FoU

FoU-medel – alla i Västra Götaland kan söka

Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs!

Nu är det dags att ansöka om forskningsanslagen för 2024.

Skillnader i kunskap, tillit och språk bidrar till att det fortfarande finns stora skillnader i tandhälsa bland befolkningen. Därför behöver vi bredare erfarenheter och nya infallsvinklar för forskningsprojekt direkt från din verksamhet – projekt som vågar gå utanför ramarna för att hitta nya vägar för hälsoarbete. Det handlar om samhälsodontologisk forskning kring grupper och individer som lever i utsatthet.

Projektet ska kunna leda till användbara och hälsofrämjande metoder som kan få genombrott i verksamheter samt öka personers deltagande och ansvar för sin egen hälsa (så kallad intervention).

 

FoU-medlen ska främja
Ÿ forskning om strategier för att minska ojämlika skillnader i tandhälsa mellan människor kopplade till socioekonomi och bostadsort. Strategierna bör fokusera på att stärka tandhälsan hos individer och grupper för att uppnå en mer jämlik hälsa
Ÿ forskning med epidemiologiskt och hälsofrämjande perspektiv på olika åldersgrupper
Ÿ forskning för att öka kunskapen om tandhälsan hos unga personer med erfarenhet av flykt eller migration.

 

FoU-medel – alla i Västra Götaland kan söka
Sökanden kan vara socionom, psykolog, tandläkare eller ha helt andra utgångspunkter och kan vara verksamma hos offentliga och privata vårdgivare, forskningsenheter, i kommunala verksamheter och föreningar lokalt verksamma i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen välkomnar särskilt forskning med tvärvetenskapliga perspektiv och som involverar flera yrkesgrupper och kompetenser.

Villkor: Du måste ha en handledare som är disputerad om du inte är det själv. För att komma i kontakt med en handledare kan du höra av dig till någon av Folktandvårdens FoU-ledare – Folktandvården FoU
Din ansökan måste beskriva ett hälsofrämjande promotionsperspektiv och en tänkt intervention.

Ansökningstiden för 2024 är stängd.

Kontakta oss gärna

Gabriel Edgardo Alfaro
Tandvårdsstrateg – frågor om forskningsprojekt inom hälsopromotion
edgardo.alfaro@vgregion.se

Birgitta Ahlström
Teknisk support vid ansökan
birgitta.ahlstrom@vgregion.se

Frågeställningar som kan påverka tandhälsan

Forskningsprojekt inom hälsofrämjande kan utgå från flera olika frågeställningar som:

 • Vad händer när individens egna beslut och ansvar för sin hälsa utifrån egna förutsättningar får stå i centrum?
 • Vad händer när perspektivet förskjuts från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande) och empowerment (att ge styrka och förtroende)?
 • Vad händer när vi får en helhetssyn på människan där munnen är en del av kroppen?

Hälsofrämjande perspektiv som behöver belysas

 • Hur förstärker vi och samlar kunskap kring migration och tandhälsa hos barn och unga?
 • Hur påverkas tand- och munhälsa vid psykisk ohälsa? Kan individens drivkraft påverkas?
 • Epidemiologisk forskning utifrån viljan och förmågan till delaktighet i sin egen hälsoutveckling.
 • Går det att utveckla och pröva nya metoder för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg?

Några projekt som tidigare fått FoU-medel

 • Kristina Rosengren: Munhälsans betydelse vid stroke.
 • Catharina Hägglin: Tandhygienist i kommun, TAIK – ett interventionsprojekt för att förbättra äldres munhälsa genom att stödja och stärka kompetens hos kommunal personal.
 • Anita Alm: Samverkansprojekt folktandvården och familjecentralen Södra Ryd, Skövde
 • Maria Magnusson: När invånarna själva får råda – en deltagarstyrd hälsofrämjande intervention i en förort i Göteborg.
 • Mershia Velic: Oral och kardiovaskulär screening av nyanlända vuxna flyktingar i Västra Götaland.
 • Jessica Persson: Anpassning av ett munvårdskort som främjar förståelse, uppfattning och självtillit avseende munvårdsarbetet för sköra äldre

 • Adam Alvenfors: Patientens och behandlarens upplevelser av samspel och medierande faktorer till beteendeförändring, vid framgångsrik kariesprevention