Skattningsskalor

Här berättar vi övergripande om olika skattningsformulär för praktiker och forskare att använda i sitt arbete.

Notera att ISM inte bedriver patientverksamhet och att nedan information är till för praktiker och forskare som kan använda detta i sitt arbete. Söker du vård, kontakta din vårdcentral.

GPALS - En enkel metod att skatta fysisk aktivitet

Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS) är en mycket enkel skattningsskala som togs fram redan 1968 av Bengt Saltin och Gunnar Grimby. Formuläret sedan dess använts för att skatta fysisk aktivitet hos mer än 600 000 individer, särskilt i olika befolkningsstudier i Norden men även i andra länder. Några anpassningar har gjorts under åren även om formuläret är sig likt. Nu har en översikt om användningen av formuläret publicerats där samtliga valideringar och användningsområden sammanfattas (Grimby et al 2015).

Att skatta hur fysisk aktiv man är har visat vara lättare sagt än gjort då människor ofta överskattar sin aktivitet. Objektiva mätningar såsom aktivitetsmätare eller cykeltest är oftast att föredra om man ska undersöka hur aktiv en person är eller hur bra kondition man har. Det finns dock ett stort behov att kunna skatta graden av fysisk aktivitet på ett enklare sätt och även då kunna lita på att skattningen är någorlunda sann. Detta gäller både inom forskningen och i klinisk vardag.

Användning av formuläret är kostnadsfri men författarna önskar att originalpublikationen från 1968 (Saltin & Grimby) citeras samt gärna översikten från 2015 (Grimby et al).

Referenser

Saltin B, Grimby G. Physiological analysis of middle-aged and old former athletes. Comparison with still active athletes of the same ages. Circulation. 1968: 38: 1104-1115. Grimby G, Borjesson M, Jonsdottir IH, Schnohr P, Thelle DS, Saltin B. The "Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale" and its application to health research. Scand J Med Sci Sports. 2015;25 Suppl 4:119-25.

Ladda ned SGPALS formulär på svenska
Ladda ned SGPALS formulär på Engelska

Publicerad artikel om Skattningsmetod SGPALS - svensk sammanfattning  

s-UMS, Självskattat utmattningssyndrom - Frågeformulär för praktiskt bruk

Frågorna har formulerats utifrån de diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom. Instrumentet har validerats i en uppföljande studie av hälso- och sjukvårdsanställda. Obs! Diagnosen utmattningssyndrom kan inte ställas enbart utifrån svaren på detta självskattningsformulär!

Användning av formuläret är kostnadsfri men källan ska anges: Institutet för stressmedicin, Göteborg, www.vgregion.se/stressmedicin

För ytterligare information eller frågor kontakta: ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Ladda ned s-UMS formulär och minimanual på svenska
Ladda ned s-UMS formulär på svenska
Ladda ned s-UMS formulär på engelska
Ladda ned s-UMS formulär på isländska (Sjálfsákvörðuð streitutengd síþreyta)
Ladda ned s-UMS instruktion på isländska

Publicerad artikel om s-UMS med sammanfattning på svenska