Pågående forskningsprojekt

Här berättar vi om vad som händer i några av de forskningsprojekt som ISM arbetar med.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen

Under perioden 2018-2020 flyttade flyttade 2900 medarbetare in i Regionens hus i Skövde och Göteborg samt i ett kontorshus i Mölndal. Samtidigt infördes ett aktivitetsbaserat arbetssätt i de tre husen. ISM kommer i samverkan med bland annat Chalmers att utvärdera detta avseende effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse.

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen


Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)

Följeforskningsprojektet ALPIN har som övergripande syfte att öka kunskapen om hur arbetsmiljöförhållanden påverkas av övergången från en traditionell sjukhusmiljö till nya lokaler utformade för aktivitetsbaserat arbetssätt.

Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)


Arbetsmiljön för de som arbetar med gravida, födande samt nyfödda barn (COPE Staff)

I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under och efter pandemin.

COPE Staff


Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin

Det finns ett flertal studier som beskriver de ansträngda arbetsförhållanden som många medarbetare inom hälso- och sjukvården har upplevt under pandemin. Men för att säkrare kunna säga hur pandemin har påverkat deras arbetsmiljö, behövs en jämförelse med hur den såg ut tidigare. En sådan jämförelse gjordes i den här studien. Dessutom undersöktes vilka faktorer som kan kopplas till en försämrad arbetsmiljö.

Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin


Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken (HAP)

Genom detta projekt vill vi öka kunskapen om hur arbetsgivarnas förebyggande arbetsmiljöarbete kan organiseras och genomföras för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för deras medarbetare.

Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken (HAP)


Burnout Assessment Tool – ett nytt instrument för att mäta utbrändhet (BAT-SWE)

Burnout Assessment Tool (BAT) är ett nytt instrument för att mäta utbrändhet framtagen av forskare i Belgien, baserad på en uppdaterad definition av utbrändhet och förankrad för användning globalt. Instrumentet är fritt tillgängligt för arbetsgivare och forskare och har redan använts i över 30 länder världen över. Genom detta projekt vill vi säkerställa tillgången till detta instrument för användning i svensk kontext (BAT-SWE).

Burnout Assessment Tool (BAT)


Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning (ORK)

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning, har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. Med detta projekt vill vi skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning (UMS) genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS.

Förklaringsmodeller för stressrelaterad utmattning 


Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom (LUMS)

Just nu pågår en studie där syftet är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid. Det har visat sig att utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år. Projektet som finansieras via ALF-medel är unikt. Vi känner inte till att en så omfattande studie har genomförts under en sådan lång på någon liknande patientgrupp.

Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom (LUMS)


Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)

Detta projekt bygger vidare på CHEFiOS, som handlade om chefers förutsättningar. Nu vill vi fokusera på hur hela kedjan hänger ihop - från de organisatoriska strukturerna, via förutsättningar för chefer, deras arbetsmiljö och ledarskap, till medarbetares arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro. Både kommuner och landsting i olika delar av landet ingår. 

Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)


Primärvård för arbetsåtergång (PRIMA)

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA syftade till att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågick 2016-2018, finansierat av FORTE. Just nu pågår analys av insamlade data såsom intervjuer.

Primärvård för arbetsåtergång - PRIMA


Behandling UMS i primärvården (TED)

Diagnosgrupperna anpassningsstörning och reaktion på svår stress står för den största ökningen av sjukfrånvaro enligt Försäkringskassans siffror. I dagsläget saknas fullvärdig vetenskaplig evidens för den vård och behandling som erbjuds till dess grupper i primärvården. I TED-projektet gör vi en kartläggning av vilken vård patienter med utmattningssyndrom får i primärvården. TED-projektet ska också utvärdera behandlingar som idag erbjuds dessa patienter i primärvården. 

Behandling UMS i primärvården (TED)