Hälso- och sjukvårdens beredskap att hantera plötslig kris – erfarenheter och reflektioner

Den aktuella artikeln syftar till att få insikt i (a) vad som kännetecknar organisatorisk motståndskraft under en oväntad kris som COVID-19 och (b) hur organisationer reagerar på utvecklingen av situationen.

Bakgrunden till studien är att i tider av samhällskriser, som COVID-19-pandemin, testas hälso- och sjukvårdens organisationers motståndskraft och detta är viktigt att studera.

En webbaserad undersökning genomfördes bland ca 7700 medarbetare som arbetade på två olika sjukhus i Väst Sverige. I denna studie användes både svaren på enkätfrågor och öppna svar från olika medarbetare.

Resultatet visar på tvetydighet och “polariserade” erfarenheter, där flexibilitet kontra struktur, tydlig hierarkisk information kontra utrymme för kamratlärande genom dialog, samt fokus på akutvård kontra beslutsamhet att fortsätta med kärnverksamheten betonas.

De slutsatsen som drar är att pandemin resulterade i paradoxer, spänningar och nya erfarenheter avseende organisatoriska processer och interaktioner som kommer att kunna bidra till ett lärande för att bättre kunna rusta organisationen för kommande kriser.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften Journal of nursing managment.


Gillberg N, Ahlström L, Erichsen Andersson A, Fallman SL, Degl’ Innocenti A, Jonsdottir IH, Wijk H, Wikström E. Resilience Capability and Capacity in Unexpected Crises: Experiences and Lessons Learned in a Healthcare Organisation during the COVID-19 Pandemic", Journal of Nursing Management, vol. 2023, Article ID 6418267, 10 pages, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/6418267.