Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi utgår från Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kan du hitta mer fakta och exempel på de villkor och förutsättningar som påverkar medarbetarnas hälsa på organisationsnivå.

Med arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 som utgångspunkt har vi samlat information om olika aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Aktivitetsbaserat kontor, distans- och hybridarbete

ISM har gjort en sammanställning över vad aktuell forskning säger om hur ett aktivitetsbaserat kontor/arbetssätt uppfattas utifrån hälsa, arbetsmiljö och produktivitet. Vi har också samlat både egen forskning och andras kring distans- och hybridarbete. 

Aktivitetsbaserat kontor, distans- och hybridarbete

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att det inte uppstår en ohälsosam arbetsbelastning. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam på om/när det börjar bli obalans.

Arbetsbelastning

Arbetsinnehåll

Det handlar om tydliggöra arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras samt vilka resultat som ska uppnås. Och inte minst att få hjälp att prioritera när så behövs.

Arbetsinnehåll

Arbetstider 

Våra arbetstider har stor betydelse för hälsan. Arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka och inte minst återhämtning både under arbetspasset och efter, spelar stor roll.

Arbetstider

Friskfaktorer

Vad är det som gör att medarbetarna håller sig friska på vissa arbetsplatser jämfört med andra? Här kan du läsa om de viktigaste friskfaktorerna och hitta underlaget till hur forskningen kommit fram till dessa.

Friskfaktorer

Förändring

Förändring är en del av vardagen, inte minst på våra arbetsplatser. Hur man skapar en hälsofrämjande förändringsprocess? Vad kännetecknar robusta organisationer?

Förändring

Gränslöst arbete

Arbetslivet har blivit mer flexibelt, vilket innebär att många kan arbeta när och var som helst. Vad får det för konsekvenser för hälsa och arbetsmiljö?

Gränslöst arbete

Jämlika arbetsvillkor

Hur kan vi behålla medarbetare i alla åldrar? Varför har kvinnodominerade sektorer sämre arbetsmiljö. Hur kan man organisera för en jämställd arbetsmiljö?

Jämlika arbetsvillkor

Kommunikation

ISM har deltagit i en rad studier, där kommunikation har varit ett viktigt tema. På denna webbplats har vi även publicerat annan aktuell forskning kring kommunikation och hälsa.

Kommunikation

Kompetensförsörjning

Den rörlighet som det innebär när medarbetare väljer att sluta, kan vara positivt för såväl den enskilde som för samhället, men för arbetsgivaren är det tveeggat. Om effekterna är positiva eller negativa beror i slutändan på vem som lämnar och varför.

Kompetensförsörjning

Kontroll i arbetet

Det handlar om hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen samt möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet. Hur lyckas man med det?

Kontroll i arbetet

Krav

Här beskrivs olika former av krav, men också insatser för att skapa rimliga krav och goda exempel på sådant arbete.

Krav

Kränkande särbehandling och mobbning

Som arbetsgivare ska du förebygga kränkande särbehandling och ha rutiner så att drabbade tas om hand. Här har vi samlat dokument och länkar som kan vara till stöd i detta arbete.

Kränkande särbehandling och mobbning

Ledning och styrning

Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstillfredsställelse, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Tydliga mål och roller är några viktiga hörnpelare.

Ledning och styrning

Nyckelfaktorer

Här har vi samlat de viktigaste nyckelfaktorerna både när det gäller att förebygga ohälsa eller främja hälsa. Mer information om de olika faktorerna kan sedan finna på andra sidor.

Nyckelfaktorer

Patient- och personalsäkerhet

Ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för patienter går hand i hand med ett säkerhetsklimat som främjar säkerheten för personal.

Patient- och personalsäkerhet

Socialt stöd

Med social arbetsmiljö menas hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss i arbetet. Social stöd är en viktig del.

Socialt stöd

Utvecklingsmöjligheter, erkännande och rättvisa

Utvecklingsmöjligheter i arbetet handlar om att ha möjlighet att lära sig nya kunskaper och färdigheter och utvecklas i sin yrkesroll. Rättvisa är en annan viktig aspekt.

Utvecklingsmöjligheter, erkännande och rättvisa

Återhämtning

Återhämtning under arbetsdagen är centralt  för vårt välmående. Här har vi samlat material till stöd för att planera för återhämtning på arbetsplatsen och för dig som medarbetare.

Återhämtning

Föreläsningsserie om psykisk arbetsbelastning

Föreläsningsserie om psykisk arbetsbelastning

Läs mer i ISM-rapport 21

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Boktips

Organisationshälsa - Om hållbart arbetsliv, förändringsarbete och det hälsofrämjande perspektivet, Jan Winroth, Studentlitteratur 2022

Psykosocial arbetsmiljö - Begrepp, bedömning och utveckling,  Mats Eklöf, Studentlitteratur, 2016

Kontakt

Utvecklingsledare organisatorisk och social arbetsmiljö Linda Corin

linda.corin@vgregion.se