Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad du som vårdgivare behöver veta

Här har vi samlat information för dig som är verksam enligt lag om läkarvårdsersättning eller för dig som funderar på att köpa en ersättningsetablering

Branschråd är ett dialogforum där Koncernkontoret och företrädare för externa vårdgivare oavsett avtalsform med Västra Götalandsregionen kan mötas. I branschrådet ingår vårdgivare med upphandlade avtal (LOU), vårdgivare som verkar enlig LOL och LOF, samt vårdgivare som verkar i vårdval i Västra Götalandsregionen enligt LOV.

Syftet med Branschrådet är att fokusera på vårdkvalitet och framtidsfrågor som berör vården i hela VGR.

Du har möjlighet till representation via Göteborgs Privatläkarförening.

En stor del av vården i Västra Götalandsregionen (VGR) utförs av externa vårdgivare vilket kräver att relationerna mellan VGR och de externa vårdgivarna är goda. Vård som utförs i extern regi är ett viktigt komplement till den vård som bedrivs i egenregi för att säkra invånarna en god vård på lika villkor i syfte att uppnå en god och jämlik hälsa.

Dialogmötena med GPLF äger rum två gånger per år och är ett forum där Koncernkontoret och representanter för GPLF kan mötas och diskutera avtalsspecifika frågor som rör de vårdgivare som är verksamma enligt Lag om läkarvårdsersättning (1993:1651) i VGR.

Syftet med dialogmötena är att främja samverkan och utveckling inom avtalsområdet.

Några exempel på frågor som förs dialog kring:

  • Kvalitet i vården
  • Patientsäkerhet
  • Uppföljning
  • Ersättning
  • Ersättningsetableringar

VGR för även en löpande dialog med enskilda vårdgivare som inte är medlemmar i GPLF och andra intresseorganisationer med samma syfte.

VGR erbjuder och uppmuntrar anslutning till eFrikort webbapplikation – en digital registrering av högkostnadsgrundande avgifter. I webbapplikationen kan privata vårdgivare, efter att ha tecknat anslutningsavtal, logga in och registrera patientavgifter samt se om patient har frikort. Webbapplikationen kräver eTjänstekort samt att medarbetaren har ett medarbetaruppdrag och en behörighet till tjänsten.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.vgregion.se/efrikort

VGR erbjuder privata vårdgivare som har avtal med VGR eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som VGR erbjuder.

Diskrimineringslagen förbjuder sex former av diskriminering. Bristande tillgänglighet är en av dessa. Det vill säga att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till
   - de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
   - varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
   - andra omständigheter av betydelse.

Med andra ord åligger det verksamhetsansvarig att säkerställa att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den aktuella verksamheten, även om det inte kan ske på exakt samma sätt som för andra.

Sedan januari 2002 har Västra Götalandsregionen (VGR) politiskt fastställda riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar till VGR:s fastigheter, verksamheter med avtal med VGR samt upphandlade verksamheter.

För mer information se denna sida.

Heltidskravet har två komponenter, tid och ersättning. En läkare anses som heltidsverksam om denne arbetar minst 35 timmar per vecka i genomsnitt eller har arbetat minst denna tid någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. Genomsnittssiffran är beräknad utifrån att läkaren arbetar 40 timmar per vecka, 45 veckor om året.

Ersättningskravet uppfylls om läkaren minst uppnår 85 procent av ersättningstak 1.

Eftersom Västra Götalandsregionen inte har möjlighet att mäta faktisk arbetstid bedöms heltidskravet endast utifrån uppburen ersättning.

Förtydligande av heltidskrav

De kontaktuppgifter du uppger till VGR registreras i KiV. KiV ligger bland annat till grund för kontaktuppgifter 1177.se Det är därför mycket viktigt att du ser till att VGR har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blanketten "Samarbetsavtal och uppgifter till Katalog i Väst, KiV, för vårdverksamhet" samt "Kontakt- och utbetalningsuppgifter".

När du tecknar avtal med VGR får du en vårdgivarkod. Vårdgivarkoden används bland annat vid registrering i Privera och ska anges vid kontakt med VGR.

Vid ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter måste du anmäla detta till Västra Götalandsregionen (VGR).

Blankett finns under sidan "Blanketter". 

Har du frågor eller ärenden som rör din ersättningsetablering ska du vända dig till privatavardgivare@vgregion.se. Frågor som rör din ersättning skickas till ekonomi.privera@vgregion.se

Som vårdgivare är du skyldig och förväntas att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem ska finnas för verksamheten och bland annat innefatta rutiner för journalföring, avvikelsehantering, hygien- och klagomålshantering. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Som vårdgivare förväntas du också att följa Läkemedelskommitténs läkemedelsrekommendationer och terapiråd utifrån aktuell REK-lista.

Förskrivning av läkemedelsnära produkter sker via beställningssystemet Sesam LMN och är för vårdgivare verksamma enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning att betrakta som en fri medicinsk nyttighet.

Ansökan om behörighet/ändring i Sesam LMN görs via denna blankett och skickas till support. Från och med 1 januari 2020 krävs SITHS-kort för att logga in i systemet.

För att underlätta ditt arbete i Sesam LMN rekommenderar vi att du tittar igenom dokumentet Beställningsrutiner. På hemsidan finner du även manualer och instruktioner.

Support Sesam LMN
lmn.regionservice@vgregion.se

Patientavgift enligt LOL får tas ut med högst samma belopp som gäller för motsvarande vård inom landstinget.

Vårdgivare med samverkansavtal ska följa VGR:s aktuella Patientavgiftshandbok. Om du behöver hjälp med tolkning av regelverket ring till patientfakturaenheten på telefonnummer: 010-441 04 29.

Förtydligande kring patientavgifter

Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Vårdgivare anslutna genom LOL omfattas inte av VGR:s patientförsäkring. Du som läkare verksam enligt LOL bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en egendoms- och ansvarsförsäkring.

Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. Den ska beskriva hur vårdgivaren har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Den behöver inte skickas in till VGR, men ska finnas tillgänglig att visas upp vid anmodan.

Privera är VGR:s ersättningsystem för privata vårdgivare. Du som vårdgivare rapporterar in underlag och godkänner sedan din ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer.

Språktolk beställs via Tolkförmedling Väst (TFV). Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal. VGR medger ingen ersättning för övriga anlitade tolkförmedlingar.

Som vårdgivare har du ett ansvar att vid behov anlita tolk när du har kontakt med någon som inte behärskar svenska och för att främja patientens rättssäkerhet. Tolkar som anlitas av TFV har dokumenterade kunskaper och följer yrkesetiska regler om god tolketik.

Hemsida och kontaktuppgifter:
www.tolkformedlingvast.se 0770-813 000 (vardagar 8-17)
Jourservice 010-441 37 00 (övrig tid)

En läkare som begär läkarvårdsersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas. Läkaren ska på begäran av landstinget lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör undersökning, vård eller behandling av en patient och som behövs för kontroll av begärd läkarvårdsersättning.

SKLs jurister har efter Dataskyddsförordningens ikraftträdande sett över sin modell för fördjupad uppföljning kopplat till utlämnande av journaler. De har granskat materialet utifrån frågan om det är förenligt med lag att lämna ut journalkopior med personuppgifter på. SKL jurister har kommit fram till att Dataskyddsförordningen inte hindrar en vårdgivare att lämna ut journalkopior som inte är avidentifierade.

Av 6 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att läkaren också ska lämna uppgifter till hälsodataregister. Socialstyrelsens patientregister (PAR) är ett sådant hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och tillhörande förordning (2001:707). I lagen och förordningen regleras skyldigheten för dem som bedriver hälso­- och sjukvård att lämna uppgifter till patientregistret. Mer om SoS patientregister: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/register/patientregistret/

Vårdgivarnytt är namnet på VGR:s nyhetsbrev till dig som är vårdgivare enligt LOL/LOF/IOP/LOU. Vårdgivarnytt skickas ut var 14:e dag via en e-postprenumeration. Såväl aktuella som gamla nyhetsbrev hittas på Vårdgivarwebben

Läkare som har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen har möjlighet att ta del av vårdhygienisk expertkunskap utan egen kostnad. Vårdhygieniska enheter finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Skaraborgs sjukhus. De fungerar som stöd till vårdgivaren i dennes arbete att säkerställa en vård av god kvalitet med en god hygienisk standard såväl i det långsiktigt förebyggande arbetet som vid akuta problem. Via Vårdgivarwebben nås den vårdhygieniska enhet som ligger inom respektive privat vårdgivares verksamhetsområde.

Senast uppdaterad: 2021-05-05 14:26