Krav

Med krav menar vi hur fysiskt och psykiskt belastande arbetet är beroende på arbetsmängd, personalresurser, tidspress, känslomässigt engagemang och om det förekommer konflikter på arbetsplatsen. Det är viktigt att skapa en rimlig arbetsbelastning i förhållande till våra resurser, att inte ställas inför svårförenliga krav samt att ge möjlighet till återhämtning.

Kvantitativa krav

Det handlar om mängden arbete som ska utföras inom en viss tidsram. Du kanske måste stanna längre på jobbet eller jobba vidare när du väl kommit hem. I förlängningen kan det kan ge konsekvenser i form av minskad återhämtning men kan också påverka kvalitet och säkerhet.

Kognitiva krav

Allt oftare ställs vi inför komplexa arbetsuppgifter som ställer stora krav på
arbetsminne, inlärning, problemlösning, koncentration och uppmärksamhet.
Det kan i sig vara stimulerande och ge utrymme för egna överväganden och beslut. Men det kräver en bra ljudmiljö, till exempel vid aktivitetsbaserade kontor. När man har fullt upp med att fokusera är det svårt att sortera bort ljud.

Kognitiv arbetsmiljö

Kognitiv ergonomi

Emotionella krav

Med detta menas att du behöver anpassa och hantera dina känslor och hur de uttrycks i olika arbetssituationer. Exempel på psykiskt påfrestande arbetsuppgifter är att bemöta människor i svåra situationer och/eller fatta svåra beslut, som man vet kommer att drabba människor allvarligt. Det kollegiala stödet, till exempel i form av återkommande möten för reflektion och utveckling, är en bra grund för att hantera sådana situationer. Men det kan även behövas annat som anpassade verktyg, arbetssätt, förhållningssätt, handlingsplaner med mera.

Fysiska krav

Krav i den fysiska arbetsmiljön kan exempelvis handla om temperatur, luftkvalitet och platsen där arbetet utförs och kan även påverka upplevelsen av andra krav. Ett exempel är störande ljud/buller, som kan vara tröttande och irriterande, men som även kan försvåra möjligheten att uppfatta och tolka signaler från omgivningen, vilket gör det kognitivt belastande.

Insatser för att skapa rimliga krav

För att ge möjlighet till att bygga tillräcklig kompetens för att möta olika utmaningar och krav är det viktigt att bygga in tid för reflektion och lärande i det dagliga arbetet samt att erbjuda kompetensutveckling. Som chef är det viktigt att delta i diskussioner med de anställda och lösning av konkreta problem samt att anpassa arbetet efter individens förmåga. Lika viktigt är att arbeta långsiktigt och skapa tydliga mål samt agera aktivt och offensivt uppåt i organisationen och utåt mot kunder och uppdragsgivare för att föra en dialog om mål samt konsekvenser och prioriteringar när resurser brister.

Goda exempel

I kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro tog cheferna ett tydligt ansvar för att vid behov prioritera arbetsuppgifter och samtala med sina medarbetare om rimlig ambitionsnivå. Det fanns också en större flexibilitet och kreativitet för tillfällig anpassning av arbetsuppgifter vid nedsatt arbetsförmåga.

Hälsa och framtid

För dig som vill veta mer

Arbetsmiljöverkets föreskrift baseras på etablerade teorier och bygger till
stora delar på en teoretisk modell som beskriver centrala aspekter av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Jobb-Krav-Resurs (JD-R) modellen innebär att man analyserar arbetsvillkor utifrån balansen mellan krav och resurser. I ISM-rapport 21 på sid 69 kan du läsa mer.