemedel till äldre och tar fram förslag på åtgärder för att kraftigt minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till pågående utvecklingsarbete i Västra Götaland.

Beslut: enligt förslag

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

6. Yttrande över motion av Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens dokument

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) med flera har skrivit en motion om att använda ett könsneutralt språk i Västra Götalandsregionens (VGR:s) dokument där könet inte är relevant. Motionärerna föreslår att pronomen hen ska användas som standard där könet är okänt eller oväsentligt eftersom hon och han kan vara exkluderande. De föreslår även att könade ord som tjänsteman och förtroendeman byts ut till tjänsteperson och förtroendevald.

VGR har en skrivhandledning som beskriver hur texter ska skrivas som är lätta att förstå, korrekta och vårdade. Denna skrivhandledning kompletterades förra året med en del som handlar om att skriva jämlikt, inkluderande och normmedvetet.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till att VGR:s skrivhandledning innehåller det som motionärer efterfrågar men att begreppet förtroendeman byts ut till förtroendevald i skrivhandledningen.

Beslut: enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Ärenden som beslutas av regionstyrelsen

7. Justering av budgetramar för investeringar 2022
 

I investeringsplanen för 2022–2024, som tidigare beslutats av regionstyrelsen, hölls ett utrymme om 60 miljoner kronor oplanerat för 2022. Sedan dess har andra beslut fattats och omvärldsförändringar inträffat som kräver att detta ekonomiska utrymme detaljplaneras.

Regionstyrelsen beslutar att:

  • godkänna förändringar av budgetramar för investeringar 2022 i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2022-02-08.
  • uppdraget som gavs till regiondirektören i samband med beslutet om överföring av ansvar för Tvätteriet i Alingsås till fastighetsnämnden är avslutat.

Beslut: enligt förslag

8. Beslut om ny riktlinje för inköp

Regionstyrelsen beslutar om ny riktlinje för inköp som ersätter tidigare riktlinje. 

Den reviderade riktlinjen förtydligar ansvarsfördelningen mellan inköpsfunktionerna och avropande verksamheter och beskriver hur samarbetet går till för att lättare uppnå politiska målsättningar.

Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att centralisera beslut om införande av nya beställningssystem.

Beslut: enligt förslag

9. Svar på initiativärende från (S) om fler disponibla vårdplatser.

Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende om att skapa fler disponibla vårdplatser i Västra Götalandsregionen (VGR). 

Regionstyrelsen konstaterar att dagens beskrivning av vårdplatsläget i VGR behöver bli bättre och att begreppen används på olika sätt vilket försvårar en regional överblick.

Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag

  • att återkomma med regiongemensamma definitioner av begreppen fastställda vårdplatser och disponibla vårdplatser och ett regiongemensamt, enkelt system att beskriva kapacitet och beläggning vad gäller vårdplatser. 
  • att ta fram en handlingsplan med avsikt att öka antalet disponibla vårdplatser för att nå målet om 90 procent beläggningsgrad vid regionens sjukhus.
  • att varje månad rapportera om hur arbetet med att öka antalet disponibla vårdplatser fortgår.

10. Statsbidrag från Kulturrådet

Statens kulturråd har beviljat uppräkning för pris- och löneomkostnader och förstärker Västra Götalandsregionens kulturbidrag med 2,8 miljoner kronor.

Kulturrådet förstärker även verksamhetsanslaget med 17,2 miljoner kronor för att bidra till att de kulturpolitiska målen uppnås, samt med 2 miljoner kronor för samverkan mellan regionala verksamheter och professionella kulturskapare och kulturaktörer utan huvudman.

Regionstyrelsen beslutar att fördela det tillkommande statsbidraget, 22 miljoner kronor från Kulturrådet, till Kulturnämnden.

Beslut: enligt förslag

 
11. Fördelning av verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter 2022 - sverigefinska och tornedalska organisationer
 

Västra Götalandsregionen delar ut verksamhetsstöd till organisationer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter för barn, nationella minoriteter, hbtqi-personer och personer med funktionsnedsättning.

Regionstyrelsen har tidigare beviljat sju verksamhetsstöd för mänskliga rättigheter vid en extra utlysning riktad till sverigefinska och tornedalska organisationer i Västra Götaland.

Då det finns ytterligare utrymme i budgeten för verksamhetsstödet beviljar regionstyrelsen följande verksamhetsstöd för 2022:

- Axevalla folkhögskola: 90 000 kronor

- Härrydas finska pensionärsförening: 85 000 kronor

- Sverigefinska pensionärsförening SFP med tre medsökande: 55 000 kronor

- Sverigefinska pensionärsförening SFP med tre medsökande: 90 000 kronor

- Tranemos finska pensionärer: 80 000 kronor

Finansieringen om 400 000 kronor sker inom regionstyrelsens budgetram för beredningen för mänskliga rättigheter 2022.

Beslut: enligt förslag

12. Projektstöd för social hållbarhet 2022
 

Regionstyrelsen beviljar Räddningsmissionen 2,5 miljoner kronor för projektet ”Tillsammans mot exploatering”. Räddningsmissionen vill genom uppsökande arbete och praktiskt stöd riktat till individer som är fast i exploaterade situationer på arbetsmarknaden och människohandel utveckla metoder att kunna hjälpa i processen till ett bättre och tryggare liv.

Regionstyrelsen bedömer att projektet stärker arbetet med mänskliga rättigheter för utsatta grupper och ökar kunskapen hos personer som bemöter målgruppen och kan stärka ett brottsofferperspektiv.

Regionstyrelsen beviljar också föreningen ABF Sjuhärad 1,8 miljoner kronor för projektet ”Medskapande områdesutveckling för ett socialt hållbart Norrby”.

ABF Sjuhärad vill tillsammans med de boende utveckla metoder för medskapande områdesutveckling. Arbetet syftar till att stärka de boendes förmåga att göra sin röst hörd och tillsammans med andra aktörer och myndigheter förbättra områdets och dess invånares tillit. Projektet kommer att ske i samverkan med 13 verksamma föreningar i området, Borås Stads fritids- och folkhälsoförvaltning, Göteborgs Universitet och VGR:s Folkhögskoleförvaltning. Projektet kommer att följas och dokumenteras av Göteborgs universitet.

Regionstyrelsen bedömer att projekten ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 med inriktning om en ökad inkludering, jämlikhet och lika rättigheter. 

Beslut: enligt förslag

13. Valärenden

Regionstyrelsen utser Kerstin Brunnström (S) till ersättare av ägarutskottet från 23 februari 2022 till och med resten av mandatperioden.

Regionstyrelsen utser Kerstin Brunnström (S) till ledamot av beredningen för forskning och utveckling från 23 februari 2022 till och med resten av mandatperioden.

Regionstyrelsen utser Helén Eliasson (S) till ledamot av Politiskt styrgrupp för ersättningssystem för hälso- och sjukvård 2024 från 23 februari 2022 till och med den 31 december 2022.

Regionstyrelsen utser Kerstin Brunnström (S) till ersättare i Regionala pensionärsrådet från 23 februari till och med resten av mandatperioden.

Regionstyrelsen utser Krister Andersson (S) till representant för samordningsförbunden från 23 februari 2022 till och med den 31 december 2022.

Valen avser de uppdrag som Håkan Linnarsson (S) avsagt sig.

Beslut: enligt förslag

14. Initiativärende från (SD) att bistå flyktingar i eller från Ukraina med materiell hjälp

Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende till regionstyrelsen om att bistå flyktingar i eller från Ukraina med materiell hjälp.

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt inventera tillgängligt överskott gällande brukbart sjukvårdsmaterial som kan avvaras i Västra Götalandsregionen. Regiondirektören ska återkomma till regionstyrelsen med förslag om hur överskottet kan sändas till det ukrainska folket i hjälpsyfte.

Beslut: enligt förslag