Medicinsk service

Som verksam enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) har du rätt till fria medicinska nyttigheter i form av laboratorieanalyser och bild- samt funktionsdiagnostik. Detta gäller under förutsättning att du anlitar de anvisade enheterna som Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med.

Vid remittering till medicinsk service ska du använda din vårdgivarkod. Koden ska alltid anges på remissen. Vårdgivarkoder som delas ut av VGR är strängt personliga och får inte överlåtas eller delas ut till någon annan vårdgivare än vikarie.

Förtydligande av villkoren för att nyttja medicinsk service

Röntgen

Remiss till röntgen
Remiss till röntgen går att skicka till sjukhus i VGR som drivs i egen regi. Utöver det kan läkare med samverkansavtal med VGR i enlighet med LOL remittera till Evidia.

För att få en beställarkod kontakta:
PACS-RIS SUPPORT
pacsris@evidia.se 
Tel: + 46 8-128 774 10

Evidias utbudspunkter som erbjuder samtliga undersökningsmetoder (CT, ULJ, MR och konventionell röntgen)
Evidia Annedal Röntgen
Arvid Wallgrens backe 4 A, 413 46 Göteborg

Evidia Backa Röntgen
Backavägen 3, 417 05 Göteborg

Evidias utbudspunkter som erbjuder enbart konventionell röntgen (ej ultraljud)
Evidia Bäckefors Röntgen (konventionell)
Dalslands Sjukhus, 668 88 Bäckefors

Evidia Lysekil Röntgen (konventionell)
Lasarettsgatan 1, 453 34 Lysekil

Evidia Strömstad Röntgen (konventionell)
Västra Hamngatan 10-12, 452 37 Strömstad

Remiss till ultraljud tyroidea samt ultraljud tyroidea med punktion
OBS! Remiss skickas till röntgen vid Stiftelsen Carlanderska sjukhuset. Evidia har inte uppdraget att genomföra denna undersökning.

Remiss bröstradiologisk undersökning (mammografi)
Vid välgrundad misstanke om cancer
• Följ de angivna riktlinjerna för SVF remiss enligt respektive sjukhus fastställda standardiserade vårdförlopp. Patienten remitteras till det sjukhus som ligger närmast patientens folkbokföringsadress.
o NU-sjukvården
o Sahlgrenska Universitetssjukhuset
o Skaraborgs Sjukhus
o Södra Älvsborgs Sjukhus

Du kan inte remittera till Angereds Närsjukhus, Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och Frölunda Specialistsjukhus.

• Se även information om vårdförlopp bröstcancer på RCC väst hemsida.

Annan orsak till behov av bröstradiologisk undersökning (mammografi)
Invånare bosatta i Skaraborg remitteras till:
• Unilabs Skövde mammografi, alternativt till Unilabs Lidköping mammografi

Invånare bosatta i Södra Älvsborg (gäller kommunerna i Sjuhärad samt Alingsås och Lerum) remitteras till:
• Unilabs Borås mammografi

Invånare bosatta i Fyrbodal remitteras till:
• Mammografienheten i Uddevalla, NU -sjukvården

Invånare bosatta i Göteborgsområdet exklusive Alingsås och Lerum:
• Mammografi Sahlgrenska

Kostnadsansvar
Västra Götalandsregionen har kostnadsansvar för de radiologiska tjänster som läkare med samverkansavtal enligt lag om läkarvårdsersättning remitterar till under förutsättning att remisserna skickas till sjukhus som drivs i VGR:s regi samt till Evida.

Undersökningar som remitteras till annan röntgenleverantör utöver ovan angivna har vårdgivaren eget kostnadsansvar för.

Laboratorier

Laboratorieprover kan skickas till laboratorier inom VGR:s förvaltningar. Vårdgivare som har ett samverkansavtal med VGR enligt LOL har även möjlighet att skicka labortatorieprover till Unilabs.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Gemensamma bestämmelser om arvode
16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

Bilaga 2
Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).