Vad är stress?

Bild på klocka och människor som rör sig. Bilden symboliserar stress.

Begrepp och definitioner inom stressområdet är inte alltid så enkla och det kan vara svårt att veta vad som egentligen menas när man pratar om stress.

Att du känner dig stressad när du ställs inför särskilda påfrestningar är naturligt. Det är till och med nödvändigt med kroppsliga och psykologiska stressreaktioner för att du ska kunna reagera och agera på rätt sätt inför hot och utmaningar. I grunden är våra fysiologiska och psykologiska stressreaktioner inte farliga, tvärtom de är ändamålsenliga och fullt naturliga. 

Om det skulle bli lite mycket en period så är det inte farligt. Kroppen klarar utmärkt av högt tempo och tuffa utmaningar kortvarigt, om vi bara får återhämtning mellan varven. Däremot har det visats sig att långvarig belastning utan återhämtning (ofta månader till år) som inte hanteras på ett adekvat sätt psykisk och fysiskt, kan leda till att vissa personer utvecklar stressrelaterad ohälsa, både i form av fysiska och psykiska symtom. Denna stressbelastning kan vi kalla "kronisk stress" eller en känsla av vanmakt. Anpassningsstörning och utmattningssyndrom är exempel på psykiska sjukdomar där denna typ av kronisk belastning är en huvudorsak. 

Stressbelastning

En känsla av hög stressbelastning upplever vi när kraven överstiger de resurser vi har att hantera dem. Kroppen har ingen möjlighet att skilja på stressbelastning som hotar vår överlevnad från mer vardaglig stress orsakad av för hög arbetsbelastning eller vantrivsel. Vi har olika upplevelse av vad som känns stressande, även om vissa saker som till exempel en för hög arbetsbelastning, upplevs stressande av de flesta. Det samma gäller situationer som vi har liten kontroll över liksom att ha för lite att göra. Vid långvarig stressbelastning finns belastningen oftast samtidigt i arbetslivet och privat. Det kan till exempel röra sig om en omöjlig arbetssituation, parallellt med ständig oro för sjuka anhöriga, stora ekonomiska problem eller mycket höga egna krav. Vid perioder av höga krav med maximal prestation på arbetet är det särskilt viktigt att det finns utrymme för återhämtning på ledig tid. 

Man ska inte glömma att det ibland är de egna kraven som stressar mest.

ISM:s definition på stress

Hur märks det att jag är stressad?

Olika saker stressar olika personer. Hur man uppfattar en situation beror på personlighet, tidigare erfarenheter, möjlighet till vila och så vidare. Kortvarig övergående stressbelastning är sällan något problem för oss men om stressbelastningen  blir alltför långvarig utan chans till återhämtning, tappar du energi, blir trött samtidigt som du känner dig uppvarvad och får svårt att sova. Andra psykiska och kroppsliga sjukdomar såsom depression och högt blodtryck är inte sällan orsakade av långvarig hög stressbelastning.

Att som chef, arbetskamrat, anhörig eller för egen del vara medveten om tidiga tecken på stress ger goda förutsättningar att bryta en nedåtgående spiral i tid.

Allmänna symptom på stress

Vad kan du själv göra?

Som individer hanterar vi situationer och händelser olika men när vi upplever att balansen mellan belastning och återhämtning är skev, är det dags att agera. Tidsbrist och oro får inte ta för stor plats. Det gäller såväl på arbetet som privat.  Det är viktigt att identifiera stressbelastningen på alla plan för att kunna göra en långsiktig förändring. Fundera på om du kan slå av på takten eller minska kraven på annat vis. Man kan börja med att försöka ändra en eller två saker. Det finns olika former av stresshanteringskurser där man lär sig identifiera stressbelastning och lär sig olika typer av avslappningstekniker. 

För att klara av de utmaningar vi ställs inför, hemma och på arbetet, behöver vi även hitta tid för återhämtning. 

Återhämtning, stresshantering och sömn

Blir man sjuk av stress? ISM-folder

Läs och lyssna om stress

Artiklar, presentationer, webseminarier och annan aktuell information om stress

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM:s forskning om stressrelaterad ohälsa

ISM bedriver forskning inom stressområdet - utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa samt biologiska mekanismer till dessa.

Stressrelaterad ohälsa

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen